бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

Формування недержавного сектору

національної економіки (на прикладі

роздержавлення та приватизації

підприємств комунальної власності)

Спеціальність: 08.02.03 "Управління, планування та державне регулювання

економіки".

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

ПЛАН

Введення

Гл.І. Економіко-правова основа створення недержавного сектору економіки.

Місце та значення "малої" приватизації в процесі роздержавлення.

1. Теоретичні основи приватизації державної власності.

2. Суть та схеми малої приватизації.

3. Механізм та шляхи проведення приватизації в постсоціа лістичних

країнах.

Гл.ІІ. Функціонування потсприватизаційних підприємств: проблеми

і перспективи.

1. Аналіз фактичного матеріалу проведення "малої" приватизації на

регіональному рівні.

2. Показники виробничої діяльності та аналіз фінансової

звітності постприватизаційних підприємств.

Гл.ІІІ. Аналіз методик оцінки вартості об'єктів комунальної

власності в процесі формування недержавного сектору економіки.

1. Значення методики оцінки об'єктів комунальної

власності при трансформуванні власності.

2. Застосування методики оцінки об'єктів комунальної власності

на підприємствах.

3. Вплив методики оцінки об'єктів, що приватизуються на

форму-вання недержавного сектору економіки на регіональному рівні.

Висновки та пропозиції

Використана література

Перелік схем, таблиць та діаграм, що містяться в дисертаційній роботі.

ВСТУП

На сучасному етапі стан економіки України характеризується спадом

виробництва, збільшенням бюджетного дефіциту, поглибленням кризи неплатежів

та соціального розшарування населення. Економіка України не зможе

розвиватися, якщо не стабілізувати валютно-фінансове та кредитне становище,

не зупинити інфляційні процеси. Одним із напрямків подолання кризових явищ

є подальше реформування економіки, трансформація форм власності на основі

приватизації та роздержавлення.

Приватизація стала невід'ємною частиною економічних реформ в усіх

постсоціалістичних країнах, передумовою формування недержавного сектору

економіки та виходу України з кризи. В Україні приватизація здійснюється

непослідовно, без певної системи. Причини до цього є як суб'єктивні так і

об'єктивні. Серед них - недосконалість організаційно-методичного механізму

приватизації, відсутність низки фінансово-економічних методик,

недосконалість нормативної бази. Для нашої країни зараз особливо важливо,

щоб приватизаційні процеси не супроводжувалися спадом виробництва, а

навпаки, забезпечували більш високу продуктивність праці, зниження

собівартості продукції, покращення якості випущених товарів. Для цього

необхідно, щоб процес приватизації супроводжувався детальним вивченням

наслідків приватизації, порівнянням на основі точних розрахунків роботи

приватизованих і державних виробництв.

Кризове положення поставило проблему трансформації форм власності як одну

із центральних. Цією проблемою займаються на сьогоднішній день такі

провідні вчені, як Бесєдін В.Ф., Лукінов І.І., О.Гош. Рудченко О.Ю., Білан

В.І., Вакуленко В.М., Ковальов О.Ф., Голіков В. та інші.

Згідно з програмою дій Уряду України на 1996 рік малу приватизацію

передбачалося завершити в І півріччі нинішнього року. Офіційно було

повідомлено що масова приватизація в Україні завершилася, що вона заклала

підгрунтя для формування дрібного власника.[46.14] Але враховуючи те, що

багато областей ще не повністю завершили "малу" приватизацію, що дуже

багато об'єктів малої приватизації є в таких галузях, як залізничний

транспорт, вугільна промисловість тощо, які не підлягають приватизації, то

можна стверджувати, що "мала" приватизація буде тривати ще декілька років.

В зв'язку з цим залишаються актуальними вивчення економіко-правових основ

приватизації, механізму та шляхів її проведення в інших країнах.

Процеси приватизації вимагають реальної оцінки засобів виробництва.

