бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Шпоры по международной экономике

на фйіксовану дату, або на визначений момент у майбутньому Переказний

вексель (комерційна трата) — це безумовний письмовий наказ, адресований

однією стороною (трасантом) іншій (трасату), що зобов'язує останнього

заплатити певну суму грошей третій стороні (ремітентові) у визначений час у

майбутньому. Цей метод платежу більш ризикований, ніж передоплата чи

акредитив, оскільки виконання платежу повністю залежить від імпортера

(покупця). Імпортер може відмовитись від товару навіть за наявності векселя

на пред'явника, і експортер буде змушений шукати іншого покупця на свій

товар, зазнавши при цьому збитків. Чек – безумовний наказ клієнта банку,

який веде його поточний рахунок, про сплату пеіної суми грошей пред’явнику

чеку, або іншій, вказаній в сумі особі: 1. Іменний, 2. Ордерний. 3. На

пред’явника)

68. Платіжний баланс, його структура і методи регулювання.

Відповідно до міжнародного розподілу праці та в зв'язку з тісним

економічним, торговельним, науковим, культурним і іншими видами

співробітництва між різними країнами здійснюються необхідні платежі та

розрахунки. Необхідність взаємного обліку таких платежів і розрахунків

потребує складання платіжного балансу — балансу угод, укладених протягом

року між фізичними особами, підприємствами та урядовими організаціями

однієї країни з відповідними установами інших країн. Платіжний баланс

відображає зв'язок між усіма угодами, які певна країна отримує від інших

країн, і всіма платежами, які вона (та її суб'єкти господарювання) здійснює

іншим країнам. Він відіграє роль макроекономічної моделі, яка систематично

інформує про економічні операції, що здійснюються між національною

економікою та економіками інших країн. За формою складання платіжний баланс

визначається як статистичний звіт за певний період часу, в якому

відображено всі економічні операції між резидентами певної країни і

резидентами інших країн (нерезидентами). Платіжний баланс базується на

принципах бухгалтерського обліку: кожна економічна операція має подвійний

запис — за кредитом однієї статті та дебетом іншої. Це правило свідчить про

те, що більшість економічних операцій за суттю є обміном економічними

цінностями.

Відповідно до Керівництва МВФ платіжний баланс складається з двох великих

розділів: 1) балансу поточних операцій (з товарами, послугами, доходами та

поточні трансферти) 2) балансу руху капіталу та фінансових ресурсів

(інвестиційна діяльність, операція з активами та зобов'язаннями).

Всі операції, що враховуються в платіжному балансі, поділяють на платежі,

обміни, трансферти, міграцію, умовно-розрахункові операції, операції із

зміни вартості, рекласифікацію претензій і зобов'язань. Відповідно до

Керівництва кредитові проводки оформляються за: а) реальні експортні

ресурси; б) фінансові елементи, що відображують скорочення іноземних

активів або збільшення пасивів. Дебетові проводки реєструються за: а)

реальні імпортні ресурси; б) фінансові елементи, що відображують збільшення

активів або зменшення пасивів

Звичайно публікуються схеми балансу за повною (детальною) структурою, в

агрегованому вигляді: А. Баланс поточних операцій( торговельний баланс

+баланс послуг, доходів від закордонних інвестицій та платежів за ними і

односторонніх переказів) В. Прямі інвестиції та інший довгостроковий

капітал. С. Інший короткостроковий капітал. D. Помилки та упущення. E.

Компенсуючи статті. F. Надзвичайне фінансування. G. Зобов'язання, що

утворюють валютні резерви іноземних офіційних органів. та в аналітичній

формі.

Система розрахунків платіжного балансу унікальна в тому плані, що вона хоч

і не показує безпосередньо, які процеси розвиваються добре, а які погано,

проте відображає реальні фінансові потоки між даною країної з іншим світом.

69. Міжнародні і нацональні стандарти бухгалтерського обліку.

Під стандартами бухгалтерського обліку розуміють нормативні правила та

процедури ведення бухгалтерського обліку і складання звітності.

Види: *міжнародні (визначають головні позиції, від яких залежить формування

фінансових результатів, представлення їх у звітності. Носять

рекомендаційний характер) *національні (мають силу закону).*Принцип

автономності підприємства. Він означає, що кожне підприємство (фірма)

розглядяється як самостійна господарська одиниця, відокремлена під своїх

власників та інших підприємств. Рахунки підприємства мають бути

відокремлені від рахунків ного власників. По кожній господарській одиниці

ведеться бухгалтерський облік і скла,дається фінансовий (бухгалтерськії і

і) звіт. *Принцип безперервності діяльності. Ця концепція бухіалтерського

обліку базується на тому положенні, що підприємство постійно функціонує і

продовжуватиме в майбутньому свою діяльність необмежений період часу.

