бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

віднести також передачу грошових ресурсів в банківську

систему при виникненні тимчасової потреби в них і на-

дання фінансової допомоги окремому банку або банкам,

які мають недостачу коштів в зв'язку з погіршенням фі-

нансового стану.

Грошово-кредитна політика центрального банку здійс-

нюється через сукупність заходів, спрямованих на зміну

грошової одиниці в обігу, обсягів кредиту й емісії, або

на їх обмеження - залежно від стану економіки.

Мета грошово-кредитної політики центрального банку -

створити сприятливі умови для зайнятості робочої сили,

стримування інфляції, регулювання темпів економічного

зростання та збалансованості народного господарства і

платіжного фонду.

Серед методів грошово-кредитної політики важливе місце посідає

дископтна політика, яка пов'язана з купівлею векселів. Це

найстаріший метод кредитного регулювання. Зниження дисконтної

ставки Центрального банку стимулює комерційні банки розширюва-

ти кредитування підприємств, а підвищення - навпвки. Продаж

цінних паперів Центральним банком означає зменшення сум на ре-

зервних рахунках і звуження кредитування комерційними банками

своїх клієнтів.

Грошово-кредитна політика центральних банків має деякі су-

перечності: коли для підвищення ділової активності банк підні-

- 15 -

має дисконтну ставку, щоб сприяти припливу грошового капіталу

з-за кордону, то подорожчання кредиту гальмує зростання вироб-

ництва і пожвавлення внутрішньої ділової активності.

Центральний банк впливає на процес кредитування у народному

господарстві також шляхом відкриття спеціальних резервних ра-

хунків комерційних банків, на яких вони зобов'язані розміщати

депозити. Розміри депозитів (в процентах) залежать від того,

які внески своїх клієнтів мобілізував комерційний банк. Ці де-

позити є резервом для розширення кредитування, якщо цього пот-

ребує кон'юктура розвитку народного господарства, і страховим

фондом для комерційних банків від банкрутства.

Центральний банк не може бути конкурентом комерційних бан-

ків. Його головна мета - забезпечувати стабільність грошового

обігу та регулювати кредитні відносини.

Важлива роль у налагодженні ділової активності підприємств

суверенної України належатиме утвореному у 1991 році Націо-

нальному банку України (НБУ).

Будучи підзвітним лише Верховній Раді України, він має

право законодавчої ініціативи. Своє монопольне право випускати

грошові знаки та направляти їх в обіг НБУ поєднує з операція-

ми, які він проводить з резервними фондами та з касовим обслу-

говуванням комерційних банків, з купівлею-продажем державних

цінних паперів та іноземної валюти, з визначенням курсу націо-

нальної валюти щодо валют інших країн. Свій вплив на діяль-

ність підприємств він здійснює через обслуговування комерцій-

них та інших банків, у ході якого проводить відповідну грошо-

во-кредитну політику.

- 16 -

б) СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ.

Комерційні банки є основою кредитної системи. Вони утворюються

як акціонерні товариства або на пайових засадах і є кредитними

установами універсального характеру. Їх часто називають "фі-

нансовими універмагами" або "супермаркетингами кредиту". Вони

пов'язані з усіма сферами та фазами відтворення. Характерна

риса комерційних банків - повна самостійність підприємств у

сфері торгівлі позичковим капіталом. Вони провадять кредитну

політику на свій страх і ризик, що сприяє оперативному впливу

банків на економіку. Однак, це не означає, що комерційні банки

діють безконтрольно. Зокрема, у США комерційні банки належать

до найбільш контрольованої сфери підприємницької діяльності.

Основою такого контролю є спеціальне законодавство й артимоно-

польні закони.

До основних функцій банків належать:

1) кредитування підприємств, держави, приватних осіб та опера-

ції з цінними паперами; 2) регулювання грошового обігу; 3) за-

лучення тимчасово вільних грошових коштів, нагромаджень і пе-

ретворення їх у позичковий капітал; 4) здійснення грошових

розрахунків та платежів у господарстві; 5) випуск кредитних

засобів обігу (депозитно-чекова емісія); 6) консультації і на-

дання економічної та фінансової інформації.

