бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Ринок

Ринок

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Кафедра економіки підприємства

з дисципліни «Інфраструктура ринку»

студента групи, курсу

спеціальності “Економіка підприємства”

заочної форми навчання

shura19@yandex.ru

Викладач:

РІВНЕ - 2003

ЗМІСТ

Сторінка

1. Питання №3. Поняття про

ринок........................................................ 3

2. Питання №13. Брокерське обґрунтування за договорами............. 5

3. Питання №24. Ринок опціонних

контрактів..................................... 7

4. Питання №27. Нормальний інверсний

ринок.................................. 11

5. Питання №32. Функції біржової фондової системи.

....................... 11

Використана література

............................................................................

.... 14

Номер залікової книжки – 984002.

Питання №3. Поняття про ринок.

Поняття "ринок" сьогодні є чи не найпопулярнішим в нашому

суспільстві. Зумовлено це переходом України до ринкової економіки, ринкових

відносин.

У чому полягає зміст цих понять? В економічній літературі наводяться різні

визначення ринку. Його визначають як сферу обміну або місце зустрічі

покупців i продавців товарів i послуг, або сукупність угод купівлі i

продажу товарів тощо. Ці визначення обмежують ринок виключно сферою обміну,

купівлі-продажу, що не відображає його дійсної суті.

Як економічна категорія, поняття "ринок" відображає сутність

економічних відносин, що виникають між суб'єктами економічної системи

(виробниками i покупцями) з приводу обміну результатами i умовами

(факторами) виробництва.

Економічні відносини завжди проявляються як економічні інтереси

(усвідомлені людиною потреби, спонукальні мотиви господарської діяльності).

Тому ринок - поняття, яке відображає процес взаємодії економічних інтересів

суб’єктів господарської системи.

Отже, поняття "ринок" тотожне поняттю "ринкові відносини".

Економічна система, що функціонує на засадах ринкових відносин, у

реальній дійсності є формою організації господарської діяльності

суспільства, яку називають по-різному: ринкова система, система вільного

підприємництва або ж просто - ринок.

Таким чином, поняття ринок можна розглядати як у вузькому, так i

широкому розумінні. У першому - це форма економічного обміну, в другому -

система відносин господарювання, здатна вирішувати життєво важливі завдання

у сферах суспільного виробництва, обміну, розподілу та споживання.

Ринок виступає як сукупність форм i організації співробітництва людей

один з одним, призначених для того, щоб звести разом з комерційною метою

продавців та покупців, а також надати можливість першим продати, другим -

купити товар. Тобто це місце добровільних угод, де продаж товарів

відбувається лише в тому випадку, коли обидві сторони - продавець i

покупець - знаходять компроміс, який проявляється в ціні.

Як явище господарського життя ринок з'явився багато сотень років

назад як наслідок природно-історичного розвитку виробництва і обміну, що

породили товарне ведення господарства. Відбувалося це через розвиток

суспільного поділу праці, появу економічно самостійних, юридичних суб'єктів

і перехід від натурального виробництва до прямого продуктообміну, а потім і

до товарного обміну на ринку.

Ринок функціонує за певних умов, які можна поділити на чотири групи.

Економічні умови - основою яких є демократизація економіки - пов'язані з

введенням загальних умов господарювання, які забезпечують ринкові зв'язки,

передбачають:

. вільний вибір форм власності на засоби виробництва (утвердження

права господаря);

. вільне ціноутворення;

. забезпечення та захист конкуренції;

. вільний вибір виду діяльності;

. вільний обіг товару, капіталу, праці;

. оподаткування, фінансування, кредитування, валютна політика,

які стимулюють підприємницьку діяльність.

Соціальні умови, які забезпечують гуманність ринкової економіки,

охоплюють:

* систему захисту малозабезпечених верств населення

(пенсійне забезпечення);

* система соціальної допомоги дітям, молоді, безробітним;

* система соціального захисту від безробіття.

Правові умови включають систему заходів, пов'язаних з розробкою

правового законодавства і прийняття економічних положень з переходу на

ринкові методи господарювання.

