бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Методичка для дипломников

Методичка для дипломников

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХОЛОДУ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЧАСТИНИ

ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.092501

ОДЕСА 1998.

Укладач: к.е.н. доцент Колесник В.І.

Рецензент: к.е.н. доцент Руденко І.П.

Методичні вказівки розглянути на засіданні кафедри економіки,

підприємництва, та менеджменту та ухвалені до друку.

Протокол № від “____”________________199 р.

Зав. кафедрою ЕПМ професор

Білаковський М.Я.

1. Вступ.

2.Технічне та технологічне переозброєння підприємств відповідно вимогам

науково-технічного прогресу є в умовах переходу до ринкової економіки тою

задачею, розв( язання якої повинно забезпечити якісну зміну виробничих

сил, підвищення ефективності суспільного виробництва. Свій внесок в

прискорення науково – технічного процесу, обновлення виробничого апарату

народного господарства повинні внести майбутні інженери спеціальності

7.092501.

Дипломний проект є першою самостійною працею майбутнього спеціаліста.

Його економічна частина являється логічним завершенням засвоєного

студентами курсу “Економіка та організація виробництва”. Тому, при її

виконанні необхідно намагатися, щоб технічне рішення (параметри

проектованих виробів, технологічних процесів) були досягнені при найменших

витратах на виробництво та експлуатацію, а їх техніко-економічні познаки

повинні бути на рівні вітчизняних та світових досягнень або переважати їх .

Ці методичні вказівки необхідні для допомоги студентам спеціальності

7.092501 в розробці економічних та організаційних питань по дипломному

проектуванню різноманітних засобів автоматизації промислових процесів та

керування втіленням ГПС, САПР. Застосовані також необхідні довідникові

матеріали.

2. Загальні вимоги до економічної частини дипломного проекту.

Економічна частина дипломного проекту повинна включати слідуючи розділи:

1.Вступ.

2.Техніко-економічне, організаційне та маркетингове обгрунтування

проекту.

3.Техніко-економічні розрахунки проекту.

У вступі дипломного проекту з технічних, економічних, соціальних та

екологічних позицій освітлюється призначення проектованого об(екту, області

його пристосування, рівень корисності для споживача, пояснюються

актуальність та прогресивність теми у плані розв(язання задач, які стоять в

цей час перед народним господарством країни.

Робота над техніко-економічним обгрунтуванням дипломного проекту повинна

допомагати розробці інших розділів проекту, поскільки в ній перевіряється

обгрунтованість прийнятих в проекті технічних рішень в порівнянні їх з

найбільш ефективними аналогами серед тих, що є нині в нашій країні та за її

кордоном. Техніко-економічне обгрунтування необхідно закінчити розробкою

ряду розділів майбутнього бізнес-плану, які містять оцінку ринку збуту

проектованого об(екту, стратегію маркетинга при його реалізації, а також

основні елементи виробничого організаційного, юридичного і страхового

плану.

Останній висновок про необхідність заснування технічного рішення повинен

бути зроблений на підставі проведених техніко-економічних розрахунків та

фінансового обгрунтування бізнес-плану. Кінцевою частиною цього розділу є

складання фінансового плану і вибір стратегії фінансування. У фінансовому

плані, складеному по результатам техніко-економічних розрахунків повинні

бути визначені:

-прогнозовані обсяги реалізації об(екту;

-очікувані одночасні та тривали витрати, інші розрахування;

-очікувані прибутки;

-економічна ефективність розробки.

Стратегія фінансування, розроблена за результатами фінансового

плану вбирає відповіді на наступні питання:

-скількі потрібно коштів на реалізацію даного проекту?

-звідки їх можна отримати?

-коли можна очікувати повного повернення коштів і отримання прибутку?

