бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Анализ конкурентоспособности предприятия

Анализ конкурентоспособности предприятия

Зміст.

Вступ

Розділ 1. Теоритичні основи визначення конкурентоспроможності підприємства.

1. Поняття та види конкурентоспроможності.

2. Параметри та умови, які забезпечують конкурентоспроможність персоналу,

підприємства, продукції.

3. Показники та оцінка конкурентних можливостей фірми.

4. Маркетингова діяльність в системі управління конкурентоспроможністю.

Розділ 2.Дослідження рівня конкурентоспроможності ВАТ "ЕМЗ"Металіст".

1. Характеристика об’єкту дослідження.

2. Оцінка технічних та організаційно-економічних показників

конкурентоспроможності підприємства.

3. Аналіз конкурентоспроможності основної продукції.

4. Оцінка ринків збуту основної продукції.

Розділ 3. Концепція заходів по підвищенню конкурентоспроможності ВАТ

"ЕМЗ"Металіст" для роботи в умовах ринкової економіки.

1. Вибір стратегічних напрямків розвитку підприємства.

2. Впровадження організаційної структури управління ВАТ "ЕМЗ"Металіст"

орієнтоване на розв’язання стратегічних проблем.

3. Реорганізація маркетингової служби підприемства.

Додаток

Висновок

Література

Вступ

Одна з найважливих задач розвитку підприємтсва і країни в цілому,

нерозривно пов`язана з ефективністю виробництва, забеспечення випуску

необхідної кількості сучасних виробів та покращення якості, досягнення

конкурентоспроможності продукції на світовому ринку.

Загострення конкурентної боротьби (за збут своєї продукції, за місце

на ринку) поміж фірмами-виробниками змушує шукати їх нові засоби впливу на

рішнння покупців. Одним з таких шляхів є створення товарів покращеного

рівня якості.

Передовий закордонний досвід свідчить , що якість, безперечно, є

найбільш вагомою складовою конкуренотоспроможності, але разом з тим,

можливості реалізації продукції, крім якості, визначаються значним числом

параметрів і умов, більшість з яких розповсюджується не тільки на товар,

але і на підприємство, фірму і навіть країну.

У теоретичній частині даної роботи зроблена спроба узагальнити

параметри та умови, які впливають на конкурентоспроможність персоналу,

підприємства, продукції.

О`бєктом цього дослідження є ВАТ “ЕМЗ ”Металіст ”, який як і інші

підприємтсва країни в сучасних умовах, повинні вміти виробляти

конкурентоспроможну продукцію і бути готовим до ефективної роботи в режимі

ринкових відносин.

Прелметом дослідження є конкурентоспроможність підприємства, як

цілісного господарюючого елемента, впливовість економічних факторів як на

мікро- так і на макро- рівнях на конкурентоспроможність пвдприємства,

продукції та персоналу.

Задачі данної роботи – проаналізувати рівень конкурентоспромож-ності

ВАТ”ЕМЗ”Металіст”та намітити шляхи щодо її підвищення.

Особливість даної роботи полягає в тому, що:

- зроблені теоретичні і практичні розробки проблеми у тому аспекті,

як вони поставлені сучасним розвитком нашої економіки;

- предмет розробки ( стики науки, виробництва, споживання,

утилізації продукції, покращення якості продукції, зниження цін та ін.) має

складний та суперечливий характер;

- комплексний (всеохоплюючий) підхід до вивчення діючого

господарського механізму підприємства та його доопрацювання до рівня, який

би забеспечив конкурентоспроможність персоналу, підприємства, і усіх видів

його продукції на світовому рівні;

- напрвленість на рішення суто практичних питань, в стислі строки по

всьому діапазону проблеми єфективного функціонування заводу в умовах

ринкових відносин.

Мета роботи:

- зробити аналіз конкурентоспроможності основної продукції з

оцінкою ринку збуту і конкурентів;

- зробити дослідження і визначити рівень конукрентоспроможності

підприємтсва в контексті з навколишнім середовищем;

- намітити шляхи поліпшення конкурентоспроможності підприємства.

