бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Рентабельність підприємства

виконати способом ланцюгових підстановок.

Прибуток від реалізації продукції в 2001 році в порівнянні з 2000

зросла на 417,554 тис. грн. (2198,47-1780,918), чи на 23,45%.

Таблиця 2.4

Вихідні дані для факторного прибутку від реалізації продукції 2001 р.

порівняно з 2000 р. (тис. грн.)

|Показник |2000 |2001 |Відхилення, |Темп росту|

| | | |(+,-) | |

|Обсяг реалізованої |1959,320 |1985,584 |26,264 |101,34% |

|продукції | | | | |

|Виручка від реалізації |10384,396 |10920,712 |536,316 |105,16% |

|продукції (без ПДВ) | | | | |

|Повна собівартість |8603,478 |8722,240 |118,762 |101,38% |

|реалізованої продукції | | | | |

|(ПС) | | | | |

|Прибутковий податок від |1780,918 |2198,472 |417,554 |123,45 |

|реалізації продукції | | | | |

За даними табл.2.4 можна установити, як змінилася сума прибутку за

рахунок кожного фактора.

Слід зазначити, що в даному випадку на зміну рівня прибутку в звітному

році в порівнянні з попереднім впливало три фактори першого рівня:

Таблиця 2.5

Розрахунок впливу факторів першого рівня на зміну суми прибутку від

реалізації продукції

|Показник |Умови розрахунку |Порядок |Сума |

| | |розрахунку |прибутку, |

| | | |тис. грн..|

| |Обсяг |Ціна |Собівартіст| | |

| |реалізації |одиниці |ь одиниці | | |

| |тис. бан. |продукції |продукції | | |

|База |1959,320 |5,30 |4,391 |(Ц0-С0)VРП0 |1780,918 |

|Усл1 |1985,584 |5,30 |4,391 |(Ц0-С0)VРП1 |1804,791 |

|Усл2 |1985,584 |5,50 |4,391 |(Ц1-С0)VРП1 |2201,907 |

|Звіт |1985,584 |5,50 |4,391 |(Ц1-С1)VРП1 |2198,472 |

- обсяг реалізованої продукції;

- собівартість одиниці продукції;

- рівень середньореалізаційних цін.

Це пов'язано з тим, що в умовах розглянутого підприємства немає

структурних зрушень в асортименті продукції, що випускається, тому що воно

випускає всього один вид продукції.

1. Зміна прибутку за рахунок зміни обсягу реалізації продукції:

[pic](23)

2. Зміна прибутку за рахунок зміни ціни одиниці продукції:

[pic](24)

3. Зміна прибутку за рахунок зміни собівартості одиниці продукції:.

[pic] (25)

4. Сумарна зміна прибутку:

[pic] (26)

Цей же результат одержуємо як суму відхилень прибутку за рахунок

впливу окремих факторів:

[pic] (27)

Аналіз показує, що найбільший вплив на збільшення прибутку в звітному

році зробило підвищення рівня средньореалізаціоних цін (397,117 тис.грн.).

Слід зазначити негативний вплив збільшення рівня собівартості на

загальну суму прибутку: незначне підвищення собівартості одиниці продукції

(на 0,002 грн.) зменшило загальну суму прибутку на 3,435 тис. грн.

Незначне зменшення прибутку внаслідок підвищення собівартості було

компенсовано за рахунок збільшення ціни одиниці продукції, а також за

рахунок збільшення обсягу випуску продукції. І в підсумку загальна сума

прибутку в звітному році збільшилася на 417,554 грн. у порівнянні з

попереднім роком. І це, безсумнівно, є позитивним результатом господарської

діяльності підприємства за звітний рік.

Як було видно з попередніх пунктів, рівень цін, їхня зміна впливає на

рівень прибутку, тому при аналізі прибутку підприємства не можна не

враховувати ті фактори, що безпосередньо впливають на рівень цін на

продукцію розглянутого підприємства.

На зміну рівня цін впливають наступні фактори: якість реалізованої

продукції, ринки збуту, кон'юнктура ринку, інфляційні процеси.