Рекомендований обсяг економічної частини дипломного проекту 20-25

сторінок. Крім того необхідно дати Державній екзаменаційній комісії 1-2

демонстраційних листи, в яких за допомогою діаграм, таблиць, графіків

показуються результати порівняльного аналізу техніко-економічних показників

проектованих об(ектів та розроблених дипломником організаційних і

маркетингових питань.

3. Техніко-економічне, організаційне та маркетингове обгрунтування

проектування різноманітних засобів автоматизації виробничих процесів та

керування їх системами.

3.1 Першим етапом ТЕОМО є вибір бази для порівняння пропонуємого

технічного рішення. При визначенні техніко-економічної прогресивності цього

рішення у процесі вибору варіанта (стадія НДР і ДКР) як базу для порівняння

слід прийняти кращі з відомих в світовій практиці засоби у системі

автоматизації виробництва, застосовані, розроблені і достатньо перевірені

на практиці. При застосуванні на конкретному підприємстві систем

автоматизації за базу для порівняння можна прийняти техніко-економічні

показники аналогічної по призначенню техніки, існуючої на цьому

підприємстві до застосування систем автоматизації.

3.2 Другим етапом ТЕОМО є визначення необхідності утворення та

застосування проектованих засобів праці. Це виконується на основі аналізу

при порівнянні з варіантом, прийнятим як базовий.

Комплексний аналіз містить в себе розгляд технічної, організаційної,

соціальної, економічної та екологічної необхідності застосування

проектованого технічного рішення. У випадку необхідності в його склад

увійдуть питання, які дозволяють визначити: рівень задоволення нових і

підвищених вимог населення, збільшення обсягу ресурсів народного

господарства, рівень естетичного оформлення та ін.

У процесі комплексного аналізу деякі сторони необхідності застосування

проектованих засобів і систем автоматизації виражаються у вигляді

співвідношення показників. Тому аналіз необхідності проектованих рішень

складається у визначенні їх прогресивності, тобто їх співвідношення кращим

вітчизняним та закордонним показникам по продуктивності, довгослужінню,

ступеню уніфікації, масі, габаритним розмірам, ремонтопридатності, якості

обробки деталей, ступеню використання матеріалів, тривалості виробничого

циклу, кількості одиниць технологічного устаткування, кількості промислово-

виробничого персоналу, рівню ритмічності виробництва, рівню змінності,

навантаження устаткування і в цілому ряді інших показників технологічної і

організаційної необхідності варіантів. Крім того, повинна бути врахована

соціальна цінність варіантів, яка відображується в покращенні умов праці,

усуненні різниці між розумовою і фізичною працею, усуненні поганих дій на

навколишнє середовище. При цьому можуть бути розраховані показники, які

виражають зміну соціального складу та структури працюючих, підвищення

механізації та автоматизації праці, покращення умов праці та безпеки

роботи.

Економічна необхідність втілення варіанта визначається у розділі

“Техніко-економічні розрахунки проекту”. Рекомендуються показники, які

використовуються у плані техніко-економічного пояснення проекту, подавати

у вигляді наочних порівняльних таблиць.

3.3 Третим етапом ТЕОМО є розробка розділів бізнес-плану,

конкретизуючого основні моменти практичної реалізації даного проекту.

Пропонується при формуванні основних розділів бізнес-плану визначити

наступні питання:

3.3.1 Оцінка ринку збуту:

-регион збуту;

-основні конкуренти і опис їх продукції;

-стан справ конкурентів по об(ємам продажу, прибутках, внесенням нового;

-рівень цін на продукцію конкурентів.

3.3.2 Стратегія маркетингу:

-схема розповсюдження продукту;

-ціноутворення;

-реклама;

-методи стимулювання продажу;

-організація післяпродажного обслуговування клієнтів;

-формування суспільної думки про виробника, товар.

3.3.3 План виробництва:

-на якому підприємстві буде реалізація проекту;

-оцінка виробничих мощностей;

-забезпечення матеріальними ресурсами;

-виробнича кооперація.

