бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Анализ конкурентоспособности предприятия

яка необхідна для оплати поточних витрат, сплати податків тощо. Динаміка

цього показника може свідчити про необхідність перегляду цін або посилення

контролю за використанням товарно - матеріальних запасів. На ЗАТ “ЕМЗ

“Металіст” цей показник має тенденцію до зростання. (рисунок 2.4.)

7. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності). (Співвідношення

грошових коштів і поточних зобов'язань).

Цей показник є найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства. Він

вказує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути при необхідності

погашена одразу. Рекомендована нижня межа цього коефіцієнту 0,2. Як видно з

приведених розрахунків, на ЗАТ “ЕМЗ “Металіст” значення цього показника

вкрай низьке. Так на 1.01.99 року підприємство змогло б терміново погасити

лише 0,8% поточних зобов'язань.

Динаміка показника абсолютної ліквідності наведена на рисунку 2.5.

Рисунок 2.5. Динаміка показника абсолютної ліквідності протягом 1997-98

років.

8. Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності). (Співвідношення поточних

активів і поточних зобов'язань).

Коефіцієнт покриття дає загальну оцінку ліквідності поточних активів,

включаючи запаси, і показує, скільки поточних активів припадає на одиницю

поточних зобов'язань. Логіка розрахунку цього показника полягає в тому, що

підприємство покриває поточні зобов'язання в основному за рахунок поточних

активів. Таким чином, якщо поточні активи перевищують по величині поточні

зобов'язання, підприємство можна розглядати як таке, що успішно функціонує.

Нормальне значення цього показника 2. В даній ситуації коефіцієнт покриття

на ЗАТ “ЕМЗ “Металіст” складав на початку 1999 року 1,97. Це означає, якщо

мобілізувати всі поточні активи і погасити поточні зобов'язання, у фірми

залишиться 97% поточних активів.

Графічно динаміка коефіцієнту покриття представлена на рисунку 2.6.

Рисунок 2.6 Динаміка коефіцієнту покриття протягом 1996-98 років.

Трудові ресурси та організація праці. В умовах ринкової енкономіки перед

заводом стоїть питання швидкого реагування попиту на свою продукцію шляхом

її удосконалення, зміни номенклатури. Результати діяльності підприємства

повністю залежать від кількісного і якісного складу колективу, від вкладу

кожного в спільну справу. Ці вимоги і визначають кадрову політику заводу.

Кількісний склад працівників заводу характеризується даними, що наведені в

таблиці 2.6.

Таблиця 2.6.

Динаміка загальної кількості та складу персоналу

|Категорія |Чисельність,чол |

|працівників | |

| |на 01.01.1997 |на 01.01.1998 |на 01.01.1999 |

| |р. |р. |р. |

|Робітники |155 |137 |237 |

|Керівники,спеціалісти та|57 |48 |57 |

|службовці | | | |

|Загальна кількість |212 |185 |294 |

Структура якісного та вікового кадрового складу заводу наведена в таблиці

2.7.

Таблиця 2.7.

Якісна характеристика кадрового складу заводу

|Категорія |Чисельність, чол. |

| |на 01.01.1997 |на 01.01.1998 |на 01.01.1999 |

| |р. |р. |р. |

|1. Спеціалісти з вищою | | | |

|освітою |23 |18 |27 |

|2. Спеціалісти з середньою | | | |

|та середньоспеціальною |34 |30 |30 |

|освітою |57 |48 |57 |

|3. Всього спеціалістів |212 |185 |294 |

|4. Всього працівників | | | |

|а також за віком: |6 |3 |15 |

|До 19 років |49 |44 |58 |

|19-30 років |117 |103 |187 |

|31-50 років |40 |35 |34 |

|більше 50 років | | | |

Виходячи з трудомісткості виготовлення виробів щорічно

(щоквартально і щомісячно ), визначається потреба в трудових ресурсах і

кваліфікаційні вимоги до них.

Регулювання потреби у трудових ресурсах здійснюється за рахунок

поповнення з професійно-технічних училищ, технікумів, залучення сумісників

(до 5%), навчання і перекваліфікації робітників заводу.

Можливе використання такого варіанту тамчасової роботи, як

запрошення на договірній основі інженерно-технічних працівників або

створення творчих колективів.