Головною відмінністю комерційних банків від центральних

є відсутність права емісії банкнот.

Серед комерційних банків розрізняють два типи - універ-

сальні та спеціальні банки.

Універсальний банк здійснює всі або майже всі види бан-

- 17 -

ківських операцій:

- надання як короткострокових, так і довгострокових креди-

тів;

- операції з цінними паперами;

- прийом вкладів всіх видів;

- надання різноманітних послуг.

Спеціальний банк спеціалізується на одному чи небагатьох

видах банківських операцій. До країн, де переважає принцип

спеціалізації банків відносяться Великобританія, Франція, США,

Італія, Японія. Принцип універсалізації домінує в Швейцарії,

Німеччині й Австрії. (Мал.1).

Кредитні інститути

Універсальні банки Спеціальні банки

Приватні Інвестиційні

----------------

- Великі банки

- Регіональні банки Інотечні

- Приватні банкіри

- Приватні ощадні банки Галузеві

Державні універсальні банки Споживацького кредиту

--------------------------

- державні великі банки (надання розстрочки

- ощадні каси платіжу)

- 18 -

Кредитні товариства Кредитні інститути

-------------------- із спеціальними

- земельні функціями

- професіональні

- ощадні каси

Мал.1. Комерційні банки

Умови обороту капітала більш сприятливі в універсальних

банках, так як вони мають можливість враховувати ризик пропор-

ційно різним видам операцій.

В кінці 60-х на початку 70-х рр. розвиток процесу інтер-

націалізації привів до виникнення міжнародних банківських гру-

пувань. Вони об'єднують провідні міжнародні банки, які висту-

пають разом на міжнародних грошових ринках і ринках капіталів

як кредитори, отримуючи більш вигідні умови в конкурентній бо-

ротьбі за максимальні прибутки, виконуючи ті ж самі операції,

що й звичайні комерційні банки: кредитні операції, фондові

операції банків, що зв'язані з цінними паперами, комерцій-

но-посередницькі операції, тобто тимчасове управління майном

приватних осіб; лізінгові операції, які пов'язані із придбан-

ням банками машин та устаткування для надання їх в оренду.

Банківська система в Україні у ході реформи також набли-

жена до західного типу. Однак поки ще не завершено втілення в

життя економічних методів впливу банків на роботу підприємств.

В сучасній банківській системі України комерційні банки

- 19 -

складають первинну ланку. Вони виступають їх фундаментом, тому

що держава передала їь здійснення конкретних кредитно-розра-

хункових заходів по роботі з клієнтами (юридичними та фізични-

ми особами). Їх називають діловими банками.

Комерційні банки є результатом переходу від централізова-

ного управління економікою до ринкового. Виникнення у вироб-

ничому, постачальницькому, торгівельному секторах нашої еконо-

міки різноманітних комерційних структур з альтернативними фор-

мами власності вимагає адекватних їм кредитних установ, які

працюють на схожій основі - повному господарському розразунку,

які мають широкі права, базують свою діяльність на двух посту-

латах - ризику та прибутку.

Виникнувши як альтернатива державним банківським структу-

рам, комерційні банки стали, по суті, першою сферою економіки,

де реально йде її демонополізація, поступово починає діяти

конкуренція, гроші й кредит набувають ринкового змісту. Якщо

раніше їх рух відбувався тільки по вертикалі (знизу вверх і

зверху вниз), то тепер і по горизонталі. При цьому автомитичне

кредитування повністю виключається.

Існуюча в нас десятки років державна монополія на бан-

ківську справу скасована. Під кінець 1991 р. на території був-

шого СРСР діяло 1616 комерційних банків, з них на Україні - 61.

