бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

сферу виробництва і збільшують частку кредитів у сферу

обороту.

Надмірною є прибутковість комерційних банків, причо-

му переважна частина банківських доходів формується на

спекулятивній основі - на курсових різницях в операціях з

іноземною валютою і великій мірі у кредитних операціях.

--------------------

Банк у законі //"Голос України" - 1994 - 35 (23лютого) -

стр.6

Підсумки роботи банківської системи України за 1992

р. свідчать про те, що завдяки проектним і курсовим різ-

ницям банки отримали 94.5 % всіх доходів. Доходи від по-

зичкового проценту в 2.5 р. перевищували витрати на спла-

ту депозитного відсотку. Завдяки курсовим різницям було

отримано 41.5 % загальної суми банківського прибутку.

Ці дані свідчать про те, що за умов інфляції і нес-

табільності банки майже не забезпечують своїм клієн-

там-підприємствам довгострокової надійної діяльності, ви-

сокої ліквідності власної заборгрваності перед клієнтами,

а намагаються лише забезпечити прибутковість власної ді-

яльності. Така поведінка банків, що неминуче загострює

протистояння їх та інших інших економічних об'єктів, уря-

ду й населення, зумовлена об'єктивно.

Гіперінфляція миттю знецінює грошовий капітал банків

- власний і залучений. Основний спосіб протидії, що зали-

шається, - це скорочення строків надання позичок та під-

вищення ставки позичкового проценту. Тому українські бан-

ки швидко майже цілком згорнули довгострокове кредитуван-

ня. Терміни короткострокових позичок теж різко скоротили-

ся - до кількох місяців. Тобто банки перестали забезпечу-

вати стабільний розвиток клієнтів. Кредитний ринок надалі

залишається нестабільним завдяки галопуючої інфляції, яку

комерційні банки і Національний банк України призвані зу-

пирити і вгамувати, але, щей вижити у важких економічних

обставинах, що склалися на Украйні, комерційні банки зму-

шені піднімати процентні ставки по кредитах. Ступінь під-

німання кредитних ставок за 1993 рік аналізується в таб-

лиці N5.

Якщо слідкувати за зростанням кредитних ставок в се-

редньому, то им бачимо, що середня ставка кредиту у груд-

ні 1992 р. була 98.2 %, у березні 1993 р. -181.4 %, у

липні 1993 р. - 297.5 %, у жовтні 1993 р. -січні 1994 р.,

що характеризується нестачею кредитних ресурсів і посилення кон-

куренції серед комерційних банків України.

Зараз банківський ринок України знаходиться в стані затоваре-

ності кредитними ресурсами, причиною якої є різке сповільнення

темпів інфляції, призупинили свою діяльністьА деякі з них мали

збитки через змінення економічної ситуації. Проаналізуємо ін-

формацію комерційних банків про процентні ставки по кредитах

та депозитах станом на 28.04.1994, що була подана у газеті

"Бизнес /финансы" N 18(73) за 10 травня 1994 р. По середніх

показниках, якщо у березні 1994 р. кредити видавались під 550

% річних, то зараз - 400 % , і ставка продовжує повільно змен-

шуватись. Реальні угоди ще витримують такий процент, але їх

стає все менше. Державні підприємства в своїй масі не витриму-

ють таких умов кредиту. Знизилась ефективність комерційного

бізнесу, чому сприяли митні обмеження, зростаючі ак??, податок

на імпорт та інше. Банки пред'являють збільшені вимоги до га-

рантій по поверненню кредитів. Неплатоспроможність клієнтів та

відсутність надійних гарантій - основні проблеми кредитного

---------

1,2,3,4 В состоянии глубокого уныния продолжает пребывать кре-

дитный рынок //"Бизнес/Финансы" - 1994 -N 18(73) - стр. 45

ринку України на даний момент.

Надлишок кредитних ресурсів, що був накопичений банками, в

певній мірі відображається на збільшенні показника ліквіднос-

ті. Заданими Нацбанку України, з 46 трлн.крб. пасивів, якими

володіють комерційні банки, майже 3 трлн.крб. незатребувані.

Конкретно по розділу (інші комерційні банки (без банків Шта-

тів, які мають доступ до дешевих кредитних ресурсів) ліквід-

ність досягає 32 %, з яких 17% сформовані на добровільних за-

садахбез тиску НБУ. Ставки по депозитах падають. Якщо депозити

недавно приймались по ставках 350-450 %, то зараз розмістити

гроші на депозит на 300 % дуже проблематично.