Занижена оцінка майна підприємств, що приватизуються спричиняє зловживання,

зростання соціальної напруженості, дискредитацію приватизації та

економічних реформ в цілому, тому і надалі важливим залишається питання

вивчення та вдосконалення діючих методик оцінки вартості об'єктів

приватизації, в тому числі і об'єктів незавершених будівництвом. В

Україні неухильно зростає кількість незавершеного будівництва, "...яка за

останні два роки майже подвоїлась".[5.9] Це приводить до заморожування

державних коштів, що в кінцевому підсумку посилює інфляційні процеси. В

зв'язку з цим особливої актуальності набуває приватизація незавершених

будівництвом об'єктів, для чого необхідний правильний вибір методики їх

оцінки, яка б стимулювала їх ефективне використання в мінімальні терміни.

Процес "малої" приватизації завершується, але аналіз фактичного матеріалу

її проведення дасть змогу запобігти негативним тенденціям при формуванні

недержавного сектору економіки в майбутньому. При цьому необхідно вчасно

виявляти недоліки в приватизаційному процесі і усувати їх, перетворювати

приватизаційний процес у дійовій фактор економічного зростання.

Підсумки реалізації програми "малої" приватизації були і залишаються темою

для наукових політичних дискусій. В зв'язку з цим аналіз формування

недержавного сектору національної економіки набуває особливого соціально-

економічного та політичного значення.

Актуальність зазначених вище проблем, їх недостатнє вивчення і визначили

вибір теми дисертаційного дослідження, обумовили його ціль та завдання.

Метою дисертаційної роботи є розробка рекомендацій щодо вдосконалення

організаційно-методичної основи приватизації та концептуальних підходів до

створення нового механізму приватизації.

Поставлена мета визначила суть досліджень та їх основні завдання:

- конкретизовані суть та склад процесу трансформації форм власності в

результаті "малої" приватизації, визначені головні принципи та механізми

приватизації, як складового елементу економічних реформ в Україні;

- на основі вітчизняних та закордоних матеріалів проведений аналіз

здійснення приватизації в різних країнах та зроблені висновки про

характерні риси цього процесу в Україні;

- узагальнені і розроблені схеми проведення "малої" приватизації на

регіональному рівні та схеми визначення пріоритетів державних програм з

відображенням причинно-наслідкових зв'язків між ними;

- зроблено ретроспективний аналіз оцінки вартості майна приватизованих

підприємств;

- розроблені методичні основи впливу методики оцінки вартості об'єктів

приватизації на трансформування форм власності в Україні;

- вироблені доповнення до методичних вказівок розрахунку вартості

об'єктів, що приватизуються.

Методологічною основою дослідження є економічна теорія, наукові праці

вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, законодавчі акти по

приватизації, матеріали сесій Верховної Ради України. В процесі дослідження

вивчені та використані матеріали міністерств та відомств України, розробки

Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України,

матеріали регіонального віділення Фонду Держмайна України по Чернігівській

області. Для вирішення окремих питань в процесі досліджень застосовано

методи групувань, співставлень, методи техніко-економічного аналізу,

статистичний метод та інші.

Дослідження проведені на основі статистичних даних по Україні, та

матеріалах, наданих Регіональним відділенням Фонду державного майна по

Чернігівській області.

Предметом мого дослідження є комплекс питань спрямованих на удосконалення

економіко-правової бази процесу "малої" приватизації.

Об'єктом мого дослідження виступили приватизаційні процеси по Україні

вцілому. Поглиблені дослідження динаміки приватизаційного процесу,

використання економіко-правової бази велись на рівні Чернігова та

Чернігівської області.

Теоретичне значення мого дослідження полягає в тому, що:

- обгрунтовано необхідність і можливість приватизаційних процесів при

реформуванні економіки України;

- проблема приватизації розглянута з позицій комплексного підходу у

взаємозв'язку цілей, функцій з суб'єктами та об'єктами приватизації;

- проведено узагальнення динаміки приватизаційних процесів на різних рівнях

в Україні та в деяких постсоціалістичних країнах.

Наукова новизна в методичному забезпеченні полягає в тому, що:

- узагальнена схема приватизації об'єктів "малої" приватизації та схема

пріоритетів державних програм з відображенням причинно наслідкових

зв'язків між її складовими частинами;

- розроблені методичні основи впливу методик оцінки вартості об'єктів

приватизації на створення недержавного сектору економіки;

Поставлені цілі і завдання визначили структуру дисертації, яка складається

із вступу, трьох глав, висновків та пропозицій (заключення), списка

використаної літератури і додатків.

