бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Розробка проекту підвищення ефективності збутової діяльності підприємства

Розробка проекту підвищення ефективності збутової діяльності підприємства

|Соглашение об использовании |

|Материалы данного файла могут быть использованы без ограничений для |

|написания собственных работ с целью последующей сдачи в учебных |

|заведениях. |

|Если Вы хотите получить эту работу в незащищенном формате – пишите на |

|dmitry_b@dmitry.ru |

|О цене договоримся всегда! |

Мінінстерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

Інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти

Кафедра економіки і управління підприємством

ВИПУСКНА РОБОТА

(КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ)

РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

“ХІМРЕЗЕРВ”

Виконавець

слухач групи ЕП 1-04з

“___”_________200__р. (Батарон

Д.М.)

Керівник

Професор (Пошивалов

В.П.)

Допускається до захисту

Зав. кафедри

Доцент (Калмикова І.Ю.)

Дніпропетровськ

2004

Дніпропетровський національний університет

Інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти

Кафедра економіки і управління підприємством

Спеціальність “Економіка підприємства”

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри

_______________________

«____»___________200__р.

ЗАВДАННЯ

до консультаційного проекту слухачу

Батарону Д.М.

Тема консультаційного проекту: “Розробка проекту підвищення ефективності

збутової діяльності підприємства “Хімрезерв”,

затверджена наказом по ДНУ № _______від_________

1. Термін здачі закінченого консультаційного проекту ___________

2. Вихідні дані про консультаційний проект: проект розробляется для

підприємства ТОВ “Хімрезерв-Дніпропетровськ” (м.Дніпропетровськ,

вул.Б.Хмельницького, буд. 4.). Основний вид діяльності підприємства –

виробництво та реалізація розчинників, лакофарбової продукції та

автохімії. Підприємство зацікавалено в розширенні існуючего ринку збуту

та захватах нових ринків збуту своєї продукції. _________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Учасники проекту: виконавець: Батарон Д.М.. керівник – проф.Пошивалов

В.П.

____________________________________________________________________________

_

____________________________________________________________________________

_

____________________________________________________________________________

_

4. Зміст пояснювальної записки

________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5. Основні етапи та методи виконання консультаційного проекту:

|Етапи |Зміст етапу |Методи, |Термін |

| | |інструменти, |виконання |

| | |дії | |

|Діагностика | | | |

|поточного стану та | | | |

|моделювання проблеми| | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

|Розробка комплексу | | | |

|пропозицій та | | | |

|рекомендацій | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

|Розробка проекту | | | |

|реалізації | | | |

|пропозицій та оцінка| | | |

|фінансово-економічно| | | |

|ї ефективності | | | |

|проекту | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

Дата видачі завдання __________

Керівник (Пошивалов В.П.)

Завдання прийняв до

виконання

(Батарон Д.М.)

РЕФЕРАТ

Випускна робота: 59 с., 8 мал., 18 табл., 18 джерел, додатки.

Консультаційний проект передбачен навчальним планом для студентів

напряму перепідготовки за спеціальністю „Економіка підприємства”.

Завдання консультаційного проекту – навчитись застосовувати набуті

підчас навчання теоретичні знання і практичні навички для вирішення питань

фінансового планування на підприємстві.

В цьому консультаційному проекті розглянуто питання підвищення

ефективності збутової діяльності на прикладі підприємства ТОВ “Хімрезерв-

Дніпропетровськ”, яке яв’ляється збутовим підрозділом Компанії „Хімрезерв”

у Дніпропетровському регіоні. Метою даного проекту є розробка і

впровадження маркетингових заходів що до збільшення рівня продажу продукції

компанії.

В процесі виконання роботи були розглянуті наступні питання:

удосконалення системи маркетинга на підприємстві та підвищення єфективності

збутової діяльності підприємтсва.

Ключові слова: ЗБУТ, ПІДПРИЄМСТВО, МАРКЕТИНГ, СТИМУЛЮВАННЯ ПОПИТУ,

ТОВАР.

RESUME

Graduation work: 59 p., 8 fig. 18 Tables, 18 sources, additions.

Consultative project by a curriculum for the students of direction of

retraining after speciality „Economics”.

Task of consultative project - to learn to apply the theoretical

knowledges and practical skills acquired studies for the decision of

questions of the financial planning on an enterprise.

In this consultative project the question of increase of

efficiency of sale activity is considered on the example of enterprise of

«Khimrezerv-Dnepropetrovsk» LTD., which is the sale subsection of

“Khimrezerv” Co. in the Dnepropetrovsk region. Development and

introduction of marketing measures is the purpose of this project that to

the increase of level of sale of products of company.