При аналізі діяльності ТОВ ПКФ "Консалекс" особливу увагу варто

приділити розгляданню впливу такого фактора, як ринки збуту, тому що цей

фактор значно впливає на рівень средньореалізаціоних цін. Відомо, що в

умовах сучасної російської економіки більшість підприємств випробують

недостачу т.зв. "живих" грошей. Тому в практиці наших підприємств часто

зустрічаються такі види господарських операцій, як бартер, взаємозаліки,

взаємне списання заборгованостей, і ін.

Розглянуте підприємство реалізує свою продукцію по досить широкому

спектрі збутових каналів. У силу вищевказаної специфіки, а також у силу

недостачі оборотних коштів, підприємство змушене встановлювати різні рівні

цін на свою продукцію для різних покупців. Наприклад, велику частину своєї

продукції підприємство реалізує за договірними цінами численним оптовим

покупцям (в основному, це юридичні особи), але частина продукції

підприємство реалізує Астраханському Рибоконсервному комбінату в рахунок

оплати за оренду заводу, частина продукції реалізується по лінії

взаємозаліків з різними постачальниками сировини, і т.д.

Розрахуємо зміну середньої ціни реалізації в залежності від ринків

збуту продукції (табл. 2.6)

Таблиця 2.6

Вплив ринків збуту продукції на заміну середньої одиниці продукції

|Ринки збуту |Ціни за |Обсяг реалізації, |Структура |Змінення |

| |бан., |тис. бан. |реалізації, % |середньої|

| |грн. | | |ціни за |

| | | | |бан., |

| | | | |грн. |

| | |план |факт |план |факт |+/- | |

|Реалізовано |5,10 |293,182 |198,558 |15 |10 |-5 |-0,255 |

|рибокомбінату | | | | | | | |

|За договірними|5,50 |1563,636|1687,746 |80 |85 |+5 |0,275 |

|цінами | | | | | | | |

|Інші |5,30 |97,727 |99,279 |5 |5 |- |- |

|Усього |- |1954,545|1985,584 |100 |100 |- |0,02 |

У зв'язку зі зміною ринків збуту продукції середній рівень ціни 1

банки збільшився на 0,02 грн., а сума прибутку - на 39,712 тис. грн. ( 0,02

грн.*1985,854 тис. бан.).

Таким чином, ми бачимо, що в результаті збільшення на 5% у загальній

масі частки продукції, продаваної по договірним, більш високих цінах, сума

прибутку збільшилася на 39,712 тис. руб.

2.3 Аналіз рентабельності діяльності підприємства

Показники рентабельності характеризують ефективність роботи

підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності

(виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т.д. Вони

більш повно, чим прибуток, характеризують остаточні результати

господарювання, тому що їхня величина показує співвідношення ефекту з

наявними чи використаними ресурсами, їх застосовують для оцінки діяльності

підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні.

Показники рентабельності можна об'єднати в кілька груп:

1) показники, що характеризують рентабельність (окупність) витрат

виробництва й інвестиційних проектів;

2) показники, що характеризують рентабельність продажів;

3) показники, що характеризують прибутковість капіталу і його частин.

Усі ці показники можуть розраховуватися на основі балансового прибутку,

прибутку від реалізації продукції і чистого прибутку.

Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат) шляхом

відношення валової (Прп„) чи чистого прибутку (ЧП) до суми витрат по

реалізованій чи зробленій продукції (И):

[pic] або [pic] (28)

Вона показує, скільки підприємство має прибутку з кожної гривні,

витраченої на виробництво і реалізацію продукції. Може розраховуватися в

цілому по підприємству, окремим його підрозділам і видам продукції.

Рентабельність продажі розраховується розподілом прибутку від

реалізації продукції, робіт і послуг чи чистого прибутку на суму отриманого

виторгу (ВР). Характеризує ефективність підприємницької діяльності:

показує, скільки прибутку має підприємство з карбованця продажів.

Широке застосування цей показник одержав у ринковій економіці.