У вступі обгрунтована актуальність дослідження, поставлені його цілі й

задачі, визначені його предмет та об'єкт, наукова новизна та практичне

значення дисертації.

В першій главі узагальнено різноманітність поглядів на приватизацію

українських та зарубіжних економістів, проведений аналіз схеми "малої"

приватизації, визначено спільні та відмінні риси в приватизаційному процесі

України та постсоціалістичних країн Західної Європи.

В другій главі зроблений аналіз фактичного матеріалу проведення "малої"

приватизації на регіональному рівні, виявлені характерні риси в динаміці

приватизаційного процесу в Україні і зокрема на Чернігівщині. На основі

методу групування зроблені висновки про характеристику приватизаційного

процесу за способами приватизації. Проаналізовані показники виробничої

діяльності підприємств до та після приватизації та простежений вплив на

них кредитної, фінансової, податкової політики держави. Визначені головні

напрямки вдосконалення роботи приватизованих підприємств.

В третій главі розглянуто різні методичні підходи до здійснення оцінки

вартості об'єктів комунальної власності, проаналізовано використання діючої

методики оцінки вартості об'єктів приватизації та експертної оцінки цих

об'єктів. Зроблені висновки про результативність, позитивні та негативні

риси кожної методики. Обгрунтовано методичні основи впливу різних методик

оцінки вартості на формування недержавного сектору економіки на

регіональному рівні. Пропонується перелік доповнень та змін до діючої

методики.

В заключній частині дисертаційного дослідження наведені висновки по

результатах проведеної роботи.

Гл.І. Економіко-правова основа створення недержавного сектору економіки.

Місце та значення "малої" приватизації в процесі роздержавлення

1. Теоретичні основи приватизації державної власності

При переході від командно-адміністративної до ринкової економіки з'явилась

необхідність в трансформації форм власності, адже в Україні як і в

більшості країн СНД частка державної власності становила більше 90% всієї

власності. При монополії держ.власності неможливо створити конкурентне

середовище на ринку, підвищити ефективність виробництва, залучити нові

інвестиції в економіку. Одним із методів трансформації форм власності в

Україні стала приватизація, тобто передача переважної частини державної

власності до рук індивідуальних, приватних чи колективних власників. Важко

знайти зараз більш дискусійне питання в економічній літературі, ніж

питання приватизації. Програми приватизації не виконуються. Одні економісти

вбачають в приватизації панацею від всіх лих та єдиний можливий вихід із

кризи, а інші - що приватизація крім пограбування широких верств населення

та перерозподілу доходів на користь багатих нічого не дасть.

Ці точки зору обгрунтовуються, базуються на конкретному фактичному

матеріалі, тому відкидати їх як повністю абсурдні не варто, а слід

проаналізувати, зробити висновки.

При розгляді теоретичних основ приватизації державної власності постають

питання про власність, про співвідношення ефективності виробництва на

підприємствах до приватизації та після, про наслідки управління

підприємствами, фірмами різних форм власності, про можливість інвестування

економіки та як на цю проблему впливає процес приватизації, про соціальний

захист до та після цього процесу, про проблему розвитку підприємництва та

малого бізнесу і багато інших питань.

Питання про власність становить основу процесу приватизації, адже весь

економічний лад суспільства базується перш за все на відносинах власності.

Власники засобів виробництва самостійні в своїй діяльності. Вони

зацікавлені в збереженні своєї власності, бо своїм майном та прибутком вони

відповідають за неї. Отже, якщо власність приватна, то це являється

передумовою більш ефективного її використання.

В радянській економічній літературі говорилось, що державна власність

відкриває простір для розвитку продуктивних сил. Високі темпи зростання

виробництва в 30-ті, 50-ті роки це підтверджували. При цьому не брались до

уваги нецивілізовані методи цього зростання.

Постійне падіння темпів зростання економіки СРСР, в тому числі України,

безконтрольність, розбазарювання державного майна свідчить, що курс на

одержавлення був помилковим: що необхідні різноманітні форми

господарювання, які базувались би на кооперативній, приватній, державній та

інших формах власності.