In the process of implementation of work there were the considered

following questions: improvement of the system of marketing on an

enterprise and increase of sale activity of the company.

ЗМІСТ

РЕФЕРАТ ………………………………………………………………….. 4

RESUME …………………………………………………………………… 5

ЗМІСТ ……………………………………………………………………. 6

ВСТУП …………………………………………………………………….. 7

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЕКТУ ………….…………………... 9

1. Профіль підприємства ………………………….…….……………… 9

1.2. Оцінка проблемної ситуації. Модель проблеми …………..……… 10

1.3. Цілі і завдання|задачі| консультаційного проекту …………………...…… 13

1.4. Експрес-аналіз окремих ділянок …………………………………… 20

1.4.1. Аналіз груп продукції …….………………………………….. 20

1.4.2. Об'єм продажу/результат господарської діяльності ……….. 20

1.5 Внутрішня діагностіка …………………………..…………………… 21

1.5.1. Аналіз продукції і асортименту ……………………………... 22

1.5.2. Аналіз клієнтів ……………………………………………….. 29

1.5.3. Аналіз збуту …………………………………………………... 32

1.5.4. Виробничий аналіз …………………………………………… 32

1.5.5. Фінансовий аналіз ……………………………………………. 33

1.5.6. Анкета для внутрішньої діагностики ……………………….. 39

1.6. Зовнішня діагностика фірми «Хімрезерв» ………………………… 41

1.6.1. Ситуація на ринку ……………………………………………. 41

1.6.2. Оцінка конкурентів …………………………………………... 42

1.6.3. Анкета для зовнішньої діагностики ………………………… 43

1.7. Докладний аналіз …………………………………………………….. 44

1.7.1. Аналіз сильних місць/слабких сторін ………………………. 44

1.7.2. Аналіз сильних місць/слабких сторін у сфері маркетингу … 45

1.7.3. Аналіз порогу беззбитковостї (Break-even point) …………... 48

1.7.4. Розрахунок порогу беззбитковостї фірми "Хімрезерв" …… 50

1.7.5. Аналіз організаційної структури ……………………………. 51

2. ПРОЕКТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОПОЗИЦІЙ ………………………………. 54

2.1. Розробка цілей ……………………………………………………….. 54

ВИСНОВКИ ………………………………………………………………. 57

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ …………………………………………………... 59

Додатки ……………………………………………………………………. 60

ВСТУП

На сучасному етапі переходу до ринкових відносин в нашій країні

стимулювання підвищення ефективності збуту продукції починає грати важливу

роль для успішної діяльності будь-якого підприємства. Стимулювати, як

указується в словниках, означає “привести в рух”. Саме така задача

ставилася перед стимулюванням продажів у всі часи. В США стимулювання

продажів як складова частина виробничо-комерційної структури існує вже

більше 50 років. Протягом багатьох літ використовувалися численні

визначення поняття “стимулювання збуту”, які, проте, були досить

розпливчатими. Сьогодні ж наявність спеціалізованих агентств і розвиток

відповідного ринку дозволяє підійти до практично вичерпного визначення:

можна вважати, що йдеться про сукупність прийомів, вживаних протягом всього

життєвого циклу товару відносно трьох учасників ринку (споживача, оптового

торговця, продавця) з метою короткострокового підвищення об'єму продажів, а

також збільшення числа нових покупців.

Разом з тим, стимулювання збуту вважається не таким універсальним

засобом збільшення об'ємів продажів, як реклама, оскільки його вживання

носить епізодичний характер або є кінцевою складовою все тієї ж реклами.

Збільшена конкуренція вимушує підприємства - виготівників йти на все великі

поступки як споживачам і посередникам в збуті своєї продукції, так і

постачальникам сировини для свого підприємства за допомогою стимулювання

всього процесу виробництва. Крім того, об'єктивним чинником зростання ролі

підвищення ефективності, є те, що ефективність реклами знижується через

витрати і рекламну тісноту, що ростуть, в засобах масової інформації. Тому

все більше число підприємств вдається до стимулювання збуту, як до засобу,

який може ефективно підтримати рекламну кампанію. Вдосконалення збутової

діяльності має багатоцільову спрямованість. Вибір мети залежить від об'єкту

майбутньої дії.

Розробка консультаційних проектів здійснюється в певній послідовності:

. визначення напрямку|направлення| дослідження, формулювання мети|цілі| і

завдань|задач| консультаційного проекту;

. визначення методології дослідження;

. розробка комплексу пропозицій|речень| за рішенням проблеми;

. розробка проекту реалізації пропозицій|речень|.