3.3.4 Організаційний план:

-склад виробничих підрозділів, спеціалістів і система їх оплати;

-організаційна структура підприємства;

-планіровка цеху, ділянки де товар виробляється.

3.3.5 Юридичний і страховий план:

-форма власності і правовий статус підприємства;

-оцінка риску і страхування.

4.Техніко-економичні розрахунки проекту.

4.1 Техніко-економічні розрахунки у проектуванні різноманітних засобів

автоматизації.

4.1.1 Розрахунок річного економічного ефекту та ефективності проекту.

Річний економічний проект при втіленні нових видів машин, устаткування,

засобів механізації і автоматизації, нових технологічних процесів, нових

методів організації виробництва і праці саме на виробництві визначається

по формулі

Еп=(С1+Ен Куд1)-(С2+Ен Куд2) А2,

де С1 та С2-собівартисть виробництва одиниці продукції відносно до та

після втілення міроприємства, грн; Куд1, Куд2-капіталовкладення на одиницю

продукції відносно до і після втілення міроприємства, разом з виробничими

затратами по новій техніці, грн; А2-річний обсяг виробництва продукції

підприємства при використанні нової техніки, натуральні одиниці; Ен-

нормативний коефіцієнт економічної ефективності (Ен=0,15).

Термін окупності додаткових капіталовложень визначається по формулі

Т=(Куд2-Куд1)/(С1-С2).

Відносна економічна ефективність пропонуємого варіанту

Е=1/Т.

Пропонуємий варіант автоматизації вважається ефективним, якщо

виконується співвідношення

Е>=Ен або Т75 |1,5 |

Таблиця 4.

Часові тарифні ставки для плати за працю робітників підприємств

машинобудування.

|Робітни-к|розряд|часові тарифні ставки, коп на роботах з умовами праці |

|и | | |

| | |нормальними |тяжкими і |Особливо тяжкі, |

| | | |шкідливими |особливо шкідливи|

| | |Відряд-н|Почасо-в|Відряд-н|Почасо-в|Відряд-н|Почасо-|

| | |иків |иків |иків |иків |иків |виків |

|Верстат-н|1 |50,3 |47,1 |53 |49,5 |_ |_ |

|ики | | | | | | | |

| |2 |54,8 |51,2 |57,6 |53,9 |_ |_ |

| |3 |60,6 |56,6 |63,7 |59,6 |_ |_ |

| |4 |67 |62,7 |70,5 |65,9 |_ |_ |

| |5 |75,4 |70,5 |79,4 |74,2 |_ |_ |

| |6 |86,3 |80,7 |90,8 |84,9 |_ |_ |

|інші |1 |44,7 |41,8 |50,3 |47,1 |55,7 |52,1 |

|категорії| | | | | | | |

|робітни-к| | | | | | | |

|ів | | | | | | | |

| |2 |48,7 |45,5 |54,8 |51,2 |60,6 |56,6 |

| |3 |53,9 |50,3 |60,6 |56,6 |67 |62,7 |

| |4 |59,6 |55,7 |67 |62,7 |74,2 |69,3 |

| |5 |67 |62,7 |75,4 |70,5 |83,5 |78 |

| |6 |76,7 |71,7 |86,3 |80,7 |95,5 |89,3 |

Доповнення 1. Часові тарифні ставки приведені для робітників-

верстатників, зайнятих обробкою металу або інших матеріалів на

металоріжучих верстатах.

Таблиця 5.