Ринок банківських послуг на Україні у 1993 р. формували близь-

ко 240 комерційних банків. Тим не менше до рівня держав з тра-

диційною ринковою економікою нам ще далеко за кількістю бан-

ків, що припадають на 100 тисяч населення, ми відстаємо від

розвинутих країн у десятки разів. В залежності від країни на

один наш банк припадає 20-50 зарубіжних. Для порівняння: в

- 20 -

розвинутій ринковій економіці США зараз нараховується біля 15

тисяч комерційних банків.

Зараз в Україні є декілька видів ділових банків, які роз-

різняють за : належністю статутного капіталу і засобом його

формування (акціонерне та банки-товариства з обмеженою відпо-

відальністю, з участю іноземного капіталу); за видами операцій

(універсальні та спеціалізовані); за територією діяльності

(республіканські, регіональні); за галузевою орієнтацією. За

засобом формування статутного фонду функціонують акціонер-

но-комерційні банки - АТ Західно-український комерційний банк,

акціонерно-комерційний банк "Галицький", акціонерний банк "Ль-

вів-Вест".

Функціонують також банки, капітали яких сформовані за ра-

хунок пайових внесків учасників-засновників - Акціонерно-ко-

мерційний Укрсоцбанк, агропромисловий банк "Україна" акціонер-

но-комерційний (АПБ "Україна" АК). Але більшість комерційних

банків - товариства з обмеженою відповідальністю - КБ "Карпа-

ти", "Львів", КБ "Верховина", "Гале-банк". Серед них перший в

Україні банк заснований виключно фізичними особами "Прут і К "

в Івано-Франківську.

За видами операцій вже створено багато універсальних бан-

ків. Це INKO, Перкомбанк, Аваль, Приватбанк. За територією ді-

яльності республіканськими є акціонерно-комерційний Промін-

вестбанк, акціонерно-комерційний Укрсоцбанк, АПБ "Україна" АК.

До банків галузевої орієнтації відносяться Монтажспецбанк, Ки-

ївдорбанк, Градобанк, Легбанк, Селянський комерційний банк

"Дністер".

За останній час розширюється створення комерційних банків із

- 21 -

залученням іноземного капіталу. Наприклад, недавно "Електрон-

банк" залучив іноземний капітал. Партнерами "Електронбанку"

стали декілька іноземних юридичних осіб. Серед них - підприєм-

ства, для яких важливим є оборот капіталу, фінансові компанії,

які "підтягують" українського партнера до високого рівня обс-

луговування за допомогою системи "Свіфт".

Залучивши іноземний капітал, банк дістає право надавати ва-

лютні кредити, які нині дуже потрібні підприємствам, у першу

чергу для придбання нових технологій, комплектуючих за кордо-

ном.

Практично любу інформацію про стан справ банку можна отри-

мати з аналізу його балансу, який видається у відкритій пресі.

Аналіз банківських балансів може пролити світло на реальний

стан справи в банківській сфері, визначити рейтинг банків за

самими різноманітними параметрами.

До числа одинадцяти великих комерційних банків України від-

носяться банки: INKO, Укрінбанк, "Відродження", Аваль, Атіо,

Градобанк, Народний банк, Перкомбанк, Легбанк, Араваксбанк,

Харківський банк, "Грант" (за 9 місяців 1993 року). Сумарний

статутний фонд одинадцяти великих банків складає 41,7

млрд.крб., в той же час сума коштів в стандартних фондах всіх

комерційних банків разом 67.8 млрд.крб. Сума статутного капі-

талу в банках не досягає суми включених банками податків, її

можна порівнять з об'ємом залучених зі сторони населення кош-

тів (для 11 великих банків ця сума склала 91 % розміру статут-

ного фонду, а для всієї маси комерційних банків - 63 % ). Це

говорить не стільки про активність населення, а про нереаліс-

тичну оцінку статутних фондів. Статутні фонди формувались то-

- 22 -

ді, коли реальна ціна карбованців була іншою, і наступні кроки

по збільшенню статутних фондів або по їх переоцінці залежали

від кон'юнктури.