Таким чином, виходячи з потреб і можливостей по поповненню

кадрового складу заводу, можна зробити висновок: підприємство має

можливість відбору кадрів на якісній основі в залежності від вимог

виробництва.

Для поліпшення умов праці розробляються заходи, що відображені у

щомісячних планах з підготовки виробництва, НТП і контролю головним

інженером.

Заробітна плата кожного робітника складається з постійної частини

(тариф оклад) і перемінної (премії, надбавки, доплати).

Диференціація тарифних ставок та посадових окладів залежить від:

- умов складності, кваліфікації (визначається сітками, схемою посадових

окладів);

- значення виробництв, служб;

- умов праці (її важкість, шкідливість та ін.).

3. Аналіз конкурентоспроможності основної продукції.

Оцінка рівня конкурентоспроможності продукції може здійснюватись за

трьома групами показників: технічних, економічних, організаційних.

Визначення конкурентоспроможності виробів за технічними показниками

здійснюється у такій послідовності:

° встановлюються одиничні параметричні показники і порівнюються із

значенням гіпотетичного (ідеального) показника, здатного задовольнити

відповідну суспільну потребу на 100 відсотків;

° оцінюється пересічний груповий технічний показник за рейтинговим

принципом (з урахуванням значущості одиниці параметру);

° розраховується показник конкурентоспроможності виробу порівняно з

виробом-конкурентом як співвідношення його групового технічного вимірника

та аналогічного параметру конкуруючого виробу; якщо це співвідношення

становитиме більше за одиницю, то даний виріб має конкурентні переваги.

Економічні показники, що формують ціну споживання виробу, охоплюють

такі вартісні елементи:

витрати на транспортування виробів до місця експлуатації (споживання);

вартість установки (монтажу) та приведення в робочий стан складних

технічних виробів;

витрати на паливо та електроенергію (по виробах, які потребують споживання

цих енергоносіїв);

4. вартість навчання і заробітна плата обслуги;

витрати на придбання запасних частин і післягарантійний сервіс технічних

виробів;

6. витрати на страхування виробів та обслуги;

7. інші непередбачувані і важкопрогнозовані витрати.

Груповий параметричний показник виробу за економічними вимірниками

визначається простим додаванням структурних елементів ціни споживання, а

показник конкурентоспроможності розраховується з використанням вагових

коефіцієнтів.

У процесі визначення конкурентоспроможності тих або інших виробів

мають бути враховані таюж організаційні показники, які охоплюють систему

знижок з продажної ціни, умови платежу за товар, терміни й умови

постачання, гарантії тощо.

Практика господарювання допускає використання дещо простішого методу

оцінки конкурентоспроможності виробів, який зводиться до обгрунтування і

вибору головних техніко-економічних параметрів та присвоєння певної

кільюсті балів (за прийнятою п'яти або десятибальною системою) усім

конкуруючим між собою виробам. Для кожного з цих виробів визначається

певна сума балів – інтегральний показник конкурентоспроможності на ринку.

Конкурентоспроможність виготовлених і призначених для продажу на ринку

виробів можна також визначати за ціновими показниками, порівняльною

вартістю та прибутковістю. У випадках цінової конкуренції виріб вважається

конкурентоспроможним, якщо його якісні показники, дизайн і продажна ціна не

поступаються таким самим характеристикам аналогів.

При визначенні рівня конкурентоспроможності продукції вирішального

значення набуває співвідношення між категоріями "вартість" (уречевлена у

товарі суспільна праця продуцентів) та "корисність" (споживча вартість у

суспільному масштабі).

Ступінь науково-технічного й економічного розвитку країни, потужність

і якість її виробничого потенціалу та міжнародний імiдж визначаються

конкурентоспроможністю виготовлюваної продукції, обсягом її експорту. Нині

Україна має в цілому низький рівень конкурентоспроможності вітчизняних

виробів. Обсяг експортованих товарів ще не відповідає її потенційним

можливостям. Тому треба терміново задіяти як використовувані раніше, так і

нові шляхи підвищення якості виробів та забезпечення конкурентоспроможнсті

товарів

Зробивши фінансовий аналіз ВАТ “ЕМЗ “Металіст” та розібравши основні

напрямки діяльності можна сказати, що дане підприємство має високий

виробничий та науковий потенціал.

