бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Финансовая стойкость предприятия

|2.1. Виробничі запаси |ряд.100 |0 |0 |62,20 |0,54 |

|2.2. Готова продукція |ряд.130 |58,9 |2,38 |1937,20 |16,71 |

|2.3 Дебіторська |ряд.160+ряд.170+ряд.210 |1847,6 |74,6 |8901,00 |76,76 |

|заборгованість | | | | | |

|3. Витрати майбутніх |ряд.270 |0,5 |0,02 |0,80 |0,01 |

|періодів | | | | | |

|Пасив |ряд.640 |2476,6 |100 |11596,50 |100 |

|1. Власний капітал |ряд.380 |-219,1 |-8,85 |-258,50 |-2,23 |

|1.1. Статутний капітал |ряд.300 |92,5 |3,73 |92,50 |0,8 |

|1.2. Нерозподілений прибуток|ряд.350 |-311,6 |-12,58 |-351,00 |-3,03 |

|(збиток) | | | | | |

|2. Забезпечення наступних |ряд.430 |0 |0 |0,00 |0 |

|витрат і цільове | | | | | |

|фінансування | | | | | |

|3. Довгострокові |ряд.480 |0 |0 |0,00 |0 |

|зобов’язання | | | | | |

|4. Поточні зобов’язання |ряд.500+ряд.530+ряд.550+ряд.570+ряд.580+р|2695,7 |108,85 |11855,00 |102,23 |

| |яд.610 | | | | |

|4.1. Короткострокові кредити|ряд.500 |1305,9 |52,73 |3396,10 |29,29 |

|банків | | | | | |

|4.2. Кредиторська |ряд.530 |199,4 |8,05 |2892,10 |24,94 |

|заборгованість | | | | | |

|4.3. Інші поточні |ряд.610 |1190,4 |48,07 |5566,80 |48 |

|зобов’язання | | | | | |

|5. Доходи майбутніх періодів|ряд.630 |0 |0 |0,00 |0 |

Вертикальний аналіз агрегованого балансу за 4 квартал 2001 р.

Таблиця №6

З даних, отриманих у таблиці №6, видно, що в порівнянні з

попереднім 3-м кварталом значно зменшилася в абсолютному вираженні вартість

необоротних активів (на 938,2 тис. грн.) і на звітну дату склала 695,30тис.

грн.

Позитивним моментом є збільшення обсягу (на 6833,7 тис. грн.) та частки

оборотних активів (на 22,68%).

Разом з тим виріс показник по статті “Виробничі запаси”, що свідчить

про збільшення виробничих запасів у вартісному виразі на 62,2 тис.грн.

Питома вага дебіторської заборгованості також виросла, причому в два рази

(38,72 - 76,76%). Це є негативним моментом, оскільки грошові кошти є

недосяжними для підприємства. І невідомо чи отримає їх підприємство в

загалі.

Аналізуючи статтю “Готова продукція”, бачимо, що її обсяг на кінець 4-

го кварталу в порівнянні з 3-м кварталом поточного року збільшився і

становить 1937,20 тис.грн., але ця тенденція супроводжувалася з одночасним

зменшенням їх питомої ваги в загальні й структурі активу балансу ( на

22,01%).

Процентна частка власного капіталу в 4-м кварталі в порівнянні з

показником на початок року збільшився не набагато (на 6, 62%), зберігаючи

як і раніше від’ємне значення, але процентна частка позикового капіталу не

на багато знизилася (на 6,62%). Однак перевищення частки позикового

капіталу над власним залишилося значним.

З одночасним ростом кредиторської заборгованості на 2692,7

тис.грн, її питома вага має велике значення (24,94%). Даний факт

говорить про те, що заборгованість підприємства окремим категоріям

кредиторів ( у даному випадку - працівникам, органам соціального

страхування і забезпечення і заборгованість перед бюджетом ), збільшилася.

Найбільш вагому частину в структурі пасиву балансу займають “Інші

зобов’язання” – 48%, у вартісному виразі вони зросли приблизно в 1,5 рази.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що майнове

положення ЗАТ ”Сільгосппродукт” погіршилося – в 4-м кварталі, виросла

стаття “Нерозподілений прибуток (збиток)” та “Короткострокові кредити

банків”. Це спричинило зменшення обсягу власного капіталу, але збільшення

його частки в пасиві балансу.

Горизонтальний аналіз звітності полягає в побудові аналітичної

таблиці, у якій абсолютні показники доповнюються відносними темпами росту

(зниження ).

У таблицях №7 і №8 представлений горизонтальний аналіз

агрегованого балансу ЗАТ “Сільгосппродукт” за 3 і 4 квартали 2001 року.