В цьому консультаційному проекті буде розглянуто питання підвищення

ефективності збутової діяльності на прикладі підприємства

ТОВ “Хімрезерв-Дніпропетровськ”, яке яв’ляється збутовим підрозділом

Компанії „Хімрезерв” у Дніпропетровському регіоні. Метою даного проекту є

розробка і впровадження маркетингових заходів що до збільшення рівня

продажу продукції компанії.

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЕКТУ

1. Профіль підприємства

АТЗТ| "ХІМРЕЗЕРВ|" є|з'являється,являється| одним з провідних

українських виробників лакофарбної продукції: емалей, фарб|барв|, лаків,

клеїв, грунтовок|грунтувань|, розчинників, товарів автохімії -

гальмівних|гальмових|, охолоджуючих, склоомиваючих| рідин, і інших

хімічних видів продукції.

"Хімрезерв" постійно розширює асортимент пропонованих ринку товарів,

прагнучи задовольнити зростаючі потреби вітчизняного покупця.

З дня заснування підприємства в 1993 році в своїй виробничій

діяльності фірма керуєтся ідеєю: досягти високої якості продукції. Завдяки

застосуванню|вживанню| сировини відомих виробників, продукція компанії

"Хімрезерв" за багатьма показниками знаходиться|перебуває| на рівні

світових стандартів.

Вся виробляєма продукція АТЗТ| "Хімрезерв" сертифікована і повністю

відповідає вимогам Міністерства охорони здоров'я і системи стандартів

України.

Фірма орієнтуємося на постійне розширення асортименту і впровадження у

виробництво сучасних технологій.

Сьогодні компанія "Хімрезерв" - це 3 сучасних заводи з|із| власними

акредитованими лабораторіями, науково-дослідний інститут. Це мережа|сіть|

філіалів і представництв у всіх областях України з|із| Торговим Домом во|

главі.

Річний оборот|зворот,оберт| в 2002 р. прирівнюється до 50 000 000 грн.

Виробничі площі|майдани| підприємства більше 120 000 кв.м.

Кількість виготовленої продукції за 2002 рік:

- всього лакофарбної продукції - 3200 тон;

- розчинників - 4 430 тон;

- автохімії - 2 410 тон.

ТОВ "Компанія "Хімпрогресс" - виробництво лакофарбної продукції: емалі

ПФ|-115 різних кольорів|цвіту|, масляних|олійних| фарб|барв| і

нітроэмалей|, нітролаку, клеїв, органо-розчинних видів емалей,

грунтовок|грунтувань|, шпаклівок|шпаклювань|, екологічно чистих водно -

дисперсних фарб|барв| на основі акрилових смол десяти|десятеро|

найменувань.

ОАО "Кировоградский Райагроснаб" - виробництво лакофарбної продукції і

автохімії: розчинників 646, 647, 650, ацетону, уайт-спірита, сольвента|,

охолоджуючих, склоочищуючих|, гальмівних|гальмових| рідин, електроліту.

ТОВ "Укрпромхім" - виробництво хімічних видів продукції: інгібітору

корозії, перекису бензола|, дихлорантина|, диметилдентоина|.

ТОВ "Синтеко" - науково-дослідна діяльність в області:

. удосконалення технології отримання|здобуття| хлора і каустичної соди

електрохімічним способом, включаючи розсолоподготовку|, очищення

стічних вод і газових викидів від ртуті і інших домішок|нечистот|;

. переробка хлора з|із| отриманням|здобуттям| напівпродуктів і товарних

форм (хімічні засоби|кошти| захисту рослин, дезинфікуючі

засоби|кошти|, мономери для термостійких полімерів, інгібітори корозії

металів, хлорорганічні розчинники і їх регенерація, фармацевтичні

препарати);

. физико-хімічні|фізико-хімічні| і аналітичні дослідження, розробка

методик аналітичного контролю;

. стандартизація, метрологія і сертифікація продукції хімічного

комплексу України.

Чисельність співробітників підприємства - 105 чоловік.

2. Оцінка проблемної ситуації. Модель проблеми

Робота консультанта на підприємстві починається з проведення експрес-

аналізу. Експрес-аналіз дозволяє йому скласти загальне|спільне| уявлення

про положення|становище| справ|речей| на підприємстві і можливих сферах

консультування.