Розраховується в цілому по підприємству й окремим видам продукції.

[pic] або [pic] (29)

У процесі аналізу варто вивчити динаміку перерахованих показників

рентабельності, виконання плану по їх рівні і провести міжгосподарські

порівняння з підприємствами - конкурентами.

2.3.1. Аналіз рентабельності виробничої діяльності підприємства

Рівень рентабельності виробничої діяльності (окупність витрат),

обчислений у цілому по підприємству, залежить від трьох основних факторів

першого порядку: зміни структури реалізованої продукції, її собівартості і

середніх цін реалізації.

Факторна модель цього показника має вид:

[pic] (30)

Проведемо розрахунок впливу факторів першого порядку на зміну рівня

рентабельності в цілому по підприємству в звітному році в порівнянні з

попереднім способом ланцюгових підстановок, використовуючи дані табл. 2.4

та 2.5.

Так як. підприємство випускає один вид продукції, те структурний

фактор враховуватися не буде.

На основі даних вищевказаних таблиць, складемо табл. 2.7. у який

покажемо вплив кожного фактора на зміну рівня рентабельності.

1. Зміна рівня рентабельності за рахунок зміни обсягу реалізованої

продукції:

[pic] (31)

2. Зміна рівня рентабельності за рахунок зміни ціни одиниці продукції:

Таблиця 2.7

Розрахунок впливу факторів першого рівня на зміну рівня рентабельності

підприємницької діяльності в звітному році (2001 р.)

у порівнянні з попереднім (2000 р.)

|Показник|Умови розрахунків |Порядок розрахунку |Рівень |

| | | |рентабел|

| | | |ьності, |

| | | |% |

| |Обсяг |Ціна |Собівартість| | |

| |реалізації|одиниці |одиниці | | |

| |, тис. |продукції|продукції, | | |

| |бан. |, грн. |грн. | | |

|База |1959,320 |5,30 |4,391 |(Ц0-С0)VРП0/(С0?VРП0) |20,70% |

|Умов 1 |1985,584 |5,30 |4,391 |(Ц0-С0)VРП1/(С0?VРП1) |20,70% |

|Умов 2 |1985,584 |5,50 |4,391 |(Ц1-С0)VРП1/(С0?VРП1) |25,26% |

|Звіт |1985,584 |5,50 |4,391 |(Ц1-С1)VРП1/(С1?VРП1) |25,20% |

[pic] (32)

3. Зміна рівня рентабельності за рахунок зміни собівартості одиниці

продукції:

[pic] (33)

4. Загальна зміна рівня рентабельності:

[pic] (34)

Той же результат можна одержати як суму змін за рахунок впливу кожного

фактора:

[pic] (35)

Отримані результати свідчать про те, що збільшення рівня

рентабельності відбулося в зв'язку з підвищенням середнього рівня цін. При

збільшенні ціни одиниці виробу з 5,30 грн. до 5,50 грн. рентабельність

підвищилася на 4,56%.

Ріст собівартості реалізованої продукції на 118,762 тис. грн. викликав

зниження рівня рентабельності на 0,06%.

У підсумку загальна зміна рівня рентабельності в 1998 р. у порівнянні

з 1997 р. склало 4,50%. Тобто з кожної гривні, витраченої на виробництво і

реалізацію продукції, підприємство стало одержувати прибутку на 4,5 коп.

більше в звітному році в порівнянні з попереднім.

Детермінована факторна модель показника рентабельності продажів,

обчисленого в цілому по підприємству, має наступний вид:

[pic] (36)

В умовах розглянутого підприємства, Рівень рентабельності продажів

залежить від середнього рівня ціни і собівартості виробу (підприємство

робить один вид продукції):

[pic] (37)

Аналогічно тому як це було зроблено в п. 2.3.1. складемо табл. 2.8 де

і покажемо вплив кожного фактора на рівень рентабельності продажів

підприємства.

