бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Планування діяльності підприємств

| - нова | |58,52 |14,67 |14,67 |14,67 |14,67 |55,59 |

|продукція | | | | | | | |

|2. Продукція, план продажу якої формується підприємством (95% від QВПЛ)5559,4 |

|2.1. Готові вироби, всього |400,28 |4447,5|1111,8|1111,8|1111,8|1111,8|4225,14|

|в тому числі: - експорт | | |8 |8 |8 |8 | |

|- нова продукція | |444,75|111,19|111,19|111,19|127,90|442,51 |

| | | | | | |8 |442,51 |

| | |444,75|111,19|111,19|111,19|127,90| |

| | | | | | |8 | |

|2.2. Продукція із |500,35 |555,94|138,99|138,99|138,99|138,99|528,14 |

|давальницької сировини | | | | | | | |

|2.3. Роботи промислового |100,07 |111,19|27,8 |27,8 |27,8 |27,8 |105,63 |

|характеру і послуги на | | | | | | | |

|сторону | | | | | | | |

|2.4. Вироби і |250,17 |277,97|69,49 |69,49 |69,49 |69,49 |264,07 |

|напівфабрикати власного | | | | | | | |

|виробництва, які включені в| | | | | | | |

|товарну і валову продукцію | | | | | | | |

|2.5. Інші види продукції |155,1 |166,78|41,7 |41,7 |41,7 |41,7 |158,44 |

|Всього |5266,8 |5852 |1463 |1463 |1463 |1463 |5559,4 |

Таблиця 4

План виробництва і реалізації продукції у вартісному виразі

|Найменування продукції |Кількість продукції в грошовому виразі |

| |В цінах |В цінах |в т. ч. по кварталах |

| |базисного|плановог| |

| |року |о року | |

| | | |1 |2 |3 |4 |

|1. Державне замовлення (5% від QВПЛ) |

|Виробництво профілюючих видів |15221,05 |12684,21|3171,05|3171,0|3171,0|3171,0|

|продукції, всього |1522,11 | | |5 |5 |5 |

|в тому числі: - експорт |3044,21 |1268,42 |317,11 |317,11|317,11|317,11|

|- нова продукція | |82536,84|634,21 | | | |

| | | | |634,21|634,21|634,21|

|2. Продукція, план продажу якої формується підприємством (95% від QВПЛ) |

|2.1. Готові вироби, всього |231359,0|192799,2|48199,8|48199,|48199,|481,99|

|в тому числі: - експорт |4 | | |8 |8 |,8 |

|- нова продукція |28919,88|24099,9 |6024,98|6024,9|6024,9|6024,9|

| | |24099,9 | |8 |8 |8 |

| |28919,88| |6024,98|6024,9|6024,9|6024,9|

| | | | |8 |8 |8 |

|2.2. Продукція із давальної |28919,88|24099,9 |6024,98|6024,9|6024,9|6024,9|

|сировини | | | |8 |8 |8 |

|Роботи промислового характеру і |5783,98 |4819,98 |1205 |1205 |1205 |1205 |

|послуги на сторону | | | | | | |

| Вироби і напівфабрикати |14459,94|12049,95|3012,49|3012,4|3012,4|3012,4|

|власного виробництва, які | | | |9 |9 |9 |

|включені в товарну і валову | | | | | | |

|продукцію | | | | | | |

| Інші види продукції |8675,96 |7229,97 |1807,49|1807,4|1807,4|1807,4|

| | | | |9 |9 |9 |

|Всього |304421,0|253684,2|6342,05|6342,0|6342,0|6342,0|

| |4 | | |5 |5 |5 |

При заповненні колонки “Кількість продукції в грошовому виразі в цінах

планового року” – дані з табл. 3, колонка “План” перемножуються на ціну

(12).

При заповненні колонки “В цінах базисного року” використовується

індекс цін, дивись вихідні дані, табл. 1, № 14.

2.2. Планування виробничої потужності підприємства

Виробнича потужність підприємства – це потенційно максимально можливий

випуск продукції необхідної якості в номенклатурі, передбаченій на плановий

період при повному використанні обладнання та виробничих площ при заданому

режимі роботи, прийнятій технології та організації праці.

Діюча потужність підприємства (цеху, лінії) відображає потенційну

здатність виготовити протягом календарного періоду максимально можливу

кількість продукції, передбачену планом номенклатури.

Діючу потужність характеризують декілька показників: потужність на

початок планового періоду (вхідна); потужність на закінчення планового

періоду (вихідна); середньорічна потужність.

