бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Финансовая стойкость предприятия

грн..

Показник прибутку на вкладений капітал по ЗАТ “Сільгосппродукт” він

склав у 3 кварталі 2002 року 6,06 грн., а в 4 кварталі того ж року

16,49грн. Це означає, що в 3 кварталі 2001 року кожна гривня власного

капіталу принесла прибуток 6,06 грн. і 16,49 грн. відповідно.

Інший важливий коефіцієнт - рентабельність реалізованої продукції -

(рентабельність продажів) показує, який прибуток має підприємство з кожної

гривні реалізованої продукції. Тенденція до його зниження дозволяє

припустити твердження щодо скорочення попиту на продукцію підприємства.

Зниження коефіцієнта рентабельності реалізованої продукції може бути

викликано змінами в структурі реалізації, зниження індивідуальної

рентабельності виробів, що входять у реалізовану продукцію, і ін. Але в

нашому випадку цей коефіцієнт за 2 роки змінився майже в 2 рази і склав -

0,09 грн. у 3 кварталі 2001 року і -0,18 у кварталі 2001 року. Це

говорить про те, що попит на продукцію підприємства наприкінці року

знизився в порівнянні з 3 кварталом того ж року. Можливо це зв'язано з

появою нових конкурентів з більш якісною або дешевою продукцією.

3.4 Оцінка типу фінансової стійкості підприємства “Сільгосппродукт”.

В умовах ринкової економіки важливого значення набуває фінансова

незалежність підприємства від зовнішніх позикових джерел. Запас джерел

власних засобів – це запас фінансової стійкості підприємства при тій умові,

що його власні засоби перевищують позикові.

В даній курсовій роботі аналіз фінансової стійкості підприємства

“Сільгосппродукт” буде проводитися двома способами: балансовим та методом

розрахунку показників та коефіцієнтів фінансової стійкості.

|Актив |Умовні |Пасив |Умовні |

| |позначки | |позначки |

|1. Основний капітал |695,3 |4. Джерела власних |-258,5 |

| | |засобів | |

|2. Запаси |1999,4 |5. Кредити й інші | х |

| | |позикові засоби, у тому| |

| | |числі: | |

|3. Розрахунки, кошти та|8901 |- довгострокові кредити|х |

|інші активи, у тому | |і позикові засоби | |

|числі: | | | |

|- розрахунки та інші |0,8 |- короткострокові |3396,1 |

|активи | |кредити і позикові | |

| | |засоби | |

|- кошти, цінні папери |х |- розрахунки та інші |8458,9 |

|та інші короткострокові| |пасиви | |

|фінансові вкладення | | | |

| | |- зобов’язання |х |

| | |підприємства не | |

| | |погашені в строк | |

|Баланс |11596,5 |Баланс |11596,5 |

Для розрахунку фінансової стійкості підприємства балансовим методом

річні данні згрупуємо наступним чином:

Таблиця №10

Агрегований баланс для розрахунку фінансової стійкості підприємства.

Виходячи з цих даних можна визначити та спланувати рівень фінансової

стійкості підприємства використовуючи таблицю №3.

Таким чином в кінці 4 кварталу 2001 року підприємство ЗАТ

“Сільгосппродукт” мало нормальне фінансове становище. Такий висновок можна

зробити виходячи з наступних рівнянь:

ДЗ > або = Б + КЗ

8901,8> 8458,9

Як видно з розрахунку сума дебіторської заборгованості підприємства

більше суми кредиторської заборгованості та зобов’язань підприємства не

погашених в строк. Це означає що, підприємство має оптимальну

платоспроможність, коли терміни надходжень грошових коштів (оплати) від

наших дебіторів приблизно співпадає з терміном погашення поточних кредитних

зобов’язань перед кредиторами. Але, я видно, суми дебіторської та

кредиторської заборгованостей різняться лише на 442,9 тис. грн.. Тому

підприємству слід потурбуватися про те, щоб в коротко - та довгостроковій

перспективі дебіторська заборгованість значно перевищувала кредиторську.

