бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Финансовая стойкость предприятия

Финансовая стойкость предприятия

Київський національний торговельно-економічний університет

Міністерство освіти і науки України

Кафедра підприємництва

Курсова робота

На тему: “Методи оцінки фінансової стійкості торговельного підприємства

та шляхи їх вдосконалення.”

На матеріалах підприємства ЗАТ “Сільгоспродукт”.

Студентки ФЕМП

4 курсу, 9 групи

Кочетової Ю. І.

Науковий керівник:

Блаженко С. Л.

Київ 2002

Зміст:

Вступ...................................................................

......................................................3

1. Сутність фінансової стратегії та її роль в системі функціонування

торговельного

підприємства.........................................................

.................................4

1. Фінансова стратегія в системі управління підприємством...........4

2. Матриця фінансових

стратегій........................................................7

2. Фінансова стійкість як відображення фінансового стану підприємства

....13

2.1 Сутність фінансової стійкості підприємства та фактори, що

її

обумовлюють.........................................................

.........................................13

2.2. Аналіз фінансової стійкості

підприємства...............................15

3. Оцінка фінансової стратегії та ступеня її ефективності на

підприємстві

“Сільгосппродукт”....................................................

.....................................................22

1. Аналіз фінансово майнового стану підприємства ЗАТ

“Сільгосппродукт”

....................................................................

....................22

1. Загальна оцінка оборотності активів підприємства..........32

2. Аналіз ефективності використання

майна.........................32

2. Оцінка типу фінансової стійкості підприємства “Сільгосппродукт”

....................................................................

....................34

3. Розрахунок прогнозних показників діяльності підприємства...41

Висновки

............................................................................

....................................44

Література

............................................................................

.................................46

Додатки.................................................................

..................................................47

Вступ

З переходом економіки України до ринкових відносин підвищується

самостійність підприємств, їх економічна та юридична відповідальність за

результати діяльності. Різко зростає значення фінансової стійкості

суб’єктів господарювання, що зумовлює об’єктивну необхідність визначення

тенденцій розвитку їх фінансового стану та перспективних фінансових

можливостей. На вирішення таких питань спрямована фінансова стратегія

підприємства. Розробка фінансової стратегії – це галузь фінансового

планування, складовою частиною якої виступає обґрунтування фінансової

стійкості підприємства.

Фінансова стратегія включає методи та практику формування фінансових

ресурсів, їх планування та забезпечення фінансової стійкості підприємства

за ринкових умов господарювання. Фінансова стратегія охоплює всі форми

фінансової діяльності підприємства: оптимізацію основних та оборотних

засобів, формування та розподіл прибутку, грошові розрахунки та

інвестиційну політику. Адже для того, щоб прийняти раціональне рішення

необхідно проаналізувати забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами,

доцільність та ефективність їх розміщення і використання, платоспроможність

підприємства, його фінансові взаємовідносини з партнерами. Оцінка цих

показників є необхідною для ефективного управління підприємством. З їх

допомогою керівники здійснюють планування, контроль, покращують і

вдосконалюють напрямок своєї діяльності.

Всебічно враховуючи фінансові можливості підприємств, об(єктивно

оцінюючи характер зовнішніх та внутрішніх факторів, фінансова стратегія

забезпечує відповідність фінансово-економічних можливостей підприємства

умовам, які склалися на ринку товарів.

Метою дослідження в даній курсовій роботі є дослідження та аналіз

фінансової стійкості, а також факторів, за допомогою яких можна управляти

фінансовим станом підприємства.

Відповідно до мети були визначені такі завдання;

- ознайомитися з теоретичними основами “фінансової стратегії”

підприємства, та “фінансової стійкості” як її складової;

- здійснити аналіз фінансової стійкості на даному підприємстві;

- розробити заходи підвищення фінансової стійкості досліджуваного

підприємства.

