бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Финансовая стойкость предприятия

мати приблизно таке значення - -0,12, а на кінець того ж кварталу

- -0,07. Це означає, що на початку прогнозного періоду автономія

підприємства буде поступово відновлюватися, але в кінці періоду

ситуація погіршиться, і значення коефіцієнту автономії наблизиться

до значення даного показника в 3 кварталі 2001 року.

2. Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами формування

запасів буде мати тенденцію до зростання значення і буде становити

на початку 1 кварталу –0,85, а в кінці –0,28. Це означає, що

частка власних засобів в пасиві балансу буде поступово

збільшуватися і підприємство буде в змозі розраховуватися за

своїми зобов’язаннями за рахунок власних засобів.

3. Коефіцієнт маневрування збереже тенденцію до зниження. Його

значення будуть наступними: -26,82, 48,70. Це означає, що у

підприємства в прогнозному періоді так само як і в досліджуваному

буде не вистачати мобільних грошових засобів для забезпечення

своїх боргових зобов’язань.

4. Коефіцієнт забезпеченості запасів власними і довгостроковими

позиковими коштами буде так само дорівнювати коефіцієнту

забезпеченості запасів власними коштами. Але якщо підприємство

прийме рішення щодо залучення довгострокових позикових коштів, то

значення показника зміниться.

5. Коефіцієнт забезпеченості запасів власними, довгостроковими і

короткостроковими позиковими джерелами буде поступово зменшувати

своє значення. Це означає, що запаси підприємства зменшуються,

внаслідок зменшення власного капіталу, відсутності довгострокових

позикових коштів і недостатньої кількості короткострокових

кредитів.

6. Коефіцієнт кредиторської заборгованості й інших пасивів так само

має тенденцію до зниження. Тому керівництву необхідно негайно

переглянути свою фінансову стратегію.

7. Ккоефіцієнт поточної ліквідності на кінець прогнозного періоду ( І

кв. 2002 р.), буде дорівнює 0,92, як і на кінець 2001 року.

8. Коефіцієнт абсолютної ліквідності не можливо спрогнозувати,

оскільки балансові дані не дають достатньої інформації про рух

наявних на підприємстві грошових коштів та їх еквівалентів.

9. Коефіцієнт критичної ліквідності зменшився на 2% в

порівняно з своїм значенням на кінець 2001 року. В цілому група

показників лыквыдності не може характеризувати видимі зміни

стосовно покращення чи навпаки погіршення платоспроможності

підприємства, ліквідності його балансу. Вони лишень ще раз

підтверджують, що кардинальні

|Показник |Середнє значення |Сере|Прогнозний показник |

| | |дній| |

| | |темп| |

| | |рост| |

| | |у,% | |

| |2001 рік | |2002 рік |

| |2кв. |3кв. |4кв. | |Середн|на поч.|на кін.|

| | | | | |є |1 кв. |1кв. |

| | | | | |заченя| | |

| | | | | |за 1 | | |

| | | | | |кв. | | |

|Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами | |-0,85 |-0,28 |

|формування | | | |

| Коефіцієнт концентрації позикового капіталу | |1,03 |1,01 |

|Коефіцієнт маневрування | |-26,82 |-48,70 |

|Коефіцієнт забезпеченості запасів власними і довгостроковими | |-0,85 |-0,28 |

|позиковими джерелами | | | |

|Коефіцієнт забезпеченості запасів власними, довгостроковими і | |1,44 |0,74 |

|короткостроковими позиковими джерелами | | | |

|Коефіцієнт кредиторської заборгованості й інших пасивів | |0,68 |0,80 |

|Коефіцієнт критичної ліквідності (ККЛ) | |0,74 |0,66 |

|Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) | |0,88 |0,92 |

Розрахунок прогнозних значень коефіцієнтів фінансової стійкості

підприємства за 2001 рік. Таблиці №16

Висновки.

Фінансовий стан – найважливіша характеристика економічної діяльності

підприємства, це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх

елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю

виробничо–господарських факторів, характеризуються системою показників, що

відображають наявність, розміщення й використання фінансових ресурсів.Він

відображає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому

співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого

підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами.

