бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Концепция управления инновационной деятельностью

| | | | |середовища та |

| | | | |внутрішньої |

| | | | |культури, розподіл|

| | | | |ресурсів |

| | | |Служби та органи |Розробка цільових |

| | | |РІМК (експертна, |програм, контроль |

|3| | |інформаційна, |та координація їх |

| | |Управління |інвестиційно-фінан|виконання, аналіз |

| |Середній |обласної |сова, рада |ефективності |

| |регіональний |державної |технопарків, |горизонтальних |

| | |адміністрації |міжвузівська рада |зв`язків |

| | | |тощо) | |

| | |Міськвиконкоми| |Розробка робочих |

|4| |міст обласного|Керівництво ВУЗів,|планів, управління|

| |Місцевий |підпорядкуванн|НДІ, БІС, |виконавчими |

| | |я, районні |підрозділів РІМК |ланками, |

| | |державні | |узгодження іх |

| | |адміністрації | |діяльності |

| | | | | |

| | | | | |

|5| | | |Надання послуг |

| | |Органи |Підрозділи служб |фірмам, контроль |

| | |державного |РІМК ( |ходу виконання їх |

| |Виконавчий |контролю та |екологічної, |проектів, |

| | |нагляду |економічної, |виконання рішень |

| | | |фінансової |вищих порядків |

| | | |експертиз; | |

| | | |патентно-ліцензійн| |

| | | |ий; консалтингу; | |

| | | |виставочно-демонст| |

| | | |раційні комплекси;| |

| | | |маркетингу; | |

| | | |регіональні | |

| | | |сервери; органи | |

| | | |ДІФУ; БІС тощо. | |

Органи вищого, середнього та місцевого рівнів управління діяльністю

РІМК — колегіальні, до них входять як керівники структур РІМК так і

керівники відповідного рівня державних структур, органів місцевого

самоврядування, учбових закладів тощо.

Процес прийняття рішень — колегіальний, відповідальність за їх

виконання — персональна при обов`язковій участі у прийнятті рішення

відповідального за його виконання.

Всередині підрозділів, які безпосередньо пов`язані з виконанням

фінансових, маркетингових та інформаційних функцій доцільно застосувати

формування функціональних структур[21].

Аналогічний підхід планується при створенні підрозділів технічного,

господарського, забезпечення безпеки тощо.

Адаптивний підхід (принцип проектної організації) може бути

використаний при формуванні “штабних” підрозділів, які володіють, як

правило, консультаційними функціями[21]:

. аналітичні відділи;

. відділи довгострокового планування;

. тимчасові робочі групи з вирішення конкретних проблем;

. юридичні та нотаріальні підрозділи тощо.

При формуванні функціонально відособлених одиниць використовуються

аналогічні принципи.

Механізми мотивації управлінського персоналу:

1) надання статусу державних службовців;

2) створення умов делегування додаткових повноважень та

відповідальності;

3) система пільг для отримання додаткової освіти, підвищення

кваліфікації тощо;

4) залучення високопрофесіональних працівників до викладацької

діяльності;

5) рейтингова система підвищення по службі;

6) широка публікація діяльності;

7) система матеріального заохочення за результатами діяльності;

8) система пільгового придбання цінних паперів акціонерних фірм

інноваційного спрямування;

9) інші стимули морального та матеріального плану.

Ефективне становлення структури управління дозволить вести

цілеспрямовану та скоординовану діяльність усіх суб`єктів регіонального

інноваційного поля( додатки 11;12), оперативно реагувати на зовнішні та

внутрішні зміни із застосуванням ринкових важелів державного впливу на

ситуацію як в економіці регіону, так і на суміжні сфери суспільного життя.

ВИСНОВКИ

Будь-яке управління, а державне — особливо, достатньо ресурсомістка

сфера соціально-економічної діяльності, що викликає потребу оцінки його

ефективності.

У ринковій економіці ефективне державне управління може існувати

тільки при умові поєднання зусиль двох протилежностей — держави та

приватного бізнесу за умови урахування інтересів кожної сторони у

досягненні власних цілей.