Предметом дослідження є фінансовий стан підприємства ЗАТ

"Сільгосппродукт”. Інформаційною базою для виконання роботи слугували

бухгалтерська звітність, калькуляція фінансового положення підприємства, а

також різноманітні методологічні джерела.

Сутність фінансової стратегії та її роль в системі функціонування

торговельного підприємства.

Значення стратегії, що дозволяє вижити підприємству досить довгий

період в умовах конкурентної боротьби , різко підвищилось за останні

десять років. Прискорення змін навколишнього середовища, поява нових

потреб та зміна позицій споживача, поява нових можливостей в бізнесі,

розвиток інформаційних мереж, доступність сучасних технологій, зміна ролі

людських ресурсів та інші причини призвели до зростання значення розробки

стратегії розвитку підприємства.

Слово «стратегія» грецького походження і означає «мистецтво

розгортання військ в бою» або «мистецтво генерала». Цей військовий термін

широко ввійшов в теорію і практику менеджмента. В менеджменті стратегія

розглядається як довгострокове, якісно виявлене направлення розвитку

підприємства, що стосується середовища, засобів і форм його діяльності,

системи стосунків всередині підприємства, а також позиції підприємства

стосовно навколишнього середовища. Стратегія являє собою набір правил,

якими керується підприємство при прийнятті управлінських рішень, щоб

забезпечити досягнення місії і господарських цілей підприємства.

1.1 Фінансова стратегія в системі управління підприємством.

В сучасній системі управління підприємством провідне місце належить

стратегії розвитку, складовою якої є фінансова стратегія. Фінансова

стратегія підприємства виступає як економічна категорія, що характеризує

різноманітні відносини між суб”єктами ринку в фінансовій сфері. Ця

категорія визначає поведінку підприємства на ринку, формування його

ринкової позиції, використання фінансових ресурсів при активній участі

грошово-кредитних інструментів.

Необхідність виділення фінансової стратегії, як складової загальної

стратегії підприємства, обумовлена наступними причинами:

- диверсифікацією діяльності великих підприємств (тобто опанування

ними різноманітних ринків, в тому числі і фінансового);

- необхідністю пошуку джерел фінансування стратегічних проектів;

- наявністю єдиної для всіх підприємств кінцевої цілі при виборі

стратегічних орієнтирів – максимізації фінансового ефекту;

- стрімким розвитком міжнародних та внутрішньо-національних

фінансових ринків (джерел залучення фінансових ресурсів та

вигідного розміщення капіталу).

Фінансова стратегія розглядається як:

1. компонент загальної стратегії, тобто як одна з функціональних

стратегій; ціль – завоювання позицій на ринку;

2. базова стратегія, тобто та, яка забезпечує реалізацію будь-якої

стратегії (за допомогою фінансових інструментів, методів

фінансового менеджмента та інших) ; ціль – ефективне використання

фінансових ресурсів і управління ними.

Теоретичний розгляд фінансової стратегії базується на чотирьох поняттях

та її важливих складових. Такими поняттями для фінансової стратегії

виступають:

- зовнішнє середовище – комплексний аналіз зовнішніх факторів (умов)

макросередовища; особлива увага присвячується механізмам

економічного зростання і фінансового регулювання, тенденції

розвитку фінансових ринків конкурентів;

- місія (головні цілі) – стабільне фінансове положення підприємства;

фінансове забезпечення загальної стратегії та кожної її складової;

- ситуаційний аналіз – фінансова експертиза управлінських рішень;

аналіз сильних та слабких сторін фінансового положення

підприємства; фінансовий аналіз поточної ринкової діяльності;

- планування використання ресурсів – визначення джерел фінансування

діяльності компанії; фінансове планування у різних часових

відрізках; складання бюджетів підприємства і таке інше.

Таким чином модель фінансової стратегії можна зобразити в

наступному вигляді:

Малюнок №1: Модель фінансової стратегії підприємства[1].