Тоді буде впевненість в тому, що підприємство не ступить через межу

мінімального або передкризового фінансового становища.

Для розрахунку фінансової стійкості на короткострокову перспективу та

довгострокову з вихідних даних агрегованого балансу будемо використовувати

такий самий метод підстановок до балансових рівнянь приведених в таблиці

№3.

При розрахунку перспективної фінансової стійкості на короткостроковий

та довгостроковий період виконується такі умови балансової рівності:

ДЗ + З або |-219,4 |-258,8 |

|власними засобами (ДО) | |626,6+280,4) |=0,1 | | |

| | |ДО2=-258,5-569,6/(0+106| | | |

| | |30,7+270,50) | | | |

|Коефіцієнт відновлення |Квп= (Кплк+У/Т(Кплк-Кплп))/2 |Квп1 |х |0,39 |

|платоспроможності (Квп) | |=(0,75+6/12(0,75-0,69))| | |

| | |/2 | | |

|Коефіцієнт концентрації |Кквк = Власний капітал (ряд. 380 ф.|Кквк =-219,1/2476,6 |=1 |-0,09 |-0,02 |

|власного капіталу (Кквк ) |№ 1) / Активи підприємства (ряд. |Кквк =-258,5/11596,5 | | | |

| |080 + ряд. 260 + ряд. 270 ф. № 1) | | | | |

| Коефіцієнт концентрації |Ккпк = Позиковий капітал (ряд. 430 |Ккпк =2695,7/2476,6 | |1,09 |1,02 |

|позикового капіталу (Ккпк) |+ ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630 ф.|Ккпк =11855/11596,5 | | | |

| |№ 1) / Активи підприємства (ряд. | | | | |

| |080 + ряд. 260 + ряд. 270 ф. № 1) | | | | |

|Співвідношення позикового |Кпк/вк= Позиковий капітал (ряд. 430|Кпк/вк=2695,7/-219,1 |< або |-12,3 |-45,86 |

|капіталу і власного (Кпк/вк)|+ ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630 |Кпк/вк=11855/-258,5 |= 1 | | |

| |ф. № 1) / Власний капітал (ряд. 380| | | | |

| |ф. № 1) | | | | |

|Коефіцієнт автономності |К.н = власні оборотні засоби (рядок|Кав1=(-219,1-569,6)/(26|> або |-0,29 |-0,01 |

| |380 пасиву балансу – рядок 080 |95,7) |=0,5 | | |

| |активу балансу № 1(чи Пв)) / |Кав2=(-258,5-695,3)/(11| | | |

| |поточні зобов’язання (620 + 630 |8555) | | | |

| |пасиву балансу №1 (чи Пз)) | | | | |

|Чистий робочий капітал (Пв) |Пв = [Оборотні активи (ряд. 260) + |Пв1=(1906,5+0,5)-2695,7|х |-788,7 |-953,8 |

| |Витрати майбутніх періодів (ряд. |Пв2=(10900,4+0,8)-11855| | | |

| |270)] - [Поточні зобов'язання (ряд.| | | | |

| |620) + Доходи майбутніх періодів | | | | |

| |(ряд. 630)] | | | | |

|Ступінь ефективної |EV=Короткострокові кредити |EV1=1305,9-1809,7-13,3-|х |-541,7 |-5504,9|

|заборгованості (EV) |банків(р.500)- [Грошові кошти та їх|24,6 | | | |

| |еквіваленти(р.230;240)+Дебіторська |EV2=3396,1-8901 | | | |

| |заборгованність(р.160;170;210)] | | | | |

|Частка оборотних коштів в |К частки оборот. активів |К частки оборот. |х |0,77 |0,94 |

