бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

де найбільш сконцентровано обслуговування всіх підприємств і

організацій соціальної сфери міста.

Широку кредитну підтримку дирекція в першу чергу надавала

підприємствам охорони здоров'я, легкої промисловості, буді-

вельного комплексу, державної торгівлі.

Станом на 01.01.1994 р. загальна заборговагість по виданих

дирекцією кредитах склала 168.6 млрд.крб. або 16,6 % загальних

кредитних вкладень в господарство області, з них : по органі-

заціях торгівлі - 56.. млрд.крб., по організаціях охорони здо-

ров'я - 22.5 млрд.крб., по організаціях легкої промисловості -

33.1 млрд.крб.

Так, для вирішення питання забезпечення потреб населення

медикаментами питання забезпечення потреб населення медикамен-

тами і гостродефіцитними ліками для поданняя першої допомоги

діабетичним і сердечним хворимм, астматикам та іншим аптечній

базіі НВО "Укрфариація" було видано в 1993 р. кредитів на за-

гальну сумууу 38.8 млрд.крб. під 180-200 % річних. Позички

направлялись на конвертацію валюти дляя закупівліі ліків вв

Польщі, Чехії, Білорусії, Росії.

Підприємствам легкої промисловості в 1993 р. видано позичок

на суму 45.1 млрд.крб..

В ІІІ-ІV кв. 1993 активно видавалися обласною дирекцією

Укрсоцбанку позики підприємствам торгівлі на закупку і заклад-

ку м'яса і масла тваринного на зберігання на загальну суму

25.6 млрд.крб. під 80-170 %.

Втрати облдирекції від примінення пільгових процентних ста-

вок, які є значно нижчіі від діючих, призвели дирекцію до

втрати в середньому за період кредитування цих міроприємств в

сумі 5 млрд.крб.

Дирекцією здійснюється фінансування і кредитування капі-

тального будівництва, в основному, будівель і об'єктів соці-

ально-побутового призначення.

За 1993 р. дирекцією отримано прибуток в сумі 84.4

млрд.крб., з яких сплачено в бюджет - 25.3 млрд.крб.

Дирекцією "Укрсоцбанку" в 1993 р. направлено на благочинні

цілі 80.2 млн.крб.

_Установами обласного обласного банку області .залучено в

1993 р. на вклади населення 58 млрд.крб.

Залишок вкладів на 01.01.1994 становить 67.85 млрд.крб., в

порівнянніі з 1992 р. сума вкладів на одного вкладника зросла

в 6.6 разів, та становить 24579 крб.

У відповідності з угодою між Ощадним банком Львівщини пе-

рерахували Нацбанку у фонд регулювання кредитувних ресурсів

7.6 млрд.крб., та передали за плату (240%) кредитних ресурсів

в сумі 16.6 млрд.крб.

У 1993 р. установи Ощадбанку Львівщини видали 94.8

млрд. кредитів, в тому чмслі банкам - 32.8 млрд.крб. В першу

чергу кредити направлялись на підтримку державних підприємств.

Для підтримки сільськогосподарського виробниццтва се-

лянському банку "Дністер" переедано кредитні ресурси на суму

6.5 млрд.крб.

Вже в 1994 р. видано кредити на виплату зарплати шахтарям в

сумі 5.5 млрд.крб. ВО "Світоч" - 2 млрд.крб.; заводуу м'кої

покрівлі - 1.2 млрд.крб. Всі ці кредити наданііі на пільгових

умовах.

Середньорічна процентна ставка по виданих кредитах в 1993

р. в установах банку становила 302.3 %.

Крім цього, для потреб населення видано довготермінових по-

зик на суму 1.9 млрд.крб., в тому числі на індивідуальне жит-

лове будівництво 1.4 млрд.крб.

В результаті проведеної роботи установи Ощадбанку області

отримали в сумі 25.3 млрд.крб. із одержаної суми прибутку оп-

лачено в бюджет податку на доходи 9.2 млрд.крб.

На протязі минулого року установи Ощадбанку проводили вели-

ку доброчинну та спонсорську діяльність . На доброчинні по-

жертви виділено 45.8 млн.крб. Кошти виділялись з фонду мило-

сердя для фінансової допомоги людям похилого віку, обласному

управлінню Червоного Хреста, на будівництво та реставраціію

церквів.

Успішне виконання установами Ощадного банку завдань в знач-

рій міріі залежить від матеріально-технічної бази установ бан-

ку, зокрема забезпеченністю їх відповідними службовими примі-

щеннями. В даний час у м. Львові мережа установ Ощадного банку

складає лише 65 % нормальної потреби.

