бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Формы и системы оплаты труда

| | | | |тис. | | | | |

|5. Робочі машини |25 380 |28,2 |с 1.07|1300тис|с1.07 |1200 |26 080 |28,56 |

|та обладнення | | | | | |тис. | | |

| | | | | |с1.08 |500 | | |

| | | |с 1.11|1100тис| |тис. | | |

|6. Вимірювальні |2 070 |2,3 | – | – | – | – |2 070 |2,3 |

|прилади та | | | | | | | | |

|обладненя | | | | | | | | |

|7. Транспортні | 180 |0,2 | – | – | – | – | 180 |0,19 |

|засоби | | | | | | | | |

|8.Виробничий та | 450 |0,5 | – | – | – | – | 450 |0,49 |

|господарський | | | | | | | | |

|інвентарь | | | | | | | | |

|ВСЬОГО : |90 000 |100 % | - | 3 900 | - |2 600 |91 300 | |

Чисельність працюючих 100 чол. Ціна однієї тони продукції 39,8 грн.

Собівартість – 32,5 грн. Визначити :

1). Структуру основних виробничих фондів на кінець року, і її зміни в

порівнянні з початком року ;

2). Суму амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних

виробничих фондів за наступний за плановим рік ( згідно ЗУ “Про

оподаткування прибутку підприємств” ) ;

3). Показники стану динаміки та єфективності використання основних

виробничих фондів.

В таблиці 2.1 наведені структура основних виробничих фондів на початок і

на кінець року, а також рух основних виробничих фондів за рік.

На початок року загальна вартість основних виробничих фондів становить

90000 тис г-рн. В структурі основних виробничих фондів питома вага

будинків на початок року складає 33,8%, на кінець року - 33,3% (їх вартість

на протязі року не змінилась і становить 30420 тис. грн.). Питома вага

споруд на початок року - 14,8%, на кінець року 14,6% (вартість на протязі

року не змінилась і становить 13320 тис. грн.); питома вага передавальних

пристроїв на початок року - 5,5%, на кінець року - 5,4% (вартість і на

початок і на кінець року - 4950 тис. грн.); питома вага вимірювальних

приладів та обладнання на початок року складає 2,3% (вартість 2070 тис.

грн.), на кінець року - 2,26% ( 2070 тис. гри.), питома вага і вартість

транспортних засобів і виробничого та господарською інвентарю на протязі

року не змінились і складають відповідно 0,2% або 180 тис. грн. для

транспортних засобів і 0,5% або 450 тис. грн. для виробничого та

господарського інвентарю ( питома вага 0,19 % і 0,49 % відповідно на

кінець року)

Зменшення питомої ваги будинків на 0,5%, споруд на 0,2%, передавальних

пристроїв на 0,1%, вимірювальних приладів і обладнання на 0,04%,

транспортних засобів на 0,01% та інвентарю на 0,01 % на кінець року

викликано тим, що на кінець року збільшилась питома вага силових машин та

обладнання на 0,45% і робочих машин і обладнання на 0,36%. На початок року

питома вага силових машин і обладнання складала 14,7% (13230 тис. грн.), на

протязі року було введено в дію основних засобів цього виду на суму 1500

тис. грн., виведено з експлуатації - на суму 900 тис. грн., і на кінець

року вартість силових машин і обладнання становить 13830 тис. грн., що

дорівнює 15,15% загальної вартості основних виробничих фондів на кінець

року. Питома вага робочих машин і обладнання на початок року становить

28,2% (25380 тис. грн.), за рік введено робочих машин і обладнання на суму

2400 тис. грн., виведено - на суму 1700 тис. грн., і на кінець року

вартість робочих машин становить 26080 тис. грн., питома вага на кінець

року становить 28,56 %.

Загальна вартість основних виробничих фондів на кінець року становить

91 300 тис. грн.

2. 2. Визначення суми амортизаційних відрахувань на повне відновлення

основних виробничих фондів на наступний рік.

Для виробничих цілей, а також для цілей оподаткування при розрахунку

оподатковуваного прибутку використовується метод нарахування сум

амортизаційних відрахувань, визначений статтею 8 Закону України "Про

оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. № 283/97-ВР).

Згідно цього метода розрахунок амортизаційних відрахувань ведеться за

трьома групами основних засобів. Відповідно до п.8.2.2 Закону "Про

оподаткування прибутку підприємств" основні фонди розділяються за такими

групами:

група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні

пристрої, в тому числі жилі будинки та їх частини (квартири і місця

загального користування);

гррупа 2 - автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього;

меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та

інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для

автоматичного оброблення інформації, інформаційні системи, телефони,

мікрофони та рації, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та

приладдя до них;

група 3 - будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1 і 2.