Власники підприємства не мають наміру його ліквідувати чи продати. Виходячи

з цього принципу, господарські засоби включаються до балансу в оцінці за їх

фактичною собівартістю, а не за ринковою ціною. У звіт про прибутки

включаються доходи і витрати, зумовлені нормальною поточною діяльністю

підприємства. *Принцип двосторонності полягає в тому, іцо засоби

підприємства відображаються у двох напрямках: з одного боку—за Їх речовим

складом (гроші, складські запаси, основні засоби і ін.). а з іншого—за

.джерелами їх формування. Джерела формування у свою чергу можуть бути

залучені (зобов'язання) та власні. Тому принціїїі двосторониості може бути

виражений формулою: Господарські засоби = Зобов'язання + Власний капітал.

*Принцип грошового вимірювання означає, що в бухгалтерському обліку

відображаються явища, дані, які можуть бути виражені в грошовому вимірі.

Звичайно, в обліку можуть застосовуватись й інші вимірники господарських

засобів (натуральні, трудові), але узагальнення їх можливе тільки за

допомогою грошового вимірника. *Принцип собівартості, в бухгалтерському

обліку відображається собівартість (первісна, історична тощо) засобів, а не

їхня ринкова вартість. Іними словами, в обліку і звітності оцінка активів

здійснюється, виходячи з фактичних витрат на їх придбання або виробництво.

Відображення в обліку та звітності господарських засобів за їхньою

собівартістю пояснюється двома причинами. ІІо-нерше, оцінка засобів за

ринковою вартістю супроводжується великими труднощами її визначення. Крім

того, ринкова оцінка (вартість) в будь-якому разі носить елемент

суб'єктивності, тоді як собівартість є об'єктивною. По-друге, виходячи з

принципу безперервності .діяльності, підприємство не буде швидко {и-

алізуватн засоби, які йому належать. Воно використовує ці засоби для

забезпечення своєї поточної діяльності. А тому нема необхідності знати

ринкову вартість засобів, що знаходяться на підприємстві і використовуються

ним. *Принцип нарахування. Цей принцип регулює собою момент визнання

доходів і витрат. За цим принципом доходи і витрати відображаються в обліку

в тому періоді, в якому вони були нараховані. *Принцип реалізації тісно

пов'язаний з принципом нарахування. За цим принципом доходи від реалізації

продукції, робіт, послуг обліковують, коли виконано договірні зобов'язання

та надіслано рахунок клієнтові. Іншими словами, моментом реалізації та

визначення доходу від реалізації є моментом відвантаження і переходу права

власності….

70.Фінансова звітність зарубіжних країн, її склад та зміст.

Фінансова звітність – система взаємопов’язаних узагальнюючих показників, що

відображають фінансовий стан підприємства та результати діяльності за

звітній період. Основне призначення – надати внутрішнім і зовнішнім

користувачам правдиву, достовірну інформацію про майновий та фінансовий

стан підприємства, про фінансові результати та ефективність господарювання

за звітній період. Обов’язковою вимогою до звітності є її порівнянність.

Вона повинна забезпечувати порівнянність показників даного звітнього

періоду з аналогічними показниками минулих періодов.

Фінансова звітнсть складається на основі фінансового обліку, що ведеться на

підприємстві. Під фінансовим обліком ми розуміємо комплексну систему

бухгалтерського обліку, яка відображає всю госпосдарську діяльність

підприємства за певний звітний період. До складу фінансової звітності

входять:

1.бухгалетрський баланс ( це зівт про фінансовий стан підприємства, який

відображає його активи, пасиви та власний капітал у грошовому виразі на

певну дату. У різних країнах статті активу балансу розміщуються зверху до

низу за принципом підвищення ліквідності засобів. Статті пасиву також

розміщуються зверху до низу за принипом зменьшення терміну повернення

боргів. В США, Англ та Канаді ми спостерігаємо зворотній порядок розміщення

активів та пасивів. Головна рівність балансу – активи=зобовязання +власний

капітал)

2.звіт про прибутки (це обов’язкова форма фінансового звіту підприємства.

Основна мета – надати інформацію користувачам про формування фінансового

результату підприємства.у фінансовому обліку фінансовий результат

діяльності визначається порівнянням доходів та витрат звітнього періоду.