|активах |=А1+А2+А3/Підсумок балансу |Активів1=(0+1626,6+280,| | | |

| | |4)/2476,6 К | | | |

| | |частки оборот. | | | |

| | |Активів2= | | | |

| | |(0+10630,7+270,5)/11596| | | |

| | |,5 | | | |

|Коефіцієнти, що характеризують платоспроможність підприємства |Таблиця №15 | |

|2001р. | | |

|Показник |Методикарозрахунку |Порядок |Нормат|Значення |Відхилення |

| | |розрахунків |ив | | |

| | | | |На |На |На |На кінець |

| | | | |поча|кіне|початок |року |

| | | | |ток |ць |року | |

| | | | |року|року| | |

|Коефіцієнт |ККЛ = Оборотні |Ккл1=(1906,5-| |0,69|0,76|0,69:1 |0,76:1 |

|критичної |активи (ряд. 260 ф.|58,59+0,5)/26| | | | | |

|ліквідності|№ 1) - Запаси (ряд.|95,7 | | | | | |

|(ККЛ) |100 - ряд. 140 ф. №|Ккл2=(10900,4| | | | | |

| |1) + Витрати |-62,2-1937,2+| | | | | |

| |майбутніх періодів |0,8)/11855 | | | | | |

| |(ряд. 270 ф, № 1 / | | | | | | |

| |Поточні | | | | | | |

| |зобов'язання (ряд. | | | | | | |

| |620 ф. № 1) + | | | | | | |

| |Доходи майбутніх | | | | | | |

| |періодів (ряд. 630 | | | | | | |

| |ф. № 1) | | | | | | |

|Коефіцієнт |КАЛ = Грошові кошти|Кал1=0/2695,7|>0,2 -|0 |0 |Х |Х |

|абсолютної |та їх еквіваленти |*100 |0,25 | | | | |

|ліквідності|(ряд. 230 + ряд. |Кал2=0/11855*| | | | | |

|(КАЛ) |240 ф. № 1) / |100 | | | | | |

| |Поточні | | | | | | |

| |зобов'язання (ряд. | | | | | | |

| |620 ф. № 1) + | | | | | | |

| |Доходи майбутніх | | | | | | |

| |періодів (ряд. 630 | | | | | | |

| |ф. № 1)*100% | | | | | | |

|Коефіцієнт |Коефіцієнт покриття|Кпл1=(1906,5+| |0,71|0,92|0,71:1 |0,92:1 |

|поточної |= Оборотні активи |0,5)/2695,7 | | | | | |

|ліквідності|(ряд. 260 ф. № 1) +|Кпл2=(10900,4| | | | | |

|(Кпл) |Витрати майбутніх |+0,8)/11855 | | | | | |

| |періодів (ряд. 270 | | | | | | |

| |ф. №1) / Поточні | | | | | | |

| |зобов'язання (ряд. | | | | | | |

| |620 ф. № 1) + | | | | | | |

| |Доходи майбутніх | | | | | | |

| |періодів (ряд. 630 | | | | | | |

| |ф. № 1) | | | | | | |

Найбільш істотними показниками, що характеризують платоспроможність

підприємства, є показники ліквідності.

Аналізуючи коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами

формування засобів можна сказати, що даний коефіцієнт за три періоди має

від’ємне значення. Це означає, що запаси зовсім не забезпечені власними

джерелами формування запасів.

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними і довгостроковими позиковими

джерелами. Виходячи з умови фінансової стійкості, відповідно до якого

розмір власних джерел і довгострокових зобов'язань повинний бути достатній

для покриття запасів, нормальним для даного коефіцієнта вважається

обмеження - КВД = 1. Протягом терміну своєї діяльності підприємство не

користувалося довгостроковими позиковими засобами. Тому у вартісному

вигляді коефіцієнт забезпеченості запасів власними і довгостроковими

позиковими джерелами буде дорівнювати коефіцієнту забезпеченості запасів

власними джерелами формування засобів.