Норми амортизаційних відрахувань становлять: для 1 групи - 5% річних,

для 2 групи — 25% річних, для 3 групи - 15% річних.

Суми амортизаційних відрахувань звітного періоду визначаються шляхом

застосування норм амортизації, вказаних вище, до балансової вартості груп

основних фондів на початок звітного періоду.

Ам= Нам х Б (а) х Т

де Нам - норма амортизації відповідної групи

Б(а) - балансова вартість групи на початок звітного періоду

Т - період

Б(а) = Б(а-1) + П (а-1) – В(а-1) – А(а-1)

де Б(а) - балансова вартість групи на початок звітного періоду;

Б(а-1) - балансова -вартість групи на початок періоду, що передував

звітному;

П(а-1) - сума витрат, понесених та придбання основних фондів,

здійснення капітального ремонту реконструкцій, модернізацій та інших

поліпшень основних фондів протягом періоду, що передував звітному;

В(а-1) – сума вивсоених з експлуатації основних фондів

протягом періоду, що передував звітному;

А(а-1) – сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у періоді, що

передував звітному.

Розіб’ємо наші основні засоби (табл. 2.1) по групах:

|І група |II група |III група |

|Назва |Сума |Назва |Сума |Назва |Сума |

| |на |на | |на |на | |на |на |

| |01.01 |31.12.| |01.01 |31.12.| |01.01 |31.12.|

| |2000 |2000 | |2000 |2000 | |2000 |2000 |

|Будинки |30 420|30420 |Вимирювальн|2 070 |2 070 |Силові машини|13 230|13 830|

| | | |і прилади | | |і обладнання | | |

| | | |і | | | | | |

| | | |обладнання | | | | | |

|Споруди |13 320|13 320|Транспортні|180 |180 |Робочі машини|25 380|26 080|

| | | |засоби | | |і обладнання | | |

|Передавальн|4 950 |4 950 | | | |Виробничий і| 450 | 450 |

|і пристрої | | | | | |господарський| | |

| | | | | | |інвентар | | |

|Всього: |48 690|48 690| |2 250 |2 250 | |39 060|40 360|

Визначимо суму амортизаційних відрахувань по кожній групі основних

засобів:

Ам(2001) = Нам х Б(01.01.2001) х Т

Б(01.01.2001) = Б(01.01.2000) + П(2000) - В(2000) - Ам(2000)

Ам(2000) = Нам х Б(01. 01.2000) х Т

це можна записати однією формулою :

Ам(2001) = Нам х (Б(01.01.2000) + П(2000) - В(2000) - (Нам х

Б(01.01.2000) х Т)) х Т

1. Сума амортизаційних відрахувань по І групі основних засобів

Ам(2001) = 5% х (48690 - 5% х 48590 х 1) х 1 = 2 313,025 тис. гри.

2. Сума амортизаційних відрахувань по II групі основних засобів

Ам(2001) = 25% х (2 250 - 25% х 2250 х 1) х 1 = 421,875 тис. грн.

3. Сума амортизаційних відрахувань по III групі основних засобів

Ам(2001) = 15% х (40 360 - 15% х 39 060 х 1) х 1 = 5 175,15 тис. грн.

2. 3. Визначення показників стану, динаміки, забезпечення та ефективності

використання основних виробничих фондів

2.3.1. Показники технічного стану основних фондів

Коефіцієнт зносу основних фондів :

К зносу=[pic]=[pic]=0,097 або 9,7 %.

Ам(2000)=5% х 48690 х 1 + 25% х 2250 х 1 + 15% х 39060 х 1 =

= 2434,5 + 562,5 + 5859 = 8 856 тис. грн.; Совф на кінець року = 91300

тис. грн.

Коефіціент придатності :

К придат = 1 – К зносу = 1 – 0,097 = 0,903 або

90,3 % -

технічний стан ОВФ добрий.

2.3.2 Показники динаміки основних фондів

Коефіціент оновлення основних фондів:

К оновл = [pic] = [pic] = 0,043 або 4%.

Коефіціент вибуття основних фондів:

К виб = [pic] = [pic]= [pic]= 0,029 або 3%.

Коефіціент приросту основних фондів:

К приросту = [pic]= [pic] = 0,014 або 1%.

2.3.3 Показники забезпеченості основними фондами

Фондоємкість : ФЕ = [pic][pic] = [pic] = 11,3 (грн. / грн.)

[pic]овф за рік = Совф на початок року + Свведених ОВФ за рік х Т

(кількість повних місяців роботи) / 12-

- Свибувших ОВФ за рік х Т (кількість повних місяців

роботи) / 12 = 90 000 +

+ (700х10 + 800х3 + 1300х6 + 1100х2)/12 – (900х11 +1200х6 + 500х5) / 12 =

= 90 000 + 1616,7 – 1633,3 = 89 983,4 тис. грн.