Основною продукцією ВАТ “ЕМЗ “Металіст” є:

8. металоформи та осностка для виготовлення залізобетонних конструкцій;

9. освітлювальні опори та металеві огорожі;

10. металеві броньовані двері.

На протязі 10-ти років товариство було провідним у випуску металоформ

для залізобетонних конструкцій. Основними споживачами до реформування ВАТ

“ЕМЗ “Металіст” були заводи ЗБК м.Києва. За всі ці роки на підприємстві

постійно вдосконалювалась технологія випуску, методи зварювання,

конструктивне виконання металоформ та оснастки з метою зменшення

собівартості, підвищення якості та технологічного удосконалення. В

результаті довготривалої співпраці підприємства з основними споживачами

виробився певний інтелектуальний потенціал та гнучкі підходи щодо вимог

замовників.Значна частина замовлень виготовляється по технічним завданням

замовників і являє собою переважно вироби інливідуального виконання. За цей

час було запатентовано два нові підходи технологічного зварювання та

методика зміцнення жорсткості металоформ за допомогою ексреактивних ребер

жорсткості. Крім того в співпраці з заводом ЗБК №1 були розроблені та

введені в експлуатацію металоформи для виготовлення полегшенних

залізобетонних панелей для перекриття, які дозволили при виробництві

економіти близько 20% цементно-керамзітного розчину. Також була розроблена

та виготовлена металоформа для виготовлення монолітних гаражів.

ВАТ “ЕМЗ “Металіст” приймало активну участь у реконструкції м.Києва.

У 1998 році був виготовлений комлект металоформ та оснастки УБ-1 та УБ-2

для залізобетонної розділювальної смуги на відрізку дороги по вул.Червоних

Козаків від вул.Вишгородської до жилого масиву Троєщина.

Таким чином, підприємство є провідним у галузі виробництва та

проектування металоформ та оснастки у Київському регіоні.Об’єктне

оріентування комплектів, яке враховує особливості обладнання заводів

ЗБК,доробка та,як правило, пусконалагоджувальні роботи проводяться силами

власних спеціалістів ВАТ “ЕМЗ “Металіст”,що являється досить вагомим рушієм

підвищення конкурентоспроможності виготовляємої продукції.

Виготовлення освітлювальних опор та металевих огорож освоєно ВАТ “ЕМЗ

“Металіст” не так давно. Освітлювальні опори, що виготовляються

підприємством, - досить високотехнологічний продукт. Завдяки використання

верстатів внутрішнього плазменого зварювання металоконструкцій (ВВПЗ-4)

освітлювальні опори мають підвищену жорсткість конструкції та зменшену масу

і матеріаломісткість. Освітлювальні опори ОП-1, ОП-4, ОП-7,ОП-8/2, ОП-12/П

є альтернативною заміною вже застарілих залізобетонних опор, більшість з

яких в м.Києві потребує заміни в зв’язку з закінченням строку безпечної

експлуатації. Вищевказані опори не піддатливі процесам вивітрювання та

мають у 10-12 разів вищий коефіцієнт статичної міцності ніж залізобетонні

опори (Акт випробування Державно інституту міцності при Академії наук

України від 26 квітня 1995 року №131). Завдяки цьому строк безпечної

експлуатації зазначених металевих опор складає 35 років. Основним

недоліком металевих опор є те, що вони потребують періодичного фарбування,

що збільшує експлуатаційні витрати замовників. Але спеціалістами

підприємства розроблений метод покриття металевих опор полімерною фарбою,

яка забезпечує гарантований надійний антикорозійний захист на протязі 25

років. Такі освітлювальні опори мають кращий естетичний дизайн, завдяки

чому покращується благоустрій вулиць, на яких вони встановлюються.

Виготовлення металевих дверей розпочато на ВАТ “ЕМЗ “Металіст” в 1998

році на діючому виробництві, використовуючи наявні потужностті. Але

збільшення обсягів виробництва даної продукції потребує розширення

виробничих площ, закупки та монтажу додаткового обладнання згідно з

технологічним циклом.