Стійка діяльність підприємства залежить як від обґрунтованості

стратегії розвитку, маркетингової політики, від ефективного використання

всіх існуючих в його розпорядженні ресурсів, так і від зовнішніх умов, до

числа яких відносять податкову, кредитну, цінову політики держави та

ринкову кон'юнктуру. Через це в якості інформаційної бази аналізу

фінансового стану повинні виступати звітні дані підприємства, деякі задані

економічні параметри і варіанти, при яких змінюються зовнішні умови його

діяльності, котрі потрібно враховувати при аналітичних оцінках та прийнятті

управлінських рішень.

Успіх керування фінансовими ресурсами прямо залежить від структури

капіталу на підприємстві. Структура капіталу може бути перешкодою для

підприємства. Вона також прямо впливає на рентабельність, норму прибутку,

коефіцієнтів ділової активності та оборотності на підприємстві. Саме таку

картину її негативного впливу, коли в структурі балансу перевищують

позикові кошти на власним капіталом, ми можемо спостерігати аналізуючи

балансові дані та показники діяльності ЗАТ “Сільгосппродукт“.

Аналіз структури та динаміки статей балансу підприємства за 2001 рік

показав, що баланс є недостатньо ліквідним, але в загалом фінансовий стан

підприємства був нормальний. Підприємство володіло недостатніми розмірами

власних оборотних активів, за допомогою яких мало б змогу розрахуватися за

своїми зобов’язаннями. Слід також зауважити, що підприємство не мало в

наявності високоліквідних активів, але в нього чимала за обсягом

дебіторська заборгованість, що дало б змогу, в разі отримання коштів,

розрахуватися за своїми зобов’язаннями. Прискорення оборотності оборотного

капіталу полягає в зменшенні рахунків дебіторів. Аналіз ліквідності балансу

підприємства показав, що наявні грошові кошти в декілька разів менше

термінових зобов'язань. Це означає, що підприємство, якщо всі кредитори

водночас пред'являть вимогу погасити заборгованість, буде не в змозі

розрахуватися в повному обсязі, та в кінцевому підсумку буде вимушене

користуватися для цих цілей іншим джерелом (менш ліквідним – дебіторською

заборгованістю).

Значне збільшення обсягів дебіторської заборгованості протягом року

призвело до зменшення оборотності оборотних активів. А це явище, як правило

негативно впливає на структуру капіталу підприємства.

Аналіз складу і структури джерел фінансових ресурсів по підприємству

показав, що найбільшу частку джерел займає позиковий капітал у відношенні

до всього активу балансу. Отже, підприємство залежне у своїй діяльності від

зовнішніх джерел фінансування, і з точки зору інвесторів та кредиторів його

можна віднести до ризикових. Тому, існує ймовірність, що надалі

підприємству буде все складніше отримати кредити.

Про низьку платоспроможність підприємства свідчить і розраховані

коефіцієнти абсолютної ліквідності (який на кінець 2001 року становить 0),

коефіцієнт поточної ліквідності ( на кін 2001р. становив 0,92 , що не

відповідає нормативному значенню, і вказує на необхідність скорочення суми

кредиторської заборгованості, як джерела формування оборотних активів).

Керівництво підприємства повинно серйозно замислитись про способи

підвищення фінансової стійкості і заходи для відновлення платоспроможності

підприємства, а вирішення цих завдань полягає в професійному управлінні

оборотними ресурсами.

Безумовно, існують заходи, які в принципі можна застосувати для

відновлення платоспроможності підприємства, проте їх реалізація займає

чимало часу:

1. Продаж частини основних засобів, як спосіб розрахунку із

кредиторами за поточними зобов’язаннями.

2. Збільшення розміру статутного капіталу. Даний процес тривалий

за часом і нерідко супроводжується певними витратами ( додаткова емісія

акцій - дорогий процес ).

3. Одержання довгострокової чи короткострокової позики, але тут

існує умовність: якщо отримана позика носить цільовий характер, то

поліпшення платоспроможності за формальними критеріями насправді є

фіктивним. Але дана міра відновлення платоспроможності пов'язана з

виконанням ряду умов: наявність плану фінансового оздоровлення;

безумовним дотриманням цільового характеру використання раніше наданої

державної фінансової підтримки.