_"Малі" комерційні банки .у відповідності зі своєю статутною

діяльністю сприяли розвитку підприємств, сформованих за уучас-

тю приватного та акціонерного каапііталів.

Приймали участь у кредитуванніі державних програм по за-

безпеченню регіону паливно-мастильними матеріалами та збиранню

сільськогосподарської продукціії; кредитували підприємства,

розвиток яких має важливе регіональне значення.

Так, наприклад, _АТ "Електронбанк" .на 01.011.1994 р. надав

кредити 106-и підприємствам і організаціям.

За 1993 р. ним було надано короткотермінових кредитів на

загальну суму 35.3 млрд.крб. Більшее половини всіх кредитних

вкладень - 19.6 млрд.крб. банк спрямовує на кредитну підтримку

загальнодержавних програм по розробці, освоєнню і виробниццтву

нових моделей кольорових телевізорів (Національна програма

"Український телевізор"), середня процентна ставка станом на

01.01.1994 р. по банку склала 411.5 %, мінімальна - 200 %,

максимальна - 500 %.

По кредитах, наданих акціонерам-засновникам банку, серед-

няя процентна ставка на 01.01.1994 складалаа 300 %, що на 11

пунктів нижче від середньої по всіх наданих кредитах.

Із загальної суми виданих кредитів - 13.2 млрд.крб., або

37.4 % направлено у сферу виробниццтва товарів народного спо-

живання.

В 1993 р. продовжено довготермінове фінансуванняя за раху-

нок централізованих кредитних ресурсів НБУ науково-технічної

програми "Реконструкція і технічне переозброєння підприємств"

АТ "Концерн - Електрон" для виробниццтва телевізорів 5-6 поко-

лінь на суму 1500.0 млн.крб. з оплатою 30 % річних і за раху-

нок індексації статутного фонду банку на суму 64.9 млн.крб. з

оплатою 10 % річних.

Прибуток від проведення кредитних операцій склав 9419.2

млн.крб, що в 32 р. перевищує прибуток 1992 р.

В цілому за 1993 фінансовий рік банком отримано прибуток в

сумі 19.2 млрд.крб., із яких сплачено бюджету 6.8 млрд.крб.,

3.8 млрд.крб. направлено на розвиток банку, а решта прибутку

направлено на виплату дивідентів.

АТ "Улектронбанком" в 1993 р. направлено на благочинні цілі

33.8 млн.крб., зокрема на допомогу інвалідам, дітям Чорнобиля,

на організаціію виставки творів Євгена Лещена в Державному му-

узеї України та інше.

Акцііонерне товариство Західно-український комерційний банк

(АТ ЗУКБ) і його 11 філійй в 1993 р. надали кредитів у держав-

ній валюті на суму 80.8 млрд.крб. Залишок кредитних вкладень

зріс з 2.3 млрд.крб. на 01.01.93 р. до 18.6 млрд.крб. на

01.01.1994 р.

Видані кредити направлені на придбання палива для електрос-

танцій ВО"Львівенерго", придбання нафтопродуктів і АТЕК

-14660, розвиток виробниццтва товарів народного споживання Ль-

вівським мотозаводом, організацію швейного виробниццтва МТ

"Нот" і товариства з обмеженою відповідальністю "Овер", питан-

няя автотранспорту і оргтехніки на комерційну діяльність.

Основним джерелом кредитних ресурсів були власні кошти бан-

ку. Так, при середньомісячній заборгованості по кредитах 7.5

млрд.крб. середніі залишки власних коштів складали 3.5

млрд.крб. або 46.7 % до виданих кредитів, крім того, середнііі

залишки залучених депозитів, вкладів громадян і міжбанбан-

ківських кредитів були 3 млрд.крб. або 40% по наданих креди-

тах.

Середня процентна ставка по кредитах за 1993 рік складала

284 % і зросла із 140 % на початок року до 372 % на 01 січняяя

1994 р.

Крім того, протягом 1993 р. кліієнтам банку було видано

кредитівв вв іноземних валютах в перерахунку на долари США на

загальну сумууу 1678357 доларів. Погашено протягомм рокуу

1065855 доларів США, що складає 64 % від суми наданих креди-

тів.

Загальна заборгованість по кредитах станом на 01.01.1994 р.

становила 1384234.15 доларів США, що на 45%, більше заборгова-

ностіі на початок 1993 р. складала 284 і зросла із 140 % на

початок року до 372 % на 01 січня 1994 р.