В роботі використані матеріали, розроблені у 1994 році групою

спеціалістів заводу під керівництвом Мяновського В.М., по “Створенню основ

господарського механізму, який забеспечує конкурентоспроможність заводу

“ЕМЗ”Металіст“ та його продукції в умовах ринку“, а також технічні,

економічні, фінансові, організаційні матеріали і документи ВАТ “ЕМЗ

”Металіст” за 1996 1998 р.р.

Розділ 1. Теоретичні основи визначення

конкурентоспроможності підприємства.

1.1. Поняття та види конкурентоспроможності

Поняття конкурентоспроможності (КС) інтерпритується і аналізується в

залежності від економічіного об`єкту який розглядається. Безумовно,

критерії, характеристики і фактори динаміки конкурентоспроможності на рівні

товару, фірми, корпорації, галузі, національного господарства, або нації

мають свою специфіку. Аналіз конкурентоспроможності може бути проведений

для кожного з рівней, в залежності від цілей дослідження.

Якщо говорити про поняття конкурентоспроможності на макрорівні, то воно

відображає позиції національної економіки в системі міжнародних відносин,

головним чином в сфері міжнародної торговлі, і одночасно її здатність

зміцнювати позиції. Це найбільш важливий, але не єдиний аспект поняття

конкурентоспроможності нації. Слід враховувати здатність зберігати і

нарощувати темпи економічного зростання, зайнятості, реальні доходи

громадян.

Конкурентоспроможність - це ступінь, з якою нація при справедливих

умовах вільного ринку виробляє товари і послуги, які задовольняють світовим

вимогам і при цьому збільшує доходи своїх громадян.

Рівень конкурентоспроможності нації визначається такими основними

факторами, як:

- технологія;

- наявність капіталів;

- наявність людських ресурсів;

- стан зовнішньої торгівлі.

Конкурентоспроможність (взагалі), - як соціально-економічна категорія

- це спроможність, вміння досягати законним шляхом найвищих економічних та

соціальних переваг. З цього визначення виходить важливий практичний

висновок про те, що конкурувати (досягати найвищих економічних та

соціальних переваг) можливо:

а) самому з собою (у часі: результати досягнуті в попередній період

діяльності та результативність за анологічний останній період суттєво

відрізняються);

б) один з одним (суперництво за досягнення будь-чого);

в) колектива з колективом;

г) продукції даного виду з аналогічною продукцією і таке інше.

Зрозуміло, що конкурентоспроможність виступає не сама по собі, не як

самоціль, а як засіб для створення визначеного товару (продукції), послуг

різного виду.

Визначення, аналіз та узагальнення існуючих в науковій та учбовій

літературі основних категорій, щодо конкурентоспроможності дозволяє

охарактеризувати поняття слідуючим чином.

Конкурентоспроможність продукції - це комплекс споживчих та вартісних

характиристик, які визначають його успіх на ринку, тобто спроможність саме

даного товару бути обміненим на гроші в умовах широкої пропозиції до інших

конкуруючих товаровиробників.

Конкурентоспроможність підприємства слід розуміти, як реальну та

потенційну спроможність, а також наявні для цього можливості підприємства

вивчати попит (ринок), проєктувати, виготовляти та реалізувати товари, які

по своїм параметрам у комплексі більш для споживачів, ніж товари

конкурентів.

Конкурентоспроможність підприємства - можна розглядати також, як вміння

виготовляти і реалізувати швидко та дешево якісну продукцію в достатній

кількості.

Конкурентоспроможність персоналу, тобто робітників, спеціалістів,

керівників підприємства - це вміння кожного з них і всім разом, як одне

ціле, швидко і єфективно сприймати і реалізувати різні новинки в кожній

стадії життєвого циклу продукції. Це вміння створювати вироби, які

відповідають всім вимогам споживача з найменшими витратами всіх видів

ресурсів.

Критерій конкурентоспроможності - важливий елемент апарату даної

категорії. Визначається стабільністю місця на своєму ринку підприємства і

його продукції, а також рівнем продажі продукції підприємства на ринках.

Зразу треба звернути увагу на одну з суттєвих помилок, які роблять наші

підриємства. Вона полягає в тому, що ми зосереджуємо свої зусилля на

випуску окремих видів продукції, порівнюючи їх з закордонними аналогами, -

не завжди кращими, - стараємось перевершити їх по деяких параметрах. А якщо

вдалося що-небудь продати за валюту - радість на грунті самообману. Ми не

враховуємо, не приймаємо до уваги головне, - що єдиний критерій

конкурентоспроможності підприємства і його продукції, - стабільне місце їх

на світовому ринку, а не разова, нехай навіть вдала угода.