4. Впровадження нових форм і методів керування;

5. Конверсія, перехід на реалізацію нової продукції, з іншими

якісними характеристиками;

6. Підвищення ефективності маркетингу;

7.Зниження витрат на збут ;

8. Скорочення дебіторсько - кредиторської заборгованості;

9. Підвищення частки власних засобів в оборотних активах за рахунок

частини фонду споживання і реалізації короткострокових фінансових вкладень;

10. Продаж зайвого устаткування, матеріалів, незавершеного

виробництва, готової продукції на основі інвентаризації;

11.Конверсія боргів шляхом перетворення короткострокової

заборгованості в довгострокову;

12.Скорочення чисельності зайнятих;

13.Зменшення дебіторської заборгованості і ін.

Щодо управління дебіторською заборгованістю, то найбільш ефективними

будуть такі шляхи:

1) визначення термінів прострочених залишків на рахунках дебіторів і

порівняння цих термінів із середніми показниками в галузі, показниками

конкурентів і даними минулих років;

2) періодичний перегляд граничної суми кредиту, виходячи з реального

фінансового становища клієнтів;

3) якщо виникають проблеми з одержанням грошей, то необхідно вимагати

заставу на суму, не меншу, ніж сума на рахунку дебітора;

4) використання арбітражних судів для стягнення боргів при наявності порук

чи гарантій;

5) продаж рахунків дебіторів факторинговій компанії чи банку, що надає

факторингові послуги, якщо це вигідно;

6) при продажу великої товарної партії негайне виставлення рахунку покупцю;

7) використання циклічної виписки рахунків для підтримання одноманітності

операцій;

8) відправлення поштою рахунків покупцям за декілька днів до настання

терміну платежу;

9) страхування кредитів для захисту від значних збитків за безнадійними

боргами;

10) обминання дебіторів з високим ризиком, наприклад, якщо покупці

належать до країни чи галузі, що переживають істотні фінансові труднощі.

Стосовно скорочення поточних зобов’язань підприємства, то:

. По-перше, необхідний базовий запас коштів для виконання поточних

розрахунків.

. По-друге, необхідні визначені кошти для покриття непередбачених

витрат.

. По-третє, доцільно мати визначену величину вільних коштів для

забезпечення можливого чи прогнозованого розширення діяльності.

Список використаної літератури:

1. Амуржиев О.В., Дорогавцев А.Е. Неплатежі: способи запобігання і

скорочення – М.: Аркаюр, 1994.

2. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Фінансовий аналіз – М.: ДИС, 1997.

3. Абрютина М.С. Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности

предприятия. Учебно-практическое пособие. – М.: «Дело и сервис», 1998.

4. Баканів М.И., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу – М.: Фінанси і

статистика, 1993.

5. Балабонов И.Т. Аналіз і планування фінансів діючого суб'єкта. – М.:

Фінанси і статистика, 1994.

6.

7. Бандурка О.М., Коробів М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства –

К.: ЛИБІДЬ, 1998.Баканів М.И., Шеремет А.Д. Теорія економічного

аналізу – М.: Фінанси і статистика, 1993.

8. Бланк И.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс – К.: НИКА-ЦЕНТР,

2001.

9. Бріхем Є. Основи фінансового менеджменту – К.: Молодь, 1994.

10. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті – К.: ТОВ

"БОРИСФЕН-М", 1996.

11. Вожжов А.П., Новикова Р.О. “Фінансові методи забезпечення економічного

зростання.” // Фінанси України. 2001. №3.

12. Закон України “Про господарські товариства” 1991 р. –

http//www.rada.kiev.ua/.

13. Зятковський І. В. “Бюджет підприємства, як інструмент управління

фінансовими ресурсами”// “Фінанси України”, №7, 2001 р. – ст. 75-80.

14. Едронова В.Н., Мизиковский Е.А. Облік і аналіз фінансових активів.

М.: "Фінанси і статистика", 1995 р.