Основними ознаками, що визначають суть ринку, є:

o доступність для будь-якого споживача всіх товарів,

представлених на ринку (відсутність зондування, карток,

талонів та інших обмежуючих форм розподілу);

o необмежена кількість конкурентів, абсолютно вільний вхід у

ринок та вихід з нього;

o повна інформація учасників конкуренції щодо пропозиції,

попиту, цін, норм прибутку та ін..;

o свобода реалізації товарів i послуг, вибору товарів

споживачем та прийняття рішень;

o пануючий диктат споживача.

В умовах вільної конкуренції виробництво перебуває під постійним

економічним контролем, а товаровиробники стають виконавцями волі споживача,

змагаючись за сферу впливу на нього та його гаманець.

Більш повно i глибоко сутність ринку можна розкрити через функції,

які він виконує. До основних функцій слід віднести: регулюючу, стимулюючу,

економічного відбору, інтегруючу.

Регулююча функція забезпечує постійність зв'язків між різними

галузями виробництва, з допомогою ринку встановлюються основні мікро- та

макропропорції в економіці, у виробництві та обміні. Через конкуренцію

ринкові відносини активно впливають на зниження витрат на виробництво будь-

якого товару, на впровадження досягнень науково-технічної революції, на

задоволення платоспроможного попиту населення. Ринок - найбільш досконалий

інструмент саморегулювання товарного виробництва. Він визначає, "що", "як"

і "для кого" виробляти. Цю функцію ринок виконує тому, що він найбільш

"оперативно" реагує на зміни, які відбуваються в економічному житті

суспільства, а суб'єкти ринкових відносин у свою чергу реагують на зміни,

що відбуваються на ринку.

Стимулююча функція полягає в тому, що на ринку виграє той, хто

найбільш раціонально використовує фактори виробництв для одержання

найкращих кінцевих результатів, застосовуючи найновіші досягнення науки,

техніки, організації праці та управління. Головне в цій функції полягає в

тому, що ринок стимулює виробництво саме тих товарів, які необхідні

споживачам.

Функція економічного відбору полягає в тому, що завдяки конкуренції

суспільне виробництво звільняється від економічно слабких, нежиттєздатних

підприємств. Ринок - це найоб'єктивніший суддя і найдемократичніший

механізм економічного відбору ефективно діючих господарств. Процес відбору

- жорстокий і безжалісний, але скаржитися можна хіба що на свою

некомпетентність. Реалізуючі цю функцію, ринок підвищує прибутковість

економіки в цілому.

Ринок також "зшиває" економіку в єдине ціле, розвиваючи систему

горизонтальних і вертикальних зв'язків (підприємств, галузей, регіонів), в

тому числі зовнішньоекономічних. У цьому проявляється інтегруюча функція

ринку. Ринок сприяє проникненню товарів у різні країни і куточки світу.

Обмін товарами між країнами здійснюється за світовими цінами, які будуються

на інтернаціональній вартості. Якщо ж на ринок потрапляє товар, витрати на

виготовлення якого перевищують суспільно необхідні інтернаціональні витрати

праці, то їхній власник стає неконкурентоспроможним.

Отже, відзначені умови існування та функціонування ринку, а також

його функції визначають ринок, як конкретну форму господарської діяльності

суспільства, яка одержала назву ринкової системи господарювання, або

ринкової економіки.

Пізнання ринку як економічної категорії неможливе без глибокого

аналізу його структури, тобто елементів, з яких він складається, і які

взаємодіють між собою. Для цього слід обрати критерій, за яким можна

розмежувати елементи ринку. Таких критеріїв може бути багато, оскільки

ринок є складним і багатоманітним утворенням економічного життя. Найбільш

поширеним є розгляд структури ринку з точки зору економічного призначення

об'єктів ринкових відносин:

. товарний ринок: ринок предметів споживання та послуг, ринок

засобів виробництва, ринок науково-технічних розробок;

. фінансовий ринок: ринок інвестицій, ринок цінних паперів,

валютний ринок;

. ринок праці

Кожен з названих ринків дуже різноманітний і в свою чергу поділяється

на ринки взуття, ринки косметики та ін., що існують всередині ринку

предметів споживання; ринки машин, верстатів і т.п. - ринку засобів

виробництва. Ринкова економіка складається з великої кількості окремих

ринків. Кожний товар чи послуга має свій ринок.