Максимальними ставками по депозитах станом на 28.04.1994

р. були ставки АКБ "Персональний комп'ютер" (Перкомбанку) -

700 % nf Українського кредитного банку - 680 % . Така ситуа-

ція, коли ставка по депозитах майже вдвічі перебільшує ставку

по кредитах, викликана необхідністю для банків терміново по-

иертати гроші, але йде затримка платежів.

Різке коливання ставок по кредитах характеризується міні-

мальними цифрами: 50% (КБ"Львів"), 71 % (іноваційний банк

"Тавріка"), 112% (КБ "Нордбанк") і максимальними : 553 %

(КБ"Алекс"), 520 % (КБ"Невикон-банк").

Спостерігається також достатньо різке падіння процентних

ставок по кредитах в банку "Україна" з 229.4 (07.04.94) до

169.8 (21.04.94) і 180.1 (28.04.94), що пов'язане з початком

видачі пільгових кредитів на посівну компанію. Пільглві ресур-

си - ще одна з причин подальшого зниження попиту на комерцій-

ний кредити.

Розпалюється боротьба за надійних клієнтів на кредити.

Найближчим часом можна очікувати аукціони кредитних ресурсів.

Поки що їх практикує лише Дніпропетровський "Приватбанк". Нац-

банк Г планує продати біля 0.5 трлн.крб. Банк "INKO" збираєть-

ся запровадити практику продажу ресурсів. "INKO" хоче працюва-

ти короткими грошима - на три дні, на ніч і під дуже низькі

проценти.

Звідси, можна зробити висновок, що так як обслуговування

кредитами - це є створення банківських грошей, і банки, навіть

в умовах інфляції, прагнуть доброго прибутку за рахунок кре-

дитних ставок і тому мають тенденцію змінювати грошову пропо-

зицію у проциклічному русі, то це обумовлює необідність конт-

ролю за умовою пропозицією зі сторони Центрального банку -

Нацбанку України.

Потрібно перейти до продажу кредитів через аукціон. Забез-

печити вільний, єдиний для всіх (у т. ч. й для уряду) доступ

до кредитних ресурсів та іноземної валюти. Створити ринок кре-

дитних ресурсів, щоб кожний банк міг їх купити й інвестувати у

вигідний для нього проект. Надання кредитів державним підпри-

ємствам має здійснюватися переважно під заклад. Разом з тим

структурна перебудова народного господарства можлива лише на

основі кредитних і податкових пільг. Необхідно поєднати жорс-

тку фінансову політику щодо діючого виробництва з політикою

дешевого кредиту для структурної перебудови народного госпо-

дарства.

Грошово-кредитний механізм, емісійно-касовий режим регу-

лювання грошового щбігу доволі гостро реагує на відтворення

виробництва товарами для населення, заморожування коштів у не-

ходових видах споживчих товарів, на створення дефіциту по ін-

ших товарах, структуру товарних запасів, їх невідповідність

попиту споживача.

Одним з напрямів у роботі банку в області вирішення соці-

альних завдань є його контроль за використанням обігових кош-

тів, природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

У сфері матеріального виробництва роль банків характери-

зується ступенню їх участі в забезпеченні планів виробництва

та реалізації продукції фінансовими ресурсами у вигляді позич-

кових коштів. Кредити грають певну роль в джерелах формування

обігових коштів тих галузей, які створюють матеріальні ресур-

си для сфери споживання, в тому чмслі легкої промисловості. В

сфері обігу товарів кредити складають суттєву частину в джере-

лах коштів, за рахунок яких забезпечується реалізація спожив-

чих вартостей.

Банки несуть свою відповідальність перед державою. Їх вне-

сок в економіку є прискорення виробництва через грошово-кре-

дитні інструменти. Банки відповідають перед законом по двох

напрямах : по-перше, вони повинні мати обов'язкові резерви в

НБУ, свій страховий та резервний фонди, дотримуватись встанов-

лених економічних нормативів, і по-друге, зберігати таємницю

по операціях, рахунках і вкладах банку, його клієнтів та ко-

респондентів.

У всьому світі за банками встановлений досить жорсткий

контроль.

ІІ. ФУКЦІОНУВАННЯ БАНКІВ ЛЬВІВЩИНИ В УМОВАХ

КРИЗОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКИХ

ВІДНОСИН У СТАНОВЛЕННІ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ.