15. Коласс Б. Керування фінансовою діяльністю підприємства: проблеми,

концепції і методи – М.: Фінанси, 1997

16. Криворучко М.І., Петровський В.В. Облік та аналіз фінансових активів –

К.: "Фенікс", 1997.

17. Крейнина М.Н. Фінансове становище підприємства. Методи й оцінки. — М.:

ИКЦ "Дис". - 1998.

18. Ковальов Д., Сухорукова Т. “Економічна безпека підприємства” //

Економіка підприємства. -2001.- №4 .

19. Ковалев В.В., Патров В.В. Как читать баланс. – М.: Финансы и

статистика, 1998.

20. Крейнина М.Н. Фінансове становище підприємства. Методи й оцінки. — М.:

"Дис". - 1998.

21. Любушин М.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической

деятельности предприятия. Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,

1999.

22. Національні стандарти бухгалтерського обліку // Усі про бухгалтерський

облік – 2001. №37.

23. Родіонова Н. В. “Антикризовий менеджмент” Навч. посібник для вузів. –

М.: ЮНІТІ-ДАНА, 2001 р. – ст. 187.

24. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 2-ге

вид., доп. - М.: ИП «Екоперспектива», 1997.

25. Терещенко С. І. “Моделі оцінки платоспроможності підприємства”//

“Фінанси України”, №7, 2001 р. – ст. 69-75.

26. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра –

М, 1999

Додатки.

Додаток №1

Форма №1: «Баланс» підприємства ЗАТ «Сільгосппродукт» за 2 квартал 2001

року.