Дані отримані при вертикальному аналізі, тільки

підтверджуються горизонтальним аналізом, з невеликими розходженнями.

Майно балансу в 3-м кварталі в порівнянні з даними на початок поточного

року збільшилося більш ніж у два рази, що є позитивним моментом.

Найбільший темп росту має стаття “Готова продукція” - швидколіквідна

частина майна підприємства. Темп приросту даного показника на звітну дату

склав 3055,86%. Дебіторська заборгованість зросла в 4 рази. На другому

місці по темпам росту знаходяться витрати майбутніх періодів, що є

негативною тенденцією. Статутний капітал не змінився.

| Актив балансу |Відхилення |Темп росту, % |Темп приросту,|

| | | |% |

| |абсолютне |відносне | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Актив |3225,50 |1,30 |230,24 |130,24 |

|1.Необоротні активи |1063,90 |1,87 |286,78 |186,78 |

|2. Оборотні активи |2160,20 |1,13 |213,31 |113,31 |

|2.1. Виробничі запаси |0 |0 |0 |0 |

|2.2. Готова продукція |1799,90 |30,56 |3155,86 |3055,86 |

|2.3 Дебіторська заборгованість |360,30 |0,20 |119,50 |19,50 |

|3. Витрати майбутніх періодів |1,40 |2,80 |380,00 |280,00 |

|Пасив |3225,50 |1,30 |230,24 |130,24 |

|1. Власний капітал |-13,70 |0,06 |106,25 |6,25 |

|1.1. Статутний капітал |0 |0 |100 |0 |

|1.2. Нерозподілений прибуток (збиток) |-13,70 |0,04 |104,40 |4,40 |

|2. Забезпечення наступних витрат і цільове |0 |0 |0 |0 |

|фінансування | | | | |

|3. Довгострокові зобов’язання |0 |0 |0 |0 |

|4. Поточні зобов’язання |3239,20 |1,20 |220,16 |120,16 |

|4.1. Короткострокові кредити банків |1037,80 |0,79 |179,47 |79,47 |

|4.2. Кредиторська заборгованість |-99,20 |-0,50 |50,25 |-49,75 |

|4.3. Інші поточні зобов’язання |2300,60 |1,93 |293,26 |193,26 |

|5. Доходи майбутніх періодів |0 |0 |0 |0 |

Горизонтальний аналіз агрегованого балансу за 3 квартал 2001 року.

Таблиця №7

Власний капітал, зберігаючи від’ємне значення, у третьому кварталі

зменшився на 13,7 тис. грн. (0,06% ), а позиковий капітал збільшився майже

у 2 рази, що говорить про низький рівень автономії підприємства.

Найбільшу питому вагу мають поточні зобов'язання підприємства,

причому на кінець 3-го кварталу темп приросту даного показника склав

120,16%. У їх структурі вагомий темпи росту мають такі статей пасиву, як

“Короткострокові кредити банків” (179,47%), “Інші поточні

зобов'язання”(293,26%).

Розглянемо горизонтальний аналіз агрегованого балансу ЗАТ

“Сільгосппродукт” за 4-й квартал 2001 ріку.

З даних, отриманих у таблиці №8 ( див. нижче ) , видно, що

структура балансу в цілому покращилась. Активи балансу зросли ( на 9119,90

тис. грн.), що спричинило за собою підвищення темпів росту оборотних

коштів (у 571,75%). Але виробничі запаси зросли на 62,2 тис. грн.

Дебіторська заборгованість збільшилася більш ніж у 4 рази, темп росту даної

статті на кінець 4-го кварталу склав 481,76%, або +381,76 %.

Частка необоротних засобів скоротилася майже в 5 разів. Темп приросту

необоротних активів уповільнився на 64%.

Власний капітал не збільшився, але темпи росту позикового

капіталу зберігають тенденцію до зростання. На кінець 4-го кварталу темп

приросту статті “Поточні зобов'язання склав” 339,77%. Темп росту

кредиторської заборгованості в 4-му кварталі, у порівнянні з 3-м кварталом

поточного року, зріс (1400,15%), тобто заборгованість підприємства

окремим категоріям кредиторів, збільшилася.