Звідси, для досягнення цього критерію нам треба змінити акценти,

перенести центр ваги нашої роботи при вирішенні даної проблеми на створення

насамперед конкурентоспроможних персоналу та підприємства. А в цьому

тандемі пріоритет повинен віддаватися персоналу, так як саме в людях

зосереджується конкурентоспроможна сила підприємства.

Тільки в цьому випадку вони (персонал і підприємство) зможуть гнучко і

єфективно реагувати на запити різних споживачів, задовольняючи їх високі

вимоги до тієї або іншої продукції.

З цього можна зробити висновок: у багатогранній практичній діяльності

по досягненню конкурентоспроможності акценти повинні бути розставлені

слідуючим чином:

1) КС персоналу;

2) КС підприємства;

3) КС продукції (одержана як похідна перших двох).

Зрозуміло, що вся робота повинна проводитися паралельно, енергійно,

відповідними службами, але пріоритет повинен належати персоналу.

В багатогранній роботі по досягненню КС важливе місце належить

показникам, які повинні характеризувати та давати змогу оцінювати КС того

чи іншого об`єкту.

1.2. Параметри та умови, які забеспечують конкурентоспроможність персоналу,

підприємства, продукції.

Параметри та умови є основними складовими категоріями КС

Параметри КС рокривають її зміст та характеризують той або інший бік

КС, як об`єкта: персоналу. підпиємства, продукції. Вони надають можливість

оцінити ступінь відповідності об`єкту певним вимогам споживача.

Як показало проведене дослідження, нараховується близько 10-ти

різноманітних параметрів, які повинні знаходитися в полі зору керівництва

підприємства, як найважливіші об`єкти управління, Разом з тим, задаючись

параметрами КС для того або іншого об`єкту, необхідно постійно турбуватися

про створення належних умов, які забеспечують досягнення потрібних

параметрів КС.

Умови (обставини, від яких будь-що залежить) виступають, таким чином,

другою основоположною складовою категорією КС. Вони охоплюють широкий

спектр технічних, технологічних, організаційних, економічних, соціальних,

кадрових, правових, ідеологічних відносин, які складаються в процесі

функціонування господарського механізму підприємства.

Формування, ефективний вплив цих умов на досягнення відповідних

параметрів КС залежить, як від персоналу підприємства, так і від "

зовнішнього середовища" - впливу господарських механізмів галузі, регіону,

світовіх зв`язків. Таких умов (найбільш важливих), нараховується біля 60.

Створення всіх необхідних умов для досягнення КС об`єктів - первинна

турбота керівництва і всього персоналу підприємства. Наведу тільки один

приклад. Американські експерти, зробили дослідження багатьох підприємств,

які досягли успіху, прийшли до висновку: історія комерційних успіхів досить

специфічна. Окрім технологічної новізни розробок, компанії об`єднувала одна

важлива обставина. Це - створення організаційних і економічних умов для

"вирощування" нововведень, цілеспрямоване стимулювання новаторської

діяльності у фірмах.

Таким чином, параметри та умови КС є найважливішими позиціями для

аналізу та практичної діяльності по досягненню КС персоналу, підприємства,

продукції (КС ППП).

Для кращого стримання і зручності ії використання далі вони зведені в

таблицю, яка встановлює взаємозв`язок параметрів та умов КС ППП.

(Див.таблиці 1.1 – 1.3).

З цього зробимо практичний висновок; для досягнення КС персоналу,

підприємства, продукції необхідно:

1. Провести чітке закріплення параметрів та умов КС за відповідними

підрозділами і спеціалістами заводу.

2. Встановити вагоме заохочення за їх досягнення.

3. Створити в усіх підрозділах заводу групи забеспечення КС ППП і діючу

систему винагороди за ефективні пропозиції.

1.3 Показники та оцінка конкурентних можливостей підприємства.