Враховуючи зміну кон’юнктури та тенденцій розвитку фінансових ринків,

високий рівень розвитку інноваційних фінансових інструментів, якими

оперують підприємства, їх залежність від напрямку руху макроекономічних і

соціально-політичних процесів в світовому суспільстві, слід сформувати ряд

напрямків, які необхідно розглядати як складові фінансової стратегії. Серед

них:

Вибір приоритетних для підприємства фінансових ринків і цільових

ринкових сегментів для роботи в майбутньому.

2. Аналіз та обґрунтування стійких (стабільних) джерел фінансування

( в тому числі випуску цінних паперів).

3. Вибір фінансових інститутів в якості партнерів та посередників,

які можуть ефективно співпрацювати з підприємством в довгостроковому

періоді (наприклад шляхом створення стратегічних альянсів).

4. Розробка довгострокової інвестиційної стратегії, що

співставляється з приоритетними напрямками розвитку видів бізнесу.

5. Виявлення фінансових механізмів майбутніх угод зі злиття і

поглинання, а також інших напрямків фінансової реструктуризації

підприємства.

6. Створення умов підтримки росту ринкової вартості підприємства

і стабільних (таких, що не понижаються) курсів випущених нею цінних

паперів.

7. Формування та вдосконалення в майбутньому ефективних внутрішньо-

фірмових фінансових потоків, механізмів трансфертного ціноутворення.

8. Прогнозні розрахунки фінансових показників при стратегічному

плануванні діяльності підприємства.

Фінансова стратегія являє собою узагальнюючу модель дій, що необхідні

для досягнення цілей підприємства в рамках корпоративної місії шляхом

координації, розподілу та використання фінансових ресурсів підприємства.

Формування фінансової стратегії пов’язано з встановленням цілей та

завдань підприємства; підтримкою фінансових відносин між підприємством та

суб”єктами зовнішнього середовища (фінансовими ринками, державними

регулюючими органами, спеціалізованими фінансовими установами, діловими

партнерами і таке інше). Підприємство досягає своїх стратегічних фінансових

цілей тоді, коли вказані відносини співпадають з його внутрішніми

фінансовими можливостями, а також дозволяють відповідати зовнішнім

соціально-економічним вимогам. Значущі і швидкі зміни зовнішнього

середовища діяльності підприємства при рості нестабільності умов

підприємництва зумовлюють не тільки оперативне реагування, але й розробку

моделей розвитку господарської діяльності на майбутнє.

Формування фінансової стратегії забезпечується здатністю моделювати

фінансову ситуацію; виявляти та передбачати необхідність змін;

використовувати надійні інструменти та методи; реалізовувати фінансову

стратегію для отримання запланованих результатів.

Розглядаючи поняття та зміст фінансової стратегії необхідно

підкреслити, що її формують ті ж умови та фактори які впливають на загальну

стратегію підприємства: якщо назвати специфічні фактори розвитку фінансово-

кредитних, грошових, валютних ринків (коливання валютних курсів, рівень

світових цін, процентні ставки, інфляція), то не важко буде довести їх

провідну роль в створенні загальної стратегії компанії, а не тільки

фінансового компонента.

При реалізації фінансової стратегії важливо враховувати ефект такого

явища, синергія. Використовуючи нескладні математичні символи, можливо

легко уявити зміст синергії як економічного поняття.

Кожен товар, що реалізується на ринку, вносить свій вклад в загальний

прибутковість підприємства, в обсяг продаж (S), приймає участь в

формуванні операційних витрат (О), які складаються з затрат на заробітну

плату, матеріали, накладні витрати, на утримання управлінського персоналу,

амортизаційні відрахування. Для Того, щоб просунути товар на ринок,

підприємство повинно створити певні умови за рахунок створення сітки

дистриб’юторів, рекламної діяльності та інше. Іншими словами потрібні

інвестиції (І).

Річна ставка (рівень) доходу від інвестицій (RОІ) по продукту Р1 може

бути вирахувана за формулою:

ROI = (S1 – O1):I1.