Головна мета держави — ефективне виконання функцій, що відведені їй

Конституцією, за рахунок збалансованого бюджету та постійного його

поповнення.

Головна мета бізнесу — отримання прибутку та розширення виробництва.

Сьогодні інтереси авторитарної держави та ринкової економіки не мають

точок доторкання. Держава робить постійні спроби отримати максимум коштів

на основі податкових платежів, фактично, душачи малий та середній бізнес —

основу ринкової системи. Бізнес, не бажаючи бути задушеним, іде в “тінь”.

Саме цей конфлікт, конфлікт між державою та приватним бізнесом, як ми

вважаємо, лежить у основі соціально-економічних кризових явищ в Україні.

У концепцію управління інноваційною діяльністю регіону покладено ідею

створення такого принципово нового механізму взаємодії у системі бізнес-

держава, при якому напруга у потенційному конфліктному полі збігає до нуля.

Тобто, вона спрямована на створення системи взаємної зацікавленості обох

сторін.

На сьогоднішній день, держава зацікавлена в розвитку приватного

бізнесу набагато сильніше, ніж бізнес — у підтримці держави. Тому,

ініціатива повинна виходити від держави у вигляді загальнонаціонального

рівня пакету програмних документів, підкріпленого взаємоузгодженою та

цілісною законодавчою підтримкою щодо податкових, інвестиційних,

інформаційних, зовнішньоторгівельних та організаційних аспектів діяльності,

питань власності та суттєвого розширення прав регіонального та місцевого

рівнів управління у формуванні економічної політики.

Реальне виконання заходів з розвитку та підтримки бізнесу повинне

здійснюватись шляхом розробки та реалізації комплексних обласних програм.

Реальні втрати, які понесе держава, є необхідною умовою реалізації

заходів, але при успішному їх проходженні, кількісне зростання суб`єктів

ринку — потенційних платників податків та роботодавців, спричинить якісні

позитивні зміни у соціально-економічній сфері суспільних відносин, що

потягне за собою позитивні зрушення у інших сферах.

Ми вважаємо, що далекоглядна та ретельно спланована державна

інноваційна політика, спрямована на одну із самих динамічних та активних

складових сучасного ринку — малий та середній інноваційний бізнес, є одним

із самих дієвих механізмів ліквідації існуючих між державою та економікою

протирічч. А вирішення цієї проблеми є необхідною умовою побудови

цивілізованого ринку, демократичного громадянського суспільства, та, як

результат — економічно та політично сильної держави.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

|1. |Конституція України. Прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради |

| |України 28 червня 1996 р.- К.: Юрінком, 1996.- 79с. |

|2. |Закон України “Про підприємництво”//ВВР.-1996.-№31.-С.144 |

|3. |Закон України “Про інвестиційну діяльність”// |

| |ВВР.-1992.-№10.-С.138 |

|4. |Закон України “Про загальні засади створення і функціонування |

| |спеціальних (вільних) економічних зон”// ВВР.- |

| |1996.-№31.-С.144 |

|5. |Закон України “Про охорону прав на промислові зразки”// |

| |ВВР.-1994.-№13.-С.64 |

|6. |Закон України “Про охорону прав на винаходи та корисні |

| |моделі”// ВВР.- 1994.-№13.-С.70 |

|7. |Закон України “Про державну програму заохочення іноземних |

| |інвестицій”// ВВР.- 1994.-№11.-С.244 |

|8. |Розпорядження Президента України “Питання створення |

| |технопарків та інноваційних структур інших типів” №17/96 від |

| |23.01.96р.// УК.-1996.- 26 лютого(№30).-С.22 |

|9. |Постанова Кабінету Міністрів України “Про концепцію створення |

| |спеціальних (вільних) економічних зон в Україні”№277 від |

| |29.04.94р.//УК.-1996.- 11травня(№68).-С.17 |

|10. |Положення про порядок створення та функціонування технопарків |

| |та інноваційних структур інших типів. Затверджене Постановою |

| |Кабінету Міністрів України №549 від |

| |22.05.96р.//УК.-1996.-30травня(№77)-С.23 |

|11. |Андрощук Г. Государственная инновационная |

| |политика//Бизнесинформ.-1997.-№1.-С.37-40 |

|12. |Гришин І.,Колот І.,Мостовий Г. Пілотний проект “харківський |

| |технологічний край”.Проблеми теорії і практики державного |

| |управління та місцевого самоврядування.Матеріали щорічної |

| |науково-практичної конференції професорсько-викладацького |

| |складу та слухачів УАДУ 31 травня 1996р.-К.:УАДУ,1996.-166с |

|13. |Гришин І.Я. Національна ідея тотальних інновацій та |

| |інформаційна технологія клієнт-сервер//Вісник |

| |УАДУ.-1996.-№2.-С.205-208 |

|14. |Ионцов М. Инновационная сфера:состояние и |

| |перспективы//Экономист.-1993.-№10.-С.17-22 |

|15. |Комраков Е.М.Создаём инновационное образование//Народное |

| |образование.-1996.-№7.-С.30-37 |

|16. |Лебедева Е.А.Венчурные фирмы в США//Вопросы |

| |изобретательства.-1990.-№8.-С.11-15 |

|17. |Малащук С.П.Роль зон свободного экономического развития в |

| |региональной инновационной деятельности. Сборник статей и |

| |тезисов выступлений по развитию инновационной деятельности в |

| |рамках проекта “Харьковский технокрай 2015”15-16мая |

| |1997г.-Х.:АРПНТЭИ,1997.-82с. |

|18. |Мексон М.Х.,Альберт М.,Хедоури Ф.Основы менеджмента:Пер. с |

| |англ.-- М.:Дело,1992.- 702 с. |

|19. |Мякотин Ю.Г.,Шукшунов В.Е. Инновационное образование: |

| |концепции, проблемы, становление, поиск |

| |технологий.-М.:Академические чтения,1995.-102с. |

|20. |Пересада А.А.Основы инвестиционной деятельности.-К.: ООО |

| |Либра, 1996.-344с. |

|21. |ПерлакИ.Нововведения в организациях.М.:Экономика,1980.-144с. |

|22. |Покропивный С. Инновационный менеджмент в рыночной системе |

| |хозяйствования//Экономика Украины.-1995.-№2.-С.34- |

|23. |Полтавщина на шляху до ринкової економіки: Статистичний |

| |збірник.-Полтава: Полтавщина,1996.-340с. |

|24. |Соколенко С.И. Современные мировые рынки и |

| |Украина.-К.:Демос,1995.-354с. |

|25. |Тацуно Ш. Стратегия — технополисы: Пер. с |

| |англ.-М.:Прогресс,1989.-344с. |

|26. |Теория и практика создания технологических парков.Материалы |

| |международного семинара по проблемам развития инновационной |

| |деятельности 17-23 сентября 1993г.-Ташкент: Наука,1993.-160с. |

|27. |Файоль А,Эмерсон Г.,Тейлор Ф.,Форд Г Управление — это наука и |

| |искусство.-М.: Республика,1992.- 351 с. |

|28. |Яковец Ю. Инновационное инвестирование: новые подходы |

| |// Экономист.-1995.-№1.-С.31-33 |

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

БІС — бізнес-інноваційна структура

НДЕКР — науково-дослідна та експериментально-

конструкторська робота

НТП — науково-технічний прогрес

РІМК — регіональний інноваційний мегакомплекс

Додаток 1.

