бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Обложение налогом внешнеэкономической деятельности

Не підлягають оподаткуванню підакцизні товари власного

виробництва підприємств та організацій агропромислового комплексу України з

метою використання їх для обміну на паливно-мастильні матеріали, ліс,

гербіциди, добрива та інші матеріально-технічні ресурси для сільського

господарства.

Реалізація підакцизних товарів, включаючи імпортні, на експорт

за іноземну валюту підприємствами, що здійснюють посередницьку діяльність і

придбали ці товари за цінами з акцизним збором або у випадку оплати цими

підприємствами акцизного збору при проведенні митних процедур чи

оприбуткуванні товарів, (придбаних на території України за валюту шляхом

товарообмінних операцій або отриманих безкоштовно), їм повертаються суми

акцизного збору виходячи з митної вартості пропорційно сумі іноземної

валюти, яка фактично надійшла на рахунок підприємства, але не вищої сум

акцизного збору, сплачених до бюджету виготовлювачем або постачальником

підакцизних товарів, якщо не минув річний термін з дня надходження

відповідних сум до бюджету. Повернення проводиться фінансовими органами за

висновками податкової інспекції у 50ти денний термін після подання

вищевказаними підприємствами письмової заяви з документальним

підтвердженням:

а) про надходження коштів в іноземній валюті на розрахунковий

рахунок;

б) про перетин товаром митного кордону (вантажна митна

декларація з штампом митниці “пропуск дозволено”, а у відповідних випадках

- про відвантаження товару)4

В) про покупку товару (розрахункових документів; доручень, вимог-

доручень, вимог);

г) про сплату підприємством-виготовлювачем під акцизного товару

акцизного збору, підтверджену податковим органом довідкою;

д) на товари, що підлягають квотуванню і ліцензуванню, копії

ліцензії та документів на отримання квот.

Всі інші аспекти впровадження і сплати акцизного збору

аналогічні вищенаведеному податку на добавлену вартість.

Розглянемо податок на прибуток.

Балансовий прибуток підприємства - це загальна сума його прибутку від

всіх видів діяльності за звітний період, отримана як на території України,

і континентальному шельфі, у виключній економічній зоні, так і за її

межами, яка відображена в його балансі і включає прибуток від реалізації

продукції, в тому числі продукції допоміжних і обслуговуючих виробництв, що

не мають окремого балансу, основних фондів, нематеріальних активів, цінних

паперів, валютних цінностей, інших видів ресурсів та матеріальних

цінностей, а також прибуток від орендних операцій, роялті а також від під

реалізаційних операцій.

Платниками податку на прибуток є:

- суб’єкти підприємницької діяльності, бюджетні організації в частині

здійснення госпрозрахункової діяльності, банки крім НБУ і його установ, за

вийнятком госпрозрахункових, а також підприємств пенітенціарних закладів,

які є юридичними особами згідно з законодавством України, міжнародні

організації, що не мають імунітету та дипломатних привілеїв і здійснюють

підприємницьку діяльність в Україні;

- філії , відділення та інші відокремлені підрозділи платників

податку, що складають окремий баланс та мають розрахунковий рахунок;

- не резиденти, які здійснюють підприємницьку діяльність через

постійні представництва, розташовані на території України;

- не резиденти, які здійснюють репатріацію прибутків отриманих з

джерел на території України.

НБУ і його установи сплачують до державного бюджету суму перевищення

валових доходів над видатками згідно з кошторисом витрат, затверджених

Верховною Радою України.

Об’єктом оподаткування податку на прибуток є балансовий прибуток

платника податку, збільшений на:

- суму коштів фондів, створених платником податку за рахунок

собівартості продукції, робіт, послуг використаних ним не за цільовим

призначенням;

- суму коштів включаючи валютні цінності, вартість матеріальних

цінностей і нематеріальних активів, включаючи корпоративні права, цінні

папери, одержаних платником податку від інших суб’єктів підприємницької

діяльності на власні потреби безкоштовно чи у вигляді безповоротної

фінансової допомоги або не врахованих на рахунку реалізації.