У відповідності до формули доход від інвестиції по даному продукту

отриман за рахунок різниці між виручкою від реалізованої продукції та її

собівартістю протягом певного періоду, що відноситься до обсягу інвестицій,

які залучаються для підтримки продукту. Така ж формула може бути

використана для продуктового ряду: Р1, Р2, Р3,...Рn.

Сумарний обсяг продаж підприємства буде складати:

S = S1 + S2 + ...+ Sn.

За таким зразком можливо розрахувати собівартість (обсяг витрат) та

обсяг інвестицій:

O = O1 + O2 + ... + On.

I = I1 + I2 + ... + In.

Інвестиційний дохід підприємства в цілому буде мати вигляд:

(ROI) = (S – O):I.

При цьому в інтегрованому великому підприємстві інвестиційний дохід

вище за сумарний, який може бути отриманий за тих самих обсягах інвестицій

та продуктах, які були виготовлені на декількох незалежних підприємствах.

ROIs > ROIt.

Відповідно велика корпорація має можливість економити на загальних

каналах розподілу, загальній продажній сітці, загальній кількості персоналу

управлінських структур, загальній системі закупівель, загальному

менеджменті і так далі.

1.2. Матриця фінансових стратегій.

Стратегічна установка в поведінці підприємства в цілому обумовлює і її

фінансову стратегію. Однак зв’язок між ними набагато міцніший ніж причинно-

наслідковий, як може здатися на перший погляд. Я буду виходити з того, що

існує не тільки прямий зв’язок: стратегія підприємства - фінансова

стратегія підприємства, але й оборотний: фінансова стратегія підприємства —

стратегія підприємства. Тобто фінансова стратегія підприємства має певну

самостійність по відношення до самої стратегії підприємства. Тому у

підприємця більше свободи при формуванні фінансової стратегії , ніж при

формуванні загальної стратегічної лінії поведінки підприємства.

Всі можливі види фінансової стратегії підприємства можуть бути

представлені у вигляді матриці фінансових стратегій підприємства.

Маніпулюючи в рамках даної матриці, ми можемо розглядати проблему в

динаміці, надаючи можливість не тільки формулювати фінансову стратегію, але

й міняти її в результаті зміни деяких дуже важливих параметрів

функціонування підприємства.

Для вивчення даної матриці ми повинні ввести декілька нових і дуже

важливих категорій фінансового менеджменту.

Результат господарської діяльності (РГД) з економічної точки зору може

бути виявлен як грошові засоби підприємства після фінансування його

розвитку. РГД говорить про ліквідність підприємства після фінансування всіх

витрат, пов’язаних з його розвитком. Позитивне значення даного показника

дає можливість підготовки до реалізації масштабних інвестиційних проектів .

Результат фінансової діяльності (РФД) відображає фінансову політику

підприємства (залучення позикових коштів або функціонування без їх

залучення). При його розрахунку ми використовуємо тільки рух фінансових

потоків. Вирішальне значення для встановлення знаку РФД має знак зміни

позикових коштів. При збільшення позикових коштів, що використовуються, РФД

збільшується та стає додатнім. По мірі росту витрат, пов’язаних з оплатою

позикових коштів, РФД починає знижуватися (тут ще додається збільшення

податку на прибуток, так як зростання позикових коштів призводить до дії

фінансовий важель, який має вплив на виручку підприємства , його прибуток

і виплату дивідендів). Підприємство повинно скоротити використання

позикових коштів, але при цьому вказаний вище “ланцюг” розгортається в

іншому напрямку, що дає змогу, через певний проміжок часу, знов збільшити

позики.

Цей механізм зміни РФД дуже добре “вмонтований” в життєвий цикл

підприємства, доповнює його, підтверджує його реальність і об’єктивність.

Таким чином, на фазі залучення позикових коштів РФД стає додатнім, на фазі

відмови від залучення позикових коштів РФД стає від’ємним.