Поняття конкурентоспроможності фірми містить у собі великий комплекс

економічних характеристик, визначаючих положення фірми на галузевому ринку

(національному або світовому). Цей комплекс може містити характеристики

товару, які визначаються сферою виробництва, а також фактори, формують у

цілому економічні умови виробництва і збуту товарів фірми.

Конкурентоспроможність продукції і конкуренто-спроможність фірми-

виробника продукції відносяться поміж собою як частина і ціле. Можливість

компанії конкурувати на визначеному товарному ринку безпосередньо залежить

від конкурентоспроможності товару і сполуки економічних засобів діяльності

фірми, надаючи перевагу в умовах конкурентної боротьби.

На рівень конкурентоспроможності фірми впливає науково-технічний рівень

і ступінь удосконалення технологій виробництва,використання новітніх

винаходів та відкриттів,залучення сучасних засобів автоматизації

виробництва.

Рівень конкурентоспроможності фірми залежить від того, якими товарами

вони торгують, де і як товари споживаються.

Конкурентні позиції фірми на ринку залежать також від тієї підтримки,

яку фірма отримує з боку національних державних органів і інших організацій

шляхом надання гарантій експортних кредитів, їх страхування, звільнення від

податків, надання експортних субсидій, забезпечення інформацією про

кон`юктуру ринку та ін.

Як правило, конкурентоспроможним є підприємство (фірма), що здатне

довгий час залишатися прибутковим в умовах відкритої ринкової економіки.

До кола показників, які визначають конкурентоспроможність фірм,

включаються:

> частка на внутрішньому і світовому ринках;

> чистий доход на одного зайнятого;

> чисельність зайнятих;

> кількість основних конкурентів.

Слід вважати, що закордонні дослідники класифікують і визначають для

всіх рівнів цінову і структурну конкурентоспроможність. Остання, іноді,

визначається як "конкурентоспроможність за обсягом", або "загальна

конкурентоспроможність підприємств". Відділення цього типу

конкурентоспроможності відображає той об`єктивний процес, коли міжнародна

конкуренція переміщується із цінової сфери в сферу, де конкурують

національні умови виробництва. Іншими словами, структура

конкурентоспроможності являє собою інтегральне поняття, в якому

відображається виробничий, технологічний, експортний потенціал національної

економіки.

Існує цілий ряд методик оцінки конкурентоспроможності з урахуванням як

цінових, так і нецінових факторів. Особливу роль при аналізі

конкурентоспроможності експортної продукції відіграє фактор часу.

Приймається до уваги так звана теорія "життєвого циклу" товару.

В практиці проведення оцінки конкурентоспроможності, в основному,

аналізуються технічні параметри (наприклад показники потужності,

вантажопід`ємність, надійність і тип), менше уваги приділяється економічним

показникам таким як ціна, витрати виробництва, вартість споживання,

ефективність експорту, тощо. За однією з існуючих методик рівень

кокурентоспроможності товару визначається як співвідношення продажної ціни

експортного товару до "еталонної ціни", або середньозваженої ціни

аналогічного товару, який користується найбільшим попитом на даному ринку.

В практиці закордонних фахівців існують спеціальні індикатори та методи

визначення цінової конкурентоспроможності за даний період. Визначення

цінової конкурентоспроможності на внутрішньому національному ринку, як

правило, проводиться шляхом порівняння цін внутрішнього ринку і цін

імпортних товарів, або світових цін. На зарубіжному ринку співставляються

три показники: витрати виробництва в національній валюті; обмінні курси

валют; розміри прибутків (різниця між продажною ціною на ринку і витратами

виробництва).

З нашої точки зору слід привернути увагу фахівців до розгляду питання

КС товару у тому вигляді, як воно подається у монографії "Пути повышения КС

экспорнной продукции" під редакцією В.Я.Маштабея. Розглядаючи КС, як

відповідність товару умовам ринку по технічним, економічним, комерційним та

іншим характеристикам, він пов`язує воєдино поняття "якість", "технічний

рівень", "конкурентоспроможність". Загальна кількість цих показників

досягає 400.

Автори виділяють такі групи техніко-економічних показників, які

характеризують складний виріб на ринку споживання:

- властивості виробу на стадії попиту, а саме - економічна ефективність

його використання (наприклад, потужність обчислення, довгостроковість,

амортизація, ремонтоздатність,тощо);

- характеристики виробу з точки зору можливості його використання в

комплексі з машинами та зручності експлуатування (технічні параметри,

площа, тощо);

- характеристики виробу на стадії цього збуту (зовнішній вигляд, вид

пакування, тощо);

- інші ознаки (наприклад, престижність).

