бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Планування діяльності підприємств

Планування діяльності підприємств

Shura19@yandex.ru

УКРАЇНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДВРСТВА І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

(назва вищого навчального закладу)

Кафедра____

Дисципліна Планування діяльності підприємства

Спеціальність Економіка підприємства

Курс_______Група________ Семестр _______

З А В Д А Н Н Я

на курсовий проект (роботу) студента

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи) ______________________________________

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи)____________________

3. Вихідні дані проекту (роботи) ________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки ( перелік питань, що підлягають

розробці)__________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точною вказівкою обов’язкових

креслень)__

6. Дата видачі завдання ________________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

|№ п/п|Найменування етапів курсового |Строк виконання |Примітки |

| |проекту (роботи) |етапів проекту | |

| | |(роботи) | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

Студент __________________________

(підпис)

Керівник _________________________

_______________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

“______” _________________ _____р.

Вихідні дані

Таблиця 1

|№ |Показник |Од. |Значення |

|п/п | |виміру | |

|1 |Коефіцієнт, який враховує важливість впливу зовнішнього| | |

| |фактору | | |

| |Економічні | |1,68 |

| |Політичні | |2,17 |

| |Ринкові | |0,97 |

| |Технологічні | |2,67 |

| |Конкурентні | |0,87 |

| |Міжнародні | |1,77 |

| |Соціальні | |0,77 |

|2 |Кількість покупців товару |Чол.. |400670 |

|3 |Кількість покупок, здійснених середнім покупцем |Разів |2...3 |

|4 |Інтегральний показник конкурентноздатності товару | |1,67 |

| |зразка | | |

|5 |Постійні затрати в плановому році |Грн. |5077 |

|6 |Змінні затрати на одиницю продукції в плановому році |Грн./шт.|36,7 |

|7 |Сальдо залишків продукції на складі |Грн. |26700 |

|8 |Сальдо залишків продукції відвантаженої, але не |Грн. |16700 |

| |оплаченої споживачем | | |

|9 |Залишок незавершеного виробництва |Грн. | |

| |На початок планового року | |11700 |

| |На кінець планового року | |16000...17|

| | | |000 |

|10 |Залишок інструментів і остатки власного виробництва |Грн. | |

| |На початок планового року | |8700 |

| |На кінець планового року | |5000...600|

| | | |0 |

|11 |Потужність підприємствв нв початок планового період |Шт. |9330 |

|12 |Введення (виведення) потужностей протягом планового |Шт. | |

| |року | | |

| |1 | |570 |

| |2 | |470 |

| |3 | |770 |

| |4 | |970 |

| |5 | |170 |

| |6 | |20 |

| |7 | |470 |

| |8 | |170 |

| |9 | |420 |

| |10 | |320 |

| |11 | |270 |

| |12 | |-80 |

|13 |Норма витрат ресурсу на основне виробництво | | |

| |Матеріал 1 |Т/шт. |670 |

| |Матеріал 2 |Т/шт. |134 |

| |Матеріал 3 |Т/шт. |268 |

| |Деталь 1 |Шт./шт. |335 |

| |Деталь 2 |Шт./шт. |67 |

|14 |Індекс цін плановий/базисний | |1,2...1,4 |

|15 |Виробіток 1-го працівника у базисному періоді |Грн../чо|4670 |

| | |л. | |

|16 |Тривалість робочої зміни |Год. |6...8 |

|17 |Відсоток зменшення трудоємності робіт |% |11,7 |

|18 |Час тривалості заходу по зменшенню трудоємності робіт |Днів |67 |

|19 |Коефіцієнт виконання норми виробітку працюючого |% |91,7 |

|20 |Питома вага робітників у загальній чисельності |% |60...70 |

| |працюючих | | |

|21 |Кількість робочих днів одного працюючого у звітному |Днів |205...215 |