|Актив |Код |На початок |На кінець |

| |рядка |звітного року |звітного |

| | | |періоду |

|1 |2 |3 |4 |

| | | | |

|І. Необоротні активи | |

|Незавершене будівництво |020 | | |

|Основні засоби: | | | |

|Залишкова вартість |030 |288,7 |284,2 |

|Первісна вартість |031 |293,0 |301,4 |

|Знос |032 |-4,3 |-17,2 |

|Довгострокові фінансові |040 |280,9 |282,3 |

|інвестиції | | | |

|Інші необоротні активи |070 | | |

|Усього за розділом I |080 |569,6 |566,5 |

|ІІ. Оборотні активи | |

|Виробничі запаси |100 | | |

|Готова продукція |130 |58,9 |385,8 |

|Дебіторська заборгованість за | |

|товари, роботи, послуги: | |

|чиста реалізаційна вартість |160 |1809,7 |3166,9 |

|первісна вартість |161 |1809,7 |3166,9 |

|резерв сумнівних боргів |162 | | |

|Дебіторська заборгованість за |170 |13,3 |1,2 |

|розрахунками з бюджетом | | | |

|Інша поточна дебіторська |210 |24,6 |41,2 |

|заборгованість | | | |

|Поточні фінансові інвестиції |220 | | |

|Грошові кошти та їх еквіваленти:| |

|в національній валюті |230 | | |

|в іноземній валюті |240 | | |

|Інші оборотні активи |250 | | |

|Усього за розділом II |260 |1906,5 |3595,1 |

|ІІІ. Витрати майбутніх періодів |270 |0,5 |0,5 |

|Баланс |280 |2476,6 |4162,1 |

|Пасив |Код |На початок |На кінець |

| |рядка |звітного року |звітного |

| | | |періоду |

|1 |2 |3 |4 |

| | | | |

|І. Власний капітал | |

|Статутний капітал |300 |92,5 |92,5 |

|Додатковий вкладений капітал |320 | | |

|Резервний капітал |340 | | |

|Нерозподілений прибуток |350 |-311,6 |-320,0 |

|(непокритий збиток) | | | |

|Неоплачений капітал |360 | | |

| | | | |

|Усього за розділом І |380 |-219,1 |-227,5 |

|ІІ. Забезпечення наступних |430 | | |

|витрат і платежів | | | |

|ІІІ. Довгострокові зобов'язання |480 | | |

|IV. Поточні зобов'язання | | | |

|Короткострокові кредити банків |500 |1 305,9 |1 768,5 |

| | | | |

|Поточна заборгованість за |510 | | |

|довгостроковими зобов'язаннями | | | |

|Кредиторська заборгованість за |530 |199,4 |104,1 |

|товари, роботи, послуги | | | |

|Поточні зобов'язання за | |

|розрахунками: | |

| | |

|з бюджетом |550 |1,0 |1,2 |

|зі страхування |570 |3,7 |1,4 |

|з оплати праці |580 |8,2 |3,1 |

|Інші поточні зобов'язання |610 |1177,5 |2511,3 |

|Усього за розділом IV |620 |2695,7 |4389,6 |

|V. Доходи майбутніх періодів |630 | | |

|Баланс |640 |2476,6 |4162,1 |

Додаток №2

Форма №1: «Баланс» підприємства ЗАТ «Сільгосппродукт» за 3 квартал 2001

року.

|Актив |Код |На початок |На кінець |

| |рядка |звітного року |звітного |

| | | |періоду |

|1 |2 |3 |4 |

| | | | |

|І. Необоротні активи | |

|Незавершене будівництво |020 | | |

|Основні засоби: | | | |

|Залишкова вартість |030 |288,7 |1275,6 |

|Первісна вартість |031 |293,0 |1301,4 |

|Знос |032 |-4,3 |-25,8 |

|Довгострокові фінансові |040 |280,9 |357,9 |

|інвестиції | | | |

|Інші необоротні активи |070 | | |

|Усього за розділом I |080 |569,6 |1633,5 |

|ІІ. Оборотні активи | |

|Виробничі запаси |100 | | |

|Готова продукція |130 |58,9 |1858,8 |

|Дебіторська заборгованість за | |

|товари, роботи, послуги: | |

|чиста реалізаційна вартість |160 |1809,7 |2165,5 |

|первісна вартість |161 |1809,7 |2165,5 |

|резерв сумнівних боргів |162 | | |

|Дебіторська заборгованість за |170 |13,3 |1,5 |

|розрахунками з бюджетом | | | |

|Інша поточна дебіторська |210 |24,6 |40,9 |

|заборгованість | | | |

|Поточні фінансові інвестиції |220 | | |

|Грошові кошти та їх еквіваленти:| |

|в національній валюті |230 | | |

|в іноземній валюті |240 | | |

|Інші оборотні активи |250 | | |

|Усього за розділом II |260 |1906,5 |4066,7 |

|ІІІ. Витрати майбутніх періодів |270 |0,5 |1,9 |

|Баланс |280 |2476,6 |5702,1 |

|Пасив |Код рядка|На початок |На кінець |

| | |звітного року |звітного |

| | | |періоду |

|1 |2 |3 |4 |

| | | | |

|І. Власний капітал | |

|Статутний капітал |300 |92,5 |92,5 |

|Додатковий вкладений капітал |320 | | |

|Резервний капітал |340 | | |

|Нерозподілений прибуток |350 |-311,6 |-325,3 |

|(непокритий збиток) | | | |

|Неоплачений капітал |360 | | |

|Усього за розділом І |380 |-219,1 |-232,8 |

|ІІ. Забезпечення наступних |430 | | |

|витрат і платежів | | | |

|ІІІ. Довгострокові зобов'язання |480 | | |

|IV. Поточні зобов'язання | | | |

|Короткострокові кредити банків |500 |1 305,9 |2 343,7 |

|Поточна заборгованість за |510 | | |

|довгостроковими зобов'язаннями | | | |

|Кредиторська заборгованість за |530 |199,4 |100,2 |

|товари, роботи, послуги | | | |

|Поточні зобов'язання за | |

|розрахунками: | |

|з бюджетом |550 |1,0 |1,6 |

|зі страхування |570 |3,7 |2,3 |

|з оплати праці |580 |8,2 |6,3 |

|Інші поточні зобов'язання |610 |1177,5 |3480,8 |

|Усього за розділом IV |620 |2695,7 |5934,9 |

|V. Доходи майбутніх періодів |630 | | |

|Баланс |640 |2476,6 |5702,1 |

Додаток №3

Форма №1: «Баланс» підприємства ЗАТ «Сільгосппродукт» за 4 квартал 2001

року.