Існує і такий критерій розмежування ринку, як ступінь зрілості

ринкових відносин: розвинений ринок; ринок, що формується; ринки з різним

ступенем обмеження конкуренції: монопольний, олігопольний.

Ринок можна характеризувати відповідно до чинного законодавства:

легальний (офіційний), нелегальний (тіньовий, чорний). Структура ринку може

бути охарактеризована за адміністративно-територіальною ознакою: місцевий,

окремих територій, країни (внутрішній), світовий (зовнішній). Кожний вид

ринку має свої особливості. Всі вони системно взаємопов'язані і органічно

взаємодіють: якщо відбуваються порушення в одному з них, то це викликає

перебої в роботі інших ринків і системи в цілому.

Питання №13. Брокерське обґрунтування за договорами.

Брокерські фірми за допомогою брокерів купують і продають товари,

грошові номінали чи акції від імені інших осіб. Крім того, вони надають

клієнтам також додаткові послуги, в тому числі й у вигляді кредитів,

інформації про кон'юнктуру ринку, реклами тощо.

Брокерська фірма - це посередник між продавцями й покупцями цінних

паперів на біржі. Вона всебічно вивчає кон'юнктуру ринку, можливості

закупівлі та збуту акцій. Схема операцій, здійснюваних брокерами, така:

заява інвестора про готовність придбати акції - оцінка брокером кон'юнктури

ринку - завершення операції. Процес пошуку інвестора називається ринком.

Біржа як комерційне підприємство забезпечує брокерів приміщенням,

зв'язком, здійснює облік операцій, визначає біржові ціни (котирування),

сприяє розрахункам, розробляє типові контракти, веде арбітражне

розслідування та розглядає спори.

Брокери здійснюють посередницькі послуги при здійсненні операцій

купівлі-продажу, як на біржі, так і поза нею від імені члена чи клієнта

біржі, за їхній рахунок. Вони всебічно знають кон'юнктуру ринку, можливості

закупівлі і збуту продукції, спеціалізуються на досить вузькому асортименті

товарів. Завдання брокера полягає в тім, щоб допомогти включити товар у

загальний ринковий оборот.

Продавці-товаровласники не пізніше, ніж за день до торгів дають

брокерам, що діють на товарних біржах, доручення про продаж товарів.

Брокерами вважаються особи, що купили на біржі брокерське місце через

брокерські контори. Торги відбуваються по секціях, у кожній з який

призначається маклер - ведучий торгів. Маклер надає брокеру, у порядку

надходження їхніх прохань, слово для оголошення пропозиції. Протягом

наступних трьох хвилин відбувається з'ясування попиту, при цьому брокер не

може змінювати умов продажу. Якщо брокер не оголосив про зняття пропозиції,

воно вважається дійсним, і покупці протягом усіх біржових зборів до

публічного скасування пропозиції мають право укласти угоду з брокером. У

той же час кожен бажаючий теж має право укладати угоди на біржі від свого

імені і за свій рахунок як особисто, так і через професійних посередників в

особі біржових маклерів і брокерських контор. Виключним правом організації

подібних контор повинні користатися члени біржі.

На закритих товарних біржах угоди полягають тільки між біржовими

маклерами і брокерами, що представляють інтереси і виступають від імені, як

учасників біржі, так і разових відвідувачів. На відкритих біржах контракти

можуть укладати і клієнти біржі як самостійно, так і через своїх

посередників. Успішна діяльність товарних бірж знаходиться в прямої

залежності від брокерських контор. Брокери одержують доход в основному не

від членства на біржі, а від власної посередницької діяльності. Чим більше

брокер провів угод, тим велику одержить комісію.