Кількісь використаних раціоналізаторських

пропозицій за галузями господарства.

| |1991|1992|1993|1994р|1995р|

| |р |р |р | | |

|Всього |6502|3557|2196|2056 |1528 |

|Промисловість |3284|1978|1312|1396 |1110 |

|З неї | | | | | |

|Електроенергетика |95 |71 |37 |34 |19 |

|Паливна промисловість |246 |157 |116 |92 |86 |

|Нафтодобувна промисловість |159 |124 |79 |85 |80 |

|Нафтопереробна промисловість |44 |14 |8 |7 |6 |

|Газова промисловість |43 |19 |29 | | |

|Чорна металургія |77 |16 |14 |12 |14 |

|Хімічна та нафтохімічна промисловість |49 |52 |19 |2 |2 |

|Машинобудування та обробка металів |1656|936 |768 |942 |801 |

|Деревообробна та целлюлозо-паперова |90 |47 |34 |31 |14 |

|промисловість | | | | | |

|Промисловість будівельних матеріалів |188 |93 |44 |39 |4 |

|Скляна та фарфоро-фаянсова |17 |4 |2 |3 |3 |

|промисловість | | | | | |

|Легка промисловість |424 |271 |115 |146 |95 |

|Харчова промисловість |531 |273 |123 |89 |72 |

|Інші промислові виробництва |111 |58 |40 | | |

|Сільське господарство |719 |218 |122 |116 |46 |

|Лісове господарство | |10 |30 | |19 |

|Транспорт |1138|744 |335 |295 |197 |

|Зв`язок |455 |68 |32 |18 | |

|Будівництво |566 |266 |170 |107 |55 |

|Геологія | |134 |90 |39 |38 |

|Наука та наукове обслуговування |46 |9 |14 |1 |1 |

|Інші галузі |294 |132 |91 |129 |62 |

Додаток 2.

Питома вага в загальному обсязі

продукції машинобудування /%/,що

| |1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |

|Освоєна вперше в Україні |2,0 |3,8 |1,8 |0,1 |3,0 |0,3 |

|Освоєна вперше за останні |25,3 |12,1 |14,9 |23,9 |7,4 |18,5 |

|три роки | | | | | | |

|Експортабельна |30,2 |11,4 |9,3 |43,5 |44,2 |49,1 |

|Реалізована за ВКВ |2,3 |0,6 |4,4 |1,2 |2,1 |7,9 |

|Принципово нова |0,2 |2,8 |0,01 |0,04 |1,5 |0,3 |

Додаток 3.

Обсяг імпорту-експорту у розрізі деяких краін світу

за 1995 рік

|Назва країни |Сальдо експорту- |Географічна |

| |імпорту/тис.$/ |структура/%/ |

| | |Експорту |Імпорту |

|Всього по області |- 221315,8 |100,0 |100,0 |

|І.Країни СНД |52119,9 |55,08 |29,27 |

|Бєларусь |4882,6 |4,36 |2,21 |

|Росія |79851,2 |46,82 |19,61 |

|ІІ.Інші країни світу всього |-273435,7 |44,92 |70,73 |

|Європи,всього |-208589,8 |40,10 |57,87 |

|Австрія |33598,4 |11,06 |2,45 |

|Бельгія |11967,3 |2,79 |0,1 |

|Великобританія |-67894,0 |1,78 |11,27 |

|Ірландія |-103429,8 |2,26 |16,86 |

|Швейцарія |-36524,6 |11,73 |13,3 |

|Америки всього |-68297,4 |0,89 |10,73 |

|Канада |-65458,4 |0,23 |9,87 |

Додаток 4.

Кількість фахівців, що виконували науково-дослідні

та проектно-конструкторські роботи /осіб/ по роках

| |1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |

|Всього по області, |3257 |2628 |2471 |2396 |2558 |2459 |

|з них: | | | | | | |

|докторів наук |61 |39 |45 |43 |57 |50 |

|кандидатів наук |572 |399 |342 |358 |351 |349 |

|аспірантів |117 |128 |121 |140 |155 |162 |

|Винахідників та |13200|8158 |4639 |3359 |2192 |1660 |

|раціоналізаторів всього | | | | | | |

Додаток 5.

