бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

Поняття та види цінних паперів

Поняття цінних паперів

Цінні папери - грошові документи, що засвідчують право

володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою,

яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило,

виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість

передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим

особам.

Цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника. Іменні цінні

папери, якщо інше не передбачено цим Законом або в них спеціально не

вказано, що вони не підлягають передачі, передаються шляхом повного

індосаменту (передавальним записом, який засвідчує перехід прав за цінним

папером до іншої особи). Цінні папери на пред'явника обертаються вільно.

Цінні папери можуть бути використан для здійснення розрахунків, а

також як застава для забезпечення платежів і кредитів.

Відновлення втрачених іменних цінних паперів провадиться

державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що

випустили ці папери. Спадкоємство цінних паперів здійснюється

відповідно до цивільного законодавства України. Поняття, особливі

умови випуску, використання та обігу приватизаційних паперів

визначаються спеціальним законодавством України. Порядок обігу цінних

паперів, випущених Союзом РСР, іншими союзними республіками і

розміщених на території України, регулюється цим Законом, іншими

актами законодавства України, а також договорами України з Союзом РСР

і відповідними союзними республіками.

Види цінних паперів

В Україні можуть випускатися такі види цінних паперів:

акції;

облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик;

облігації місцевих позик;

облігації підприємств;

казначейські зобов'язання республіки;

ощадні сертифікати;

інвестиційні сертифікати;

векселі;

приватизаційні папери.

Акції

Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що

засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного

товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на

участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини

прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при

ліквідації акціонерного товариства.

Акції можуть бути іменними та на пред'явника, привілейованими та

простими. Громадяни вправі бути власниками, як правило, іменних акцій. Обіг

іменної акції фіксується у книзі реєстрації акцій, що ведеться

товариством. До неї має бути внесено відомості про кожну іменну акцію,

включаючи відомості про власника, час придбання акції, а також

кількість таких акцій у кожного з акціонерів. По акціях на пред'явника у

книзі реєструється їх загальна кількість.

Привілейовані акції дають власникові переважне право на

одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна

акціонерного товариства у разі його ліквідації. Власники привілейованих

акцій не мають права брати участь в управлінні акціонерним

товариством, якщо інше не передбачено його статутом.

Привілейовані акції можуть випускатися із фіксованим у

процентах до їх номінальної вартості щорічно виплачуваним

дивідендом. Виплата дивідендів провадиться у розмірі, зазначеному в акції,

незалежно від розміру одержаного товариством прибутку у відповідному

році. У тому разі коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата

дивідендів по привілейованих акціях провадиться за рахунок

резервного фонду.

Якщо розмір дивідендів, що виплачуються акціонерам, по простих

акціях перевищує розмір дивідендів по привілейованих акціях, власникам

останніх може провадитися доплата до розміру дивідендів, виплачених

іншим акціонерам. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму,

що перевищує 10 процентів статутного фонду акціонерного товариства.

Порядок здійснення переважного права на одержання дивідендів

визначається статутом акціонерного товариства. Мінімальна номінальна

вартість акції не може бути меншою 50 карбованців. Номінальна вартість

акції більша 50 карбованців повинна бути кратною мінімальній вартості

акції.

Акціонерам може видаватися сертифікат на сумарну номінальну вартість

акцій. Акція повинна містити такі реквізити: фірмове найменування

акціонерного товариства та його місцезнаходження, найменування цінного

паперу - "акція", її порядковий номер, дату випуску, вид акції та її

номінальну вартість, ім'я власника (для іменної акції), розмір

статутного фонду акціонерного товариства на день випуску акцій, а також

кількість акцій, що випускаються, строк виплати дивідендів та підпис

голови правління акціонерного

товариства або іншої уповноваженої на це особи, печатку

акціонерного товариства.

До акції може додаватися купонний лист на виплату дивідендів. Купон

на виплату дивідендів повинен містити такі основні дані: порядковий

номер купона на виплату дивідендів, порядковий номер акції, по якій

виплачуються дивіденди, найменування акціонерного товариства і рік

виплати дивідендів.

Власник акції має право на частину прибутку акціонерного

товариства (дивіденди), на участь в управлінні товариством (крім власника

привілейованої акції), а також інші права, передбачені цим Законом,

іншими законодавчими актами України, а також статутом акціонерного

товариства.

Акція є неподільною. У разі коли одна і та ж акція належить кільком

особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої

права через одного з них або через спільного представника.