Такий аналіз обмежується швидким збором|збиранням| і узагальненням

сутнісної інформації, яка необхідна для правильного визначення проблеми. За

наслідками|за результатами| експрес-аналізу, який проводиться у контакті з

представниками підприємства, визначають «вузькі місця» і готують відносно

короткий опис ідеї проекту, яка направлена|спрямована| на дозвіл

найважливіших для підприємства завдань|задач| з урахуванням|з врахуванням|

пріоритетів його подальшого|дальшого| розвитку. На основі цього визначають

проблему (або декілька проблем), для вирішення якої і розробляють проект.

Суть|сутність,єство| етапу попереднього діагнозу полягає в

розпізнаванні проблеми, тобто у визначенні її походження, особливостей,

змісту|вмісту,утримання|, а також в побудові|шикуванні| моделі проблеми.

Мета|ціль| попереднього діагнозу – не запропонувати заходи для дозволу

проблеми, а визначити і сформулювати завдання|задачі| для консультаційного

проекту. Звичайно проблеми визначають з|із| розгляду негативних результатів

діяльності підприємства або симптомів, а не з|із| розгляду причин цих

проблем. Перед консультантом стоїть завдання|задача| вивчити симптоми і

пояснити, чому вони виникли. Досліджуючи природу симптомів, необхідно

з'ясувати, які чинники|фактори| їх зумовили. Для цього необхідно

систематизувати інформацію і охарактеризувати симптому в кількісному

вимірюванні|вимірі|. Наступним|таким| кроком є|з'являється,являється|

з'ясування причинних зв'язків між ознаками проблеми і чинниками|факторами|,

на які може впливати керівництво підприємства, тобто необхідно змоделювати

проблему.

Виявлення проблеми дозволяє визначити мету|ціль| консультаційного

проекту. При цьому необхідно відзначити, що достатньо|досить| часто

підприємства не мають чітко певної мети щодо|відносно| дозволу конкретних

проблем. Проведений на попередньому етапі діагноз проблеми покликаний

допомогти консультанту в спільній роботі з|із| представниками підприємства

з'ясувати, який може бути мета|ціль| консультаційного проекту. В процесі

визначення мети|цілі| необхідно проводити чітку межу|кордон| між цілями і

стратегіями.

Сформульована в загальному|спільному| вигляді|виді| мета|ціль|

консультаційного проекту далі повинна бути конкретизована в сукупності

взаємозв'язаних завдань|задач|, направлених|спрямованих| на її досягнення.

Рух до кінцевого|скінченного| результату зводиться до послідовного рішення

окремих задач.

На цьому етапі також необхідно визначити критерії, на основі яких

порівнюватимуться альтернативні варіанти. Критерій визначає принциповий

підхід до порівняння альтернатив, указує|вказує| ту ознаку, по якій

оцінюють альтернативи. Вибираючи критерії, необхідно враховувати:

- набір критеріїв повинен охопити всі значущі аспекти поставленої

проблеми;

- кількісні показники є|з'являються,являються| найбільш бажаними, але|та|

замість кількісних критерієм, які не можуть сприяти адекватній оцінці,

краще вибрати якісні критерії, які повністю відповідають меті|цілі|. До

якісних критеріїв консультанта може схиляти також обмеженість часу,

інформації або ресурсів;

- критерії повинні забезпечувати якнайповнішу оцінку

наслідків|результатів| реалізації альтернатив.

На етапі визначення методології дослідження необхідно вибрати і

обгрунтувати адекватні цілі предмету дослідження підходи і методи

дослідження. У практиці консультування широко використовуються такі методи,

як:

- методи збору|збирання| інформації: опитування|опитування|, інтерв'ю,

анкетування, експертні оцінки, социо-психометричні| спостереження

групової роботи, тестування і т.п.;

- методи обробки інформації: класифікація даних, порівняння, аналіз

взаємовпливу, кореляційний, регресійний, факторний аналіз і т.п.;

- методи визначення проблем: дерево цілей, «Мозкова атака», «творча

конфронтація», граф проблем, методи оцінки пріоритетів проблем і т.п.;

- методи розробки і оцінки рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|:

методи опрацьовування|проробляти| альтернативних

рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|, методи вибору альтернативних

рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|, методи оцінки якості

ухвалених рішень.

При виконанні консультаційного проекту необхідно критично оцінити

відомі підходи, методи, прийоми, на підставі чого визначити ті, які

прийнятні для здійснюваного дослідження.

3. Цілі і завдання|задачі| консультаційного проекту

Консультаційний проект починається з фази ознайомлення з|із|

підприємством, збору|збирання| інформації, її обговорення і оцінки. Для

успішної роботи підприємства необхідно скласти типовий маркетинг-план, а

саме - перелік цілей фірми, маркетингових стратегій і заходів щодо їх

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.