Основним стратегічним споживачем металевих дверей є холдингова

компанія “Київміськбуд”,яка забезпечує будівництво житла в м.Києві та інших

регіонах України. Проведені маркетингові дослідження показали, що ринок

металевих дверей заповнений дрібними неорганізованими виробниками з низьким

рівнем виробництва. Питомість ринку збуту вхідних металевих дверей на 1999

рік складає 10 тисяч штук (ХК “Київміськбуд” у 1999 році планує збудувати

10 тисяч квартир).

ВАТ “ЕМЗ “Металіст” без введення нових потужностей по виробництву

дверей може задовольнити потреби ринку лише на 80%.Ціна на металеві двері з

урахуванням НДС складає 627 грн.60коп.

Шляхи підвищення конкурентоспроможності основної продукції:

зниження затрат на виробництво, собівартості та ціни;

покращення технічних характеристик,параметрів надійності та дизацну;

гнучка маркетингова,ціінова та товарна політика;

удосконалення маркетингових досліджень та реклами;

проведення сертифікаації продукції.

4. Оцінка ринку збуту основної продукції ВАТ “ЕМЗ “Металіст”.

Після розвалу Державної програми будівництва житла у м.Києві обсяги

будівництва, а разом з ними і виробництво залізобетонних панелей значно

зменшилось. У зв’язку з цим зменшилась і потреба у металоформах. Але після

реорганізації державної будівельної компанії “Київміськбуд” (найбільшої

будівельної компанії м.Києва) у холдингову компанію “Київміськбуд” та з

появою нових програм будівництва житла об’єми будівництва поступово почали

збільшуватись.

ХК “Київміськбуд”, конкуруючи з іншими будівельними компаніями, у тому

числі і іноземними, почала проектувати житлові будинки покращеного

планування та з урахуванням індивідуальних замовлень, що в свою чергу

примусило заводи ЗБК випускати нові залізобетонні панелі та перекриття, а

це викликало збільшення попиту на металоформи.

Головною перевагою продукції ВАТ “ЕМЗ “Металіст” відносто інших

виробників є високий технологічний рівень, короткі строки розробки

проектної документації та виготовлення продукції.

Одним із шляхів підвищення конкурентоспроможності продукції ВАТ “ЕМЗ

“Металіст” є жорстке дотримання вимог замовника. Позитивним фактором, який

впливає на попит на металоформи і оснастку, вироблені підприємством, є

досить великий стаж на ринку, на протязі якого підприємство постійно

прямувало до підвищення якості, зниженню вартості та підвищенню технічної

озброєності своєї продукції. ВАТ “ЕМЗ “Металіст” має в своєму складі

унікальне обладнання, яке дозволяє впевнено конкурувати з основними

конкурентами на ринку металоформ та оснастки.

Основними конкурентами є: ВАТ “Укрсталеконструкція”, ВАТ

”Київпромстройсервіс”, ЗАТ ”Савватс”, ТОВ ”Спектр”, ЧП Андрієв В.С.

Але їх низька технологічна озброєність не дозволяє завоювати сектор

ринку більший за 20%, і в основному їх продукція - це нескладні

металоформи, виготовлені за застарілою технічною документацією з невисоким

технологічним рівнем.

За даними маркетингового дослідження ринку будівництва житла протягом

найближчих трьох років ринок буде розвиватись, тобто об’єми будівництва

будуть позитивно зростати, що прямо пропорційно викличе підвищення попиту

на металоформи та оснастку. Враховуючи необхідний час для досягнення

конкурентами технологічного рівня ВАТ “ЕМЗ “Металіст”, та невикористаний

резерв даного підприємства щодо збільшення об’ємів виробництва, відносно

невеликий знос технологічного обладнання можемо зробити висновок, що

ситуація, яка складатиметься на ринку металоформ і оснастки благоприємна

для підприємства.