Для цілей оподаткування балансовий прибуток зменшується на суму:

- прибутку від володіння корпоративними правами;

- податку на майно підприємств, що вноситься до бюджету згідно з

законодавством України;

- податку на землю, що використовується у сільському господарстві або

виробничому обороті;

- податку з власників транспортних засобів;

- витрат на утримання об’єктів соціально-культурної сфери, що

перебувають на балансі підприємства;

- грошових коштів, матеріальних цінностей і нематеріальних активів

підприємств, перерахованих до фондів, установ закладів, громадських та

релігійних організацій, метою діяльності яких не є отримання прибутку, для

здійснення екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної

освітньої, наукової та благодійної діяльності, але не більше 4 %

балансового прибутку;

- прибутку від реалізації інвесторам належної йому частки житла та

об’єктів торгівлі і соціально-побутового призначення, збудованих за рахунок

його коштів для військовослужбовців та членів їх сімей, які мають право на

отримання житла відповідно до чинного законодавства України.

При визначенні прибутку від реалізації продукції, виручка зменшується

на суму нарахованого податку на добавлену вартість, акцизного збору,

ввізного мита і митного збору та інших обов’язкових зборів і платежів,

визначених чинним законодавством, а також на суму витрат виробництва, що

відносяться на собівартість реалізованої продукції.

Розглянемо ставки податку на прибуток. Прибуток підприємств, включаючи

підприємства, засновані на власності окремого громадянина України,

оподатковується за базовою ставкою 30 %.

Прибуток від посередницьких операцій, аукціонних торгів матеріальними

цінностями, крім цінних паперів, корпоративних прав, валютних цінностей

оподатковується за ставкою 45%.

Прибуток від проведення лотерей, від казино, інших гральних домів,

ігрових автоматів з грошовим виграшем та іншого грального бізнесу

оподатковуються за ставкою 60 %, якщо інше не встановлено законодавством

про оподаткування доходів отриманих від грального бізнесу.

Від сплати податку на прибуток звільняються:

- підприємства - з прибутку, отриманого від виробництва

сільськогосподарської продукції та продукції її переробки на власних

переробних потужностях, включаючи міжгосподарські підприємства, за

вийнятком прибутку отриманого від квітково-декоративного рослинництва,

виробництва спирту, лікеро-горілчаних виробів, пива, хутряних та тютюнових

виробів, вино матеріалів, крім тих, що реалізуються для наступної

переробки;

- рибні господарства та риболовецькі колгоспи - з прибутку від вилову

риби та її переробки на власних виробничих потужностях;

- ветеринарно-санітарні заводи - з прибутку отриманого від збору та

утилізації трупів загиблих тварин і виробництва з них білково-кормових

добавок;

- будівельні, монтажні, проектні та інші підприємства і організації з

прибутку отриманого в результаті спорудження в сільській місцевості житла,

об’єктів побуту, культури, торгівлі, охорони здоров’я, фізкультури і

спорту, освіти, зв’язку, а також шляхів, енергетичних, газових та

водорозподільних систем, тваринницьких приміщень, інженерно-технічних

комплексів машинно-тракторного парку та інших об’єктів, які впливають на

поліпшення соціального становища села.

Суми податку на прибуток зменшуються:

- до 20 % - на відшкодування витрат підприємства на реконструкцію і

модернізацію активної частини основних фондів, здійснених в

оподатковуваному періоді, у разі повного використання на цю мету

амортизаційних відрахувань і залишків коштів фонду розвитку виробництва та

інших аналогічних фондів, створених за рахунок минулих періодів;

- до 50 % - на відшкодування витрат підприємства на закупівлю

спеціального обладнання і устаткування для забезпечення роботи інвалідів 1

і 2 груп, що перебувають з ним у трудових відносинах. Звільняються від

сплати податку на прибуток підприємства громадських організацій інвалідів,

зареєстровані згідно з чинним законодавством, де інваліди становлять 50%

загальної чисельності працюючих в основному виробництві, і за умов, що

рентабельність зазначених підприємств не перевищує 50 % і що вони не

займаються експортно-імпортними операціями, крім випадків коли такі

операції здійснюються для забезпечення виробництва власної продукції та її

реалізації. Сума нарахованого податку, яка зменшилась на кінець звітного

року, після його зменшення на зазначені цілі, підлягає перерахуванню до

бюджету на загальних підставах;

- до 100 % - на відшкодування витрат підприємств та організацій,

спрямованих на інвестування будівництва і придбання житла для

військовослужбовців та членів їх сімей, які мають право на отримання житла

відповідно до чинного законодавства України.