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними, довгостроковими і

короткостроковими позиковими джерелами. Цей коефіцієнт найбільш

затребуваний за умови недостатності власного капіталу і довгострокових

зобов'язань для покриття запасів, тобто при значенні 1 він відбиває

ступінь покриття запасів всіма основними джерелами їхнього формування.

Виходячи з розрахунків даного показника ми маємо такі його значення: 8,78,

0,26 та 1,22 відповідно до періодів, що досліджуються. Тому можна сказати,

що незважаючи на те, що перші два показника мали від’ємне значення, даний

показник є додатнім і це насамперед завдяки залученню короткострокових

кредитів банку. Це означає, що запаси даного підприємства забезпечені

короткостроковими позиковими коштами. Розглядаючи цей показник в динаміці

слід відмітити, що найбільш забезпеченими запаси були на початку

досліджуваного періоду. В 3 кварталі коефіцієнт забезпеченості запасів

власними, довгостроковими і короткостроковими позиковими джерелами має

найменше значення. В 4 кварталі ситуація покращується і значення показника

вже становить 1,22. Дана динаміка показує, що протягом досліджуваного

періоду запаси були не рівномірно забезпечені власними та позиковими

коштами. Це говорить про те, що тенденція зміни забезпеченості запасів

позиковими грошовими ресурсами відповідає загальній тенденції розвитку

підприємства.

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних засобів (КП/В ) дорівнює

відношенню величини зобов'язань підприємства до величини його власних

засобів.

Значення коефіцієнта КП/В можна також визначити наступним вираженням:

КП/В1 = (1/-0,09)-1 = -12,1

КП/В2 = (1/-0,04)-1 = -26

КП/В3 = (1/-0,02)-1 = -51

Нормальне обмеження для коефіцієнта залежності : КП/В < або = 1.

З розрахунку даного коефіцієнту в динаміці видно, що протягом трьох

досліджуваних періодів значення показника є від’ємним і постійно знижується

. Це означає, що у підприємства в обігу знаходиться більше позикових коштів

ніж власних і це співвідношення стає все більш вагомим. Це пояснюється тим,

що власні кошти підприємства мають тенденцію до скорочення, а позикові

кошти до збільшення.

Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів (КО/Н)

обчислюється розподілом оборотних активів (розділ II активу балансу) на

необоротні активи (розділ I активу).

КО/Н1 = 1906,5/569,6 = 3,35

КО/Н2 = 4066,7/1633,5 = 2,49

КО/Н3 =10900,4/695,3 = 15,68

Виходячи з розрахунків можна сказати, що в на кінець 2001 року

співвідношення оборотних та необоротних коштів зросло. Це спричинено,

насамперед, купівлею додаткових основних фондів.

Стійкість фінансового стану характеризує також і коефіцієнт

маневрування, дорівнює відношенню власних оборотних коштів підприємства до

загальної величини джерел власних засобів.

Він показує, яка частина власних засобів підприємства знаходиться в

мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати цими засобами.

Після розрахунку даного показника бачимо, що в розпорядженні підприємства

протягом досліджуваного періоду не було мобільних грошових ресурсів так як

протягом всього періоду значення коефіцієнту було від’ємним.

Для характеристики структури джерел засобів підприємства можна

використовувати також приватні показники структури окремих груп джерел. До

них відносяться:

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових засобів, дорівнює

відношенню величини довгострокових кредитів і позикових засобів до суми

джерел власних засобів підприємства і довгострокових кредитів і позик:

Даний коефіцієнт відбиває частку заборгованості підприємства в складі

постійного капіталу. Як вже було зазначено, дане підприємство не

користується довгостроковими позиковими коштами і тому значення даного

коефіцієнта дорівнює нулю.

Структура балансу є незадовільною, оскільки жоден з коефіцієнтів

(коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) і коефіцієнт забезпеченості власними

засобами (ДО)) не задовольняють нормальним обмеженням. Тому розраховуємо

коефіцієнт відновлення платоспроможності підприємства на найближчі 6

місяців. Якщо значення коефіцієнта відновлення виявиться вище одиниці,

підприємство має можливість відновити свою платоспроможність за цей період.