Середньорічна потужність (МС.Р.) обчислюється як середньозважена

величина, додаванням до вхідної потужності середньорічного приросту і

відніманням середньорічного вибуття потужностей, тобто за формулою:

[pic], (17);

М С.Р. = 9330+1/12*(570*(12-1)+470*(12-2)+770*(12-3)+970*(12-4)+170*(12-

5)+20*(12-6)+470*(12-7)+170(12-8)+420*(12-9)+320*(12-10)+270(12-11)+280*(12-

12))=12010,83 од.

де МП – вхідна виробнича потужність, див. вихідні дані, табл. 1, № 11;

?Мі – приріст (“+”) або вибуття (“–”) виробничих потужностей в і-му

місяці, див. вихідні дані, табл. 1, № 12;

і – номер місяця.

При цьому вихідна потужність (яка буде вхідною в наступному році)

розраховується за формулою:[pic] (18);

Мк = 9330+(570+470+770+970+170+20+470+170+420+320+270-80)= 13870од.

2.3. Розрахунок балансу часу при плануванні виробничої програми

На виробничу програму в основному впливає фонд часу роботи виробничого

обладнання, який залежить від режиму роботи підприємства. Планування фонду

робочого часу (ФРЧ) здійснюється з метою визначення кількості робочих днів

(годин), що будуть фактично відпрацьовані одним працівником або одиницею

обладнання протягом планового року. Визначення планового ФРЧ здійснюється у

табличній формі:

Таблиця 5

Баланс робочого часу на _2003_рік

|№ |Показник |Фонд часу |

|п/п| | |

| | |працівника |підприємства |

|1 |2 |3 |4 |

|1. |Загальна кількість календарних днів |365 |365 |

|2. |Кількість неробочих днів: | | |

| |в т. ч. святкових |10 |10 |

| |вихідних |104 |104 |

|3. |Кількість календарних робочих днів | | |

| |(номінальний фонд робочого часу) |251 |251 |

|4. |Невиходи на роботу, всього: |38 |1 |

| |чергові і додаткові відпустки |26 | |

| |відпустки по вагітності |- | |

| |виконання державних обов’язків |- | |

| |через хворобу |12 | |

| |навчання |- | |

| |неявка з дозволу адміністрації |- | |

| |прогули |- |1 |

| |простої |- |- |

|5. |Корисний ФРЧ |213 |250 |

2.4. Розрахунок завантаженості виробничого обладнання

Після розрахунку цехових планів виробництва визначають ступінь

відповідності виробничій програмі кожного робочого місця та його виробничої

потужності. Вирішення цієї задачі складається з розрахунку дійсного фонду

часу роботи обладнання та часу, необхідного для виконання запланованої для

цеху виробничої програми. В результаті порівняння цих величин визначають:

коефіцієнт завантаження обладнання; пропускну спроможність обладнання;

резерв або дефіцит обладнання.

Для галузей з безперервним процесом виробництва коефіцієнт

завантаженості машин, обладнання визначається як відношення річного обсягу

випуску продукції до суми добутків добової продуктивності роботи одиниці

обладнання на річний фонд часу роботи одиниці обладнання:

[pic] (19);

К ЗАВ = 5852/12010,83*0,996 = 0,485

де QВПЛ – виробнича програма по і-му агрегату в натуральних показниках або

річний обсяг випуску продукції, див. формула (14);

МС.Р. – середньорічна потужність, див. формула (17);

[pic] – коефіцієнт використання фонду робочого часу, розраховується

як відношення корисного фонду робочого часу підприємства до номінального,

див. табл. 5;

[pic]=

250/251=0,996

2.5. Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства

2.5.1. Планування потреби в матеріально-технічних ресурсах

Основне виробництво - потреба в сировині та матеріалах для випуску

готової продукції при встановлених нормах їх витрат розраховують методом

прямого рахунку. Якщо один і той самий вид матеріалу використовується для

виготовлення декількох виробів, то потреба в ньому обчислюється за

формулою:

[pic], (20);

де НQi – норма витрати матеріалу на виготовлення одиниці і-ї продукції,

див. вихідні дані, табл. 1, № 13;

QВПЛ – обсяг виробництва і-го виду продукції в плановому періоді, див.

формула (14);

n – кількість видів продукції, для виготовлення якої використовують даний

матеріал.

Незавершене виробництво – потреба в матеріалах для виконання плану

незавершеного виробництва розраховується з врахуванням тривалості

виробничого циклу і планового випуску продукції визначається за формулою:

[pic], (21);

де QЗ.К.ПЛ – обсяг незавершеного виробництва на кінець планового періоду

в натуральних показниках;

QЗ.П.ПЛ – очікуваний обсяг незавершеного виробництва на початок планового

періоду в натуральних показниках;

n – кількість найменувань продукції незавершеного виробництва.

Щоб отримати значення QЗ.К.ПЛ та QЗ.П.ПЛ потрібно поділити відповідні

значення у вихідних даних табл. 1, № 9 на ціну одиниці продукції Ц, див.