Особливу увагу потрібно звернути на оподаткування прибутку підприємств

з іноземними інвестиціями, які зареєстровані в Україні. Прибуток

підприємств з іноземними інвестиціями, зареєстрованими до 1.01.95 р., не

оподатковується протягом 5 років з моменту внесення кваліфікованої

інвестиції, за вийнятком прибутку який отримано від операцій, що

оподатковуються за ставками 45 та 60 %. Пільги, поширюються на підприємства

з іноземними інвестиціями, якщо кваліфікаційна іноземна інвестиція не

відчужується протягом пільгового податкового періоду. В разі відчуження

кваліфікаційної іноземної інвестиції раніше від зазначених термінів такі

підприємства сплачують податок у повному обсязі за весь пільговий період,

протягом якого вони його не сплачували.

Прибуток від господарської діяльності, отриманий при здійсненні

іноземної інвестиції на основі договорів про виробничу кооперацію, спільне

виробництво та інші види спільної діяльності без створення юридичної особи,

укладених до 1.01.95 р., якщо такі договори передбачають здійснення

іноземних інвестицій на території України в обсязі не менш як 100 000 $ США

у випадках, визначених чинним законодавством, оподатковується у порядку

передбаченому для оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями. При

цьому підприємство веде окремий бухгалтерський облік та звітність щодо

операцій, пов’язаних з цими договорами, та відкриває окремий рахунок в

установах банків України для проведення розрахунків, пов’язаннях з

виконанням таких договорів. Прибуток підприємств з іноземними інвестиціями,

зареєстрованих після набрання чинності Закону “Про оподаткування прибутку

підприємств”, або прибуток отриманий від здійснення з іноземної інвестиції

на основі договорів без створення юридичної особи, укладених після 1.01.95

року, оподатковується на загальних підставах.

Мито є непрямим податком, що зтягується з товарів, які переміщуються

через митний кордон країни, тобто ввозяться, вивозяться чи прямують

транзитом. На відміну від інших податків стягнення мита здійснюється не

тільки і не стільки у фіскальних цілях, які полягають у формуванні дохідної

частини бюджету, митна політика спрямована на формування раціональної

структури експорту та імпорту в умовах відсутності прямого втручання

держави в цю сферу. Введення мита має на меті здійснення економічного тиску

на відповідні держави чи надання їм найбільшого сприяння.

Платниками мита є будь-які юридичні або фізичні особи, котрі

здійснюють переміщення через митний кордон України товарів або інших

предметів, що підлягають митному оподаткуванню згідно з чинним

законодавством.

Об’єктом оподаткування є митна вартість товарів або інших які

переміщуються через митний кордон України. Для визначення митної вартості

товарів валюта контракту перераховується у національну валюту України за

курсом НБУ, що діє на день подання митної декларації. В Україні існують два

види мита ввізне та вивізне. Ввізне мито сплачується по товарах, що

імпортуються, вивізне - по товарах, що експортуються. Запроваджено також

два види ставок, за якими обчислюється сума мита, що підлягає сплаті до

бюджету:

а) в % до митної вартості товарів, які переміщуються через митний

кордон;

б) у встановленому грошовому розміру на одиницю товару.

Мито нараховується митними органами виходячи з митної вартості й

установлених ставок мита. Митна вартість сплачується в відповідності з

чинним законодавством, вона визначається у фактично сплачених цінах, або в

цінах, що підлягають сплаті на момент перетину митного кордону. При

встановленні митної вартості до неї включається ціна товару, зазначена в

рахунках-фактурах, а також витрати на транспортування до пункту перетину

митного кордону, комісійні та брокерські послуги тощо.