Крім того, протягом 1993 р. клієнтам банку було видано кре-

дитів в іноземних валютах в перерахунку на долари США на за-

гальну суму 1678357 доларів. Погашено протягом року 1065855

доларів США, що складає 64 % від суми наданих кредитів.

Загальна заборгованість по кредитах станом на 01.01.1994 р.

становила 1384234.15 доларів США, що на 45 % більше заборгова-

ності на початок 1993 р.

Видані кредити направлені на придбання медикаментів фірмою

"Ікар ЛТД", на організацію швейного виробництва СП "Силует Да-

ві-Дан" та СП "Золота Корона", придбання автотранспорту Ль-

вівським автомобільним транспортно-експедиційним комбінатом,

на виробництво будівельних матеріалів АТ "Рось", придбання

оргтехніки, меблів, продуктів харчування та іншу комерційну

діяльність.

Середня процентна ставка по кредитах становить 25 % річ-

них. Джерелом коштів для кредитування були депозитні вклади

підприємств, громадян та власні кошти банку.

Прибуток банку склав 17424 млн.крб., з якого 6603 млн.крб.

сплачено в бюджет, 3442 млн.крб. направлено в фонд розвитку

банку, 3544 млн.крб. - в резервний і страховий фонди банку,

2684 млн.крб. - на виплату дивідендів і 1751 млн.крб. - в фонд

матеріального заохочення.

За рахунок фонду розвитку в 1993 р. придбана оргтехніка

вартістю 1966 млн.крб., 472 млн.крб. використано на обладнання

приміщень і автотранспорту.

_Комерційний банк "Золотий лев" .надав кредитну підтримку

колгосп-агроторгу "Білківський" в сумі 173 млн.крб. для розра-

хунків за паливно-мастильні матеріали.

_Акціонерно-комерційним банком "Галицький" .надано кредит в

сумі 93 млн.крб. малому підприємству "Джерела Карпат" на буді-

вництво заводу мінеральних вод терміном до 1995 року під піль-

говий процент.

_Кооперативним банком "Дністер" .надано кредит в сумі 200

млн.крб. для завершення будівництва м'ясо-молочного комплексу

в с. Верхнє Синьовидне Сколівського району.

_Акціонерно-комерційним банком "Львів" .надано кредит агро-

фірмі "Галичина" на оплату паливно-мастильних матеріалів в су-

мі 100 млн.крб. під пільговий процент - 120 %.

За 1993 р. комерційні банки області за винятком АКБ "Га-

лицький" спрацювали з прибутками. Загальна сума балансового

прибутку склала 395.9 млрд.крб.

339.4 млрд.крб. або 85 % загального прибутку отримано вели-

кими комерційними банками та їх філіями, розміщеними в облас-

ті, а саме обласною дирекцією АПБ "Україна" АК - 94.7

млрд.крб., облуправлінням Промінвестбанку - 131.6 млрд.крб.,

обласною дирекцією "Укрсоцбанку" - 84.4 млрд.крб., облуправ-

лінням Ощадбанку - 25.3 млрд.крб. Львівським відділенням "Ук-

рексімбанку" - 3.4 млрд.крб.

48.2 млрд.крб. або 12.2 % всього прибутку зароблено "мали-

ми" комерційними банками.

АКБ "Галицький" допустив збиток в сумі 145.3 млн.крб., в

зв'язку з несвоєчасною сплатою позичальникам відсотків за кре-

дит в сумі 834 млн.крб., які рахуються на доходах майбутніх

періодів.

За 1993 р. - 145.8 млрд.крб. банками спрямовано платежів в

бюджет у вигляді відрахувань від доходів.

Комерційними банками за рахунок своїх фондів надано благо-

чинних пожертвувань на суму понад 600 млн.крб.

З метою забезпечення виконання комерційними банками зобов'-

язань перед своїми клієнтами та зменшення інфляційних процесів

держави комерційні банки здійснюють обов'язкове відрахування у

фонд ресурсів банківської системи.

Встановлена норма відрахувань у фонд обов'язкових резервів

банківської системи становила від 20-60 %. Сума відрахувано у

цей фонд станом на 01.01.1994 р. по області складала 250.3

млрд.крб., у тому числі: по облуправлінню Промінвестбанку -

65.7 млрд.крб., по облдирекції АПБ "Україна" АК - 66.6

млрд.крб., по облдирекції Укрсоцбанку 89.6 млрд.крб., по "ма-

лих" комерційних банках - 18.8 млрд.крб.