При цьому звіт про прибутки та збитки може мати одноступеневий і

багатоступеневий форма. Звіт за одноступеневим форматом складаєтьсяз 2

розділів. Перший розділ – це перелік усіх доходів, одержаних підприємством

за звітний період. Другий – перелік усіх витрат. Різниця між загальною

сумою доходів та витрат покаже фінансовий результат. Звіт за

багатоступеневим форматом містить інформацію, котра показує послідовний

процес формування кінцевого фінансовго результату. Крім чистого прибутку,

такий звіт містить проміжні показники фінансових результатів: валовий

доход, операційний прибуток; результат фінансових та надзвичайних операцій;

прибуток до оподаткування, чистий прибуток.

3.звіт про рух грошових коштів (В останні роки цей звіт є обов’язковим.

Головне призначення – надати користувачам інформацію про те, з яких джерел

надходили гроші на підприємство, по яких напрямках і на які цілі

витрачались гроші, як змінився залишок грошових коштів за звітній період.

В цьому звіті відображається рух грошових коштів, від їх надходження до

вибуття. Він складається по троьх основних видах діяльності: +поточна,

основна, операційна діяльнсть; +інвестиційна діяльність; +фінансова

діяльність)

4.додатки ( *методи оцінки різних статей річних звітів і методи підрахунку

вартісних виправлень, *назва і місцезнаходження зареєстрованого офісу

підприємств, у яких компанія володіє певним відсотком статуного капіталу,

*кількісна і номінальна вартість акцій, випущених за звітній рік в межах

дозволеного статуного капіталу, *суми заборгованості, які слід сплатити не

раніше, ніж через 5 років, *чистий товарооборот у розрізі категорій

діяльності та географічних ринків…)

71.Облік грошових коштів країн і розрахунки з дебіторами в зарубіжних

корпораціях

До грошових коштів відносяться: готівка в касі, гроші в банках, чекі,

перекази від клієнтів. Для обліку за нодходженням та вибуттям грошових

коштів існує спеціальний рахунок "Грошові кошти", він є активним.

Для здійснення невеликих за розміром витрат (канцелярські, поштові,

представницькі) на підприємстві створюється фонд дрібних сум – Дт Фонд

дрібних сум Кт Грошові кошти. Питання про його створення вирішує

адміністрація. Вона також вирішує питання про необхідні витратита розмір

фонду в розрахунок на 2-4 тижні. Він створюється на постійній основі, в

ьому постійно повинна бути зазначена сума. Втрати грошей здійснюються

тільки на передбачені цілі.

Також фірми можуть відкривати різні рахунки в банках:+банківський чековий

рахунок, +рахонок для розрахунків з персоналом, +простий банківський

рахунок. Для відкриття рахунку в банк подається картка із зразками

підписів. В установлений термін і обовязково в кінці місяця банк надсилає

виписку з рахунку.

З метою одержання дивідендів або відсотків фірми вкладають вільні грошові

кошти в короткострокові інвестиції: +облік акцій: *купили: Дт Короткострок

фінанс влкдаення Кт Грош кошти, *одержанння дивідендів: Дт Грош кошти Кт

Фінанс доходи (дивіденди), *продали: Дт Грош кошти Кт Короткострок фінанс

вкладен Кт (Дт) Прибуток від реаліз (акції); +обліг облігацій: всі

процедури такіж, крім: в кінці звітнього періоду ми відображаємо % який ще

неодержали: Дт Доходи по % до одержання Кт Фінанс доходи (% по облігаціям).

Виділяють такі види дебіторської заборгованості: +рахунки до одержання;

+векселі до одержання; +інша заборгованість. На методику її відображення

впливають знижки надані клієнтам, повернення товару та ПДВ. Види знижок

(Західна Європа):і.Комерційна (повязана з рухом товару):а)знижки з

договірної ціни за певну невідповідність товарів по якості… б) знижки з

урахуванням величини покупки в % до ціни), в) знижки що надаються клієнтам

по сукупності операцій за звітній період. 2.Розрахункова (надається

клієнтам за прискорення оплати рахунку згідно договору. Вона відображається

в обліку як фінанс витрати). Якщо комерц знижка надається після

відображення в обліку операцїї реалізацїї, то для її обліку

використовується окремий регулюючий рахунок "Комерційні знижки надані

підприємтствам клієнтам" (активний рахунок, який регулює пасивний рахунок

"Доходи від реалізацїї"). В кінці звітнього періоду він закривається за

рахунок (доходів від реалізацїї. Безнадійний борг – дебіторська заборг, яка

не може бути погашена через неплатоспроможність боржника. Підприємство в

кінці року визначає таку суму та ствонрює резерв: *створенння: Дт витрати

по сумнівн боргах Кт резерв для сумнівних борг.,*списання: Дт грош кошти,

Дт резерв сумнівн боргів Кт рах до одержання. Існує два метода обліку:і.