|Актив |Код рядка|На початок |На кінець |

| | |звітного року |звітного |

| | | |періоду |

|1 |2 |3 |4 |

| | | | |

|І. Необоротні активи | |

|Незавершене будівництво |020 | | |

|Основні засоби: | | | |

|Залишкова вартість |030 |288,7 |486,2 |

|Первісна вартість |031 |293,0 |548,5 |

|Знос |032 |-4,3 |-62,3 |

|Довгострокові фінансові |040 |280,9 |209,1 |

|інвестиції | | | |

|Інші необоротні активи |070 | | |

|Усього за розділом I |080 |569,6 |695,3 |

|ІІ. Оборотні активи | |

|Виробничі запаси |100 | |62,2 |

|Готова продукція |130 |58,9 |1937,2 |

|Дебіторська заборгованість за | |

|товари, роботи, послуги: | |

|чиста реалізаційна вартість |160 |1809,7 |8901,0 |

|первісна вартість |161 |1809,7 |8901,0 |

|резерв сумнівних боргів |162 | | |

|Дебіторська заборгованість за |170 |13,3 | |

|розрахунками з бюджетом | | | |

|Інша поточна дебіторська |210 |24,6 | |

|заборгованість | | | |

|Поточні фінансові інвестиції |220 | | |

|Грошові кошти та їх еквіваленти:| |

|в національній валюті |230 | | |

|в іноземній валюті |240 | | |

|Інші оборотні активи |250 | | |

|Усього за розділом II |260 |1906,5 |10900,4 |

|ІІІ. Витрати майбутніх періодів |270 |0,5 |0,8 |

|Баланс |280 |2476,6 |11596,5 |

Додаток №4

Форма №2: “Звіт про фінансові результати” підприємства ЗАТ

“Сільгосппродукт” за 1 півріччя 2001 року.

|Стаття |Код рядка |За |За попередній період |

| | |звітний | |

| | |період | |

|1 |2 |3 |4 |

|Доход (виручка) від |010 |3099,3 |х |

|реалізації продукції | | | |

|(товарів, робіт, послуг) | | | |

|Непрямі податки та інші |020 |-516,6 |х |

|відрахування з доходу | | | |

|Чистий дохід (виручка) від |030 |2582,7 |х |

|реалізації продукції | | | |

|(товарів, послуг)(010-020) | | | |

|Інші операційні доходи |040 |0,3 |х |

|Інші звичайні доходи |050 | |х |

|Надзвичайні доходи |060 | |х |

|Разом чисті |070 |2583,0 |х |

|доходи(030+040+050+0600 | | | |

|Збільшення (зменшення) |080 | |х |

|залишків незавершеного | | | |

|виробництва і готової | | | |

|продукції | | | |

|Матеріальні затрати |090 |-2563,2 |х |

|Витрати на оплату праці |100 |-11,7 |х |

|Відрахування на соціальні |110 |-3,6 |х |

|заходи | | | |

|Амортизація |120 |-12,9 |х |

|Інші операційні витрати |130 | |х |

|у тому числі |131 |2563,2 |х |

|собівартість |140 | |х |

|Інші звичайні витрати |150 | |х |

|Надзвичайні витрати |160 | |х |

|Податок на прибуток |170 | |х |

|Разом витрати |180 |-2591,4 |х |

|(090+100+110+120+130+140+10| | | |

|5+-080+160+170) | | | |

|Чистий прибуток (збиток) |190 |-8,4 |х |

|(070-180) | | | |

Додаток №5

Форма №2: “Звіт про фінансові результати” підприємства ЗАТ

“Сільгосппродукт” за 9 місяців 2001 року.