Нормативи заробітної плати робітників зі всіма видами нарахувань.

|тарифний розряд |заробітна плата, грн |

| |верстатників |наладників і |робітників |

| | |робітників |неверстатних |

| | |неверстатних |професій |

| | |професій |(почасовиків) |

| | |(відрядників) | |

| |Середньо|Середньо|Середньо|Серед-но|Середньо|Середнор|

| |годинна |річна |годинна |річна |годинна |ічна |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|1 |1,34 |2492 |1,19 |2213 |0,99 |1841 |

|2 |1,46 |2716 |1,29 |2399 |1,09 |2027 |

|3 |1,61 |2995 |1,43 |2660 |1,2 |2232 |

|4 |1,78 |3311 |1,58 |2939 |1,33 |2474 |

|5 |2 |3720 |1,78 |3311 |1,5 |2790 |

|6 |2,29 |4259 |2,04 |3794 |1,71 |3181 |

Доповнення: 1. Середньорічна заробітна плата (зі всіма видами

нарахувань) визначена множенням середньогодинної заробітної плати

відповідної категорії робітників на ефективний (розрахунковий) річний фонд

часу, який дорівнює 1860 годин.

2.Середньогодинна заробітна плата (зі всіма видами нарахувань) визначена

множенням годинної тарифної ставки відповідного розряду (див. табл. 4) на

коефіцієнти, ураховуючи види доплат і відрахувань.

Продовження таблиці 5.

|види доплат і відрахувань |Коефіцієнт по видам доплат і |

| |відрахувань |

| |Верстатники, |робітники |

| |наладники, |неверстатних |

| |робітники |професій |

| |неверстатних |(почасовики) |

| |професій | |

|збільшення відрядних розцінок при |1,2 |_ |

|роботі по технічно обгрунтованим | | |

|нормам виробки | | |

|премії |1,3 |1,4 |

|виплати із суспільних фондів |1,43 |1,43 |

|споживання | | |

|усього |2,43 |2 |

Таблиця 6.

Річний фонд часу верстатників.

|Продовженість |Річний фонд часу верстатника |

|Робітни-чог|Основної |Номінальний, |Ефективний |Втрати |

|о тижня, |відпустки, дні|год. |(розрахунко-вий|номінального |

|год. | | |), год. |фонду, % |

|41 |15 |2070 |1860 |10 |

|41 |18 |2070 |1840 |11 |

|41 |24 |2070 |1820 |12 |

|36 |24 |1830 |1610 |12 |

|36 |36 |1830 |1520 |17 |

Доповнення: У графі “втрати номінального фонду” враховуються втрати

робочого часу, зв(язані із кожнорічними відпустками, відпустками по

навчанню, хворобі, вагітностю і рологами та іншими неявками.

Таблиця 7.

Норми амортізаційних відрахувань по основним фондам народного

господарства (в % до балансової вартості).