Пряме списання, 2. Створенння резерву для сумнівн боргів*:а)виходячи з

даних балансу (аі) спрощений підхід, а2)періодизація дебіторської

заборгоаності), б) звіту про прибуток. Якщо нам перерахували суму більше

ніж нами визначена, то залишок нарахованого резерву акумулюється і

направляється на ( доходу (прибутку). Частіше використовується рахунок

"Доходи від анулювання резервів"

В розхрахунках між підприєм та його дебіторами часто використовуєть

вексель. По векселю клієнт сплачує номінал та %. Сума % = номінал

векселя*річна % ставка*строк векселя. Вексель одерж: Дт векселі одерж Кт

рах до одержан. Погашен векселя :Дт грош кошти Кт векселі одерж, Кт фінанс

доход (%).

72. Облік та оцінка товарно-матеріальних запасів зарубіжних фірм

Види ТМЗ:*сировина і матеріали,*напівфабрикати, *запасні частини,

*незавершене виробництво, *готова продукція, *тара, *інші.

Існує дві системи обліку: і. Періодична (облік протягом звітнього періоду

не ведеться. На рахунках запасів відображається тільки початковий залишок,

який був виявлений шляхом інвентаризацїї. Надходження відображається

безпосередньо на рахунку "Витрати на купівлю". На кінець пероду для

визначення залишку знов проводиться інвентаризація.) 2. Постійна (облік

ведеться безпосередньо на рахунку "Складські запаси" та його субрахунках.

Ведеться також аналітичн облік руху запасів за кожною назвою,

номенклатурним номером у машинограммах та картках. *Надходж:Дт складс

запаси Кт рах до сплати, * відпуск та витрачання: Дт ….. Кт Складські

запаси.)

Згадно міжнародним стандартам підприємство може використовувати різні

методи оцінки:і.перше наджодження –перший видаток (припускає, що матеріали,

які першими придбані, будуть першими відпускатися. Будуть списуватись за

цінами перших надходжень. Залишки на кінець будуть оцінуватись за цінами

останніх надходжень) 2.останнє надходження – перший видаток (матеріали які

останніми були придбані, першими відпускаються. Кінцеві залишки оцінюються

за цінами перших надходжень) 3.середньозважена собівартість (припускає, що

витрачені матеріали, а також залишки їх на кінець місяця оцінюються за

середніми цінами) 4.ідентифікована собівартість конкурентної партії (він

викликає необхадність обліку надходження матеріалів та їх зберігання за

конкретними партіями, де буде кількість і ціна для кожної партїї)

5.наступне надходження – перший видаток 6.ціна остаточної закупки.

В балансі складські запаси відображаються за меншою вартістю з двох:

собівартість чи ринкова ціна. Методи оцінки запасів за правилом меньшої

ціни: і. По окремих видах матеріалів (по кожній позицїї, найменуванню

товара визначається с/в і ринкова вартість та приймається менша з них) 2.

По категоріях (оцінка по групах товарів) 3. По сукупності товарних запасів

на складі ( всі складські запаси оцінюються)

Приклад: Залишок 100 шт по 9, купівля: 200 по і0, 300 по іі, 400 по і2.

Залишок на кінець 250шт. реалізовано 750 по і5

73.Специфіка обліку коротко- та довгострокових зобов’язань зарубіжних фірм.

Зобов’язання – це заборгованість підприємства іншим підприємства та особам,

яка виникає внаслідок здійсненя фірмою різних угод. Вона поділяється на

:1.короткострокові (включає в себе борги, які мають бути погашені впродовж

року або одного господарського циклу незалежно від його тривалості.

Кредиторська заборгованість оцінюється сумою грошей, необхідних для сплати

боргу, або вартістю товарів і послуг, які необхудно надати для погашення

боргу. Види: *по рахунках постачальників (придбання складських запасів Дт

Витрати на купівлю Кт рахунки до сплати. На рахунку Витрати на купівлю

відображається сума купленого за мінусом комерційних знижок. Оплата

заборгованості: Дт Розрахунки з постачальниками Кт Рахунок в банку.) *по

векселях виданих ( для обліку використовують рахунок “Векселі видані”, він

пасивний, розрахунковий. Рахунок “Дисконт по виданих векселях” активний

регулюючий контрпасивний рахунок, що регулює собою рахунок “Векселі

видані”) *інші зобов’язання (+по податку з продажу та по акцизному збору.