Загальний обсяг державного фінансування науково -

технічних робіт / млн.крб./

| |бюджетне |позабюджетне |

| | |всього |в тому числі|

| | | |ДІФУ |

| |1994 |1995 |1994 |1995 |1994 |1995 |

|Всього по області |62871,7|275219 |6748,6 |10278,|6607,|5001,|

| | | | |0 |5 |0 |

|Галузь “Наука і |53870,6|208948,0 |6607,5 |5363,0|6607,|501,0|

|наукове | | | | |5 | |

|обслуговування” | | | | | | |

|Самостійні |48524,6|181883,0 |6607,5 |5363,0|6607,|501,0|

|науково-дослідні | | | | |5 | |

|організації | | | | | | |

|Самостійні |- |- |- |- |- |- |

|конструкторські | | | | | | |

|організації | | | | | | |

|Інші організації |5346,0 |27065,0 |- |- |- |- |

|Вищі навчальні заклади|5043,7 |18012,0 |10,0 |266,0 |- |- |

|Науково-дослідні та | | | | | | |

|конструкторськ і |3954,4 |48259,0 |131,1 |4649,0|- |4500,|

|підрозділи промислових| | | | | |0 |

|підприємств | | | | | | |

Додаток 6.

Виконання договорів на створення науково-

технічної продукції

| |Закінчено і прйнято |Використано винаходів |

| |замовником | |

| |Всього |Із |Всього |В % до |

| | |створення | |загальної |

| | |техніки | |кількості |

| |1994 |1995 |1994 |1995 |1994 |1995 |1994 |1995 |

|Всього |560 |598 |308 |349 |67 |38 |21,8 |10,9 |

| галузі “Наука |378 |414 |239 |284 |28 |17 |11,7 |6,0 |

|та наукове | | | | | | | | |

|обслуговування | | | | | | | | |

|Самостійні |278 |284 |174 |170 |28 |17 |16,1 |10,0 |

|науково-дослідні | | | | | | | | |

|Самостійні |86 |114 |65 |114 |- |- |- |- |

|конструкторські | | | | | | | | |

|Інші |5 |16 |- |- |- |- |- |- |

|ВУЗи |142 |139 |42 |35 |34 |19 |81,0 |54,3 |

|Промислові |40 |45 |27 |30 |5 |2 |18,5 |6,7 |

|підприємства | | | | | | | | |

Додаток 7.

[pic]

Додаток 8.

[pic]Додаток 9.

[pic]

Додаток 10.

Структурна схема РІМК.

Додаток 11.

Інвестиційний інноваційний механізм РІМК.

Додаток 12.

Роль структур РІМК у імпорті технологій.

Додаток 13.

Схема руху малих(середніх)підприємств

у бізнес інноваційних структурах.

-----------------------

ЗНАННЯ

наука

ІНФОРМАЦІЯ

РІВЕНЬ ІІІ

РІВЕНЬ ІІ

РІВЕНЬ І

ЗОВНІШНІ СИСТЕМИ

ІНФОРМА

ЦІЙНА СЛУЖБА

РІМК

ІНВЕСТОРИ

ВНУТРШНІ

ЗОВНІШНІ

ЮРИДИЧНІ

ФІ

ЗИЧНІ

ЮРИДИЧНІ

ФІ

ЗИЧНІ

ДЕРЖАВА

ПІДПРИЄМСТВО

ІНВЕСТИЦІЇ

ІНШІ

ДЖЕРЕЛА

ЕКСПЕРТНА

СЛУЖБА

РІМК

ОРГАНИ

ДЕРЖНАГЛЯ-

ДУ ТА КОНТРО-

ЛЮ

І Н Ф О Р М А Ц І Я

І Н Ф О Р М А Ц І Я

І Н Ф О Р М А Ц І Я

БІЗНЕС-

ПЛАН,

РЕКЛАМА

ФІНАНСОВІ

ГАРАНТІЇ

ЮРИДИЧНІ

ГАРАНТІЇ

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ

ЦЕНТРАЛЬНІ

ОРГАНИ ВЛАДИ

ІНШІ ВИДИ

ГАРАНТІЙ

ІПОТЕКА

СТРАХУВА

ННЯ

ІНШІ

ГАРАНТИ

БАНКИ

СТРАХОВІ

КОМПАНІЇ

ІНОФОНД

РІМК

Рада

РІМК

Рада

технопарків

Адміністративно-господарська служба

Служба

інформації

Юридична служба

Міжвузівська рада

Експертна служба

Інвестиційно-

фінансова служба

БІС-І

БІС-І

БІС-І

Бізнес-інкубатор

(БІС-ІІ)