|група та вид основних фондів |норма амортизаційних відрахувань |

| |загальна |на повне |на |

| | |відновлення |капітальний |

| | | |ремонт |

|1 |2 |3 |4 |

|металоріжуче обладнання | | | |

|механічних і механозбірних цехів| | | |

|масового і великосерійного | | | |

|виробництва підприємств галузей | | | |

|машинобудування та металообробки| | | |

|універсальні та спеціалізовані верстати масою до 10 т. працюючі |

|інструментом: |

|металевим |14,1х |6,7 |7,4 |

|1 |2 |3 |4 |

|абразивним |12,5х |7,1 |5,4 |

|агрегатні спеціальні верстати та|12,7х |9,1 |3,6 |

|автоматичні лінії | | | |

|металоріжуче обладнання цехів | | | |

|серійного, дрібносерійного та | | | |

|індивідуального виробництва та | | | |

|служб підприємств галузей | | | |

|машинобудування та металообробки| | | |

|універсальні та спеціалізовані верстати масою до 1 т. працюючі |

|інструментом: |

|металевим |11,6х |5,3 |6,3 |

|абразивним |10,3х |5,6 |4,7 |

|універсальні та спеціалізовані верстати масою 10-100 т., працюючі |

|інструментом: |

|металевим |7,5х |4 |3,5 |

|абразивним |7,4х |4,2 |3,2 |

|особливо тяжкі верстати масою |4,4х |2,9 |1,5 |

|більш 100 т. | | | |

|агрегатні спеціальні верстати та|10,3х |7,1 |3,2 |

|автоматичні лінії | | | |

|підйомні транспортні та | | | |

|вантажно-розвантажувальні машини| | | |

|та обладнання | | | |

|крани: | |

|козлові вантажопідйомністю, т. | |

|до 15 |12,4 |8,2 |4,2 |

|15-50 |11 |6,9 |4,1 |

|більш 50 |10,3 |6,4 |3,9 |

|консольні і шлюзові |6,8 |4,8 |2 |

|мостові |8,4 |5,5 |2,9 |

|конвейєри стрічкові |21,9 |16 |5,9 |

|збірно-розбірні | | | |

|пересувальні |24,9 |19,2 |5,7 |

|стаціонарні |16,3 |11,1 |5,2 |

|1 |2 |3 |4 |

|автовантажники |25,6 |16 |9,6 |

|електровантажники |22,7 |16 |6,7 |

|вантажники механічні |22 |10 |12 |

|підйомні машини |7,9 |6,9 |1 |

|стелажі |4 |4 |_ |

|інші види машин та обладнання |

|стенди, контрольно іспитні для |16,2 |12,3 |3,9 |

|обробки, регулювання і іспиту | | | |

|машин, вузлів та агрегатів, | | | |

|гідравлічні і пневматичні | | | |

|установки | | | |

|стенди і пристосування для | | | |

|запресовно-випресовних та | | | |

|клепальних робіт при зборці і | | | |

|ремонті машин, вузлів та | | | |

|агрегатів | | | |

|пристосування і ремонтні стенди |24 |19,8 |4,2 |

|з набором інструментів для | | | |

|розробки, зборки, ремонту машин,| | | |

|вузлів, агрегатів та відновлення| | | |

|деталей | | | |

|моечні та красильні машини і |18,3х |13,9 |4,4 |

|установки | | | |

|вимірні і регулювальні прилади, | | | |

|пристрої, лабораторне обладнання| | | |

|вимірні прилади, апаратура, |12,8 |10 |2,8 |

|пристрої мга | | | |

|контрольно-вимірне і іспитове |10,7 |8,2 |2,5 |

|обладнання | | | |

|прилади для контролю і |15,5 |13 |2,5 |

|регулювання технологічних | | | |

|процесів (за виключенням | | | |

|приладів, виміряючих | | | |

|температуру) | | | |

|апаратура диспетчерського |22,2 |22,2 |_ |

|управління | | | |

|1 |2 |3 |4 |

|електровимірювальні прилади та |13,4 |11,6 |1,8 |

|пристрої загального і | | | |

|спеціального призначення | | | |

|обчислювальна техніка |

|машини електроні цифрові |12 |10 |2 |

|обчислювальні з програмовим | | | |

|керуванням загального | | | |

|призначення, спеціалізовані та | | | |

|керуючі | | | |

|аналогічні та клавішні |11 |10 |1 |

|електронні обчислювальні машини | | | |

|перфораційні та клавішні |11 |7 |4 |

|електромеханічні обчислювальні | | | |

|машини | | | |

|виробничий транспорт |

|електротягачі, електрокари |16,6 |12,5 |4,1 |

|інструмент та інший інвентар |

|інструмент |20 |20 |_ |

|виробничий та господарський |12,5 |8 |4,5 |

|інвентар і приладдя | | | |

х-норми амортизаційних відрахувань на металоріжучі верстати, моечні і

красильні машини приймаються виходячи і двохзмінного режиму праці. При

трьохзмінному режимі указані норми амортизаційних відрахувань на

капітальний ремонт множать на коефіцієнт 1,2, а при однозмінному-на 0,8.