Відображається на рахунку “Розрахунки з бюджетом”, + авнаси від клієнтів(

одержання: Дт Грошові кошти Кт Аванси від клієнтів, відправка продукції в

рахунок авансу: Дт Аванси від клієнтів Кт Доход від реалізації.) +по

дивідендах (виплата: Дт Дивіденди до сплати Кт Грошові кошти, на суму

об’явлених дивідендів: Дт Рахунок фінансових результатів Кт Дивіденди до

сплати) +по податку на прибуток (нарахування: Дт Витрати по податку на

прибуток Кт Розрахунки з бюджетом) +по податку на майно) *по заробітній

платі (витрати обліковуються на рахунку “Витрати по оплаті праці”, він

поділяється на субрахунки за видами витрат. Розрізняють валову і чисту

заробітню плату. Утримання із заробітної плати регулюються законодавством

кожної країни. Дт Витрати на оплату праці Кт різні відрахування.)

2.довгострокові (це пасиви підприємства або кредиторська заборгованість,

яка має бути сплачена впродовж терміну, що перевищує один рік. До них

належать: *по випущених облігаціях (Види: 1.+забезпечені(мають гарантію),

+незабезпечені, 2.+фіксовані (мають один термін погашення), +серійні

(погашаються серіями), 3.+реєстровані, +нереєстровані, 4.+конвертовані,

+неконвертовані, 5.+відкличні. Реалізація: Дт грошові кошти Кт Облігації до

сплати, оплата відсотків: Дт Відсотки по облігаціях до сплати Кт Грошові

кошти.) *по векселях виданих (заборгованість виплачується періодично. Кожна

виплата включає: *відсоток по залишку несплаченої суми заборгованості,

*зменшення заборгованості по векселю. Одержання кредиту по векселю: Дт

Грошові кошти Кт Заставні векселі видані до сплати), *по лізінгу

(фінансовий лізінг – оренда, за умовою якої орендар бере на себе весь ризик

та всі витрати, пов’язані з використанням орендованого майна.)Важлива риса

– підприємство виплачує не тільки одержану суму боргу, але й відсотки.

74. Облік власного капіталу і розподілення прибутку зарубіжних товариств і

корпорацій.

Облік товариства формується за рахунок внесків партнерів. При цьому капітал

кожного партнера обліковується окремо і в балансі відображається

окремо.Кожному партнеру відкривається рахунок “розрахунки з господарем”.

Кожний партнерможе внести в товариство різні активи. При цьому активи

оцінюються за ринковими цінами на день здійснення внесків. Власний капітал

формується акціями. Види оцінки акцій: *номінальна вартість, *безномінальна

(+з оголошеною вартістю (рада директорів перед реалізацією встановлює

вартість. В цьому випадку оголошується вартість зараховується до статутного

капіталу. Виручка зверху оголошенної вартості зараховується до додаткового

капіталу.) +без оголошенної вартості (вся виручка зараховується до

статуного капіталу)), *ринкова вартість, *облікова вартість акцій (різниця

між сумою активів та сумою заборгованості компанії). Акціонерний капітал

складається з: *вкладеного капіталу: +акції за номінальною вартістю,

+додатково оплачений капітал, *дарований капітал, *резервний капітал,

*нерозподілений прибуток. Мета випуску власних акцій: *мати в наявності

вілні акції, для реалізації їх своїм службовцям для ззаохочення, *покращити

кон’юктуру на ринку ЦП відносно своїх акцій, *( кількість циркулюючих акцій

і тим самим (рівень доходу на 1 акцію, *запобігти захвату конкретного

пакету акцій іншими компаніями. Для облікку викуплених акцій застосовують

рахунок “Викуплені власні акції”, це активний регулюючий рахунок. В

балансі сума випущених акцій показується окремою позицією зі знаком “-“.

Випуск акцій відображається на рахунку “Випущені власні акції”

Прибутки товариства розподіляються між партнерами і оподатковуються в

складі доходів кожного партнера. Сума прибутку визначається наприкінці

звітного періоду на рахунку “Фінансові результати звітного періоду”, на

який переносяться доходи з рахунків доходів і витрат з рахунку витрат.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.