При здійсненні брокерської діяльності на ринку цінних паперів брокер

зобов'язаний відкрити в кредитній організації окремий банківський рахунок

для обліку на ньому коштів клієнта, що надійшли брокеру у виконання

укладеного з клієнтом відповідно до законодавства договору.

Здійснення брокерської діяльності на ринку цінних паперів з

використанням коштів клієнтів без відкриття і використання спеціальних

брокерських рахунків не допускається.

При наявності в брокера декількох клієнтів, з якими укладені

договори, брокер вправі для обліку коштів цих клієнтів відкрити один або

кілька спеціальних брокерських рахунків, у тому числі спеціальні брокерські

рахунки для відособленого обліку коштів кожного клієнта.

Брокер, що здійснює угоди купівлі - продажу цінних паперів в

інтересах клієнтів з наступним проведенням розрахунків за результатами

клірингу зазначених угод через кредитну організацію, що уклала договір із

кліринговою організацією, з якою брокером укладений договір на клірингове

обслуговування, зобов'язаний відкрити спеціальний брокерський рахунок у

зазначеній кредитній організації.

Брокер не вправі поєднувати приналежні йому кошти і які є на його

банківському рахунку з коштами клієнтів, що враховуються на спеціальних

брокерських рахунках.

Кошти клієнтів і (або) зазначених клієнтами третіх осіб, призначені

для інвестування в цінні папери, а також кошти покупців цінних паперів

клієнтів у виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених

брокером в інтересах клієнтів, повинні надходити на спеціальний брокерський

рахунок.

Із суми коштів, що належать клієнту і які враховуються на

спеціальному брокерському рахунку, брокер, якщо інше не передбачено

договором, вправі самостійно одержати належне йому відповідно до договору

винагороду, а також відшкодувати понесені в зв'язку з виконанням договору

витрати.

Брокер вправі самостійно одержати належну йому відповідно до договору

суму неустойки (штрафу, пені) за невиконання чи неналежне виконання

клієнтом обов'язків за договором лише у випадку, якщо це передбачено

договором.

Із суми коштів, що належать клієнту і які враховуються на

спеціальному брокерському рахунку, брокер вправі робити розрахунки з

продавцями цінних паперів у виконання договорів купівлі - продажу цінних

паперів, укладених брокером в інтересах клієнта.

Передача (повернення) брокером клієнту усіх або частини коштів, що

находяться на спеціальному брокерському рахунку, здійснюється протягом

терміну дії договору за письмовою вимогою клієнта на умовах, установлених

законодавством, а у випадку, якщо такі умови не встановлені, - на умовах,

зазначених у договорі.

Виконання письмової вимоги клієнта повинне бути здійснено брокером у

термін, що не перевищує 3 дні, якщо інше не передбачено законодавством чи

договором із клієнтом.

У випадку призупинення дії чи анулювання ліцензії брокера, а також

при припиненні договору між брокером і клієнтом брокер зобов'язаний

передати клієнту приналежні йому і що знаходяться на спеціальному

брокерському рахунку кошти, за винятком коштів, що підлягають перерахуванню

продавцям цінних паперів по договорах закупівлі-продажу, укладеним брокером

в інтересах клієнта до настання кожного з зазначених у дійсному пункті

обставин, а також інших коштів, що брокер вправі одержати з коштів клієнта

у відповідності с законодавством і не суперечними йому умовами договору з

клієнтом.

Заборгованість брокера перед клієнтом по поверненню клієнту належних

йому коштів, і що враховуються на спеціальному брокерському рахунку,

підлягає погашенню брокером за рахунок його власних коштів у порядку й у

терміни, передбачені законодавством і брокером із клієнтом.

У випадку накладення арешту на кошти клієнта, що враховуються на

спеціальному брокерському рахунку, накладання на них стягнення по

зобов'язаннях клієнта, а також в інших передбачених законодавством

випадках, брокер зобов'язаний надати інформацію про наявність і суму коштів

клієнта на спеціальному брокерському рахунку уповноваженому державному

органу чи посадовій особі по його запиту.