На підставі ст. 48 Закону Укрвїни "Про банки та банківську

діяльність" облуправлінням НБУ здійснюється контроль за дотри-

манням юридично самостійними комерційними банками встановлених

економічних нормативів. Цей контроль здійснюється щомісячно на

підставі звітних балансів, які представляють комерційні банки

на перше число кожного місяця.

До комерційних банків, які неодноразово порушували еконо-

мічні нормативи, зокрема, показники ліквідності, у відповід-

ності до ст. 48 Закону України "Про банки і банківську діяль-

ність" застосовувались економічні санкції, а саме: до комер-

ційного банку "Галебанк", АКБ "Галицький", АКБ "Верховина".

Облуправлінням Нацбанку здійснюється контроль за дотриман-

ням режиму операцій по кореспондентських та субкореспондентсь-

ких рахунках. Банки, які допускали проведення платежів при

відсутності реальних ресурсів на кореспондентських і субкорес-

пондентських рахунках сплатили штраф в сумі 2.9 млрд.крб.,

в т. ч. АКБ "Верховина " - 200.8 млн.крб., АКБ "Галицький" -

7.9 млн.крб., АТ ЗУКБ - 4.7 млн.крб.

Станом на 01.01.1994 р. сума сформованих банками статутних

фондів становила 51.9 млрд.крб., з них по дирекції АПБ "Украї-

на" АК - 5.2 млрд.крб., по облуправлінню Промінвестбанку - 17

млрд.крб., по обласній дирекції "Укрсоцбанку" - 1.4 млрд.крб.

По "малих" комерційних банках станом на 01.01.1994 р. сума

сформованих статутних фондів складала 28.2 млрд.крб.: при за-

явлених 40.3 млрд.крб.

Значною проблемою в господарстві області, як і держави в

цілому, є стан розрахунків станом на 01.09.1993 р. дебіторська

заборгованість (по даних Мінстату) становила 538.4 млрд.крб. і

у відповідності до початку року зросла в 6 разів; кредиторська

заборгованість становила 2537 млрд.крб. і зросла відповідно до

початку року в 33 р.

По темпах росту дебіторської заборгованості у відповідності

з початком року наша область займала 24 місце в республіці, а

по кредиторській - друге.

Співпраця комерційних банків з держадміністрацією Львівсь-

кої області сприяла вирішенню, в деякій мірі, концепограції

вільних кредитних ресурсів в межах області, спрямовання їх на

загальнодержавні потреби регіоеу. Необхідно було б спільно з

асоціацією комерційних банків узгодити їх кредитну підтримку

шляхом концентрації кредитних ресурсів на договірних засадах

для підтримки господарюючих суб'єктів області.

ІІІ. ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ТА ОСНОВНІ ШЛЯХИ

ВДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ.

Реальна ступінь "ринковості" банківської системи, співвід-

ношення в ній централізованих і децентралізованих джерел пов-

ністю повинна визначатись ступінню "ринковості" господарського

ладу України, а також її державним та політичним ладом.

Банківська система в значній степені буде відображати ре-

альності, які склалися в банківській справі на протязі остан-

ніх 60 років (розподіл грошових нагромаджень, роль окремих

кредитних інститутів, основні грошові потоки і т.д.).

Українська банківська система не може бути повністю адек-

ватна класичним двохрівневим системам, які створились в ін-

дустріальних країнах з економікою, яка стабільно розвивається.

На відміну від них, це - банківська система перехідного госпо-

дарства або господарства, що розвивається і відрізняється нес-

табільністю та різкими структурними зрушеннями.

Українська банківська система повинна обслуговувати процес

реформ:

- диверсіфікацію власності (приватизацію, становлення не-

залежного приватного сектору);

- демонополізацію;

- становлення нових ринків (цінних паперів, землі, основ-

них фондів, страхових послуг, науково-технічної продукції та

інформації);

- технічну, технологічну, та продуктову перебудову госпо-

дарства, конверсію та скорочення військових витрат;

- перебудову міжрегіональних та міждержавних зв'язків;

- посилення відкритості економіки, її інтеграцію у міжна-

родні господарські зв'язки;

- перерозподіл повноважень між центром та регіонами.

Разом з тим банківський сектор України повинен забезпечити

максимальну стійкість грошової системи в період реформ, сприя-

ти стабільному функціонуванню основної частини Українських

підприємств.