Доповнення: норми амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт

визначені з обліком на модернізацію, а також витрат на середній ремонт,

який проводиться з періодичністю вище одного року.

|Таблиця 8. |

|Нормативи витрат на ремонт і технічне обслуговування металоріжучих верстатів (крім електронних |

|пристроїв ПК). |

|металоріжучі верстати |ремонт |річні витрати на одиницю ремонтоскладності, грн, при тривалості |

| | |ремонтного циклу, років |

| | |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |

|масою до |електро|капітальний|6,2|5 |4,1|3,6|3,1|2,8|2,5|2,3|2,1|1,9|1,8|1,7|1,6|1,5|1,4|1,3|1,2|

|10 т. з |те-хніч| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|ЧПК |на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |частина| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |поточний |1,6|1,3|1,4|0,9|0,8|0,7|0,6|0,6|0,5|0,5|0,5|0,4|0,4|0,4|0,4|0,3|0,3|

| | |техобслугов|5,2|5 |4,8|4,8|4,7|4,6|4,6|4,6|4,5|4,5|4,5|4,5|4,4|4,4|4,4|4,4|4,4|

| | |ування | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |усього |13 |11,|10 |9,3|8,6|8,1|7,7|7,5|7,1|6,9|6,8|6,6|6,4|6,3|6,2|6 |5,9|

| | | | |3 | | | | | | | | | | | | | | | |

|масою |механіч|капітальний|30 |24 |20 |17,|15 |13,|12 |10,|10 |9,2|8,6|8 |7,5|7 |6,6|6,3|6 |

|10-100 т.,|на | | | | |1 | |3 | |9 | | | | | | | | | |

|включно з |частина| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|верстатами| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|з ЧПК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |поточний |12,|10,|8,4|7,2|6,3|5,6|5,1|4,6|4,2|3,9|3,6|3,4|3,2|3 |2,8|2,7|2,5|

| | | |7 |1 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |техобслугов|19,|18,|18,|18,|18,|18 |17,|17,|17,|17,|17,|17,|17,|17,|17,|17,|17,|

| | |ування |3 |8 |5 |3 |1 | |8 |8 |8 |7 |6 |5 |5 |4 |4 |4 |4 |

| | |усього |62 |52,|46,|42,|39,|36,|34,|33,|21,|30,|29,|28,|28,|27,|26,|26,|25,|

| | | | |9 |9 |6 |4 |9 |9 |3 |9 |7 |8 |9 |2 |4 |8 |4 |9 |

| |електро|капітальний|6,5|5,2|4,3|3,7|3,2|2,9|2,6|2,4|2,2|2 |1,8|1,7|1,6|1,5|1,4|1,4|1,3|

| |те-хніч| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |частина| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |поточний |2 |1,6|1,4|1,2|1 |0,9|0,9|0,7|0,6|0,6|0,5|0,5|0,5|0,5|0,4|0,4|0,4|

| | |техобслугов|5,3|5,1|5 |4,8|4,8|4,7|4,7|4,6|4,6|4,5|4,5|4,5|4,5|4,5|4,5|4,4|4,4|

| | |ування | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |усього |13,|11,|10,|9,7|9 |8,5|8,1|7,7|7,5|7,2|6,9|6,7|6,6|6,5|6,3|6,2|6,1|

| | | |8 |9 |7 | | | | | | | | | | | | | | |

|масою |механіч|капітальний|36,|29,|24,|21,|18,|16,|14,|13,|12,|11,|10,|9,8|9,2|8,7|8,2|7,8|6,4|

|більш 100 |на | |9 |6 |6 |1 |5 |4 |8 |4 |3 |4 |6 | | | | | | |

|т., |частина| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|включно з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|верстатами| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|зЧПК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |поточний |24,|19,|16,|14,|12,|11,|10 |9 |8,3|7,7|7,1|6,6|6,2|5,9|5,5|5,2|5 |

| | | |9 |9 |6 |2 |4 |1 | | | | | | | | | | | |

| | |техобслугов|21,|20,|20 |19,|19,|18,|18,|18,|18,|18,|18,|18,|18 |18 |17,|17,|17,|