Таким чином, на основі проведеного горизонтального та вертикального

аналізу фінансового стану підприємства ЗАТ “Сільгосппродукт” можна зробити

такі висновки:

- в цілому майнове становище підприємства на кінець 2001 року

покращилось;

- протягом року спостерігалась тенденція постійного нарощування

активів підприємства;

- постійне збільшення обсягів дебіторської заборгованості не

дозволяє підприємство своєчасно розраховуватися за своїми

борговими зобов’язаннями та отримувати можливий додатковий

прибуток. Отже, власникам підприємства необхідно переглянути

коло суб’єктів, з якими співпрацює, та порядок розрахунку з

ними, адже постійне зростання дебіторської заборгованості явно

показує, що фінансове положення підприємства хитке і при такому

високому відсотку може бути розцінене, як критичне;

- вкладення підприємством коштів у швидколіквідні активи у

вигляді готової продукції та виробничих запасів сприяє

прискоренню оборотності капіталу;

- поряд із вищевказаним перший розділ пасиву балансу “Власний

капітал” мав тенденцію до постійного зменшення;

- більша частина коштів підприємства, що знаходиться в обороті, є

позиковим капіталом, що свідчить про факт недостатньої

кредитоспроможності підприємства.

- Підприємство використовує неправильну кредитну політику, що

видно зі співвідношення власних і позикових засобів. По всій

імовірності підприємству треба переглянути кредитну політику у

бік зменшення позикових засобів і збільшення власного капіталу.

| Актив балансу |Відхилення |Темп росту,% |Темп приросту,|

| | | |% |

| |абсолютне |відносне | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Актив |9119,90 |3,68 |468,24 |368,24 |

|1.Необоротні активи |125,70 |0,22 |122,07 |22,07 |

|2. Оборотні активи |8993,90 |4,72 |571,75 |471,75 |

|2.1. Виробничі запаси |62,20 |0 |0 |0 |

|2.2. Готова продукція |1878,30 |31,89 |3288,96 |3188,96 |

|2.3 Дебіторська заборгованість |7053,40 |3,82 |481,76 |381,76 |

|3. Витрати майбутніх періодів |0,30 |0,60 |160,00 |60,00 |

|Пасив |9119,90 |3,68 |468,24 |368,24 |

|1. Власний капітал |-39,40 |0,18 |117,98 |17,98 |

|1.1. Статутний капітал |0 |0 |0 |0 |

|1.2. Нерозподілений прибуток (збиток) |-39,40 |0,13 |112,64 |12,64 |

|2. Забезпечення наступних витрат і цільове |0 |0 |0 |0 |

|фінансування | | | | |

|3. Довгострокові зобов’язання |0 |0 |0 |0 |

|4. Поточні зобов’язання |9159,30 |3,40 |439,77 |339,77 |

|4.1. Короткострокові кредити банків |2090,20 |1,60 |260,06 |160,06 |

|4.2. Кредиторська заборгованість |2692,70 |13,50 |1450,40 |1350,40 |

|4.3. Інші поточні зобов’язання |4376,40 |3,68 |467,64 |367,64 |

|5. Доходи майбутніх періодів |0 |0 |0 |0 |

Горизонтальний аналіз агрегованого балансу за 4 квартал 2001 року.

Таблиця №8.

3.2. Загальна оцінка оборотності активів підприємства.

Фінансове положення підприємства знаходиться в безпосередній залежності

від того, наскільки швидко засоби, вкладені в активи, перетворюються в

реальні гроші.У загальному випадку швидкість обороту активів підприємства

прийнято розраховувати за допомогою формули:

Коа = В/Аср[4], де:

В – виручка від реалізації, Аср – активи середні

Середня величина активів за даними балансу визначається за формулою:

Аср = (Ан+Ак)/2, де: Ан, Ан - активи на початок і на кінець періоду

відповідно.

Коа3 = 14836,5/(2476,6+5702,1)/2= 3,63 рази.

Коа4 = 20815/(2476,6+11596,5)/2 = 2,96 рази.

Значення коефіцієнту станом на 3 квартал 2001 року - 3,63 рази, а в 4

кварталі того ж року - 2,96 рази. Незначне зниження цих коефіцієнтів

відбулося через значне збільшення вартості основних засобів, а також за

рахунок збільшення виробничих запасів і непогашеної заборгованості за

відвантажені товари.

Потім визначається тривалість одного обороту в днях:

По = 360/обертання активів

де оборотність активів чисельно дорівнює коефіцієнту оборотності

поточних активів. По3 = 360/3,63 = 99,17 днів.

По4 = 360/2,96 = 121,62 день.

По балансовим даним підприємства в 3 кварталі 2001 році середня

тривалість обороту була 99,17 днів, а в 4 кварталі 2001 році середня

тривалість обороту була 121,62 дня. Збільшення одного обороту активів

говорить про те, що підприємство може використовувати активи протягом

більшого періоду тим самим збільшуючи корисний ефект від їх використання.

3.3. Аналіз ефективності використання майна.