Банківська система повинна бути заснована на розширенні

приватної власності у фінансовому секторі, на множинності ви-

дів кредитних інститутів, на створенні механізму представниц-

тва і балансування інтересів всіх сторін, які зацікавлені в

стабільному та стійкому розвитку банківської справи.

Разом з тим повинно відбутись зміцнення централізму у бан-

ківській системі, підвищення ролі Національного банку України

в ініціації і проведенні політики ринкових банківських реформ.

Випереджаючими темпами повинна розвиватись шнфраструктура

ринкової банківської системи - правове забезпечення, інформа-

ція і зв'язок, наукове обслуговування і банківська освіта.

Зміни в банківській справі повинні відбуватись як відобра-

ження реформ в реальних галузях народного господарства, в дер-

жавному і політичному устріях. Банківські реформи повинні

здійснюватись значно повільніше, ніж відбуваються політичні

перевороти і рвуться матеріальні зв'язки в господарському ме-

ханізмі. Стримання розпаду і заоохочення інтеграції - такі ри-

си повинна придбати еволюція банківської системи при її ринко-

вому реформуванні.

Основна мета реформування комерційних банків в Україні -

створення національної мережі таких банків, які би стали кре-

дитними установами, що добре регулюються і знаходяться під

повноцінним банківським наглядом і в зв'язку з цим користують-

ся довір'ям клієнтів.

Необхідно підготувати і подати на розгляд Верховної Ради

України Закон про кредитні інститути і кредитування, який виз-

начає правові, юридичні та економічні джерела функціонування

кредитно-банківської системи. Було б доцільно передбачити в

цьому законі, щоб контроль за діяльністю кредитних установ

здійснювався спеціальним контролюючим комітетом, незалежним

від Нацбанку України і підзвітним Верховній Раді України (нап-

риклад, Національним контрольним відомством по кредитуванню).

Такому комітету треба передати деякі функції НБУ, які у світо-

вій практиці не властиві Центральним банкам (реєстрація та за-

борона на ведення банківської справи, контроль за дотриманням

всіх законодавчих документів, нагляд за ліквідністю банків і

т.д.).

Введенню твердої, вільно конвертованої Національної валюти

буде сприяти Закон про вілютний контроль, який на відміну від

діючого закону про вілютне регулювання, дозволить залучати

іноземні інвестиції, розширить коло суб'єктів валютного ринку,

знищує залишки державної монополії зовнішньої торгівлі.

Відсутність законодавчої бази по управлінню нерухомим май-

ном вимагає негайної розробки законів про іпотечний банк. Це

дозволить відродити в Україні прогресивну форму кредитних ус-

танов для надання довгострокових кредитів під заставу і в той

же час забезпечить зниження ризику банків та їх клієнтів від

можливих банкрутств.

Важливе місце повинен займати Закон про інвестиційний банк

та інвестиційні фонди. В ньому необхідно передбачити гарантії

для фінансування довгострокових програм. Наявність такого за-

кону дозволить створити правові основи для функціонування пер-

винного та вторинного ринку цінних паперів, розміщення фондо-

вих паперів акціонерних товариств, управління інвестиційними

фондами і т.д.

Реабілітація приватної власності вводить в економічний

побут новий для держави тип відносин - трастові (довірчі) опе-

рації, які складаються з трьох основних операцій - розпоряд-

ження спадщиною, виконання операцій за дорученням, агентські

послуги.

Їх юридична направленість; а також відсутність правових

норм, які регламентують такі операції, вимагають розробки За-

кону про трастові операції.

Відродження в Україні кредитних союзів та товариств взаєм-

ного кредиту як "народних банків", діючих за принципом самодо-

помоги і самоконтролю, дозволяє населенню вигідно зберігати

власні заощадження, користуватися пільговими кредитами та ін-

шими послугами.

Кредитні товариства акумулюють порівняно невеликі внески

громадян, що дає можливість використовувати їх при фінансуван-

ні проектів з прибутком для членів товариства, заоохочують

громадян в активну економічну діяльність законодавчою основою

кредитних товариств повинен бути Закон про товариства малого

кредиту.

Спеціальний законодавчий акт про функції і діяльність РБУ

(а не розділ в Законі про банки) повинен визначити основні

напрями його діяльності. Нацбанк України повинен забезпечувати

стабільність національної валюти, визначати і регулювати гро-

шово-кредитну політикв шляхом впливу на об'єм грошової і кре-

дитної маси, що знаходиться в обігу, встановлення валютних

курсів, а також процентних ставок, виконання обов'язків голов-

ної банківської інстанції перед іноземними та українськими

суб'єктами господарської діяльності, регулювання діяльності

комерційних банків через політику фінансування.