Випуск акцій акціонерним товариством здійснюється у розмірі його

статутного фонду або на всю вартість майна державного підприємства

(у разі перетворення його в акціонерне товариство). Додатковий випуск

акцій можливий у тому разі, коли попередні випуски акцій були

зареєстровані і всі раніше випущені акції повністю оплачені за

вартістю не нижче номінальної. Забороняється випуск акцій для покриття

збитків, пов'язаних з господарською діяльністю акціонерного товариства.

Акції оплачуються в гривнях, а у випадках, передбачених статутом

акціонерного товариства, також у іноземній валюті або шляхом передачі

майна. Незалежно від форми внесеного вкладу вартість акції виражається

у гривнях.

Підприємства, установи і організації можуть придбати акції за рахунок

коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та

процентів за банківський кредит. Акції можуть бути видані одержувачу

(покупцю) тільки після повної оплати їх вартості. Акціонерне товариство

може викуповувати в акціонера акції, що належать йому, для їх наступного

перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Ці

акції повинні бути реалізовані або анульовані в строк не більше

одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування

і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів провадиться без

урахування придбаних акціонерним товариством власних акцій.

Дивіденди по акціях виплачуються один раз на рік за

підсумками календарного року в порядку, передбаченому статутом

акціонерного товариства, за рахунок прибутку, що залишається у його

розпорядженні після сплати встановлених законодавством податків,

інших платежів у бюджет та процентів за банківський кредит.

Облігації

Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових

коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну

вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою

фіксованого процента ( якщо інше не передбачено умовами випуску).

Облігації усіх видів розповсюджуються серед підприємств і громадян на

добровільних засадах.

Мінімальна номінальна вартість облігації не може бути меншою 50

карбованців. Номінальна вартість облігації більша 50 карбованців повинна

бути кратною мінімальній вартості облігації.

Випускаються облігації таких видів:

а) облігації внутрішніх і місцевих позик;

б) облігації підприємств.

Облігації підприємств випускаються підприємствами усіх

передбачених законом форм власності, об'єднаннями підприємств,

акціонерними та іншими товариствами і не дають їх власникам права на

участь в управлінні. Облігації можуть випускатися іменними і на

пред'явника, процентними і безпроцентними (цільовими), що вільно

обертаються або з обмеженим колом обігу. Облігації внутрішніх і

місцевих позик випускаються на пред'явника. Обов'язковим реквізитом

цільових облігацій є зазначення товару (послуг), під який вони

випускаються.

Облігації підприємств повинні мати такі реквізити:

найменування цінного паперу - "облігація", фірмове найменування і

місцезнаходження емітента облігацій; фірмове найменування або ім'я покупця

(для іменної облігації); номінальну вартість облігації; строки

погашення, розмір і строки виплати процентів (для процентних

облігацій); місце і дату випуску, а також серію і номер облігації; підпис

керівника емітента або іншої уповноваженої на це особи, печатку емітента.

Крім основної частини до облігації може додаватися купонний лист на

виплату процентів. Купон на виплату процентів повинен містити такі основні

дані: порядковий номер купона на виплату процентів; номер облігації, по

якій виплачуються проценти; найменування емітента і рік виплати

процентів. Облігації, запропоновані для відкритого продажу з наступним

вільним обігом (крім безпроцентних облігацій), повинні містити купонний

лист.

Рішення про випуск облігацій внутрішніх і місцевих позик

приймається відповідно Кабінетом Міністрів України і місцевими радами. У

рішенні повинні визначатися емітент, умови випуску і порядок

розміщення облігацій. Рішення про випуск облігацій підприємств

приймається емітентом і оформляється протоколом.

Протокол рішення про випуск облігацій підприємств повинен

обов'язково містити: фірмове найменування емітента облігацій та його

місцезнаходження; відомості про статутний фонд, господарську діяльність і

службових осіб емітента; найменування контролюючого органу (аудиторської

фірми); дані про розміщення раніше випущених цінних паперів; мету

випуску і вид облігацій (іменні чи на пред'явника); загальну суму

емісії, кількість і номінальну вартість облігацій; кількість

учасників голосування; порядок випуску облігацій та виплати доходів по

них; строки повернення коштів при відмові від випуску облігацій;

строки продажу відповідних товарів або надання відповідних послуг по

цільових облігаціях; порядок повідомлення про випуск та розміщення

облігацій; порядок оплати облігацій. Протокол, крім того, може містити

й інші відомості щодо випуску облігацій.