Бізнес-інкубатор

(БІС-ІІ)

БІС-І

Технопарк

(БІС-ІІІ)

Підрозділи

маркетингу

Підрозділи

консалтингу

Вищі навчальні заклади І-ІІ рівня

Вищі навчальні заклади ІІІ-іV рівня

Виставочно-демонстраційні

комплекси

Середні школи

Сервери

Аналітичний відділ

Патентно-ліцензійне бюро

Інші види експертизи

Технічна експертиза

Юридично

консалтингова служба

Інвестиційно-страховий

фонд

Економічна експертиза

Екологічна експертиза

Фінансова експертиза

ІНФОРМА

ЦІЙНА СЛУЖБА

РІМК

ІНВЕСТОРИ

ВНУТРШНІ

ЗОВНІШНІ

ЮРИДИЧНІ

ФІ

ЗИЧНІ

ЮРИДИЧНІ

ФІ

ЗИЧНІ

ДЕРЖАВА

ПІДПРИЄМСТВО

ІНВЕСТИЦІЇ

ІНШІ

ДЖЕРЕЛА

ЕКСПЕРТНА

СЛУЖБА

РІМК

ОРГАНИ

ДЕРЖНАГЛЯ-

ДУ ТА КОНТРО-

ЛЮ

І Н Ф О Р М А Ц І Я

І Н Ф О Р М А Ц І Я

І Н Ф О Р М А Ц І Я

БІЗНЕС-

ПЛАН,

РЕКЛАМА

ФІНАНСОВІ

ГАРАНТІЇ

ЮРИДИЧНІ

ГАРАНТІЇ

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ

ЦЕНТРАЛЬНІ

ОРГАНИ ВЛАДИ

ІНШІ ВИДИ

ГАРАНТІЙ

ІПОТЕКА

СТРАХУВА

ННЯ

ІНШІ

ГАРАНТИ

БАНКИ

СТРАХОВІ

КОМПАНІЇ

ІНОФОНД

РІМК

СВІТОВА РИНКОВА СИСТЕМА

РИНОК

КАПІТАЛУ

РИНОК

ТЕХНОЛОГІЙ

ВНУТРІШНІЙ

ЗОВНІШНІЙ

ВНУТРІШНІЙ

ЗОВНІШНІЙ

ІННОВАЦІЙНО-

страховий

ФОНД РІМК

ЕКСПЕРТНА

СЛУЖБА

РІМК

ЕКСПЕРТИЗА

ГАРАНТІЇ

ТЕХНОЛОГІЇ

ІНВЕСТИЦІЇ

РЕСУРСИ

РЕСУРСИ

П І Д П Р И Є М С Т В О

ПРОДУКЦІЯ

ПІДПРИЄМСТВО

ПІДПРИЄМСТВО

ПІДПРИЄМСТВО

ПІДПРИЄМСТВО

ПІДПРИЄМСТВО

ІДЕЯ

РОЗРОБНИК

МЕНЕДЖЕР

БІС-І

БІС-ІІ

БІС-ІІІ

ПІДПРИЄМСТВО

ПІДПРИЄМСТВО

ПІДПРИЄМСТВО

ПОСЛУГИ

ПОСЛУГИ

ПОСЛУГИ

БІЗНЕС-ІННОВ АЦІЙНЕ ПОЛЕ РЕГІОНУ

ВІЛЬНИЙ РИНКОВИЙ ПРОСТІР

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.