При діючій жорсткій політиці регулювання діяльності комер-

ційних банків зі сторони Нацбанку неможливий розвиток цивілі-

зованої кредитно-грошової системи незалежної України. Тому

потрібно розробити новий економічний і правовий механізм регу-

лювання відносин суб'єктів банківської діяльності. Адміністра-

тивно-нормативний метод регулювання потрібно замінити спеці-

альним інструментом банківського обігу.

Комерційний банк повинен задовільняти таким наступним ви-

могам:

- мати загальну ліцензію на діяльність в якості банку;

- здійснювати в якості обов'язкового мінімуму депощ\зит-

ні, розрахункові і кредитні операції;

- знаходитись під наглядом ТБУ4

- дотримуватись вимог, які пред'явлються до кредитних ус-

танов, що добре регулюються.

Для використання в українській практиці повинна бути виб-

ранв агресивна модель поведінки банку-універсального, який має

тісні зв'язки з підприємством, який широко здійснює нетради-

ційні банківські операції. Такий вибір обумовлений наступними

причинами:

1. Універсальність банку: банки, діючи на нових ринках,

здійснюючи нетрадиційні банківські операції, здатні прискорити

розвиток нових ринків, доповнюючи відсутність на них готових

ринкових структур; в умовах грошової інфляції банки змушені

все більшу частину своїх ресурсів вкладувати в негрошові акти-

ви;

2. Агресивність банку: саме така модель підходить для

нестабільної та перехідної економіки; сприяє структурній пере-

будові господарства, становленню нових ринків.

3. Широка участь в капіталах господарства: відображення

зв'язків банків і підприємств, що склалися в умовах директив-

ної економіки; зберігання в умовах інфляції активів банків від

знецінення; сприятливий режим для довгострокових інвестицій в

період структурної перебудови, можливість конверсії частини

безнадійної заборгованості державних підприємств в акції, що

знаходяться у власності банків.

4. Жорсткість регулювання діяльністю банків визначається

вибором моделі універсального агресивного банку, що несе за

собою підвищення ризику в банківській справі; нестійке фінан-

сове положення батьох банків, міжнародним банківським співто-

вариством.

Завдання реформування комерційних банків складаються з

наступного:

- перевід частини існуючих банків в розряд фінансових

компаній або приєднання до більш крупних банків. В зв'язку з

тим, що відбудеться відсів малих і нестійких кредитних інсти-

тутів, відбудеться деконцентрація крупного банківського капі-

талу і посилиться деконкурентність банків;

- створення групи з 20-40 крупних банків як основи наці-

ональної банківської мережі, які би мали розгалужену мережу

філіалів, діяли в національному масштабі, мали прямий доступ

до платіжної системи, маючи рахунки для розрахунків інших кре-

дитних інститутів, підтримували високий рівень регулювання

своєї діяльності;

- створення групи 4-7 найбільших банків, які б були виз-

нані зарубіжними банками в якості добре регулюючих кредитних

установ і надійних банків;

- створення державних кредитних інститутів повинно обме-

жуватись 5-8 невеликими банками, які би виконували спеціальні

завдання (підтримка фермерства, кредитування житлових прог-

рам). Пільгова підтримка державних підприємств повинна здійс-

нюватись через директивний розподіл НБУ кредитних ресурсів на

ці цілі в комерційні банки на пільгових умовах;

- створення представницької групи комерційних іноземних

і спільних банків на території України.

ВИСНОВКИ.

Банківська система України ще перебуває в стані становлен-

ня, причому цей процес відстає від потреб реформування еконо-

міки. У цьому виявляється взаємозалежність всієї економічної

системи та системи банків, яка є "нервовою системою" госпо-

дарського механізму. Основною причиною слабкості системи бан-

ків є не стільки сучасний інфляційний процес (це зовнішний

прояв, який у свою чергу посилюється діяльністю банків),

скільки економічна криза, спад виробництва, розрив традиційних

господарських зв'язків як із зарубіжжям, так і у межах Украї-

ни. Лібералізація та безконтрольне зростання цін спричинило

велику нестачу оборотних засобів і коштів для інвестицій, які

практично, припинилися. Це у свою чергу спричинило масові неп-

латежі, гіпертрофовану потребу у кредитних ресурсах. Виникла

суперечність: без дешевих кредитів не можливо здійснювати

структурні перебудови у народному господарстві України. Але

гостра потреба в кредитних ресурсах зумовлює властиве для кри-

зової ситуації зростання процентних ставок.