Основним споживачем освітлювальних опор та металевих огорож є мерія

м.Києва. Голова мерії О.Омельченко втілив у життя та продовжує розвивати

програму реконструкції м.Києва. На об’явленому мерією м.Києва тендері свою

продукцію представляли виробники освітлювальних опор та металевих огорож

(ВАТ “Київенергореконструкція”, ЗАТ ”Савватс”, ТОВ ”Спектр”, ЧП Андрієв

В.С.). Але після розгляду технічних параметрів, ціни, якості та строків

виготовлення перевагу віддали ВАТ “ЕМЗ “Металіст”. На даний час

підприємством виконано замовлення на поставку комплектів освітлювальних

опор та металевих огорож для реконструкції пр.Перемоги від площі Перемоги

до вул.Чорнобильскої, а таккож для реконструкції вул.Хрещатик,

вул.Грушевського, вул.Олени Теліги. Найближчим часом, згідно з Програмою

реконструкції міста Києва, будуть замінюватися залізобетонні освітлювальні

опори, що морально та фізично застаріли, на всіх вулицях, по яких рухається

електротранспорт, а це складає близько 10 тисяч освітлювальних опор. Тому

ситуація на ринку освітлювальних опор склалась досить сприйнятлива для ВАТ

“ЕМЗ “Металіст”. Великий резерв щодо збільшення резервів виробництва,

висока якість та помірна ціна розкривають додаткові можливості пошуку

споживачів на ринку Київської області та сусідніх областей. Зручна

залізнодорожна розв’язка дозволить підприємству легко доставляти свою

продукцію до різних споживачів.

Аналіз маркетингової діяльності фірми – це дослідження сукупності

маркетингових дій, умов,звязків тощо для з’ясування ефективності діяльності

фірми щодо досягнення маркетингових цілей. До нього включають:

. Оцінку економічного потенціалу фірми;

. Аналіз результатів її маркетингової діяльності;

. Аналіз ринку фірми;

Аналіз маркетингової діяльності фірми здійснюють відповідно до такого

алгориитму.

Насамперед визначають мету аналізу (стан справ, рівень доходів чи

прибутку, встановлення параметрів розвитку тощо), вихідний інформаційний

матеріал (звіти, баланси, результати опитування, дані статистики).

Аналіз вторинної інформації дає перше уявлення про стан аналізованих

питань. Конкретна їх оцінка у вигляді розрахованих коефіцієнтів,індексів та

інших показників потребує збирання , класифікації й аналізу первинної

інформації.

Після цього досліджують причини, які привели до таких саме

результатів, формулюють відповідні висновки, складають звіт.

Оцінка економічного потенціалу фірми – це визначення кількості і

вартості виробленої продукції, кількості та розміщення виробничих і

збукових підрозділів, інфраструктури, капіталовкладень, науково-дослідного

потенціалу тощо. В цілому (з погляду маркетингу) оцінка економічного

потенціалу фірми – це аналіз її конкурентоспроможності.

Конкурентоспроможність фірми визначається конкурентоспроможністю її

продукції, а також сукупністю економічних методів її діяльності, які

впливають на результати конкурентної боротьби.

Вирішальні фактори, які визначають конкурентоспроможність фірми:

. Рівень її науково-технічного розвитку;

. Технологія виробництва;

. Ступінь використання нових винаходів і відкриттів, упровадження

сучасних засобів автоматизації виробництва;

. Індивідуальність фірми;

Джерелами інформації про конкурентів в межах компанії є:

V Персонал віллілу ринкових досліджень;

V Торгівельний персонал служби сервісу;

V Колишні працівники конкурентів,оглядачі або сервісні служби;

V Інженерні працівники;

V Відділ закупок – у контакті з постачальниками, які обслуговують

конкурентів;

V Відділ дослідно-конструкторських робіт – загалом займається технічними

розробками та науковими конференціями і публікаціями.

Конкурентоспроможність фірми визначається її порівнюванням з фірмами-

конкурентами (Таблиця 2.8).

Аналіз інформації, викладеної вище дозволяє визначити сильні та слабкі

сторони ВАТ "ЕМЗ “Металіст” та виявити можливості та потенційні загрози для

його діяльності.

Сильні сторони:

. Встановлені стабільні зв'язки з основними споживачами;

. Встановлені стабільні та взаємовигідні стосунки із сировиними базами;

. Перспективність та динамічність політики, що її проводить керівництво

ВАТ "ЕМЗ “Металіст”;

. Знання та досвід роботи управлінської команди підприємства на

українському ринку.

Слабкі сторони:

. Недостатньо повні дослідження внутрішнього та зовнішнього ринку;

. Нестача висококваліфікованих спеціалістів в галузі маркетингу;

. Відсутність налагодженої системи збору маркетингової інформації.

Можливості:

. Можливість розширити номенклатуру товарів;

. Можливість розширення збутової мережі;

. Можливість збільшення обсягів продажу;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.