В нашому випадку коефіцієнт відновлення платоспроможності менше одиниці,

тому наше підприємство не здатне розрахуватися за своїми зобов’язаннями

протягом 6 місяців.

- Коефіцієнт концентрації власного капіталу (інше найменування цього

коефіцієнта - коефіцієнт автономії, коефіцієнт незалежності) визначає

частку коштів власників підприємства в загальній, сумі коштів, вкладених у

майно підприємства. Характеризує можливість підприємства виконати свої

зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних коштів, незалежність

його функціонування від позикових коштів.

Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш фінансове стійке,

стабільне і незалежне від кредиторів підприємство. Якщо його значення

дорівнює 1 (або 100%), це означає, що власники повністю фінансують своє

підприємство. Мінімальне значення показника повинно бути 60%, тобто, якщо

частка власного капіталу менша, підприємство розглядається як ризикове для

кредиторів та інвесторів. А в нашому випадку даний показник набрав

від’ємного значення І на кінець року становив (-0,01). Отже, можна зробити

висновок, що дане підприємство є не зовсім фінансово стійким, і його

можна віднести до категорії ризикових підприємств відносно кредиторів.

- Коефіцієнт концентрації позикового капіталу є доповненням до

попереднього коефіцієнта - їх сума дорівнює 1 (або 100%). Коефіцієнт

характеризує частку позикових коштів у загальній сумі коштів, вкладених у

майно підприємства.

- Для коефіцієнта автономії бажано, щоб він перевищував по своїй

величині 50%. В такому випадку кредитори підприємства почувають себе

впевнено, розуміючи, що весь позиковий капітал може бути компенсований

власністю підприємства.

- Коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець звітного періоду дорівнює

0, т.ч. підприємство не має в наявності достатніми розмірами грошових

коштів, у світовій же практиці вважається достатньо, якщо величина цього

коефіцієнту складає 20-30%. Проте подібне ствердження не потрібно приймати

із повною впевненістю, оскільки в балансі відображаються засоби на

визначений момент часу, а гроші можуть надійти через 2-3 дні після його

складання.

- Значення коефіцієнта критичної ліквідності вважається нормальним в

діапазоні 0,7- 0,8. Якщо на початок 2001 року цей коефіцієнт дорівнював

0,69, що явно недостатньо, то на кінець поточного року даний коефіцієнт

склав - 0,76, тобто підприємство на кінець 2001 року, за рахунок очікуваних

надходжень від дебіторів, могло погасити 76 % короткострокових позик, що

також є достатньо позитивним моментом у його господарській діяльності.

- Коефіцієнт поточної ліквідності на кінець 2001 року і при

оптимальному значенні 2-2,5 є недостатнім по величині. Значення даного

коефіцієнта говорить про необхідність скорочення суми кредиторської

заборгованості, як джерела формування оборотних активів.

ІV. Розрахунок прогнозних показників діяльності підприємства.

Виходячи із проведених вище розрахунків, які характеризують фінансовий

стан об’єкта дослідження, його платоспроможність та ділову активність,

можна стверджуватися що ЗАТ “Сільгоспродукт” - знаходиться у передкризовому

фінансовому стані, що протягом 2001 року воно функціонувало із значними

збитками і, що його подальше функціонування у конкурентному середовищі

потребує професійного, аргументованого проекту (плану) на коротко та

довгостроковий період. Цей проект повинен включати як повний аналіз та

оцінку показників діяльності підприємства за минулі роки, так і прогнозні

показники та пропозиції стосовно розвитку підприємства. Наступним етапом

дослідження фінансової стійкості підприємства є планування фінансової

стійкості на майбутній період. Для цього будемо використовувати наступну

таблицю №12.

Виходячи з даних цієї таблиці можна сказати наступне:

1. Коефіцієнт автономії на початок 1 кварталу наступного року буде

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.