ВД = Ціна х Q = 39,8 грн. Х 200 тис. т = 7960 тис. грн.

Фондоозброєність :

ФВ = [pic]ОВФ за рік = [pic] = 899,9 (тис.

грн. / чол.)

На кожного працюючого на підприємстві припадає основних виробничих

фондів на суму 899,9 тис. грн.

Фондоозброєність технічна :

ФВт=[pic] ОВФ за рік III гр. =[pic]= [pic] = 390,4 ( тис. грн./ чол.)

2.3.4. Показники єфиктивності використання основних фондів

Фондовіддача:

ФО = [pic] = [pic] = 0,088 ( грн. / грн. )

На кожну вкладену гривну отримуємо 8 коп. прибутку.

Рентабельність ОВФ:

R = [pic] х 100% = [pic]х 100% = [pic] х 100% = [pic] х 100% = 1,6 %

3. Розрахувати та розподілити чистий прибуток підприємства.

Розрахувати та розподілити чистий прибуток підприємства на

прикладі свого підприємства. Вказати від діяльності підприємства та

форму власності. Якщо виручка від реалізації продукції основного

виробництва (доходів від робіт або послуг ) склада. 90 000 тис. грн.

за рік.

Розрахуємо чистий прибуток підприємства, яке здійснює торгівельну

діяльність (форма власності підприємства - колективна, організаційно-

правова форма - товариство з обмеженою відповідальністю). Розглянемо на

умовному числовому прикладі заповнення форми № 2 "Звіт про фінансові

результати" цим підприємством.

тис. грн.

|Стаття |Код |За |

| |рядка |звітний |

| | |період |

|1 |2 |3 |

|Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, |010 |90000,0 |

|послуг) | | |

|Податок на додану вартість |015 |15000,0 |

|Акцизний збір |020 |- |

| |025 | |

|Інші вирахування з доходу |030 |- |

|Чистин доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, |035 |75000,0 |

|робіт, послуг) | | |

|Собівартість реалізованої прод\тщії (товарів, робіт, |040 |45000,0 |

|послуг) | | |

|Валовий: |050 |30000,0 |

|- прибуток | | |

|- збиток |055 |- |

|Інші операційні доходи |060 |100,0 |

|Адміністративні витрати |070 |300,0 |

|Витрати на збут |080 |500,0 |

|Інші операційні витрати |090 |- |

|Фінансові результати від операційної діяльності: |100 |29300,0 |

|- прибуток | | |

|- збиток |105 |- |

|Доход від участі в капіталі |110 |- |

|Інші фінансові доходи |120 |- |

|Інші доходи |130 |.. - |

|Фінансові витрати |140 |- |

|Витрати від участі в капіталі |150 |- |

|Інші витрати |160 |50,0 |

|Фінансові результати від звичайної діяльності до |170 |29250,0 |

|оподаткування - - прибуток | | |

|- збиток | | |

| |175 |- |

|Податок на прибуток від звичайної діяльності |180 |8775,0 |

|Фінансові результати від звичайної діяльності: |190 |20475,0 |

|- прибуток | | |

|- збиток | | |

| |195 |- |

|Надзвичайні: |200 | |

|- доходи | | |

|- витрати | | |

| |205 |- |

|Податки з надзвичайного прибугасу |210 |- |

|Чистий: |220 |20475,0 |

|прибуток | | |

|- збиток | | |

| |225 | |

В рядку 010 "Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,

робіт, послуг)" відображений загальний доход (виручка) від реалізації

товарів (без вирахування податку на додану вартість).

В рядку 015 "Податок на додану вартість" відображено суму податку на

додану вартість, яка була включена до складу доходу (виручки) від

реалізації товарів, показаного в рядку 010.

Показник рядка 035 "Чистий доход (виручка) від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг)" визначається шляхом віднімання із суми доходу

(виручки) від реалізації товарів, відображеної в рядку 010, суми податку на

додану вартість, відображеної в рядку 015 (90000,0 - 15000,0=75000,0 тис.

грн).

В рядку 040 "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,

послуг)" відображена собівартість реалізованим товарів.

"Валовий прибуток" (рядок 050) розрахований як різниця між чистим

доходом від реалізації товарів, відображеної в рядку 035, і собівартістю.

реалізованих товарів, показаною в рядку 040 (75000,0 - 45000.0 = 30000,0

тис. грн.).

В рядку 060 "Інші операційні доходи" показаний доход від оренди

майна.