РГД потрібен для виявлення величини і динаміки грошових засобів

підприємства в результаті його інвестиційно-господарської діяльності. РФД

потрібен для виявлення величини і динаміки грошових засобів підприємства в

результаті його фінансової діяльності. Таким чином, результат фінансово-

господарської діяльності (РФГД) показує величину і динаміку грошових

засобів підприємства після здійснення всього комплексу інвестиційно-

виробничої і фінансової діяльності.

Додатня величина результату фінансово-господарської діяльності дає

змогу стверджувати, що в діяльності підприємства має місце перевищення

доходів підприємства над його витратами. При цьому цей висновок може бути

зроблений не тільки на сьогоднішній день, а й, принаймні, на майбутній

короткостроковий період. Тому для підприємства бажано щоб РФГД був

додатнім. Але явно, що сам життєвий цикл підприємства не дозволяє

стверджувати, що підприємства завжди може мати таке значення РФГД

(наприклад, в період реалізації інвестиційного проекту з обов’язковим

приростом постійних витрат і зниженням прибутку). Динаміка РФГД якраз

вписується в цей життєвий цикл підприємства. Період додатнього РФГД

змінюється періодом від’ємного РФГД і так далі (при умові, що

підприємство нормально розвивається). Підприємство не може довгий час мати

від’ємне РФГД. Це призведе до банкрутства. РФГД стабільно працюючого

підприємства може коливатися в рамках життєвого циклу між 0% і 10% доданої

вартості (в обидві сторони). Це — безпечна зона для підприємства. Але

ідеальний варіант — це коливання з ще меншою амплітудою.

Розглянуте вище дозволяє побачити асинхронність в поведінці РФД и РГД

в рамках життєвого циклу підприємства, при чому ця асинхронність

посилюється тим, що вона не накладається на циклічні коливання виробництва

підприємства (випуск ним продукції).

Матриця фінансових стратегій дозволить фінансовому менеджеру зняти

більшість тих питань, які були поставлені вище (у зв’язку з досягненням

РФГД оптимальної величини). Данні цієї матриці були рекомендовані

французькими вченими Ж. Франшоном і И. Романе.

Таблиця №1

Матриця фінансових стратегій.

| |РФД < або = 0 |РФД = 0 |РФД > або = 0 |

|РГД > або = 0 |1 РФГД = 0 |4 РФГД > 0 |8 РФГД > або = 0 |

|РГД = 0 |7 РФГД < 0 |2 РФГД = 0 |5 РФГД > 0 |

|РГД < або = 0 |9 РФГД < або = 0 |6 РФГД < 0 |3 РФГД = 0 |

Квадранти 4, 8, 5 пов’язані зі створенням ліквідних засобів

підприємством . Квадранти 7, 6, 9 пов’язані зі споживанням ліквідних

засобів підприємством (дефіцит обігових засобів).По горизонталі РФД

пов’язан зі зростанням позикових коштів підприємства. МИ йдемо від

від’ємного значення РФД до додатнього.По вертикалі РГД пов’язан з

реалізацією підприємством інвестиційного проекту. Тільки цим можливо

пояснити перехід від додатнього РГД до від’ємного РГД.

Проаналізуємо тепер кожний з можливих станів (1-9) та ті види

фінансової стратегії, які можуть бути використані підприємством.

Почнемо з першого квадранту. Він характеризується станом, коли РФГД

наближається до нуля. Можливі, по меншій мірі, три варіанти фінансового

розвитку: а) перехід до квадранту 4; б) перехід до квадранту 7; в) перехід

до квадранту 2. Розглянемо всі три можливі сценарії.

Перш за все, знаходячись в квадранті 1, підприємство має всі можливості

для початку реалізації інвестиційного проекту (РГД >> 0). З іншого

боку, дане підприємство з фінансової точки зору (з точки зору фінансової

діяльності) знаходиться на стадії відмови від позикових коштів, коли

наростають фінансові витрати, пов’язані з оплатою поточної заборгованості,

збільшуються виплати податку на прибуток та дивідендів (запас фінансової

стійкості у підприємства недостатній. Але у підприємства ще зберігається

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.