Таблиця 2.8

Розрахунок впливу факторів першого рівня на зміну рівня рентабельності

продажів у звітному році (2001 р.) в порівнянні з попереднім (2000 р.)

|Показник |Умови розрахунку |Порядок |Рівень |

| | |розрахунку |рентабельності,|

| | | |% |

| |Ціна одиниці |Собівартість | | |

| |продукції, грн.|продукції, грн.| | |

|База |5,30 |4,391 |(Ц0-С0)/Ц0 |17,15% |

|Умов 1 |5,50 |4,391 |(Ц1-С0)/Ц1 |20,16% |

|Отче |5,50 |4,391 |(Ц1-С1)/Ц1 |20,13% |

1 . Зміна рівня рентабельності продажів за рахунок зміни ціни одиниці

продукції:

[pic] (38)

2. Зміна рівня рентабельності за рахунок зміни собівартості одиниці

продукції:

[pic] (39)

3. Загальна зміна рівня рентабельності:

[pic] (40)

Той же результат можна одержати як суму змін за рахунок впливу кожного

фактора:

[pic] (41)

Отримані результати свідчать про те, що збільшення рівня

рентабельності відбулося, як і в попередньому аналізі, у зв'язку з

підвищенням середнього рівня цін. При збільшенні ціни одиниці виробу з 5,30

грн. до 5,50 грн. рентабельність продажів підвищилася на 3,01%.

Ріст собівартості реалізованої продукції на 118,762 тис. грн. викликав

зниження рівня рентабельності на 0,03%.

У підсумку загальна зміна рівня рентабельності в 2001 р. у порівнянні

з 2000 р. склало 2,98 %. Тобто з кожного карбованця продажів підприємство

стало одержувати прибутку на 2,98 коп. більше в звітному році в порівнянні

з попереднім.

Проведемо аналіз рентабельності виробничого капіталу,

обчислювальної як відношення балансового прибутку до середньорічної

вартості основних засобів і матеріальних оборотних фондів:

[pic] (42)

Аналіз будемо проводити аналогічно факторному аналізу рентабельності в

попередніх пунктах, тобто методом ланцюгових підстановок.

Таблиця 2.9

Розрахунок впливу факторів першого рівня на зміну рівня рентабельності

виробничого капітана в звітному році (2001 р.)

в порівнянні з попереднім (2000 р.)

|Показник |Умови розрахунку |Порядок |Рівень |

| | |розрахунку |рентабель|

| | | |ності, % |

| |Балансовий |Середньоріч|Середньоріч| | |

| |прибуток, |на вартість|на вартість| | |

| |тис. грн. |основних |основних | | |

| | |засобів, |засобів, | | |

| | |тис. грн. |тис. грн. | | |

|База |1780,92 |13789,240 |980,460 |П0(F0+E0) |12,06% |

|Умов 1 |2198,470 |13789,240 |980,460 |П1(F0+E0) |14,89% |

|Умов 2 |2198,470 |12289,830 |980,460 |П1(F1+E0) |16,57% |

|Звіт |2198,470 |12289,830 |1029,360 |П1(F1+E1) |16,51% |

1. Зміна рівня рентабельності виробничої діяльності за рахунок зміни

величини балансового прибутку:

[pic] (43)

2. Зміна рівня рентабельності за рахунок зміни середньорічної вартості

ОПФ:

[pic] (44)

3. Зміна рівня рентабельності за рахунок зміни середньорічної вартості

залишків оборотних коштів:

[pic] (45)

4. Загальна зміна рівня рентабельності виробничої діяльності:

[pic] (46)

Той же результат можна одержати як суму змін за рахунок впливу кожного

фактора:

[pic] (47)

За результатами проведеного аналізу можна зробити наступні висновки:

Найбільше збільшення рівня рентабельності виробничої діяльності

відбулося в зв'язку з підвищенням величини балансового прибутку. При

збільшенні величини прибутку на 417,55 тис. грн. рівень рентабельності

збільшився на 2,83%.

За рахунок зменшення середньорічної вартості ОПФ на 1499,41 тис. грн.

рівень рентабельності збільшився на 1,68%.

Збільшення середньорічної вартості залишків оборотних коштів на 48,9

тис. грн. привело до зменшення рентабельності за рахунок впливу цього

фактора на 0,06%.