Ліквідація державної монополії у банківській справі єдино-

го у країні державного банку шляхом відродження спеціалізова-

них (але все ж за формою власності державних); а пізніше пе-

ретворення їх у комерційні банки та виникнення численних акці-

онерних та приватних банків створюють сприятливі умови для

здорової конкуренції у банківській справі як основи поліпшення

кредитного та розрахункового обслуговування підприємств усіх

форм власності.

Водночас в Україні об'єктивно відбувся процес зближення

та переплетення банків з господарськими структурами, з одного

боку, як засновників і акціонерів комерційних банків, а з ін-

шого - банки стають акціонерними підприємствами.

Лише за таких умов, що повсюдно мають лице у ринковій еко-

номіці комерційні банки будуть зацікавлені у ринковій економі-

ці, будуть зацікавлені не просто отримувати процент та збага-

титися на кризовій ситуації в економіці, а домогтися процві-

тання підприємств.

Важливо, щоб центральний банк - НБУ - не заважав комерцій-

ним установам, що обслуговують народне господарство, виконува-

ти свої операції, не втручався адміністративно.

Ринкова економіка може розвиватись в повній мірі на основі

різноманітних за своєю діяльністю банків (ділових, ощадних,

іпотечних, тоаприств взаємного кредиту, кредитної кооперації).

В перспективі банки в інтересах підвищення ефективності своєї

діяльності можуть функціонувати як групи, які об'єднують стра-

хові аудиторські, інформаційні товариства, біржі, лізінгові та

факторингові компанії.

Певні зміни вимагаються і в банківській (кредитній) політи-

ці. На жаль, сучасна кредитна політика не здійснює стабілізую-

чого впливу на грошовий обіг, вона в знчній мірі направленв на

підтримку видатків бюджету та його величезного дефіциту.

Сьогодні продовжується бюджетна емісія, яка насичує госпо-

дарський обіг зайвими грошима, які не мають матеріального за-

безпечення. Друкуючий верстат включений на повну потужність і

якщо його робота не буде призупинена, це може привести до ви-

никнення нових диспропорцій в суспільному розвитку.

ДОДАТКИ.

ДОДАТОК N1. Зведення про стан кредитних вкладень по

господарству Львівської області.

ДОДАТОК N2. Зведення про стан платіжної дисципліни по

господарству Львівської області.

ДОДАТОК N3. Зведена довідка про направлення кредитних

ресурсів банками Львівщини станом 01.01.1994 р.

ДОДАТОК N4. Прибутки банків Львівщини за 10 місяців 1993 р.

ЛІТЕРАТУРА.

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність " //Відомості

Верховної Ради України - 1991 - N 25 - стр.281.

2. Довідка обласного управління Національного банку України Ль-

вівської області "Про грошово-кредитні відносини в господарс-

тві Львівської області за 1993 рік".

3. Акціонерно-комерційний банк "Аваль" // "Ділова Україна"

-1993 - N 22 - стр.6

4. Альтернатива вибору. Оцінка банківської діяльності // "Діло" -

1993 - N 80 - стр.4

5. Балансы коммерческих банков Украины за 9 месяцев 1993 года (с

активами свыше 50 млрд.руб.) // "Посредник" - 1993 - прил. N 4

- стр. 7

6. Банк у законі // "Голос України" - 1994 - N35 - (23 лютого) -

стр.281.

7. Банки Львівщини: багатим живеться важче // "Діло" 1993 - N 48

- стр.3.

8. Банки "гряатимуть" за новими правилами // "Діло" -1993 - N 48 -

стр.3.

9. Банківська еліта України: АТ Західно-український комерційний

банк // "Діло" 1993 - N 30 - стр.3.

10. Банкам дозволено купувати один в одного валюту "Г. к." - 1995

- N 13 - стр.4.

11. "Відродження" - банк процвітаючий //"Ділова Україна" 1993 - N

14 - стр.6.

12. В состоянии глубокого уныния продолжает пребывать кредитный

рынок //"Бизнес /Финансы" - 1994 - N 18(73) - стр.45-47.

13. Гавлук М. Інфляція в Україні; витоки і сучасний стан // Еко-

номіка України - 1994 - N 2 - стр.15.

14. Геращенко В.В. Текущие задачи денежно-кредитной политики и

тенденции развития банковской системы России // Деньги и кре-

дит - 1993 - N 7 - стр.4.