При справлянні мита встановлена розгалужена система пільг. Від сплати

мита повністю звільняються:

- транспортні засоби, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення

вантажів, багажу та пасажирів, а також предмети матеріально-технічного

постачання і спорядження, палива, продовольство та інше майно, необхідні

для їх нормальної роботи на час перебування в дорозі, в пунктах проміжної

зупинки або придбані за кордоном у зв’язку з ліквідацією аварії;

- валюта України, іноземна валюта та цінні папери;

- товари та інші предмети, що підлягають оберненню у власність держави

у випадках, передбачених законами України;

- товари та інші предмети, що стали в результаті пошкодження до

пропуску їх через митний кордон України не придатними до використання як

вироби або матеріали;

- предмети, що ввозяться в Україну для офіційного і особистого

користування або вивозяться за кордон організаціями та особами, які

відповідно до міжнародних договорів України користуються правом безмитного

ввезення в Україну або вивезення з України таких предметів:

- товари та інші предмети, які походять з митної території України і

ввозяться назад на цю територію без обробки або переробки, а також товари

та інші предмети іноземного походження, які вивозяться назад за межі митної

території України без обробки або переробки;

- товари та інші предмети, що знову ввозяться на митну територію

України і походять з іншої території, які були оплачені митом при

первісному ввезенні на митну територію України та тимчасово вивозились за

її межі;

- товари та інші предмети, що знову вивозяться за межі митної

території України і походять із цієї території, які були оплачені митом при

первісному вивезенні за митну територію України та тимчасово ввозились на

цю територію;

- інші товари та інші предмети, що визначаються законами України.

Згідно з чинним законодавством України можуть бути встановлені пільги

по сплаті мита у вигляді: зниження ставок мита, безмитного ввезення та

вивезення товару з спеціальних митних зон, встановлення преференції що до

ставок єдиного митного тарифу України.

Розділ 3. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності в Україні на

прикладі спільного підприємства “Реемстма - Черкаси тютюнова фабрика”.

Підприємства з іноземними інвестиціями є важливим суб’єктом

зовнішньоекономічної діяльності, який сприяє розвитку вітчизняного

виробництва, створенню нових робочих місць, ефективному використанню

ресурсної бази та надходженню додаткових коштів до державного бюджету.

Черкащина серед областей України займає одне з провідних місць за

обсягами інвестиційних внесків в економіку. Так, акціонерне товариство

“Азот” провело приватизацію за допомогою корпорації “Термосинтекс” з

Ліхтенштейном, яка внесла в статутний фонд 70 тис. $ США, що склало 30 %

від його обсягу. Компанія “Графія” з Німеччини виділила 5 млн. $ США на

реконструкцію обласної друкарні, внаслідок чого вона в тричі збільшила

обсяг випуску продукції. Компанія “Матс” за рахунок інвестицій в сумі 3

млн. $ США побудувала унікальний завод для переробки насіння кукурудзи і

тепер належать до розряду найбільших в Україні постачальників якісних

елітних сортів кукурудзи. У вигляді сільгосптехніки на загальну суму

1221620 нім. марок зареєстровані інвестиції в спільне АПТП “Гірський

Тікич“ від німецького підприємства “Майсенер Ландвіршафтліж Бетайліг УНГС

Гезеллшафт ГнбХ”. А американське підприємства “Dimeltol Internation Trading

Inc” внесло інвестиції у вигляді обладнання для виробництва продуктів

харчування на суму 1млн. $ США в кооператив “Контакт”. Українсько-польське

спільне підприємство “Логос” зареєструвало іноземну інвестицію, як внесок

громадянина Польщі пана Єжи Залжеєвськи до статутного фонду підприємства на

суму 271100 $ США.

Спільне українсько-польсько-американське підприємство “Італьяно в

Україні лтд”отримало від громадянина США Станіслава Пашинського сировину

для виробництва шампанських вин, матеріали, обладнання на суму 18225000 $

США та 43743 нім. марок.

Черкаська тютюнова фабрика отримавши у вигляді обладнання, сировини

інвестицій на суму 31616724 нім. марок від німецької фірми “Reemtsma

Cigarettenfabriben” створила спільне підприємство “Реемстма - Черкаси

тютюнова фабрика”.