Як відносини власності складають основу економічної системи, так і

приватизація як процес трансформації цих відносин являється ядром

економічних реформ. Зміст приватизації полягає в поверненні державної

власності широким верствам населення, руками яких вона була створена. Таке

повернення існує тоді, коли власність передається безкоштовно або за

символічну ціну. Коли приватизація здійснюється за гроші, то вона дозволяє

вилучити з обігу частину грошей, які не забезпечені товарами. Приватизація

означає відокремлення фінансів держави від фінансів підприємств, звільнення

її від дотації малорентабельним підприємствам і як наслідок сприяє

скороченню бюджетного дефіциту, "зменшенню темпів інфляції".

Згідно з Концепцією приватизації, розробленій Кабінетом Міністрів України,

головною метою роздержавлення та приватизації є створення багатоукладної

соціально орнієнтованої ринкової економіки. Але як вірно відзначалося в

монографії, написаній провідними вченими НДЕІ Мінекономіки, що головна ціль

приватизації має підпорядковуватись стратегічній спрямованності економічної

реформи. Тому визначення мети приватизції обов'язково повинно мати таку

редакцію: створення багатоукладної соціально орієнтованої ринкової

економіки, що ефективно функціонує.[18.49]

Приватизація також пов'язана із структурною перебудовою, адже узаконення

приватної власності приводить до виникнення дрібних підприємств. Дрібний

бізнес дуже мобільний. Ледь чуттєва зміна попиту та пропозиції приводить до

виникнення нових підприємств чи переорієнтації старих в потрібному

напрямку. В країнах СНД цей процес ускладнюється величезним воєно-

промисловим комплексом, підприємства якого важко переорієнтувати.

Для більш повного розгляду проблеми ми звернулись до вивчення світового

досвіду в частині проведення приватизації та роздержавлення. Як показав

міжнародний досвід націоналізація (передача приватної власності до рук

держави) здійснюється легше, ніж приватизація. Отже на сучасному етапі не

потрібно прагнути до повної приватизації державної власності. Світова

практика доводить, що сучасне розвинуте виробництво не можливе без

наявності державної власності і державного регулювання. Повальна

приватизація зараз стала б таким самим насильством над економікою, яким

колись була загальна націоналізація. В економіці України необхідне

існування різноманітних форм власності, адже розвиток НТП прискорює

виникнення нових підприємств та нових технологій, що ускладнює виробництво,

зумовлює появу нових ланок дрібного виробництва. Це урізноманітнює форми

власності. До того ж рівень розвитку продуктивних сил в різних секторах

економіки неоднаковий. Зберігаються великі розриви в технічному рівні

різних підприємств. Це також ускладнює структуру відносин власності.

Без впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу

неможливо підняти його ефективність. А всі новинки швидше й легше

впроваджуються в невеликі підприємства. Досвід розвинутих країн показує, що

рівень впровадження НТП вищий на підприємствах, що базуються на приватній

формі власності на засоби виробництва. Але з іншого боку в багатьох

країнах існує власність, яка належить державі і ефективно

використовується, наприклад, шляхове господарство, зв'язок, аеродроми,

земля. З цього варто зробити висновок, що для підвищення ефективності

економіки України слід дотримуватись оптимального співвідношення державної

форми з іншими формами власності.

В Законах України "Про власність", "Про форми власності на землю" та інших

законодавчих актах передебачені різні заходи щодо переходу від монополії

держави до різноманітних форм власності, передбачають роздержавлення та

приватизацію. В економічній літературі виділяють такі форми власності, як

приватна власність громадян, колективна, державна (комунальна, як різновид

державної), власність спільних підприємств, іноземних громадян. Люсов

А.Н.[39.30] крім перерахованих виділяє ще й інтернаціональну (міжнародну)

власність, суб'єктом якої є світове господарство. Цей вид власності

розповсюджує свою дію на світовий океан, майно міжнародних організацій,

космічний простір. Стосовно значення того чи іншого виду власності думки

розділились. Так, Ян Винецький[6.3] вважає, що лише приватна власність є

рушійним ефективним фактором, який створює добробут та сприяє росту

виробництва. Цей автор як основний аргумент приводить приклад кризи та

занепаду підприємств державної власності в пост-соціалістичних країнах.