Акціонерні товариства можуть випускати облігації на суму не більше

25 процентів від розміру статутного фонду і лише після повної оплати

усіх випущених акцій. Випуск облігацій підприємств для формування і

поповнення статутного фонду емітентів, а також для покриття

збитків, пов'язаних з їх господарською діяльністю, не допускається.

Облігації усіх видів придбаються громадянами лише за рахунок їх

особистих коштів. Підприємства придбають облігації усіх видів за

рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та

процентів за банківський кредит.

Облігації усіх видів оплачуються в гривнях, а у випадках,

передбачених умовами їх випуску, - в іноземній валюті. Незалежно від

виду валюти, якою проведено оплату облігацій, їх вартість

виражається у гривнях.

Доход по облігаціях усіх видів виплачується відповідно до умов їх

випуску. Доход по облігаціях цільових позик (безпроцентних облігаціях) не

виплачується. Власникові такої облігації надається право на придбання

відповідних товарів або послуг, під які випущено позики.

Якщо ціна товару до моменту його одержання перевищуватиме вартість

облігації, то власник одержує товар по ціні, вказаній на облігації, а при

одержанні більш дешевого товару він одержує різницю між вартістю

облігації та ціною товару. По облігаціях підприємств доходи виплачуються

за рахунок коштів, що залишаються після розрахунків з бюджетом і сплати

інших

обов'язкових платежів. У разі невиконання чи несвоєчасного виконання

емітентом зобов'язання по виплаті доходів по процентних облігаціях,

надання права придбання відповідних товарів або послуг по безпроцентних

(цільових) облігаціях чи погашення зазначеної в облігації суми у

визначений строк стягнення відповідних сум провадиться примусово судом

або арбітражним судом. Порядок викупу облігацій усіх видів, крім

цільових, визначається при їх випуску.

Кошти, одержані від реалізації облігацій внутрішніх і місцевих

позик, направляються відповідно до республіканського і місцевих

бюджетів, до позабюджетних фондів місцевих рад. Кошти від розміщення

облігацій підприємств направляються на цілі, визначені при їх випуску.

Облігації зовнішніх державних позик України - цінні папери, що

розміщуються на міжнародних та іноземних фондових ринках і

підтверджують зобов'язання України відшкодувати пред'явникам цих

облігацій їх номінальну вартість з виплатою доходу відповідно до умов

випуску облігацій. Облігації зовнішніх державних позик України

можуть деномінуватися у конвертованій іноземній валюті. Облігації зовнішніх

державних позик України випускаються процентними, дисконтними та

можуть бути іменними або на пред'явника, з вільним або обмеженим колом

обігу. Облігації зовнішніх державних позик України оплачуються

виключно в конвертованій іноземній валюті відповідно до умов їх випуску.

Емітентом облігацій зовнішніх державних позик України є держава

в особі Міністерства фінансів України. Грошові кошти, одержані від

розміщення облігацій зовнішніх державних позик України, спрямовуються

виключно до Державного бюджету України.

Ощадні сертифікати

Ощадний сертифікат - письмове свідоцтво банку про депонування грошових

коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення

встановленого строку депозиту і процентів по ньому.

Ощадні сертифікати видаються строкові (під певний договірний процент

на визначений строк) або до запитання, іменні та на пред'явника.

Іменні сертифікати обігу не підлягають, а їх продаж (відчуження)

іншим особам є недійсним.

Ощадні сертифікати повинні мати такі реквізити: найменування цінного

паперу - "ощадний сертифікат", найменування банку, що випустив

сертифікат, та його місцезнаходження; порядковий номер сертифіката, дату

випуску, суму депозиту, строк вилучення вкладу (для строкового

сертифіката), найменування або ім'я держателя сертифіката (для іменного

сертифіката); підпис керівника банку або іншої уповноваженої на це особи,

печатку банку. Доход по ощадних сертифікатах виплачується при

пред'явленні їх для оплати в банк, що їх випустив. У разі коли власник

сертифіката вимагає повернення депонованих коштів по строковому

сертифікату раніше обумовленого в ньому строку, то йому виплачується

понижений процент, рівень якого визначається на договірних умовах при

внесенні депозиту.

Векселі

Вексель - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове

зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму

грошей власнику векселя (векселедержателю).

Випускаються такі види векселів: простий, переказний. Простий вексель

містить такі реквізити:

а) найменування - "вексель";

б) просту і нічим не обумовлену обіцянку сплатити визначену

суму;

в) зазначення строку платежу;

г) зазначення місця, в якому повинен здійснитись платіж;

д) найменування того, кому або за наказом кого платіж повинен

бути здійснений;

е) дату і місце складання векселя;

є) підпис того, хто видає документ (векселедавця).