| |періоді | | |

|22 |Темп зростання чисельності робітників |% |11,7 |

|23 |Норма обслуговування, тобто кількість обладнання, що |Шт./чол.|2...4 |

| |підлягає обслуговуванню одним робіником | | |

|24 |Зменшення норм витрат на виготовлення одиниці продукції| | |

| |після проведення техніко-економічних заходів | | |

| |Матеріал 1 |% |5,67 |

| |Матеріал 2 |% |11,67 |

| |Матеріал 3 |% |4,67 |

|25 |Номер місяця, коли було впроваджено захід по зниженню | |1...12 |

| |матеріальних затрат | | |

|26 |Постійні затрати в базисному році |Грн. |5870 |

|27 |Змінні затрати на одиницю продукції в базисному році |Грн./шт.|38,7 |

|28 |Частка амортизаційних відрахувань у постійних затратах |% |26,7 |

|29 |Коефіцієнт змінності (кількість змін роботи | |1...2 |

| |підприємства за добу) | | |

Дані для розрахунку потреби в мастильних матеріалах

Таблиця 2

|Назва одиниці|Кількість працюючих |Норма витрат 1-го виду |Норма витрат 1-го|

|обладнання |одиниць обладнання, |мастильних матеріалів на |виду мастильних |

| |шт. |1-у станко-годину, літрів|матеріалів на 1-у|

| | | |станко-годину, |

| | | |літрів |

|Станок 1 |3 |0,074 |0,0201 |

|Станок 2 |2 |0,071 |0,0134 |

|Станок 3 |4 |0,75 |0,0335 |

|Верстат 1 |3 |0,076 |0,0268 |

|Верстат 2 |2 |0,072 |0,0536 |

|Верстат 3 |4 |0,069 |0,0402 |

|Ціна одиниці | |0,67 |1,17 |

|мастильного | | | |

|матеріалу, | | | |

|грн. | | | |

Дані для розрахунку потреби в інструменті

Таблиця 3

|№ |Номенклатура |Машинний час |Довжина |Довжина |Час роботи |Планова |

|п/п |інструментів |роботи для |робочої |частини |інструменту|ціна |

| | |виготовлення |частини |інструменту|між двома |одиниці |

| | |одиниці |інструменту|, яка |заточками, |істру |

| | |обладнання, |, мм |сточується |год. |менту, |

| | |год. | |за одну | |грн. |

| | | | |заточку, мм| | |

|1 |Інструмент 1 |0,72 |75 |3,75 |76 |45,67 |

|2 |Інструмент 2 |0,73 |72 |3,6 |71 |56,67 |

|3 |Інструмент 3 |0,74 |71 |3,55 |73 |23,67 |

Вихідні дані для розрахунку економії чисельності робочої сили за рахунок

структурних зрушень у виробництві

Таблиця 6

|Підрозділ підприємства |Частка працівників, |Темпи зростання обсягів |

| |зайнятих у даному |виробництва продукції по|

| |підрозділі, % |окремих підрозділах |

| | |підприємства в плановому|

| | |періоді, % |

|Підрозділ підприємства №1 |25 |112 |

|Підрозділ підприємства №2 |35 |103 |

|Підрозділ підприємства №3 |40 |114 |

Вихідні дані для розрахунку економії чисельності робочої сили за рахунок

підвищення технічного рівня виробництва

Таблиця 7

|Категорія |Кількість |Темпи |Термін дії |Питома вага |

|обладнання |одиниць |зростання |обладнання, |працівників, |

| |обладнання, |продуктивності|років |що |

| |шт. |праці, % | |обслуговують |

| | | | |обладнання, % |

|Що не підлягає |6 |0 |5 |50 |

|технічному | | | | |

|вдосконаленню | | | | |

|Нове обладнання|2 |33,5 |10 |34 |

|Модернізоване |10 |22,3 |8 |16 |

|обладнання | | | | |

|Всього |18 | | |100 |

Вихідні дані: “Ціна за одиницю матеріальних ресурсів, що витрачаються при

виробництві продукції, грн. за одиницю”

Таблиця 9

|Матеріал 1 |0,0021 |

|Матеріал 1 |0,0281 |

|Матеріал 1 |0,0618 |

|Деталь 1 |0,0226 |

|Деталь 2 |0,0532 |

Вихідні дані для побудови кривої попиту

Таблиця 10

|Ціна, грн., Ц|10 |20 |30 |40 |50 |

|Попит, шт., N|32000 |24000 |16000 |8000 |0 |

Вихідні дані для визначення потреби в матеріалах для ремонту обладнання

Таблиця 4

|Матеріали |Норма витрат |Сума ремонтних одиниць |Коефіцієнт |Коефіцієнт ,який |Ціна |