Банківська мережа Львівської області станом на 01 січня 1994

року характеризувалася наявністю на території області установ

банків:

- обласної дирекції банку "Україна" АК з 23 відділеннями в

районах області;

- обласного управління Промінвестбанку України з 10 відді-

леннями;

- обласної дирекції АК "Укрсоцбанку" з трьома відділеннями;

- обласного управління Ощадного банку з 29 відділеннями і

611 філіями і агенствами в кожному районі м.Львова і області;

- відділення державного "Укрсімбанку".

Ці установи банків не являються юридичними особами. Всі

контрольні функції щодо дотримання ними економічних нормати-

вів, міжбанківських відносинпо їх рефінансуванню здійснюються

безпосередньо НБУ;

- 12 юридично самостійних акціонерно-комерційних банків з

20 філіями, із них на території області - 8 і за межами облас-

ті в Україні - 12;

- філії Дніпропетровського АКБ "Приватбанку";

- філії Рівненського АКБ "Економбанку";

- філії банку "Відродження" (м.Київ);

- філії Закарпатського "Лісбанку".

По кількості функціонуючих комерційних банків Львівська об-

ласть посідає одне з ведучих місць в республіці (орієнтовно -

четверте після Київської, Харківської і Дніпропетровської об-

ластей).

В цілому банками обслуговуються понад 21 тис. підприємств,

організацій (юридичних осіб), із них "малими" комерційними

банками - 5.8 тис.

Загальний обсяг кредитних вкладень банківської системи об-

ласті на 01.11.1993 р. складав 783.1 млрд.крб. і збільшився у

порівнянні з відповідним періодом минулого року в 13.8 р., а з

початку року в 12 разів.

Ріст кредитних вкладень має місце по всіх банках (див дода-

ток N 1).

По об'ємах заборгрваності по позиках банків наша область

займає одне з останніх місць в Україні (19), а по темпах при-

росту - 11 (див. додаток N2).

Нестабільність економічної ситуації в республіці не сприяє

розвитку довгострокових вкладень в економіку, які становлять

станом на 01.11.1993 р. лише 5.6 % загальної суми капіталовк-

ладень.

Переважна частина кредитних вкладень майже 90 % здійснюєть-

ся банківськими структурами "великих" республіканських акціо-

нерно-кредитних банків.

Більша половина - 52.3 % кредитних вкладень області станов-

лять кредитні. надані установами

---------------------------

Тут і далі в даній главі подаються дані з довідки Про гро-

шово-кредитні відносини в господарстві Львівської області за

1993 р., яка була розроблена обласним управлінням НБУ і надана

Комітету економіки і розвитку території Львівської області.

банку "Україна" АК (409.4 млрд.крб.).

На долю обласного управління Промінвестбанку і його 11 від-

ділень припадає 146.5 млрд.крб., або 18.7 % кредитних вкладень

області&

По обласній дирекції Укрсоцбанку кредитні вкладення склали

147.9 млрд.крб., або 18.9 % відповідно.

На долю "малих" комерційних банків приходиться 40.8

млрд.крб., або 5.2 % загальної суми кредитних вкладень.

Одним із значних по розміру кредитних вкладень серед цих

банків є АТ Західно-український комерційний банк, на долю яко-

го припадає 11.6 млрд.крб.6 або 15 % ; АК "Електронбанк" - 8.5

млрд.крб., або 11 % відповідно; Селянський комерційний банк

"Дністер" - 8.1 млрд.крб. або 1.0 % відповідно.

Станом на 01.01.1994 комерційними банками області мобілізо-

вано кредитних ресурсів, в основному за рахунок :

власних ресурсів банків (прибуток і фонди банку) 369.3

млрд.крб., або 11.7 %;

- залучених ресурсів у вигляді залишків на розрахункових,

поточних, бюджетних рахунках госпорганів, державних страхових

компаній - 1240.4 млрд.крб.;

- депозитів - 35 млрд.крб.

- вкладів населення - 44.8 млрд.крб.

- ресурсів, придбаних в інших комерційних банках - 35.1

млрд.крб., з них централізованих - 7.7 млрд.крб.

Переважна частина кредитних ресурсів спрямована в держав-

ний, колективний сектори виробництва, зокрема :

- державним підприємствам - 477.4 млрд.крб. або 61. % ;

- сільськогосподарським - 134.2 млрд.крб. або 17.1 %;

- споживчій кооперації - 42.5 млрд.крб. або 5.4 % ;

- орендарям у промисловості 15.8 млрд.крб. або 2 % .

Станом на 01.01.94 кредитні вкладення в діяльність комер-

ційних структур склали понад 89 млрд.крб. або 11.4 % загальної

суми кредитних вкладень.