Функціонування підприємства залежить від його здатності приносити

необхідний прибуток. При цьому варто мати на увазі, що керівництво

підприємства має значну волю в регулюванні величини фінансових результатів.

Так, виходячи з прийнятої фінансової стратегії, підприємство має можливість

збільшувати чи зменшувати величину балансового прибутку за рахунок вибору

того чи іншого способу оцінки майна, порядку його списання, установлення

терміну використання і т.д.

До питань облікової політики, що визначає величину фінансового

результату діяльності підприємства, у першу чергу, відносяться наступні:

- вибір способу нарахування амортизації основних засобів;

- вибір методу оцінки матеріалів, відпущених і витрачених на виробництво

продукції, робіт, послуг;

- визначення способу нарахування зносу по малоцінним і швидкозношувальним

предметам, при їхньому відпустку в експлуатацію;

- порядок віднесення на собівартість реалізованої продукції окремих видів

витрат (шляхом безпосереднього їхнього списання на собівартість у міру

|Показники ефективності використання майна підприємства "Сільгосппродукт" за 3-4 квартали 2001 року |

|Таблиця №9 |

|Показник |Методика розрахунку |Значення |Характеристика | |

| | | |показника і висновки | |

| | | |стосовно розрахунків | |

| | |3 квартал |4 квартал | | |

|Рентабельність |Чистий прибуток (ряд 190 ф. № |6,06 |16,50 |Показує, який | |

|власного капіталу |2) / власний капітал чи рядок | | |прибуток приносить | |

| |380 ф. № 1 на початку звітного| | |кожна гривня, | |

| |року + на кінець звітного року| | |власного капіталу | |

| |того ж рядка/ 2 | | |підприємства. | |

|Рентабельність |Чистий прибуток (ряд 190 ф. № |-0,33 |-0,56 |Показує, який | |

|активів |2) / [Активи на початку | | |прибуток приносить | |

| |періоду ( ряд 080 + ряд 260 + | | |кожна гривня, | |

| |ряд 270 гр3 ф. №1)+ активи на | | |вкладена в активи | |

| |кінець періоду ( ряд 080 + ряд| | |підприємства. | |

| |260 + ряд 270 гр. 4 ф №1)] / | | | | |

| |2 | | | | |

|Рентабельність | Чистий прибуток (ряд. 190 ф. |-0,09 |-0,18 |Показує, який | |

|продажу |№ 2) / Чистий дохід (виручка) | | |прибуток (збиток) з | |

| |від реалізації продукції | | |однієї гривні продажу| |

| |(товарів, робіт, послуг) (ряд.| | |отримало | |

| |030 ф. № 2)*100 | | |підприємство. | |

|Фондовіддача | Чистий дохід (виручка) від |32,91 |13,47 |Характеризує, | |

| |реалізації продукції (товарів,| | |наскільки ефективно | |

| |робіт, послуг)(ряд. 030 ф. № | | |підприємство | |

| |2) / [Основні фонди на початок| | |використовує основні | |

| |періоду (ряд. 080 гр. З ф. № | | |фонди. | |

| |1) + Основні фонди на кінець | | | | |

| |періоду (ряд. 080 гр. 4 ф. № | | | | |

| |1)] : 2 | | | | |

здійснення чи витрат за допомогою попереднього утворення резервів майбутніх

витрат і платежів);

- склад витрат, що відносяться безпосередньо на собівартість

конкретного виду продукції;

- склад непрямих (накладних) витрат і спосіб їхнього розподілу й ін.

Цілком зрозуміло, що підприємство, раз вибравши той чи інший спосіб

формування собівартості реалізованої продукції і прибутку, буде дотримувати

його протягом усього звітного періоду (не менш року), а всі подальші зміни

в обліковій політиці повинні мати вагомі підстави і неодмінно обмовлятися.

В цілому, результативність діяльності будь-якого підприємства може

оцінюватися за допомогою абсолютних і відносних показників.

Коефіцієнтів рентабельності активів (майна) показує, який прибуток

одержує підприємство з кожної гривні, вкладеної в активи. По моїх

розрахунках коефіцієнт рентабельності активів на підприємстві

“Сільгосппродукт” (по деяким джерелах він називається - коефіцієнт

рентабельності капіталу, незважаючи на те що “капітал” це пасиви

підприємства, але їхнє підсумкове значення дорівнює підсумковому значенню

активів підприємства і результат виходить однаковий) дорівнює за 3 квартал

2001 року – 0,33грн. , а за 4 квартал 2001 року –0,56 грн. тобто на кожену

вкладену гривню підприємство понесло збиток у розмірі 0,33 грн. та 0,56

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.