|для |Матеріалів на|обладнання, |,який |характеризує |матеріалу,|

|Ремонту |одну |що підлягають ремонту |враховує |співвідношення між |грн.. за |

|обладнення |Ремонтну | |витрату |нормами витрат |одиницю |

| |одиницю | |матеріалів на|матеріалу при: | |

| |При | |між ремонтне | | |

| |капітальному | |обслуговуванн| | |

| |ремонті | |я мобладнення| | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | |капіталь|середньо|малому | | | |

| | |ному |му | | | | |

| | | | | | |Середньому |Малому та | |

| | | | | | |та |капітально| |

| | | | | | |капітальном|му | |

| | | | | | |у ремонтах |ремонтах | |

| | | | | | | | | |

|Матеріал1 |1,17 |1 |2 |3 |1,077 |0,47 |0,24 |8,67 |

|Матеріал2 |0,72 |1 |2 |3 |1,078 |0,48 |0,25 |10,67 |

|Матеріал3 |0,92 |1 |2 |3 |1,09 |0,49 |0,23 |12,67 |

|Матеріал4 |0,77 |1 |2 |3 |1,121 |0,46 |0,25 |5,67 |

Вихідні дані для визначення потреби в матеріалах для ремонту будівель

Таблиця 5

|Матеріал |Обсіг |Питома вага |Питома вага |Планова ціна |

|для |ремонтних |матеріальних |одного матеріалу |одиниці |

|ремонту |робіт грн.. |витрат в |в |матеріалу |

|будівель | |ремонтних |заг. матеріальних|,грн.. |

| | |роботах ,% |затратах ,% | |

|Матеріал 1 |90000 |56 |15 |2,67 |

|Матеріал 2 |90000 |56 |28 |4,67 |

|Матеріал 3 |90000 |56 |5 |5,67 |

|Матеріал 4 |90000 |56 |16 |6,67 |

|Матеріал 5 |90000 |56 |20 |3,67 |

|Матеріал 6 |90000 |56 |26 |7,67 |

Чисельність працівників у базисному році

Таблиця 8

|Варіант |Чисельність працівників у |

| |базисному році, чол.. |

|67 |53 |

ЗМІСТ стор.

Вступ..................................................................

..........................................

Розділ 1. Місце підприємства на ринку, шляхи формування його

виробничої

програми......................................................

............

1. Аналіз зовнішнього середовища

підприємства...................

2. Сегментація

ринку.......................................................

...........

3. Вивчення ємності ринку

підприємства.................................

4. Оцінка конкурентноздатності товару підприємства............

5. Планування ціни на товар

підприємства...............................

6. Прогнозування об’ємів продажу товарів підприємства.......

Розділ 2. Планування використання ресурсів підприємства для

виконання виробничої

програми............................................

2.1. Планування виробничої програми

підприємства.....................

2.2. Планування виробничої потужності

підприємства..................

2.3. Розрахунок балансу часу при плануванні

виробничої

програми.........................................................

.......

2.4. Розрахунок завантаженості виробничого

обладнання.............

2.5. Планування матеріально-технічного забезпечення

підприємства................................................

..............................

2.5.1. Планування потреби в матеріально-технічних

ресурсах..............................................

.............................

2.5.2. Баланс матеріальних ресурсів

підприємства................

2.6. Планування праці і персоналу на

підприємстві........................

2.6.1. Планування росту продуктивності

праці.....................

2.6.2. Визначення планової чисельності робітників та

керівників для виконання виробничої програми........

2.7. Планування фонду заробітної плати на

підприємстві..............

Розділ 3. Планування фінансової діяльності

підприємства.......................

3.1. Планування зниження собівартості продукції

по окремим техніко-економічним

факторам............................

3.2. Планування доходів і

надходжень..............................................

3.3. Фінансовий план

підприємства...................................................

Висновки та

пропозиції..................................................................

...............

Список рекомендованої

літератури..................................................................

......

Розділ 1. Місце підприємства на ринку, шляхи формування його виробничої

програми

1.1. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

Функціонування підприємства в ринкових умовах неможливе без

комплексного аналізу факторів зовнішнього середовища, які впливають на його

діяльність. До таких факторів, які не є контрольованими підприємством,

відносять: технологічні (рівень розвитку НТП); міжнародні (вплив

міжнародного ринку товарів); економічні (вплив інфляції, рівень зайнятості,

стабільність національної валюти); політичні (законодавство країни ринку,

урядові постанови укази президента); соціально-культурні (відношення до

підприємства різних груп населення); ринкові (можливість проникнення на

Страницы: 1, 2, 3, 4


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.