|Стаття |Код рядка |За |За попередній період |

| | |звітний | |

| | |період | |

|1 |2 |3 |4 |

|Доход (виручка) від |010 |17803,8 |х |

|реалізації продукції | | | |

|(товарів, робіт, послуг) | | | |

|Непрямі податки та інші |020 |-2967,3 |х |

|відрахування з доходу | | | |

|Чистий дохід (виручка) від |030 |14836,5 |х |

|реалізації продукції | | | |

|(товарів, послуг)(010-020) | | | |

|Інші операційні доходи |040 |0,5 |х |

|Інші звичайні доходи |050 | |х |

|Надзвичайні доходи |060 | |х |

|Разом чисті |070 |14837,0 |х |

|доходи(030+040+050+0600 | | | |

|Збільшення (зменшення) |080 | |х |

|залишків незавершеного | | | |

|виробництва і готової | | | |

|продукції | | | |

|Матеріальні затрати |090 | |х |

|Витрати на оплату праці |100 |-17,2 |х |

|Відрахування на соціальні |110 |-7,0 |х |

|заходи | | | |

|Амортизація |120 |-25,8 |х |

|Інші операційні витрати |130 | |х |

|у тому числі |131 | |х |

|собівартість |140 |-14800,7|х |

|Інші звичайні витрати |150 | |х |

|Надзвичайні витрати |160 | |х |

|Податок на прибуток |170 | |х |

|Разом витрати |180 |14850,7 |х |

|(090+100+110+120+130+140+10| | | |

|5+-080+160+170) | | | |

|Чистий прибуток (збиток) |190 |-13,7 |х |

|(070-180) | | | |

Додаток №6

Форма №2: “Звіт про фінансові результати” підприємства ЗАТ

“Сільгосппродукт” за рік 2001 року.

|Стаття |Код рядка |За |За попередній період |

| | |звітний | |

| | |період | |

|1 |2 |3 |4 |

|Доход (виручка) від |010 |24978,0 |х |

|реалізації продукції | | | |

|(товарів, робіт, послуг) | | | |

|Непрямі податки та інші |020 |-4163,0 |х |

|відрахування з доходу | | | |

|Чистий дохід (виручка) від |030 |20815,0 |х |

|реалізації продукції | | | |

|(товарів, послуг)(010-020) | | | |

|Інші операційні доходи |040 |0,6 |х |

|Інші звичайні доходи |050 | |х |

|Надзвичайні доходи |060 | |х |

|Разом чисті |070 |20815,6 |х |

|доходи(030+040+050+0600 | | | |

|Збільшення (зменшення) |080 | |х |

|залишків незавершеного | | | |

|виробництва і готової | | | |

|продукції | | | |

|Матеріальні затрати |090 | |х |

|Витрати на оплату праці |100 |-25,2 |х |

|Відрахування на соціальні |110 |-9,4 |х |

|заходи | | | |

|Амортизація |120 |-62,3 |х |

|Інші операційні витрати |130 | |х |

|у тому числі |131 | |х |

|собівартість |140 |-20758,1 |х |

|Інші звичайні витрати |150 | |х |

|Надзвичайні витрати |160 | |х |

|Податок на прибуток |170 | |х |

|Разом витрати |180 |-20855,0 |х |

|(090+100+110+120+130+140+10| | | |

|5+-080+160+170) | | | |

|Чистий прибуток (збиток) |190 |-39,4 |х |

|(070-180) | | | |

-----------------------

[1] Тян Р.Б.((Планирование деятельности предприятия((,Научное посо-

бие;К:МАУП,1998г.

[2] Любушин М.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-

экономической деятельности предприятия. Учебное пособие для вузов. – М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

[3] Любушин М.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-

экономической деятельности предприятия. Учебное пособие для вузов. –

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

[4] Балабонов И.Т. Аналіз і планування фінансів діючого суб'єкта. –

М.: Фінанси і статистика, 1994.

-----------------------

Фінансова стратегія

Цілі та завдання ФС

Реалізація ФС

Зовнішні та внутрішні фактори формування ФС

Інструменти ФС:

- програми та проекти; -

інформаційне забезпечення;

- фінансова політика; -

диверсифікація;

- фінансова реструктуризація; - глобалізація

і т. д.

- фінансове забезпечення конкурентних переваг;

Методи реалізації ФС:

- фінансове моделювання; - експертний фінансовий

ринок;

- стратегічне фінансове планування; - прогнозування і т.д.

- фінансовий аналіз;

Результативність ФМ:

- дохід (прибуток);

- стратегічний ефект (успіх).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.