Наведені групи показників поділяють на два основних види: технічні та

економічні. В свою чергу, вони відповідно поділяються на параметри

ергоекономічнсті, естетики, відповідності стандартам та законодавству, а

також на параметри, які визначають рівні окремих елементів ціни попиту

(рис.1.1).

[pic]

Рис.1.1. Показники конкурентоспроможності

Неабияку роль у визначенні КС продукції відіграє кон`юктурна

інформація. Велике значення мають показники темпів зростання продажу,

частка ринку та темпи її зростання, обсяги експорту, тощо.

Для оцінки КС фірми, використовують деякі чисельні показники, які

свідчать про ступінь стійкості положення фірми, спроможності виготовляти

продукцію, яка користується попитом на ринку й забеспечує фірмі одержання

намічених та стабільних кінцевих результатів. До ряду таких показників

відносяться:

- відношення вартості реалізованої продукції до її кількості за

поточний період. Збільшення цього співвідношення обсягів реалізованої

продукції;

- відношення прибутку до загальної вартості продажу (profit to sales).

Підвищення цього показника свідчить про підвищення рівня КС фірми;

- відношення загальної вартості продажу та вартості нереалізованої

продукції (sales to finished goods) свідчить про спад попиту на продукцію

фірми та затоварювання готової продукції;

- відношення загальної вартості продажу та вартості матеріальних

виробничих запасів (sales to inventories) показує, що сталося, або зниження

попиту на готову продукцію, або збільшення запасів сировини. Зменьшення

цього показника свідчить про уповільнення обігу запасів;

- відношеня обсягу до суми дебіторської заборгованності (sales to

receivables) показує, яка частка реалізованої продукції поставлена

покупцями на основі комерційного кредиту.

Фірма, яка має більш низькі витрати виробництва, отримує більш великий

прибуток, що дозволяє розширювати обсяги виробництва, підвищувати його

технічний рівень, економічну ефективність та якість продукції, а також

удосконалювати систему збуту. В результаті КС такої фірми та виробляємої

продукції підвищується, що сприяє збільшенню її частки на ринку за рахунок

інших фірм, які не мають таких фінансових та технічних можливостей.

Важливе значення має аналіз витрат обігу, який обчислюється шляхом

відношення величини збутових витрат до розмірів прибутку.

Аналіз витрат обігу дозволяє викрити невиробничі витрати по всій

системі товарного руху від продавця до покупця.

Таким чином, оцінка КС фірми на конкурентному ринку, або його сегменті,

побудовані на ретельному аналізі технологічних, виробничих, фінансових та

збутових можливостей фірми. Вона є останнім етапом маркетингового

дослідження та покликана з`ясувати потенційні можливості фірми і заходи,

які фірма повинна вжити для забезпечення КС позицій на конкурентному ринку.

Така оцінка повинна містити слідуючі показники:

. потреба у капіталовкладеннях фактичних та перспективу як в цілому, так і

по окремим видах продукції і по конкретних ринках;

. асортимент КС продукції, її обсяги та вартість (продуктова

диферинціація);

. набір ринків або їх сегментів для кожного продукту (ринкова

диферинціація);

. потреба у засобах на формування попиту та стимулювання збуту;

. перелік заходів та засобів, якими фірма може забезпечити собі перевагу на

ринку;

. створення заохочуючого уявлення про фірму у покупців, виготовлення

високоякісної продукції, постійне оновлення продукції на основі власних

розробок та винаходів, забезпечених патентним захистом, добропорядне та

чесне виконання зобов`язань за угодами по відношенню терміну постачання

товарів та послуг.

Результати досліджень беруться за основу при розробці стратегії фірми,

її технічної, асортиментної та збутової політики.

Проведення економічного дослідження та використання великого набору

показників неможливе без використання комп`ютерної техніки.

1.4. Маркетингова діяльність в системі управління конкурентоспроможністю.

Під маркетингом приймається така система управліення фірмою, яка

направлена на вивчення і облік попиту та потреби ринку для більш

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.