Виключно ці господарські формування на 01.01.94 володіли

кредитом комерційних банків "Верховина" - 1.2 млрд.крб., "Га-

лицький " - 2.6 млрд.крб., філії "Лісбанку" - 1.2 млрд.крб.,

відділення "Укрексімбанку" - 2.7 млрд.крб., АКБ "Львів Вест" -

6.7 млрд.крб., КБ "Гале" - 1.0 млрд.крб. (див. додаток N 3).

_Львівській дирекції .банку "Україна" АК передані кредитні

ресурси для кредитування сільського господарства на суму 15

млрд.крб. по ставці, нижчій від облікової ставки Національного

банку на 90 %, тобто по ставці 150 % .

На суму 2.1 млрд.крб. надано пільгових (під 150 %) креди-

тів клієнтам банку "Україна" . Підприємствам торгівлі і спо-

живчої кооперації надано кредити на заготовку запасів товарів

на зиму в сумі 3.1 млрд.крб.

Починаючи з 1989 р. облуправління банку "Україна" АК фі-

нансує 6 фундаментальних розробок з таких напрямків, як "охо-

рона здоров'я", "ресурссоцзбереження", "екологія". При цьому

закінчені дві розробки по охороні здоров'я, які не мають ана-

логів у вітчизняній і світовій практиці. До них, наприклад,

належить виготовлення зубних мостовидних протезів без бормаши-

ни, яке впроваджене в лабораторії ЦНДЛа Львівського медінсти-

туту. Однак, для впровадження в практику зубопротезування на-

селення без обробки зубів необхідно створити клініку.

Здійснюється також широка благочинна діяльність. За 9 міся-

ців надано благодійної допомоги в сумі 345 млн.крб., в т.ч.:

- на розвиток культури і освіти - 130 млн.крб.;

- на розвиток спорту - 105 млн.крб.;

- на духовне відродження - 65.8 млн.крб.;

- милосердя - 35.0 млн.крб.

За 1993 рік банк сплатив в бюджет податок в сумі 46.1

млрд.крб.

Разом з тим є ряд проблем, які ускладнюють роботу банку і в

кінцевому результаті погіршують становище його клієнтів.

Проблемою номер один залишається забезпечення ризику банку

в поверненні кредитів й плати за них: відсутні крупні страхові

організації, механізм застави майна надзвичайно громіздкий і

дорогий для підприємств: нотаріальні контори стягують за

оформлення договору застави 5% від суми. Враховуючи, що підп-

риємства базових галузей користуються, як правило, великими

сумами кредитів, оформлення договорів застави для них стало

проблемою.

Хоча банк кредитує базові галузі промисловості, централізо-

вані кредитні ресурси від НБУ, банк "Україна" АК практично не

отримує. Станом на 01.01.1994 р. регіональним управлінням бан-

ку відраховано в фонд регулювання кредитних ресурсів НБУ 70.2

млрд.крб., а отримано від Нацбанку ресурсів тільки 17.0

млрд.крб. під цільові державні програми. Доля централізованих

ресурсів в пасивах банку складає тільки 2.9 %.

Відчувається також гостра нестача у виробничих приміщеннях,

в зв'язку з чим банк змушений відмовляти в прийомі на обслуго-

вування нових клієнтів, не має можливостей покращити умови

обслуговування тих господарських одиниць, які ще клієнтами

банку.

Акціонерно-комерційний агропромисловий банк "Україна" є

найбільшим банком нашої держави і ринку.

Відділення банку "Україна" відкриті в кожному районі облас-

ті, а також в м. Львові, Ходорові, Добромилі і Рава-Руській.

Крім того, відкрита філія и м. Судова Вишня, готуються до

відкриття філії в містах Лопатині, Комарно, Н.Роздолі.

Дирекція і підпорядковані їй відділення банку обслуговують

близько 8.7 тисяч господарств, підприємств та організацій різ-

них галузей, в тому числі більше 2 тисяч підприємств та орга-

нізацій агропромислового комплексу, фермерів та інших сільсь-

когосподарських товаровтробників.

Станом на 01.01.1994 року доля статутного фонду дирекції

банку "Україна" по Львівській області в статутному фонді скла-

дала 5.2 млрд.крб. і зросла порівняно з 1992 р. в 19.5 р.

Загальна кількість акціонерів по області, що володіють

простими акціями банку - 6.8 тисяч проти 3.9 тисяч на

01.01.1993 р.

Основне завдання банку "Україна" та його відділень на міс-

цях є найбільш повне забезпечення потреб господарств і підпри-

ємств, в першу чергу агропромислового комплексу, в кредитах.