Ян Винецький спирається на історичний досвід і пише, що вперше чітко

сформулював докази на користь приватного підприємства як основи ефективної

економіки Людвиг фон Мизес в 1923 році. Мизес говорив, що працівники

суспільного сектору не несуть всіх витрат і тому не можуть отримувати всі

вигоди від своєї діяльності. Система покарань та нагород в суспільному

секторі слабо стимулює ефективність. Як показало дослідження на сучасному

етапі ринкових реформ в Україні найбільш ефективно працюють приватні

підприємства. Тому я згодна з точкою зору Яна Винецького, що при створенні

"критичної маси" недержавних підприємств необхідно перевагу віддавати саме

приватним підприємствам.

На думку Яна Винецького рушійною силою всього процесу підвищення

ефективності виробництва є прагнення капіталістів та підприємців до

максимальних прибутків. Без приватних власників ринок втрачає головну

пружину, що приводить його в дію і підтримує його функціонування. Є й інші

думки з цього приводу. Професор Гош О. вважає, що ефективність

капіталістичного світу визначає не приватна власність, а рівень техніки,

кваліфікації, матеріальна зацікавленість. На його думку в Україні продаж

одержавленої власності у приватну власність супроводжується свавіллям,

шахрайством, грабунком народу управлінськими структурами. на мою думку

поодинокі негативні фактори приватизаційного процесу невизначають його

недоцільність.

Приватна власність у комерційній сфері України склалася методом підпільної

"приватизації" за умов навмисне запровадженого відпускання цін, шкідливого

для економіки. О.Гош вважає, що в постсоціалістичних країнах приватна

власність складається як подальший розвиток індивідуальної власності, а в

Україні приватне господарство розвивається шляхом привласнення народного

майна.[12.34] Особиста власність має складати основу всієї системи

власності на засоби виробництва в перехідному періоді в сільському

господарстві, ремеслі, послугах, торгівлі. В Україні ж управлінська система

намагається швидко збути у приватну власність підприємства, доведені до

краху, щоб придбати їх за безцінь. Досвід же Китаю, країн Заходу свідчить

що приватизуються як, правило, відновленні, добре організовані,

перспективні фірми.

Приватні та державні підприємства порівнюють за такими критеріями, як

підконтрольність власнику, здатність до нововведень, наявність стимулів для

підвищення ефективності. Підконтрольність власнику краще здійснюється в

приватній фірмі ніж на державній. Коли виробничі фонди знаходяться у

суспільній (фактично державній) власності, а робітники мають право

розпоряджатись цими фондами і розподіляти чесний прибуток, то виникають

проблеми: рішення приймаються робітниками, які не є спеціалістами в

керівництві, інтереси робітників розрізняються як правило, за віком (молоді

робітники зацікавлені у вкладанні коштів в розвиток підприємства, а люди

пенсійного віку - в збільшенні відрахувань на соціальні потреби).

Ці проблеми негативно впливають на процес виробництва в суспільному

секторі. Різна також і здатність до нововведень на державних та приватних

підприємствах. У останніх вона значно вища.

В господарствах радянського типу ресурси розподілялись між підприємствами

за рішенням центру в формі субсидій чи займів. При дефіциті державного

бюджету це джерело зменшується. При робітничому самоуправлінні система

стимулювання залишає малу частину прибутку для нововведень. Отже при

державній власності банківська система являється майже джерелом коштів для

здійснення нововведень, тоді як для приватних підприємств таким джерелом

можуть бути: банківська позичка; прибуток; випуск акцій та інших цінних

паперів.

Особливо актуальні ці переваги для комунального господарства України. Одним

із методів підвищення ефективності комунального господарства являється

часткова його приватизація. Доказ необхідності приватизації можна почати з

системи стимулів до нововведень при різних формах власності. Найсильніші

стимули - у індивідуального власника приватної фірми, в силу того, що він

має право на весь

чистий дохід. Приватний власник намагається швидше перетворити ідею в

процес або продукт. Партнерські фірми та компанії з обмеженою

відповідальністю діють також, як індивідуальний власник, якщо точно

визначити їх права на чистий дохід. Це підтверджує, що приватна власність

більш ефективна. Більшість економістів схильні думати що приватизація

сприятиме підвищенню темпів розвитку економіки України.

Необхідність приватизації також визначається структурою видів власності, на

основні виробничі фонди. Українська економіка характеризується найвищим у

світі ступенем монополізації сфер виробництва і обігу.[6] Cередня

кількість зайнятих на одному промисловому підприємстві у 8-10 разів вища,

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.