Створення спільного підприємства дало можливість “Черкаській

тютюновій фабриці” переобладнати виробництво, покращити технологію і

культуру виробництва, опанувати нові марки цигарок, значно підвищити їх

якість та зовнішнє оформлення.

Таблиця 3.1. Виробництво цигарок на підприємстві в 1995-1996

роках.

|Продукція |Одиніці |1996 р |1995 р |% до |

| |виміру | | |1995 р. |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Випуск всього |млн.шт. |8092,8 |8744 |92,6 |

|в т.ч. | | | | |

| цигарки без фільтру | -- "" |6455,2 |7371,7 |87,6 |

| |-- | | | |

| цігарки з фільтром | -- "" |1637,6 |1672,3 |119,3 |

| |-- | | | |

|з них | | | | |

| Вест |-- "" --|953,3 |148,1 |643,7 |

| Майстер KS |-- "" --|299,2 |54,4 |550,0 |

|Вартість подукції |тис.грн.|64398 |28401 |226,7 |

|в діючих цінах | | | | |

| в порівняльних цінах на |тис.грн.|56176 |43024 |130,6 |

|01.01.96 | | | | |

За 1996 р. всього випущено 8092,8 млн.шт. цигарок, що складає 92,6 %

до випуску 1995 р. Зниження випуску цигарок пояснюється зниженням поставок

в Росію, оскільки урядом Росії був введений акцизний збір, зниженням

постачання в Середню Азію через скорочення переробки давальницької

сировини, зниженням платежеспроможністю населення.

Рис. 3.1. Виробництво цигарок в 1995 р.

[pic]

Рис. 3.2. Виробництво цигарок в 1996 р.

[pic]

В 1996 р. структура продажу тютюнових виробів змінилась. Доля цигарок

без фільтра зменшилась на 4,5 %, виробництво зменшилось на 916,5 млн. штук

в порівнянні з 1995 р. На 643,7 % зросло виробництво цигарок торгової марки

“Вест” і на 550 %

цигарок марки “Майстер”, що привело до збільшення долі цих цигарок

відповідно з 1,7 % до 11,8 % та з 0,6 % до 3,6 %. Доля інших цигарок із

фільтром зменшилась на 8,6 %.

Таблиця 3.2. Відвантаження цигарок в 1995-1996 роках.

|Продукція |Одиниц|1996 р |1995 р |% до |

| |і | | |1995 р. |

| |виміру| | | |

|Відвантаження всього |млн.шт|8559,7 |8405,2 |101,8 |

| |. | | | |

|в т.ч. по Україні | -- ""|7482,3 |5993,6 |124,8 |

| |-- | | | |

|Експорт | -- ""|992,4 |707,6 |140,2 |

| |-- | | | |

|Давальницька продукція | -- ""|85,0 |1704,1 |5,0 |

| |-- | | | |

Рис. 3.3. Відвантаження цигарок в 1995-1996 роках.

[pic]

В 1996 р. відвантаження цигарок збільшилося на 154,5 млн. штук. Це

відбулося за рахунок збільшення продажу цигарок в Україні на 1488,7 млн.

штук, експорту на 284,8 млн. штук, та одночасного зменшення операцій з

давальницькою продукцією в 20 раз. В 19996 р. відвантажено 85 млн. штук

давальницької продукції, що склало 1 % від загального обсягу відвантаження.

В 1995 р. відвантажено 1704,1 млн. штук або 20,3 %. Питома вага

давальницької продукції зменшилась з 20,3 % до 1 %, що свідчить про

покращення фінансового стану підприємства, покращення власних виробничих

потужностей.

Відвантаження цигарок на експорт збільшилось на 288,4 млн. штук. Це

свідчить про те, що підприємство збільшило свою конкурентноздатність,

підвищило ефективність використання наявних виробничих потужностей,

знайшло нові ринки збуту. Надходження грошових коштів від експорту

становить 22%. Це свідчить про більш рентабельне виробництво цигарок на

експорт, ніж для продажу на внутрішньому ринку країни. Відвантаження

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.