Постановою Правління НБУ від 27.09.1993 комерційні банки

були зобов'язані до 01.01.1994 сформувати статутний фонд в

розмірі 2 млрд. крб. і до 01.07.1994 р. - 5 млрд.крб. Міні-

мальний розмір статутного фонду для новостворюваних банків

постановою правління від 21 грудня 1993 р. встановлено у роз-

мірі 3 млн. екю, тобто не менше 42 млрд.крб.

Сума прибутку по всій масі комерційних банків за 9 місяців

1993 р. в 3,8 раза перебільшила розмір статутного фонду, а по

групі 11 великих банків в 5,1 р. Сума виплачених податків в

своєму загальному об'ємі в 3.3 р. перебільшила сумарну касу

комерційних банків, а в групі 11 великих комерційних банків -

в 3.72 рази (тут вона склала 35.6 млрд. крб.)

Провідні комерційні банки України

на 1 січня 1995 р.

1.01.95

--------------------------------------------------------------

місце Назва банку Бали

--------------------------------------------------------------

1 (1) Промінвестбанк 4.18

--------------------------------------------------------------

2 (2) АПБ "Україна" АК 4.17

---------------------------------------------------------------

3 (11) ПУМБ (Донецьк) 3.25

--------------------------------------------------------------

- 23 -

4 (4) Приватбанк (Дніпропетровськ) 3.25

-------------------------------------------------------------

5 (9) Укр.кредитний банк 3.24

-------------------------------------------------------------

6 (6) Укрінбанк 3.15

------------------------------------------------------------

7 (5) Ексінбанк 3.15

-------------------------------------------------------------

8 (13) Банк "Аваль" 3.13

-------------------------------------------------------------

9 (8) Градобанк 3.00

------------------------------------------------------------

10(10) Банк "Відродження" 2.99

-------------------------------------------------------------

11 (3) Банк "Inko" 2.95

--------------------------------------------------------------

12(7) Укрсоцбанк 2.93

---------------------------------------------------------------

13(14) Лісбанк 2.92

--------------------------------------------------------------

14(12) Перкомбанк 2.92

--------------------------------------------------------------

15(19) Трансбанк 2.91

--------------------------------------------------------------

16(20) Банк "Атіо" 2.90

-------------------------------------------------------------

17(15) Правексбанк 2.85

-------------------------------------------------------------

- 24 -

18(16) Народний банк 2.83

--------------------------------------------------------------

19(16) Брокбізнесбанк 2.80

---------------------------------------------------------------

20(17) ЗУКБ (Львів) 2.65

---------------------------------------------------------------

Таблиця N1 відбиває розстановку серед перших двадцяти бан-

ків, згідно рейтингу, який був розроблений Українською фінан-

совою групою станом на 1 січня 1994 року.

Таблиця N1.

Провідні комерційні банки України

на 1 січня 1994 р.