Питання №24. Ринок опціонних контрактів.

Спекулятивними об’єктами фондової торгівлі є також опціони та

ф’ючерси.

Опціон — це угода (контракт) між партнерами, один із яких виписує і

продає опціонний сертифікат, а інший купує його, тобто отримує право до

обумовленої дати за фіксовану ціну придбати певну кількість акцій у особи,

яка виписала опціон (опціон на купівлю), або ж продати їх (опціон на

продаж).

Існують два різновиди опціонів: "американський", який можна

реалізувати протягом всього терміну контракту, і "європейський", який

реалізується на певну дату. Проте в обох випадках головною особливістю

опціону є те, що його власник одержує право купити чи продати акції за

попередньо погодженими умовами, а продавець контракту бере на себе

обов’язки по його виконанню.

Існують первинний і вторинний ринки опціонів. На первинному ринку

відбувається постійна реалізація опціонних контрактів, у яких фіксуються

найрізноманітніші умови продажу, а на вторинному — перепродаж цих

контрактів третім особам.

Опціони реалізуються на біржах та на позабіржовому ринку. У першому

випадку опціони котируються. Якщо курс акцій, на які виписаний опціонний

сертифікат, стабільний чи змінюється у невигідному для власника напрямі, то

його ціна на вторинному ринку падає, а відтак продаж стає дуже

проблематичним, особливо при наближенні терміну закінчення контракту.

Опціонні угоди (угоди з премією) передбачають купівлю права або

продажу зобов'язання укласти біржовий контракт на обумовлену кількість

товару по заздалегідь зазначеній ціні в межах взаємно узгодженого періоду.

Контракт між контрагентами такої угоди носить назву опціон. У

відповідності з цим контрактом продавець опціону одержує премію і бере на

себе зобов'язання продавати або купувати, а покупець опціону виплачує

премію і одержує право купити або продати конкретний товар на

вищеобговорених умовах. Таким чином, ціною опціону (опціонного контракту)

виступає розмір премії, тобто суми, яку виплачує покупець опціону його

продавцю.

Опціонна угода може бути укладеною як по реальному товару, так і по

ф'ючерсному контракту.

Покупець опціону, оплативши продавцю премію, не несе перед ним жодних

зобов'язань (тобто він не зобов'язаний до моменту закінчення строку

опціонної угоди купити або продати товар або ф'ючерсний контракт по

заздалегідь обумовленій ці ні). В такий же час продавець опціону, одержавши

від покупця премію, зобов'язаний протягом обумовленого опціонним

контрактом періоду продати або купити передбачуваний товар, як би не

змінилися умови біржового ринку, якщо лише покупець захоче реалізувати

своє право).

Опціонна угода, так як і ф'ючерсна, укладається на основі

стандартизованого контракту. Проте період здійснення опціонних угод дещо

коротший і не перевищує 9 місяців. Куплений опціонний контракт може бути

потім переданий другому покупцю.

Принцип формування опціонної угоди розглянемо на такому прикладі.

Приклад. На поточних торгах запропонований реальний товар на суму

500 млн. грн. Покупець опціону пропонує власнику товару премію в сумі 50

млн. грн. за право придбати цю партію товару через три місяці. Протягом

цього строку власник товару продати його нікому не має права. Якщо за

вказаний в опціонному контракті період ціна на товар знизилась і вся партія

коштує вже 400 млн. грн., то покупець опціону може відмовитись від її

придбання. Якщо ж ціна на товар зросла і становить по біржових цінах уже

600 млн. грн., то покупець вимагатиме у власника товару укладання біржового

контракту на реальний товар у сумі 500 млн. грн.

Розрізняють такі основні види опціонних угод:

а) простий опціон; його покупець одержує право вибору - вимагати від

подавця опціону виконання його зобов’язань або “відступитися” від угоди,

використавши “право відступу”. Розрізняють два види простого опціону:

опціон-попит (або опціон на покупку) і опціон-пропозиція (опціон на

Страницы: 1, 2


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.