Станом на 01.01.1994 р. в народне господарство області нап-

равлено 493 млрд.крб. кредитів, в т.ч. короткотермінових - 475

млрд.крб., довготермінових - 18 млрд.крб.

В 1993 р. основні суми кредитів, що надавались, були нап-

равлені на виконання урядових програм.

Відділення банку області видали 234 млрд.крб. кредитів, в

т.ч. :

- хлібоприймальним організаціям, плодоовочевим комбінатам,

іншим переробним підприємствам АПК та заготівельним організа-

ціям споживчої коопераціїдля фінансування сільськогосподарсь-

ких товаровиробників за продажу продукції в державні ресурси -

198 млрд.крб. із сплатою позичальниками 2% річних;

- для проведення робіт по заготівлі комбікормів, засобів

хімізації, підготовці виробничих потужностей до переробки, за-

купівлю паливом - 36 млрд.крб.; із стягненням 30 % річних.

Середні процентні ставки на короткотермінових кредитах за

1993 р. склали 78.5 %, по довготермінових - 88.1 %.

За минулий 1993 рік в цілому по дирекції сплачено в бюджет

33.1 млрд.крб. у вигляді прибуткового податку на дохід, в тому

числі у місцевий бюджет - 16.5 млрд.крб. Крім того, перерахо-

вано 1.8 млрд.крб. на державне соціальне страхування.

За рік дирекцією і відділеннями банку "Україна" АК області

направлено на благочинну діяльність і спонсорство 285.4

млн.крб., в тому числі на підтримку комунального господарства

м. Львова і м.Вінники - 30.4 млн.крб., на розвиток культури -

12.6 млн.крб., освіти - 19 млн.крб., духовне відродження - 9

млн.крб., милосердя - 117.5 млн.крб. та інше.

У всіх відділеннях банку впроваджена система електронних

платежів, на що використано 325 млн.крб. власних коштів банку.

_Львівське регіональне управління Промінвестбанку .обслуговує

понад 300 господарських одиниць і 17 000 фізичних осіб -

вкладників. Серед його клієнтів більшість великих промислових

підприємств міста та області. Оплачений статутний фонд банку

складає 12 млрд.крб., що дозволяє в основному задовільнити

потребу в кредитах не тільки малих і середніх, а й найбільших

великих підприємств області.

Станом на 01.11.1993 р. кредитні вкладення в господарство

області склали по управлінню банку 146.4 млрд.крб., в т.ч. ко-

роткострокові - 117.7 млрд.крб. і довгострокові - 28.7

млрд.крб.

Пріоритет при кредитуванні банком надається базовим галу-

зям господарства. При цьому вартість кредитів для них завжди

встановлюється нижчою від вартості кредитів, що надаються ко-

мерційним структурам.

Заборгрваність державних підприємств по кредитах старом на

01!!1993 р. складала 119.7 млрд.крб. або 81.8 % всієї заборг-

рваності по області, в тому числі :

Сума заборгова- Питома вага

ності на 01.11.93 в загальній

(млн.крб.) заборгованості

в %

-------------------------------------------------------------

- машинобудування 22.4 15.3

- паливноенергетичний

комплекс 29.3 20.0

- хімічна промисловість 10.0 6.8

- транспорт і зв'язок 12.8 8.7

- забезпечення нафто-

продуктами 18.2 12.4

- будівельний комплекс 6.0 4.1

--------------------------------------------------------------

Характерно, що Промінвестбанк не обмежує сферу своєї діяль-

ності співробітництвом з промисловими підприємствами.

Львівській дирекції АПБ "Україна" передані кредитні ресурси

для кредитування сільського господарства на суму 15 млрд.крб.

по ставці, нижчій від облікової ставки Нацбанку на 90 %, тобто

по ставці 150%. На суму 2.1 млрд.крб. надано пільгових (під

150%) кредитів безпосередньо клієнтам банку "Україна" АК.

Установами Промінвестбанку здійснюється широка благочинна

діяльність, за 9 місяців 1993 р. надано благодійної допомоги в

сумі 21.2 млн.крб., в тому числі :

- на розвиток культури - 11.3 млн.крб.

- на розвиток спорту - 6.7 млн.крб.

- на духовне відродження - 0.6 млн.крб.

- милосердя - 2.6 млн.крб.

_Львівська обласна дирекція "Укрсоцбанку" .здійснює кредит-

но-розрахункові обслуговування 5 тисячі клієнтів.

Обласна дирекція "Укрсоцбанку" майже єдиний банк у Львові,

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.