В рядку 070 "Адміністративні витрати" відображені загально-

господарські витрати, які виникли протягом звітного періоду в процесі

операційної діяльності підприємства в зв'язку з його управлінням і

обслуговуванням (загальні корпоративні витрати (витрати на проведення

річних зюорів, представницькі витрати тощо), витрати на службові

відрядження і утримання апарату управління, витрати на утримання основних

засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського

користування (амортизація, ремонт, опалення, освітлення тощо), витрати на

зв'язок, амортизація необоротних активів загальногосподарського

використання, податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові

платежі, плата за послуги банку).

В рядку 080 "Затрати на збут" відображені загальногосподарські

виграти, які виникли протягом звітного періоду в процесі операційної

діяльності підприємства, пов'язаної з реалізацією (збутом) товарів (витрати

на пакувальні матеріали, ремонт тари, оплату праці та комісійні винагороди

торговим агентам і працівникам підрозділів, які забезпечують збут, витрати

на відрядження працівників, зайнятих збутом, витрати на утримання основних

засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних із збутом

товарів (амортизація, ремонт, опалення, освітлення тощо), витрати на

транспортування товарів відповідно до умов договору поставки товару,

витрати на гарантійний ремонт і обслуговування, інші витрати, пов'язані із

збутом).

"Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток або

збиток" (рядок 100) визначені як алгебраїчна сума показників' валового

прибутку (рядок 050), іншого операційного доходу (рядок 060),

адміністративних витрат (рядок 070), витрат на збут (рядок 080) та інших

операційних витрат (рядок 090) (30000,0 + 100,0 - 300,0 - 500,0 = 29300,0

тис. грн.).

Рядок 120 "Інші фінансові доходи" містить суму отриманих відсотків за

облігаціями.

В рядку 140 "Фінансові витрати" відображені витрати, пов'язані зі

сплатою відсотків за користування кредитами банку.

В рядку 160 "Інші затрати" показані витрати, пов'язані з ліквідацією

(розбиранням, демонтажем) необоротних активів.

"Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування"

(рядок 170) визначаються як алгебраїчна сума таких показників: прибуток від

операційної діяльності (рядок 100), доход від участі в капіталі (рядок

110), інші фінансові доході (рядок 120), інші доходи (рядок 130), фінансові

витрати (рядок 140), втрати від участі в капіталі (рядок 150) та інші

витрати (160) (29300,0 - 50,0 = 29250,0 тис. грн.).

В рядку 180 "Податок на прибуток від звичайної діяльності"

відображено суму податку на прибуток.

Рядок 190 "Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток,

збиток" визначається як різниця між сумою прибутку від звичайної діяльності

до оподаткування (рядок 170) і сумою податків на прибуток (рядок 180)

(29250,0 - 8775,0 = 20475,0 тис. грн.).

"Чистий прибуток «бо збиток" (рядок 220 або 225) розраховується як

алгебраїчна сума прибутку (або збитку) від звичайної діяльності і

надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку (рядок 200 або 205) і податків

з надзвичайного прибутку (210). В нашому випадку значення рядка 220

дорівнює значенню рядка 190.

В нашому випадку (виходячи з наявних даних) формулу розрахунку чистого

прибутку можна записати:

Чистий прибуток =

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) -

Податок на додану вартість — Собівартість реалізованоїпродукції (товарів,

робіт, послуг) + Інші операційні доходи —Адміністративні витрати — Затрати

на збут + Інші фінансові доходи -Фінансові витрати - Інші витрати -

Податок на прибуток = 20475,0 тис. грн.

Чистий прибуток розподілено по фондам і затверджено загальними

зборами засновників товариства з обмеженою відповідальністю в таких

розмірах:

- фонд розвитку - 70% - 14332,5 тис. грн.

- резервний фонд – 5% - 1023,75 тис. грн.

- фонд матеріального стимулювання — 10% - 2047,5 тис. грн.

- фонд дивідендів - 15 % - 3071,25 тис. грн.

Література:

1. Бойчик І.Н. Хорив П.С. «Економіка піприємств» Львів 1998 р.;

2. Покропивний «Економіка піприємств» в 2-х томах Київ 1995 р.;

3. «Экономика предприятия» Грузиков В.Г. Москва 1998 г.;

4. Зайцев К.Л. «Экономика промышленного предприятия» Москва 1996г.;

5. «Экономика предприятия» под редакцией Волкова О.И. Москва 1997 г.;

6. Шмалян Г. «Основы и проблемы экономики предприятия» М. 1996 г.;

7. Ткаченко А.П. – курс лекций в метод кабинете.

8. Піддірюгіна «Фінанси підприємств» Київ 1998 р.

Страницы: 1, 2


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.