15. Джулмухамедова Г.А. Некоторые аспекты независимости централь-

ного банка //Деньги и кредит 1993 - N 6 - стр.17.

16. Егоров С.Е. Становление национальной системы коммерческих

банков //Деньги и кредит - 1993 - N7 - ст.4.

17. Знову рейтинг: нові комерційні банки у дзеркалі річних балан-

сів // "Галицькі контракти" - 1994 - N11 - стр.24.

18. Інфляція про депозитні та кредитні ставки деяких банків Укра-

їни //"Діло" - 1993 - N57 - стр.2.

19. Комерційні банки: або ми будемо працювати професійно, або не

будемо працювати взагалі //"Г. к." - 1995 - N5 - ст. 8.

20. Комерційні банки проти адміністрування і диктату в економіці

//"Галицькі контракти"- 1993 - N35 - стр.4.

21. Коммерческие банки Украины за 9 месяцев текущего года //"Биз-

нес" - 1993 - N52 - стр.43.

22. Коммерческие банки в условиях крупной экономики //Деньги и

кредит - 1992 - N6 - ст.3.

23. Коммерческие банки: становление и развитие //Вопросы экономи-

ки - 1992 - N4 - ст.111.

24. К 5-летию основания первого в Украине инковационного банка

/"Деловая Украина" - 1992 - N79 - ст.4.

25. Кредитні ставки банків виросли на 183 % //"Галицькі контрак-

ти" - 1993 - N13 - стр.4.

26. Кредитні ставки банків підприємств Західного регіону //"Га-

лицькі контракти" - 1993 - N18 - стр.5.

27. Кредитні ставки за липень 1993 р. //"Діло" - 1993 - N57 -

стр.2.

28. Кредитні ставки за жовтень 1993 р. //"Галицькі контракти" -

1993 - N44 - стр.5.

29. Кредитні ставки за січень 1994 р. //"Галицькі контракти"- 1994

- N3 - стр.8.

30. Кузнецов С.Ю. Банковские структуры на Западе в 90-е годы

//Деньги и кредит - 1993 - N5 - ст.48.

31. Лебедев Е.А. Развитие денежно-кредитной системы в современных

условиях - Л. - 1991.

32. Лебедев Е.А. Денежно-кредитная системм в современных условиях

- Л. 1990 г.

33. Левчук И.В. Банки в условиях самщфинансирования хозяйства -

М.: Финансы и статистика - 1990 .

34. Лукінов І. Інфляційна політика, її руйнівні наслідки і шляхи

їх подолання // Економіка України - 1994 - N1 - стр.12.

35. Львівські банки як дзеркало фінансової революції // "Діло" -

1995 - N36 - стр.5.

36. Нацбанк України визначив великі банки за статутним фондом і

...//"Закон і бізнес" - 1994 - N6 - стр.2.

37. НБУ ще сподівається "оздоровити" банківську систему //"Га-

лицькі контракти"- 1993 - N19 - стр.4.

38. Ольхова Р.Г. Банк и контроль М. -Финансы и статистика - 1991.

39. Посилюється конкуренція комерційних банків//"Галицькі конт-

ракти"- 1994 - N6 - стр.6.

40. Рейтинг банков: прибыльность, надежность, пропорции(исходные

данные для сравнения) // "Бизнес" - 1994 - N7 - стр.42.

41. Рейтинг "Галицьких контрактів" вивів в 10 кращих банків Києва

новітні комерційні банки //"Галицькі контракти" - 1993 - N19 -

стр.4.

42. Советский энциклопедический словарь - М.: Совеиская энцикло-

педия, 3 изд. - 1987.

43. Савлук М., Опарін В. -Тема 8. Реформа фінансової банківської

системи при переході до ринку //Економіка України - 1992 - N11

- стр.65.

44. Симпсон Т.Д. Основные вопросы регулирования деятельности ком-

мерческих банков //Деньги и кредит - 1993 - N2 - стр.29.

45. ЧечеткинаТ., Петушков В. - Малые коммерческие банки, пробле-

мы, перспектива // Экономист - 1992 - N8 - стр.89-93.

46. Чи забагато банків в Україні ? // "Діло" - 1994 - N16 - стр.3.

47. Финансово-кредитный механизм и банковские операции / Под ред.

В.И. Булато -М.: 1991.

48. Э.Роде -Банки, биржи, валюты современного капитализма М.:Фи-

нансы и статистика - 1986.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.