формула (12).

Потреба в мастильних матеріалах на плановий період обчислюється з

врахуванням специфіки їх використання за формулою:

[pic] (22);

де Нм – норма витрат мастильних матеріалів на одну станко-годину роботи

даного обладнання, див. вихідні дані, табл. 2;

Nо – кількість працюючих одиниць обладнання, див. вихідні дані, табл. 2;

ФРЧКОР.П.ПЛ – корисний фонд робочого часу підприємства в плановому році,

днів, див. табл. 5;

kз – коефіцієнт змінності обладнання або кількість змін роботи

підприємства, див. вихідні дані, табл. 1, № 29;

tз – тривалість робочої зміни, год., див. вихідні дані, табл. 1, № 16.

При розрахунку потреби в інструменті спочатку визначається їх

номенклатура, а потім по кожному виду необхідний час роботи.

Річна потреба в інструменті обчислюється за формулою:

[pic], (23);

де tм – машинний час роботи даним інструментом для виготовлення одиниці

продукції, годин, див. вихідні дані, табл. 3;

QВПЛ – річна програма випуску продукції, шт., див. формула (14);

L – довжина робочої частини інструменту, мм, див. вихідні дані, табл. 3;

l – довжина частини інструменту, яка сточується за одну заточку, мм, див.

вихідні дані, табл. 3;

tЗАТ – час роботи інструменту між двома заточками, годин, див. вихідні

дані, табл. 3.

Потреба в матеріалах на ремонт обладнання залежить від виду і кількості

обладнання, яке необхідно ремонтувати, та виду ремонтних робіт і

обчислюється за формулою:

[pic] (24);

де kМ.Р. – коефіцієнт, який враховує витрату матеріалів на міжремонтне

обслуговування обладнання, див. вихідні дані, табл. 4;

Нк – норма витрат матеріалів на одну ремонтну одиницю при капітальному

ремонті обладнання, див. вихідні дані, табл. 4;

R1, R2, R3 – сума ремонтних одиниць обладнання, які підлягають

капітальному, середньому і малому ремонтам, див. вихідні дані, табл. 4

;

kс.к – коефіцієнт, що показує співвідношення між нормами витрат

матеріалу при середньому та капітальному ремонтах, див. вихідні дані,

табл. 4;

kм. к – аналогічно kс.к, тільки при малому та капітальному ремонтах,

табл. 4.

Потреба в матеріалах на ремонт будівель на плановий період в

натуральних показниках визначається виходячи з питомої ваги матеріальних

витрат в загальній вартості ремонтних робіт за формулою:

[pic] (25);

де Qрем – обсяг ремонтних робіт, грн., див. вихідні дані, табл. 5 ;

Уз – питома вага матеріальних витрат в ремонтних роботах, %, див. вихідні

дані, табл. 5;

Ум – питома вага даного матеріалу в загальних матеріальних затратах, %,

див. вихідні дані, табл. 5;

ЦМ.Р. – планова ціна одиниці матеріалу, грн., див. вихідні дані, табл. 5.

Розрахунки по плануванню витрат в матеріально-технічних ресурсах

рекомендується провести у таких таблицях:

Таблиця 6

Розрахунок потреби в матеріалах і комплектуючих для виконання плану

основного виробництва

|№|Найменуванн|одини|Норма |Плановий |Потреба в |ціна |витрати |

|п|я ресурсу |ці |витрат на |обсяг |ресурсі в |одиниці|на |

|п| |вимір|одиницю |виробництва,|натуральни|ресурсу|придбання|

|.| |у |продукції |шт. |х |, грн. |ресурсів,|

| | | | | |показниках| |грн. |

|1|2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

|1|матеріал 1 |т |670 |5852 |3920840 |0,0021 |8233,76 |

|2|матеріал 2 |т |134 |5852 |784168 |0,0281 |22035,12 |

|3|матеріал 3 |т |268 |5852 |1568336 |0,0618 |98284,94 |

|4|деталь 1 |шт. |335 |5852 |1960420 |0,0226 |44305,49 |

|5|деталь 2 |шт. |67 |5852 |392084 |0,0532 |20858,87 |

| |ВСЬОГО | |- |- |- |- |193718,18|

Таблиця 7

Розрахунок потреби в матеріалах і комплектуючих для виконання плану

незавершеного виробництва

|№ |Найменуванн|одиниц|Норма витрат|Сальдо |Потреба в|Ціна |Витрати |

|пп|я ресурсу |і |на одиницю |незавершено|ресурсі, |одиниц|на |

|. | |виміру|продукції |го |в |і |придбанн|

| | | | |виробництва|натуральн|ресурс|я |

| | | | |, шт. |их |у, |ресурсів|

| | | | | |показника|грн. |, грн. |

| | | | | |х | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

|1 |матеріал 1 |Т |670 |99,19 |66457 |0,0021|139,56 |

|2 |матеріал 2 |Т |134 |99,19 |13291 |0,0281|373,49 |

|3 |матеріал 3 |Т |268 |99,19 |26583 |0,0618|1642,83 |

|4 |деталь 1 |шт. |335 |99,19 |33229 |0,0226|750,98 |

|5 |деталь 2 |шт. |67 |99,19 |6646 |0,0532|353,57 |

| |ВСЬОГО | |- |- |- |- |3260,43 |

Розрахунок потреби в мастильних матеріалах

Таблиця 8

|Інструмент|0,72 |75 |3,75 |76 |3 |45,6|137,01 |

|1 | | | | | |7 | |

|Інструмент|0,73 |72 |3,6 |71 |3 |56,6|170,01 |

|2 | | | | | |7 | |

|Інструмент|0,74 |71 |3,55 |73 |3 |23,6|71,01 |

|3 | | | | | |7 | |

|ВСЬОГО |- |- |- |- |- |- |378,03 |

Таблиця 10

Розрахунок потреби в матеріалах на ремонт обла21днання

|Матеріали|од|норма |Сума |коефіці|коефіцієнт, |потреб|ціна |варті|

|для |ин|витрат |ремонтних |єнт, |який |а в |одини|сть |

|ремонту |иц|матеріа|одиниць |який |характеризує |матері|ці |придб|

|обладнанн|і |лів на |обладнання|врахову|співвідношення|алі, в|матер|ання |

|я |ви|одну |, що |є |між нормами |натура|іалу,|матер|

| |мі|ремонтн|підлягають|витрату|витрат |льних |грн. |іалів|

| |ру|у |ремонту: |матеріа|матеріалу при:|показн| |для |

| | |одиницю| |лів на | |иках | |ремон|

| | |при | |міжремо| | | |ту |

| | |капітал| |нтне | | | |облад|

| | |ьному | |обслуго| | | |нання|

| | |ремонті| |вування| | | |, |

| | | | |обладна| | | |грн. |

| | | | |ння | | | | |

| | | | | | | | | |

|1|Матеріал| |90000 |56 |15 |2,67 |2831 |7558,8 |

| |1 | | | | | | | |

|2|Матеріал| |90000 |56 |28 |4,67 |3021 |14112,74|

| |2 | | | | | | | |

|3|Матеріал| |90000 |56 |5 |5,67 |444 |2517,48 |

| |3 | | | | | | | |

|4|Матеріал| |90000 |56 |16 |6,67 |1209 |8064,03 |

| |4 | | | | | | | |

|5|Матеріал| |90000 |56 |10 |3,67 |1373 |5038,91 |

| |5 | | | | | | | |

|6|Матеріал| |90000 |56 |26 |7,67 |1708 |13100,36|

| |6 | | | | | | | |

| |ВСЬОГО |- |- |- |- |- |- |50392,32|

2.5.2. Баланс матеріальних ресурсів підприємства

Розробка балансу матеріальних ресурсів є останнім етапом підготовки

плану матеріально-технічного забезпечення. В балансі матеріальних ресурсів

визначається потреба в кожному з них, джерела і розміри покриття потреби в

ресурсах, кількість матеріалів, які необхідно завести зі сторони (імпорт).

Оформлюється баланс у вигляді таблиці.

Таблиця 12

Баланс матеріальних ресурсів на 2003 рік

|Потреба |Сума, грн. |Джерела покриття |Сума, грн.|

| | |потреби | |

|1. Основне виробництво |193718,18 |1. Очікуваний залишок |38249,34 |

| | |на початок року | |

|2. Капітальне будівництво |- | | |

|3. Заходи по вдосконаленню |- | | |

|техніки | | | |

| | |2. Постачання по |178497 |

| | |контрактах | |

|4. Ремонтно-експлуатаційні |58017,02 | | |

|потреби | | | |

| | |3. Мобілізація |25499,56 |

| | |внутрішніх ресурсів | |

|5. Незавершене виробництво |3260,43 | | |

| | |4. Інші джерела |25499,56 |

| | |постачання | |

|6. Утворення виробничих |- | | |

|запасів | | | |

|7. Інші потреби |- | | |

| | | | |

|Всього: |245995,63 |Всього: |254995,63|

| | | | |

На основі балансів заповнюється форма “Постачання матеріалів і

комплектуючих по підприємству зі сторони”.

Таблиця 13

Постачання матеріалів і комплектуючих на 2003 рік

|Основні види матеріалів |Обсяги постачання |

Страницы: 1, 2, 3, 4


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.