---------------------------------------------------------

Місце Назва банку Бали

-----------------------------------------------------------

1.(3) Промінвестбанк 3.7

2.(1) АПБ "Україна" 3.7

3.(-) Укрексімбанк 3.3

4.(2) Укрінбанк 3.3

5.(5) Банк Відродження 3.3

6.(4) Банк "INKO" 3.3

7.(8) Приватбанк (Дніпропетровськ) 3.2

8.(6) Градобанк 3.2

9.(7) Перкомбанк 3.0

10.(10) Західно-український комерційний банк (Львів) 2.8

- 25 -

11.(11) Лісбанк (Ужгород) 2.7

12.(-) АК Укрсоцбанк 2.7

13.(12) Банк "Аваль" 2.7

14.(15) Правекс-банк 2.5

15.(9) Народний банк 2.5

16.(14) Банк "Ажіо" 2.4

17.(16) Економбанк (Рівне) 2.3

18.(17) Електрон-банк (Львів) 2.3

19.(19) Український кредитний банк 2.3

20.(18) Банк "Дніпро" (Дніпропетровськ) 2.2

1. Посилюється конкуренція комерційних банків //

"Галицькі контракти" - 1994 -N6 стор.6

Головною характеристикою банку є його надійність. В таблиці

N 1 максимально можлива кількість балів 5 (абсолютно надійний

банк) мінімальна - 0 (повне банкрутство). Особливості поточно-

го економічного стану вимагають надійність банку пов'язувати

перш за все з його ліквідністю. Але в класичному варіанті під

надійністю розуміють забезпеченість позичкових коштів - відно-

шення коштів на оперативних статтях пасиву, забезпеченість

внеслів громадян банківськими фондами, співвідношення між за-

гальним об'ємом фондів і величиною балансу банку (банківський

ризик).

В таблиці N1 в дужках вказане місце банку у рейтингу станом

на 01.10.1993 р.

Ми бачимо з таблиці, що за 1993 р. по своїй надійності на

перше місце вийшов Промінвестбанк, який також має найбільший

- 26 -

статутний фонд (665 млрд.крб.) , але в рейтингу Української

фінансової групи за 9 місяців 1993 р. він посідав на третьому

місці. З першого на друге місце перемістився один з українсь-

ких гігантів АПБ "Україна" АК, який має найбільшу кількість

філій по Україні. На третє місце вийшов Укрексімбанк, якого не

не було в рейтингу за 9 місяців 1993 р. Ми бачимо, що серед

всіх банків України перші три місця займають колишні державні

банки, а зараз акціонерні, що створені із пайовою участю дер-

жави великі гранди банківської справи.

------------

Нацбанк України визначив великі банки за статутним фондом

і...// "Закон і бізнес" - 1994 -N6 - стор.2.

Далі йдуть так звані "нові комерційні банки", більшість з

яких розташована у Києві (в таблиці, якщо банк має головну

контору в Києві, його місцезнаходження додатково не вказуєть-

ся). Постійне місце за рейтингом мають банк "Відродження" (п'-

яте), АТ Західно-український комерційний банк (десяте), Ліс-

банк (одинадцяте). До двадцяти провідних комерційних банків

України ввійшли два львівських банка - АТ Західно-український

комерційний банк та Електрон-банк. Банк INKO, який має най-

більший прибуток за 1993р. - 212.0 млрд.крб., найбільший влас-

ний капітал - 118.5 млрд.крб. та є найрентабельнішим (відно-

шення прибутку до статутного фонду) - 30.4 . Серед нових ко-

мерційних банків посідає на шостому місці за надійністю, хоча

за ітогами 9 місяців 1993 р. займав четверте.

Недавно відбувся з'їзд Асоціації комерційних банків Украї-

ни (АКБУ), яка зараз об'єднує близько 80 комерційних банків

(2). Останнім часом в АКБУ вступив один з колишніх державних

банків - АК Укрсоцбанк, що засвідчує скресання криги у міжбан-

ківських відносинах. На з'їзді константувалось, що Україна і

дотепер не має банківської системи, здатної працювати в ринко-

вих умовах. В той же час без такої системи неможливо стабілі-

зувати фінанси, провести приватизацію. Наводилися цифри:в Ро-

сії приблизно 2000 банків, а на Україні приблизно 240 (3).

-----------------

1. Знову рейтинг: "Нові КБ" у дзеркалі річних балансів //"Га-

лицькі контракти" - 1994 -N11 - стр. 24-25

2. Банки "грати за новими правилами // "Діло" - 1993 - N 30 -

стр.3

3. Комерційні банки проти адміністрування і диктату в економі-

ці //"Галицькі контракти" - 1993 N35

В Німеччині - 700 тисяч банківських підприємств, в Україні

- 116 тисяч. Наші вузи готують лише 700 банківських фахівців

на рік (1).

Рішенням НБУ комерційним банкам дозволено займатись інкаса-

цією та проведенням грошових знаків та інших цінностей, забо-

ронено займатись страхуванням, в тому числі і страхуванням

кредитів. Банкам дозволено купувати фабрики і заводи не більш

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.