У підсумку загальна зміна рівня рентабельності виробничої діяльності в

2001 р. у порівнянні з 2000 р. склало 4,45%. Тобто, з кожної гривни

вартості ОПФ і ОС, підприємство стало одержувати прибутку на 4,45 коп.

більше в звітному році в порівнянні з попереднім.

Висновок

На основі проведеного аналізу господарської діяльності ТОВ ПКФ

"Консалекс" можна зробити наступні висновки:

1) Насамперед, не можна не помітити, що результати фінансово-

господарської діяльності підприємства в 1998 році помітно покращилися в

порівнянні з 1997 р. А саме:

V Фізичний випуск і реалізація продукції збільшилися на 1,34%;

V Виручка від реалізації підвищився на 5,16%;

V Витрати на 1 грн. реалізованої продукції знизилися на 3,60%;

V Прибуток від реалізації продукції збільшилася на 23,45%;

V Рентабельність продажів збільшилася на 17,38%.

Усе це говорить про успішне функціонування підприємства в звітному

році. Більш того, порівнюючи темпи зростання прибутку і виторги від

реалізації, можна зробити висновок, що підприємство йде по інтенсивному

шляху розвитку, тобто при не значному росту випуску продукції показники

прибутку і рентабельності виросли на досить значну величину. Це говорить

про досить ефективне використання підприємством своїх ресурсів.

2) Однак у роботі підприємства є і деякі негативні моменти:

V Підприємство випускає усього лише один вид продукції одного сорту, тобто

відсутня диверсифікованість виробництва, унаслідок чого на показниках

роботи підприємства може сильно позначитися коливання попиту на його

продукцію;

V Частина своєї продукції підприємство реалізує по більш низьких цінах

іншим підприємствам у формі взаємозаліків, що негативно позначається на

його фінансових результатах;

V Не можна не відзначити деяке збільшення собівартості одиниці продукції в

2001 р. у порівнянні з 2000 р., хоча, швидше за усе воно викликано

інфляційними моментами і компенсується ціною, що збільшилася;

V Як показав проведений аналіз, деяка частина

ресурсів підприємства

3) У ході аналізу були виявлені резерви зростання прибутку за рахунок

декількох факторів:

V За рахунок збільшення обсягу реалізації продукції;

V За рахунок зниження собівартості товарної продукції;

V За рахунок підвищення середньореалізаціойних цін внаслідок оптимізації

структури реалізації продукції.

За результатами аналізу можна зробити наступні пропозиції:

А) По-перше, для одержання максимального прибутку підприємство повинне

найбільше повно використовувати знаходяться в його розпорядженні ресурси, і

в першу чергу воно повинно використовувати виявлений резерв по виробництву

на наявному в нього устаткуванні додаткової продукції. Збільшення випуску

знижує витрати на одиницю продукції, тобто витрати на її виготовлення в

розрахунку на одиницю продукції знижуються, а отже, знижується

собівартість, що в остаточному підсумку веде до збільшення прибутку від

реалізації продукції. Ну а крім цього, додаткове виробництво рентабельної

продукції вже саме по собі дає додатковий прибуток. Таким чином, при

збільшенні випуску і, відповідно, реалізації рентабельної продукції

збільшується прибуток у розрахунку на одиницю продукції, а також

збільшується кількість реалізованої продукції, кожна додаткова одиниця якої

збільшує загальну суму прибутку. Унаслідок цього, збільшення рентабельної

продукції, що випускається, за умови її реалізації дає значний приріст

обсягу прибутку. У нашому випадку додатковий приріст обсягу продукції, що

випускається, може дати підприємству 237,405 тис. грн. додаткового

прибутку.

Б) Зниження собівартості також значно може збільшити одержувану

підприємством прибуток. Як описувалося в попередньому пункті, одним з

факторів зниження собівартості є збільшення обсягу продукції, що

випускається. Іншими факторами є:

V Злагоджена робота всіх складових виробничого процесу (основного,

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.