Переказний вексель повинен містити крім реквізитів,

передбачених у підпунктах "а", "в”, “є" частини третьої цієї статті,

також: просту і нічим не обумовлену пропозицію сплатити певну суму;

найменування того, хто повинен платити (платника). Документ, у якому

відсутній будь-який з реквізитів, вказаних у частинах третій і четвертій

цієї статті, відповідно для простого і переказного векселів, не має сили

простого або переказного векселя, за винятком таких випадків:

а) вексель, строк платежу по якому не вказано, розглядається

як такий, що підлягає оплаті по пред'явленні;

б) при відсутності особливого зазначення місце, позначене

поруч з найменуванням платника (місце складання документа - для

простого векселя), вважається місцем платежу і одночасно місцем

проживання платника (векселедавця - для простого векселя);

в) вексель, в якому не вказано місце його складання,

визнається підписаним у місці, позначеному поруч з найменуванням

векселедавця.

Порядок випуску та обігу векселів визначається Кабінетом

Міністрів України.

Емітент має право на випуск акцій, облігацій підприємств з моменту

реєстрації цього випуску Державній комісії з цінних паперів та

фондового ринку. Якщо подані для реєстрації акції, облігації

підприємств пропонуються для відкритого продажу, тобто призначені

для розміщення між юридичними особами і громадянами, коло яких

заздалегідь визначити неможливо, то емітент зобов'язаний подати

реєструвальному органу для реєстрації також інформацію про випуск цих

цінних паперів. Емітент зобов'язаний подати органу, що реєструє

випуск цінних паперів або інформацію про випуск цінних паперів, баланс та

довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

Порядок реєстрації випуску облігацій підприємств і акцій, а також

інформації про їх випуск визначається Державною комісією з цінних паперів

та фондового ринку. Реєстрація випуску цінних паперів повинна бути

проведена не пізніш як за 30 днів з моменту подачі заяви з доданням

необхідних документів. Орган, який реєструє випуск цінних паперів або

інформацію

про випуск цінних паперів, зобов'язаний перевіряти відповідність поданих

емітентом документів вимогам законодавства України. Відмова в

реєстрації може мати місце лише в разі порушення

встановленого порядку або невідповідності поданих документів вимогам

законодавства. У разі коли реєстрацію випуску цінних паперів у

встановлений строк не проведено або в ній відмовлено з мотивів, які

емітент вважає необгрунтованими, він може звернутися до суду. Реєстрація

випуску цінних паперів або інформації про випуск цінних паперів, що

проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку,

не може розглядатися як гарантія вартості цих цінних паперів.

Загальний реєстр випуску цінних паперів ведеться Державною комісією з

цінних паперів та фондового ринку.

Ринок цінних паперів

Розвиток ринку цінних паперів в Україні

Ринок цінних паперів в Україні функціонуе ще в меншій мірі, ніж

банківський сектор. Хоча Україна першою в пост-радянському просторі

прийняли закон про цінні папери та фондову біржу – ще у червні 1991 року,

його впровадження ускладнювалося через відсутність системи державного

регулювання і затримки процесу приватизації. Економічна криза і

гіперінфляція 1993-1994 років повністю паралізувала фінансовий ринок.

Позабіржова система торгівлі акціями перших приватизаційних підпрємств

почала працювати у 1996 році.

Особливого імпульсу розвиткові фондового ринку надала приватзація

чотирьох енергогенеруючих підприємств восени 1996 року: 15% їхніх акцій

надійшли в обіг. Починаючи з останніх місяців 1996 року, міжнародних

портфельних інвесторів особливо приваблюе ринок ОВДП ( облігації

внутрішньої державної позики ), дохідність якого часами сягає 100% річних.

Однак після кризи на азіатських ринках, що вибухла восени 1997 року,

приватні інвестори покинули цей ринок.

Сьогодні на ринку цінних паперів обертаються акції, ОВДП, компенсаційні

сертифікати, векселі та муніципальні облігації. По суті фінансовий ринок

поки що існує поза межами фондової біржі – при цьому функціонують п’ять

офіційних установ:

- ПФТС ( позабіржова фондова торгова система ), заснована на кошти

американського

агенства міжнародного розвитку.

- Чотири зареєстровані фондові біржі: Українська, Київська міжнарода,

Донецька та Українська міжбанківська валютна біржа.

Структура ринку цінних паперів

Ринок цінних паперів охоплює частину кредитного ринку і повністю ринок

інструментів власності. Іншими словами, цей ринок інтегруе операції щодо

Страницы: 1, 2


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.