| | |ування |5 |6 | |5 |2 |9 |7 |6 |4 |3 |2 |1 | | |9 |9 |8 |

| | |усього |83,|70,|61,|54,|50,|46,|43,|41 |39 |36,|35,|34,|33,|32,|31,|30,|29,|

| | | |3 |1 |2 |8 |1 |4 |5 | | |4 |9 |5 |4 |6 |1 |9 |2 |

| |

|Продовження таблиці 8. |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |

|масою |електро-|капітальний|6,5|5,2|4,3|3,7|3,2|2,9|2,6|2,4|2,2|2 |1,8|1,7|1,6|1,5|1,4|1,4|1,3|

|більш 100|технічна| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|т., |частина | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|включно з| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|верста-та| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|ми з ЧПК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |поточний |2,4|2 |1,6|1,4|1,2|1,1|1 |0,9|0,8|0,7|0,6|0,6|0,6|0,5|0,5|0,5|0,5|

| | |техобслуго-|5,5|5,3|5,1|5 |4,9|4,8|4,7|4,7|4,6|4,6|4,6|4,6|4,5|4,5|4,5|4,5|4,5|

| | |вування | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |усього |14,|12,|11 |10,|9,3|8,8|8,3|8 |7,6|7,3|7 |6,9|6,7|6,5|6,4|6,4|6,3|

| | | |5 |5 | |1 | | | | | | | | | | | | | |

|з малою |механіч-|капітальний|16,|13,|11,|9,6|8,4|7,4|6,7|6,1|5,6|5,2|4,8|4,5|4,2|3,9|3,7|3,5|3,3|

|ремонто-с|на | |7 |4 |2 | | | | | | | | | | | | | | |

|кладніс-т|частина | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|ю | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |поточний |1,4|1,2|1 |0,8|0,7|0,6|0,6|0,5|0,5|0,4|0,4|0,4|0,3|0,3|0,3|0,3|0,3|

| | |техобслуго-|16,|16,|16 |15,|15,|15,|15,|15,|15,|15,|15,|15,|15,|15,|15,|15,|15,|

| | |вування |4 |1 | |8 |8 |7 |6 |6 |6 |5 |5 |5 |5 |4 |4 |4 |4 |

| | |усього |34,|30,|28,|26,|24,|23,|22,|22,|21,|21,|20,|20,|20 |19,|19,|19,|19 |

| | | |5 |7 |2 |2 |9 |7 |9 |2 |7 |1 |7 |4 | |6 |4 |2 | |

| |електро-|капітальний|5,9|4,7|4 |3,4|3 |2,6|2,4|2,2|2 |1,8|1,7|1,6|1,5|1,4|1,3|1,2|1,2|

| |технічна| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |частина | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |поточний |1,5|1,2|1 |0,9|0,9|0,7|0,6|0,6|0,5|0,5|0,4|0,4|0,4|0,4|0,3|0,3|0,3|

| | |техобслуго-|4,6|4,5|4,4|4,3|4,2|4,2|4,1|4,1|4,1|4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |3,9|

| | |вування | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |усього |12 |10,|9,4|8,6|8,1|7,5|7,1|6,9|6,6|6,3|6,1|6 |5,9|5,8|5,6|5,5|5,4|

| | | | |4 | | | | | | | | | | | | | | | |

| |

|Доповнення: 1. Витрати, визначені при умові двозмінної праці і коефіцієнта завантаження 0,85; для |

|металоріжучого обладнання, працюючого у трьохзмінному режимі, приймають коефіцієнт 1,2. |

|2. Нормативи, складені для верстатів нормальної точності, для верстатів класу П, В, А і С приймають |

|коефіцієнт М, дорівнюючий відповідно 1,2; 1,5; 1,8 і 2,2. |

|3. Нормативи, розроблені на основі вхідних даних по працемісткості, матеріаломісткості, тривалості |

|ремонтного циклу і кваліфікації ремонтних робітників, виданих лабораторією ремонту, модернізації і |

|експлуатації обладнання. |


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.